KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

Articles in Associations

The Nyaunglebin Karen Baptist Association

ကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ကစီၣ် 2023

ပစံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤဒိၣ်မးလၢ အတၢ်မၤဂ့ၤၦၤကိးဆၢကိးကတီၢ်ဒဲးအဃိန့ၣ်လီၤ. ထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်တၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်တဘၣ်လိ၁် ဘၣ်စးသန၁်က့ အတၢ်ကဟုကယ၁်ၦၤအံး လၢၦဲၤဒိၣ်နီၢ်မးန့ၣ်လီၤ. လါမၢ်ၡး ဂသီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ် ပမၤဘၣ်ကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲ လါမၢ်ၡး ၂သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ် ပမၤဘၣ်ကီၢ်သူၣ်ထီၣ်အသးၦဲၤထီၣ်အနံၣ်(၁ဝဝ)ယူဘလံၤ နံၣ်သးခုတၢ်စံးဘျုးဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ကွၢ် ၂ဝ၂၃နံၣ်အပူၤ ပတၢ်လဲၤခီဖျိကီခဲဒိၣ်မးဘၣ်ဆၣ် ပတတ့ၢ်စၢ်လီၤပဂံၢ်ပဘါဘၣ်ႇ ဒ်တၢ်တိၣ်ထူစံးဘၣ်ၦၤ -(ဟံးန့ၢ်မူဒါဒီးဂဲၤလိ၁်အါထီၣ်) အသိးတဂၤလၢပလီၢ်ပသနၢၣ်ဒၣ်ဝဲ ပဂဲၤလိ၁်သကိးဘၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. 
တနံၣ်အံၤပကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၅၃)ဖှိၣ်ဒီး တၢ်မၢလီၢ်အိၣ်ဝဲ(၁၄)တီၤန့ၣ်လီၤ. ကဝီၤအိၣ်ဝဲဒၣ်(၃)ကဝီၤႇ ကီၢ်အပူၤဝဲၤကျိၤအိၣ်ဝဲဒၣ်(၉)ကျိၤဒီး မိၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိအိၣ်ဝဲဒၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.
ကီၢ်ခိၣ်ကီၢ်နၢ်လၢ(၂ဝ၂၃-၂ဝ၂၆)နံၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ-
ကရၢခိၣ်  - သရၣ်ဒိၣ်အ့ဖြ့ၣ်ထူ
ကရၢခိၣ်စၢၤ - သရၣ်ဒိၣ်ကျၢၤတီ
ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်         - သရၣ်အဲၣ်ဝါ
ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ - သရၣ်ဒီးကထၢၣ်ကၠ့စဲခ့ၣ်
ၦၤပၢၤစ့  - သရၣ်မုၣ်သယုၢ်ဖီ
ၦၤသမံသမိးစ့  -(1) သရၣ်ရ့ရိၣ်   (2) သရၣ်မုၣ်မ့ရံၣ်
ကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ် -(1) သရၣ်ဒိၣ်ဘ့လ့ၣ်ဘွဲ (2) သရၣ်ဒိၣ်ထူၦဲၤဖီ
တၢ်ပ၁်ထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်^သရၣ်မုၣ်ဒီး တၢ်ပ၁်ဂၢၢ်ပ၁်ကျၢၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်^သရၣ်မုၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တဖၣ်စ့ၢ်ကီးပမၤဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.
တနံၣ်အံၤလၢပကီၢ်ပူၤ မိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်ႇ တၢ်မၢလီၢ်တဖၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲ၁်ဒီး တၢ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးႇ တၢ်သုးလီၢ်သုးကျဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပထံၣ်ဘၣ်လၢယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီး ပဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ် မိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် လၢဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲတဖၣ်ဒ် အလီၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.အဃိဒီးစံးဘျုးဘၣ် ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မိၢ်ပၢ်တဖၣ်လၢအဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ၦၤအဃိန့ၣ်လီၤ. မ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ကလီၤလၢ်ဘၣ်သုဝဲဒၣ်ခဲလၢ၁်အလိၤ ထူးထူးတီၤတီၤတက့ၢ်. ဆၢမုၢ်လၢ်လၢသုကသ့ၣ်နီၣ်ၦၤလၢ တၢ်ထုကဖၣ်သၦၢ်ၦၢ်န့ၣ်လီၤ.

2 months ago Read News
The Kya Inn Karen Baptist Association

ဖုကံကုၣ်လံာ်စီဆှံကၠိတၢ်ကစီၣ် ၂ဝ၂၃

ဖုကံကုၣ်လံာ်စီဆှံကၠိလၢအမ့ၢ် ကီၢ်ကၠးအ့ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကၠိအံၤ လၢ၂ဝ၂၃-၂ဝ၂၄နံၣ် တၢ်မၤလိအဂီၢ် အိးထီၣ်ဘၣ်ကၠိဖဲ လါမ့ၤ(၃၁)သီႇ ၂ဝ၂၃အနံၤန့ၣ်လီၤ. ကၠိတၢ်မၤလိလၢ ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ- တီၤခၢၣ်သးယွၤဂ့ၢ်ပီညါႇ တီၤထီယွၤဂ့ၢ်ပီညါႇ ခွဲးလီၤဆီ ဒီးတၢ်သူၣ်ဝံၣ်သးဆၢအတီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤလိနံၣ်အဂီၢ် ကၠိဖိမုၣ်ခွါခဲလၢာ်အိၣ်ဝဲ(၁၄ဝ)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

4 months ago Read News
The Yangon Home Mission Karen Baptist Association

၂၀၂၃ ကီၢ်တကူၣ်ၦၤကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်ကစီၣ်လၢကြၢးသ့ၣ်ညါ


မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အသးတတူ၁်ၦၤအဃိပလဲၤခီဖျိဘၣ်တၢ်မၤအသးအကလု၁်ကလု၁်ဘၣ်ဆၣ်ပတတုၤဆူတၢ်ဟးဂူ၁်ဟးဂီၤဘၣ်.ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အသီအိၣ်ဝဲလၢပဂီၢ်ကိးနံၤဒဲးဒီးပမၤသကိးဘၣ်ယွၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ဒ်ပမၤအီၤသ့အသိးအဃိပစံးဘျုးဘၣ်ယွၤဒိၣ်မးလီၤ.ပသးအိၣ်ပ၁်ဖျါထီၣ်က့ၤပကီၢ်တကူၣ်အတၢ်ကစီၣ်လၢကြၢးသ့ၣ်ညါတနီၤ ဒ်လ၁် အံၤအသိးလီၤ. 
   တနံၣ်အံၤကီၢ်တကူၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၃၄၉)ဖှိၣ်ႇ တၢ်မၢလီၢ် (၉၅)တီၤ လၢကဝီၤ (၁၅)ကဝီၤဒီးတကရူၢ် အပူၤလီၤ.ပကီၢ်ဝဲၤကျိၤအိၣ်(၈)ခါဒီးတၢ်ကရၢကရိအိၣ်ဝဲ(၄)ခါႇ ကမံးတံ၁်(၆)ဖုန့ၣ်လီၤ.
ကီၢ်ခိၣ်ကီၢ်နၢ်လၢ (၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၅) တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ ကရၢခိၣ်- သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ကျၢၤတီႇ ကရၢခိၣ်ခၢၣ်စး-သရၣ်ဒိၣ်လွဲၣ်ထူ (က့ၤသစ့ၤမနၤ), ကရၢခိၣ်ခၢၣ်စး- သရၣ်ဒိၣ်ပ့ၢ်ချ ့(လ့အ့ၣ်စူးယွၣ်မး)ႇ နဲၣ်ရွဲၣ်- သရၣ်ဒိၣ်ထိခါႇ နဲၣ်ရွဲၣ်စၢၤ- သရၣ်ဒိၣ်လ့မ့ႇ ၦၤပၢၤစ့- သရၣ်ပ့ၣ်ထူဒီး သရၣ်မုၣ်စူၣ်ခရံ၁်ႇ ၦၤသမံသမိးစ့- သးၦၢ်ဒ့ဘ့းခၠါ -(တကူၣ်ကညီဘျၢထံ), ဒီးသရၣ်မုၣ်သတိၢ်ဖီ- (စ့ၤမ့ၤနရံ) န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ (၁) သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်မၣ်ၡံ ထၣ်သ့ႇ (၂)သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်ထူကၠီၣ် ဒီး (၃)ဒီးကထၢၣ်ယံၤအ့လး တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လီၤဆီတဖၣ်
(၁)ဝံးတူၣ်သရိၣ်
သရိၣ်အံၤအခိၣ်ဒုးလီၤဖျိဟးဂီၤတဆံးတက့ၢ်အဃိဒ်အလီၢ်အိၣ်အသိးတၢ်ဘှီက့ၤအီၤလံန့ၣ်လီၤ. သရိၣ်အံၤအဒံးဆ့ လၢထံကီၢ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤဟံးဃ၁်တ့ၢ်ဝဲဖဲ(၁၉၆၅)နံၣ်အံၤႇ ခီဖျိကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤအတၢ်ထုကဖၣ်သၦၢ်ၦၢ်ႇ ကီၢ်ၦၤ ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အတၢ်ကျဲးစၢးအဃိပဒိးန့ၢ်ဘၣ်က့ၤအီၤဖဲ (၂၈.၃.၂ဝ၂၂)အ့နံၤႇ အိၣ်ဒီးလံ၁်အုၣ်သးအလၢအၦဲၤ န့ၣ်လီၤ.ခဲအံၤပပတံထီၣ်က့ၤလၢပကသူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်က့ၤအဂီၢ်လံန့ၣ်လီၤ. သ့ၣ်နီၣ်ဘါထုကဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၢ်ၦၤလၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ အဂီၢ်တက့ၢ်. 
(၂)တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ်
မ့ၢ်လၢပထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤအိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အဃိ ဒ်ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါၦၤအသိးပဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ဘၣ်ပကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတနီၤလၢကျိ၁်စ့ႇ တၢ်အီၣ်တၢ်အီႇ ကသံၣ်ကသီ ဒီး တၢ်ပီးတၢ်လီၤအဂုၤဂၤတဖၣ်အိၣ်ဝဲ စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.ပကမၤသကိးတၢ်ခီဖျိၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်အိၣ်ဝဲအသိးႇ ဆူကီၢ်တနီၤနီၤအဂီၢ်ပမၤသကိးတၢ်ခီဖျိအကီၢ်ဘၣ် ထွဲတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.တၢ်လီၢ်တနီၤလၢပလဲၤတုၤတဖၣ် ပဆီၣ်ထွဲဘၣ်လိၤလိၤဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်ဒီး ဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ဆူကီၢ်မၠိၣ် ၦၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢမိၣ်ခၣ်ကလံၤမုၢ်တဖၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးပဆီၣ်ထွဲမၤသကိးဘၣ်တၢ်ခီဖိချဝ့ၡၢၣ်အတၢ်သုး တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. 
(၃)တၢ်မၤလိဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်တဖၣ်
တနံၣ်အံၤပကီၢ်တၢ်ကရၢကရိဒီးဝဲၤကျိၤတဖၣ်မၤသကိးဘၣ်တၢ်မၤလိခီဖျိမဲ၁်သကိးမဲ၁်မ့ၢ်ဂ့ၤႇဆဲးကျိၤန့ၢ်တီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ လီၤ. သးစၢ်တၢ်မၤလိအကလု၁်ကလု၁်ႇ ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တၢ်မၤလိႇ တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၢဖိတၢ်မၤလိႇ ကဝီၤၦၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ်အတၢ်မၤလိႇ ပိ၁်မုၣ်ကရၢအတၢ်မၤလိတဖၣ်ပမၤဘၣ်လၢမဲ၁်သကိးမဲ၁်န့ၣ်လီၤ. ပကီၢ်ဝဲၤလီၢ်ခိၣ်နၢ် တဖၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ပမၤဘၣ်တၢ်သ့ပၢဆှၢတၢ်အတၢ်မၤလိတဘျီဖဲကီၢ်ဝဲၤလီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တနံၣ်အံၤပကီၢ်သရၣ်သမါအတၢ် မၤလိစ့ၢ်ကီး ပမၤသကိးဘၣ်ခီဖျိဆဲးကျိၤန့ၢ်တီၤန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်တနံၣ်တဘျီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်ပမၤဘၣ်အီၤလၢမဲ၁်သကိးမဲ၁်ခီဖျိ ကဝီၤခၢၣ်စးတဖၣ်ဒီးၦၤထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ဝဲ (၄ဝဝ)ဂၤလီၤ. ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်ဝဲၤကျိၤတဖၣ်ႇ ကရၢကရိကမံးတံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တဖၣ်ႇ ကီၢ်ကမံးတံ၁်မၤတၢ်ဒီးပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်ပမၤဘၣ်လၢမဲ၁်သကိးမဲ၁်လီၤ. လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤယွၤ ဟ့ၣ်ၦၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယ၁်တဖၣ်အံၤအဃိပစံးဘျုးဘၣ်ယွၤဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ.
(၄)တၢ်သူၣ်ထီၣ်အသီဒီးတၢ်မၤလီၢ်အသီတဖၣ်
တနံၣ်အံၤပစးထီၣ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဖှိၣ်ဃဲဖိသၣ်အတၢ်မၤႇ သူၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဖှိၣ်ဃဲဖိသၣ်အိၣ်ဆိးလီၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဖိ တဖျၢၣ်ဖဲမီၣ်ဘံၣ်ယရူၤၡလ့ၣ်ကီၢ်ကရၢၢ်ပူၤလီၤ. ပဘှီထီၣ်ဘၣ်တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤအဟံၣ်ဖိတဖျၢၣ်လၢတၢ်ကကတဲ၁် ကတီၤလုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ခိၣ်နၢ်အတၢ်မၤအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. တၢ်တိ၁်အိၣ်ဝဲစ့ၢ်ကီးလၢပကသူၣ်ထီၣ်တၢ်ကဟုကယ၁်ၦၤဆူးၦၤဆါ အတၢ်သူၣ်ထီၣ်ႇ တၢ်သွၣ်ခိၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိအိၣ်ဟံၣ်ႇ ဒီး လံ၁်စီဆှံကၠိယူဘလံၤတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖျၢၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ် ဆၣ်မ့ၢ်လၢထံကီၢ်တၢ်အိၣ်သးအဃိပမၤအီၤတ့သဒံးဘၣ်. ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်ထုကဖၣ်ဒီးတၢ်မၤသကိးတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.
(၅)တၢ်ပ၁်စုကီၢ်အၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်
ဒ်ကီၢ်အတၢ်သုးတၢ်ကျဲၤအသိး ပဒိးပ၁်စုဘၣ် ပကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်စၢၤ သရၣ်လ့မ့ႇ ကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိခိၢ်စၢၤသရၣ်စၤလမိၣ်ႇ လံ၁်စီဆှံကၠိကွဲးဃါခိၣ် သရၣ်မုၣ်ကၠဟိၡံဘၤထိ တဖၣ်ဖဲနံၣ်အံၤအပူၤလီၤ.ပကီၢ်တကူၣ်အပူၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တနီၤဘၣ်တၢ်ပ၁်စုစ့ၢ်ကီးအီၤလၢနံၣ်အံၤအပူၤလီၤ. မ့ၢ်တၢ်သးခုစံးဘျုးယွၤလၢပဒိးန့ၢ်အါထီၣ်ပၦၤမၤသကိးတၢ်သရၣ်ပ၁်စုတဖၣ်လၢ ယွၤဘီမုၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်အဃိလီၤ. 
(၆)ကီၢ်တကူ၁် (၁၇၅)နံၣ်ယူဘလံၤတၢ်စံးဘျုး
ကီၢ်တကူၣ်စးထီၣ်သူၣ်လီၤအသးဖဲ (၁၈၅၃)နံၣ်အဃိ မ့ၢ်တုၤဃီၤ (၂ဝ၂၈)နံၣ်န့ၣ်ကၦဲၤထီၣ် (၁၇၅)နံၣ်လီၤ. လၢ နံၣ်အဝဲန့ၣ်အပူၤပကအိၣ်ဃု၁်ဒီးကီၢ်တကူၣ်သရၣ်သမါကရၢ (၇၅)နံၣ်ႇ ဖုသၣ်ဖၠူၣ်ဒိးဘျၢထံၦဲၤထီၣ် (၂ဝဝ)နံၣ်အဃိပအိၣ်ဒီး တၢ်သုးတၢ်ကျဲၤလၢပကမၤယူဘလံၤအမူးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
(၇)တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်
ပစံးဘျုးဘၣ်ယွၤလၢအဆှၢခီဖျိၦၤလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်ဒီးဆိၣ်ဂ့ၤၦၤတုၤခဲကနံၣ်အံၤအဃိလီၤ. ပကီၢ်တၢ် အိၣ်ဖှိၣ်တနီၤတုၤခဲအံၤဒၣ်လဲ၁်တဘါဘၣ်ယွၤလၢသရိ၁်အပူၤဒံးဘၣ်.ဘၣ်ဆၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဃုကျဲဒ်သိးတၢ်အိၣ် ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်အတၢ်စူၣ်တၢ်န၁်ႇ အသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤတဖၣ်သုတလီၤစၢ်တဂ့ၤအဂီၢ်ႇ ကျဲးစၢးသကိးသၦၢ်ၦၢ်န့ၣ်လီၤ.ဒ်စီၤပီလူးစံးဝဲ -တၢ်မၤတံ၁်တ၁်ၦၤလၢတၢ်ကိးမံၤဒဲးဘၣ်ဆၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်အံၣ်လီၤပတၢ်တမ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပကမၤဒ်လဲၣ်ပကူၣ်တဘၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ် ပတၢ်မုၢ်လၢ်တလီၤမၢ်ဘၣ် (၂ကရံၣ်သူး ၄း၈)န့ၣ်လီၤ. မ်ယွၤအမံၤဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤလီၤစိၤလီၤထီတက့ၢ်. (အၤမ့ၤ)
                                                                                                       သရၣ်ဒိၣ်ထိသါ
                                                                                                          ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်

4 months ago Read News
The Bago-Yangon Baptist Association

ကီၢ်ပကိတကူၣ်အတၢ်ကစီၣ်လၢ ၂ဝ၂၃ နံၣ်


မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤအဘျုးဃိ ပဝဲကီၢ်ပကိတကူၣ်လၢကီၢ်အပတီၢ် ပပ၁်စီဆှံဘၣ် သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်မုၣ်စိကီၢ် ပကိတကူၢ်ခရံ၁်ဖိလီၢ်ခၢၣ်သး တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဖဲ (၂ဝ.၇.၂ဝ၂၃) အနံၤ ဂီၤ (၇း၃ဝ)နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် လၢ ကီၢ်ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်ႇ အဲတကီၢ်န့ၣ်လီၤ.
(၆.၄.၂ဝ၂၃)အနံၤ MBC-TED ဟဲကွၢ်ပကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိ ဒ်န့ၣ်အသိး (၂၇.၇.၂ဝ၂၃)အနံၤ KBC-TED ဟဲကွၢ်ပကီၢ် လံ၁်စီဆှံကၠိဒီး ဟ့ၣ်ကူၣ်စံးကတိၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိသရၣ်ႇသရၣ်မုၣ်တဖၣ်ဒီးကၠိဖိခဲလၢ၁် န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး (၁၈.၇.၂ဝ၂၃)အနံၤ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် ပိ၁်မုၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ တၢ်တိ၁်ကျဲၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါႇ မူူဒါခိၣ်နၢ်သ့ၣ် တဖၣ် ဟဲထံၣ်လိ၁်သးဒီး ကီၢ်ခိၣ်နၢ်ႇ ဝဲၤကျိၤခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒီး တဲနၢ်ပၢၢ်တၢ်တိ၁်ကျဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ(IJM) တၢ်မၤသကိးအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. (၁၉-၂ဝ.၇.၂ဝ၂၃)အနံၤ သုးကျဲၤကတဲ၁်ကတီၤန့ၢ်ဘၣ် လံ၁်နဲၣ်ကျဲလၢၦၤလၢဘၣ်တၢ်ကူၣ် လဲၤမၤကၤ (လူကုန် ကူးခံရသူ) တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

4 months ago Read News
The Pathein Myaungmya Sgaw Karen Baptist Association

ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး အတၢ်ကစီၣ်


စံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢ အဒုးမၤၦၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအဘျုးသတးဒီး ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠးစးထီၣ်ဘၣ်ခီၣ်ခါအသီ တခါလၢအမ့ၢ် တၢ်ဒုးပတုာ်တၢ်အီကသံၣ်မူၤဘှီးတၢ်ကဟုကယာ်လီၢ်ခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ. လီၢ်ခၢၣ်သးအံၤ တၢ်ကိးအမံၤလၢ "ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠးႇ ကရၤနံတၢ်ဒုးပတုာ်တၢ်အီကသံၣ်မူၤဘှီး တၢ်ကဟုကယာ်လီၢ်ခၢၣ်သး"  ဒီး အိၣ်ဝဲဖဲ နိၣ်မူလူၢ်သဝီႇ သီၣ်တွဲကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိမ့ၢ်ဒ်သိး ကမၤစၢၤဘၣ်က့ၤ ဖိလံၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်မၤနၢၤအီၤလၢ ကသံၣ်မူၤဘှိးဒီး ဟ့ၣ်က့ၤအီၤတၢ် ကဟုကယာ်ဒီး မၤထူၣ်ဖျဲးထီၣ်က့ၤအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 
ပစံးဘျုးဘၣ်ယွၤလၢ အဟ့ၣ်ပခိၣ်ပနၢ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ် ဖုသရၣ်ဒိၣ်ဝဲလ်ဒၢၣ်ႇ သရၣ်ဝၣ်ရွှ့ၣ်တၢၣ်တဖၣ်လၢ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ် ကျဲၤအံၤ ဒီးသရၣ်ဒိၣ်ဝ့နၢၣ် ထီတထူၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ဒီး တံၤသကိးသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အသူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီး တံၤသကိးလၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဒီး ထံယံၤကီၢ်ယံၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအယူာ်ဃီၤအစု အတၢ်ဆီၣ်ထဲဒွီး မၤသကိးအဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်စး ထီၣ်အိးထီၣ်ဝဲဒၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးအံၤ ဒီးၦၤစးထီၣ်ဟဲအိၣ်ဝဲဒၣ်(၁ဝ)ဂၤလံန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢၦၤကဟဲအိၣ်တၢ်အံၤကမ့ၢ်ဝဲဃုလါဒီး ၦၤတဂၤ တၢ်လၢာ်ကမ့ၢ်ဝဲဒၣ် ခံကလီၤယဲၢ်ကလးဘးန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်နံၣ်ကယၤ(၂၁)ဘျးစဲ တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤမူဒါခိၣ် သရၣ်ဒိၣ်လၢၢ် မူဒီးကဝီၤ မူဒါခိၣ်တဖၣ် ဟံးန့ၢ်မူဒါဒီးကွၢ်ထဲတွၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လီၢ်ခၢၣ်သးမူဒါခိၣ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ် သရၣ်စီၤည့ခၠါ ဒီး ၦၤမၤသကိးတၢ် အိၣ်ဝဲဒၣ်(၅)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

4 months ago Read News
The Toungoo Paku Karen Baptist Association

ကီၢ်တီအူပကူၦၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်ကစီၣ်

ကီၢ်တီအူပကူၦၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီး ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်တၢ် ကတဲာ်ကတီၤဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤ ခီဖျိဆှၢလီၤဘၣ်ၦၤမၤသကိးတၢ်လၢ တၢ်မၤလိတဖၣ် လၢအမ့ၢ်(Organizational Development)တၢ်မၤလိ ဖဲလါမ့ၤ ၉သီတုၤ၁၆သီႇ (Four Skill English)တၢ်မၤလိ ဖဲ လါယူၤလံ ၁၁သီတုၤ၁၅သီႇ ဒီး(Leadership Management)တၢ်မၤလိတဖၣ်ဖဲ လါယူၤလံ(၁၁)သီတုၤ (၁၄)သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ လါယူၤ(၃ဝ)သီႇ ဂီၤ(၉းဝဝ)နၣ်ရံၣ်ႇ ၂ဝ၂၃နံၣ် ဟ့ၣ်လီၤက့ၤလံာ်အုၣ်သးဆူကၠိဖိလၢ အမၤလိ Four Skill English) တၢ်မၤလိတဖၣ်ဒီး ဖဲလါယူၤလံ ၇သီႇ ဂီၤ(၉းဝဝ)နၣ်ရံၣ်တုၤ မုၢ်ထူၣ် ၁၂းဝဝနၣ်ရံၣ်ႇ ကီၢ်ခၢၣ်စး လၢလဲၤထီၣ် Organizational Development တဖၣ် ဟဲက့ၤဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤက့ၤ ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်ၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်လၢ တၢ်မၤလိလၢ အဒိးန့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလါယူၤလံ ၁၆သီႇ ဂီၤ ၇းဝဝနၣ်ရံၣ် တုၤ ဟါ ၈းဝဝနၣ်ရံၣ် သုးကျဲၤဘၣ်ဝဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအကဲ ထီၣ်သီလၢအမ့ၢ် ထံဆဲးမဲယွၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ တၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

4 months ago Read News
The Myaungmya Sgaw Karen Baptist Association

၂ဝ၂၃ နံၣ် ကီၢ်မၠီမၠးကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၁)တဘျီ

၂ဝ၂၃နံၣ် ကီၢ်မၠီမၠးကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၁)တဘျီ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၂၂-၂၃သီအနံၤ ဖဲတၢ်လူၢ်ဖးဒိၣ်ခရံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ကဝီၤ(၅), ကီၢ်မၠီမၠးန့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ - မုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤ (စံး၂၇း၁၄ႇ ယၡါ၄ဝး၃ဝ-၃၁) န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၂သီဂီၤ ၁ဝးဝဝနၣ်ရံၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤလၢတၢ်ဘါဖုၣ်ကိ၁်ႇ ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢ ဖုသရၣ်ဒိၣ်ကဲလဲးစ် (ကမါဒိၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်, ကဝီၤလွံၢ်)န့ၣ်လီၤ. ဝံၤပိ၁်ထွဲထီၣ်အခံဆူ ကီၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ် အကျိၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးလၢဟါ ၇းဝဝနၣ်ရံၣ်အိၣ်ဒီး မူးသးဖှံအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.
လါအ့ဖြ့ၣ်၂၃သီအိၣ်ဘှံးနံၤဂီၤ ၇းဝဝနၣ်ရံၣ်တၢ်ဘါ သရၣ်သမါအကရၢဟံးန့ၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်အဲၣ်ဆိ(ကီၢ်သရၣ်သမါကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်) မၤသကိးဒီးကဝီၤယဲၢ်ကဝီၤယဲၢ်ကဝီၤသရၣ်သမါတဖၣ် တၢ်ကစီၣ်တခီမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ကွၢ်လၢ်(စခါကၠံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်, ကဝီၤခံ)န့ၣ်လီၤ.၁ဝး၃ဝနၣ်ရံၣ်မုၢ်ဆါတၢ်ဘါ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ ကီၢ်ခိၣ်သရၣ်ဒိၣ်ဘၤနါဘၤဆၢ (ဖီထူကျိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်) န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်သရၣ်လီၢ်ဒိၣ်ထူ ဒုးသ့ၣ်ညါကီၢ်ဝဲၤလီၢ် ၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ဝံၤ လဲၤဆူတၢ်ဘၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဘၣ်တၢ်မၤသကိးအီၤလၢ ဝဲၤကျိၤခိၣ်နၢ်သရၣ်သမါ သ့ၣ်တဖၣ်ဒီးလၢကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘါဖးဒိၣ်တဘျီအံၤ အိၣ်ဒီးတၢ်လုၢ်ထီၣ်ပ၁်စီဆှံက့ၤကီၢ်မၠီမၠးမီထိၣ်လၢ ကဘၣ်တၢ်စိ၁်မူအီၤတပယူ၁်ဃီလၢအမ့ၢ် - လဲၤလၢညါတုၤလၢတၢ်လၢတၢ်ၦဲၤ(ဧ့ၤ၆း၁-၂ႇ အ့း၃း၁၉)န့ၣ်လီၤ. တၢ်လုၢ်ထီၣ်ပ၁်စီဆှံ အဂီၢ်သရၣ်ဒိၣ်လၢအယၢ်ထီၣ်အစုမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ကွၢ်လၢ်ႇ သရၣ်ဒိၣ်မု၁်သးႇ သရၣ်ဒိၣ်ဖြီမံးစ်ဒီး သရၣ်ဒိၣ်အိၣ်ခ့ၣ်ဝါတဖၣ်ဒီးၦၤလၢအဘါထုကဖၣ်မ့ၢ်သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်အဲၣ်ဆိန့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢဟ့ၣ်ၦၤတၢ်ကစီၣ်လၢတၢ်ဘါဖးဒိၣ်တဘျီအံၤမ့ၢ်ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘါကတီၢ်တၢ်ထၢဖှိၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်ခံဘျီဒီးၦၤသခူထီၣ်တၢ်မၤဘူၣ်မ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်မု၁်သး(ကၠီကရၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်?ကဝီၤခိၣ်ယဲၢ်)န့ၣ်လီၤ.တၢ်ကတိၤစံးဘျုးက့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအတူၢ်လိ၁်တၢ်ႇ ခၢၣ်စးလၢအဟဲသ့ၣ်တဖၣ်ဒီးခဝ့ၡၢၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ကီၢ်ခၢၣ်စးမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ကျၢၤထူ(သၣ်လ့လူၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်? ကဝီၤသၢ)န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ ပအိၣ်ဒီးတၢ်ဒ့ဆှၢနု၁်လၢပဟံၣ်လူၢ်ႇ ပဟံၣ်ၦၢ်ႇ တၢ်လူၢ်ဖးဒိၣ်ပ၁်ဖှိၣ်ပၢ်အတၢ်ဒ့ဒီးကမါဖိႇ တၢ်လူၢ်ဖးဒိၣ်ပ၁်ဖှိၣ်သီတူ၁်တၢ်ဒ့သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးလၢကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤတၢ်ဆဲးလီၤမံၤခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ(၁၄၁)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

7 months ago Read News
The Toungoo Thandawn Bwe Moh Bwa Karen Baptist Association

ကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်ဘှဲမိၤၦၤတၢ်ကစီၣ်

ကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်ဘှဲမိၤၦၤႇ ပအိၣ်ဒီး - တၢ်ရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဆူကရူၢ်တဖၣ်အအိၣ်ဒီး ဖဲ(၃ဝ.၁၂.၂ဝ၂၂) မ့ၢ်ဝဲဖဲပြဲးကဝီၤႇ လူၢ်ဒ့တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်ဒီးကီၢ်ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ (၂၅.၃.၂ဝ၂၃)အနံၤဒီး ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိ၁်ၦၤလၢ ကရူၢ်(၄)ဖဲ စံယိၣ်ပဟံၣ်လူၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ(၂၆.၃.၂ဝ၂၃)နံၤန့ၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်ပ၁်စုသရၣ်လ့မူ(ကီၢ်တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်) ဖဲ စံယိၣ်ပဟံၣ်လူၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ.

7 months ago Read News
The Nyaunglebin Karen Baptist Association

ကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

အဆိကတၢၢ်န့ၣ် စံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်ဒိၣ်မးလၢ အဒုးမူၦၤဒီးဟ့ၣ်ဖံးဟ့ၣ်မၤၦၤလၢအတၢ်မၤဖးဒိၣ် အပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. (၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၃)နံၣ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤအိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိႇ တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲ၁်အါကလု၁်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ကစၢ်ယွၤန့ၣ်တလီၤစၢ်လၢ ပကီၢ်အဂီၢ်ဘၣ်. လၢဆၢကတီၢ်တခါဘၣ်တခါအပူၤန့ၣ်ကစၢ်ယွၤမၤတီအကလုၢ်ဒီးၦၤအဃိ န့ၣ်လီၤ. ထံကီၢ်ဂံၢ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဃိဒီး ပကီၢ်ချၢၣ်လွံၣ်ထူၣ်အပူၤ လီၤဆီဒၣ်တၢ်ကဝီၤနီၣ်ဂံၢ်(၄)အပူၤႇ မိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၁၃)ဖှိၣ်ဒီး တၢ်မၢလီၢ်(၄)တီၢ်အပူၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲန့ၣ်လီၤ. စံးဘျုး ဘၣ်ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် အပူၤစးထီၣ်လၢ နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၤဒီး ခိၣ်နၢ်သရၣ်သမါ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်လၢ အသ့ၣ်နီၣ်ၦၤလၢတၢ်ထုကဖၣ်ဒီးဆီၣ် ထွဲမၤစၢၤၦၤဃု၁်ဒီး ဒီပုၢ်ဝဲၢ်တံၤသကိးၦၤတဂၤဘၣ်တဂၤန့ၣ်လီၤ.တနံၣ်အံၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ဝဲဘၣ်ဆၣ်ဒီး ပကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်အံၤ ပမၤဘၣ်ကီၢ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲလါမၢ်ၡး (၁)သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်လၢ ဝ့ၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ႇ ကီၢ်တၢ်ဘါယွၤသရိ၁်န့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ -ဟံးန့ၢ်မူဒါဒီးဂဲၤလိ၁်အါထီၣ် (ကလီး ၃း၂၃ႇ ကတိၤ ၁၂း၁၁ႇ ဧ့စြၤ ၁ဝး၄ႇ ၁ကရံၣ် ၁၄း၁၂) န့ၣ်လီၤ.ဒီးပအိၣ်ဒီးတနံၣ်တဘျီတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ ဖးဒိၣ်ဒီး လၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဘျီအံၤ ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ် သရၣ်ဒိၣ်ကပီၤမူ(လံ၁်စီဆှံကၠိခိၣ်)န့ၣ်လီၤ. ဒီးခၢၣ်စးခဲလၢ၁်ဟဲ ထီၣ်ဝဲဒၣ် (၁၂၄)ဂၤန့ၣ်လီၤ.ပအိၣ်ဒီးတၢ်စံးဘျုးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢအမ့ၢ် နံၣ်(၁ဝဝ)ယူဘလံၤ တၢ်စံးဘျုးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤ ဖဲလါမၢ်ၡး(၁)သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ် လၢဝ့ၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် ကီၢ်တၢ်သးခု ကစီၣ်ကၠိကရၢၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တနံၣ်အံၤပအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်ဆီသလဲခိၣ်နၢ်သီတဖၣ်မ့ၢ်ဒ်လ၁်အံၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

(၁)သရၣ်ဒိၣ်အ့ဖြ့ၣ်ထူ - ကီၢ်ခိၣ်              (၂)သရၣ်ဒိၣ်ကျၢၤတီ - ကီၢ်ခိၣ်စၢၤ
(၃)သရၣ်အဲၣ်ဝါ - ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်              (၄)သရၣ်ဒီးကထၢၣ်ကၠ့ၣ်စဲခ့ၣ် - ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ
(၅)သရၣ်မုၣ်သယုၢ်ဖီ - ကီၢ်ၦၤပၢၤစ့             (၆)တၢ်ကတဲ၁်ကတီၤဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ် - သရၣ်မုသဖီစူးဒါ
(ရ)တၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ် - သရၣ်လီၤတံၢ် 
(၈)ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ် - သရၣ်မုၣ်အ့နူးယံၣ်

7 months ago Read News
The Upper Myanmar Karen Baptist Association

ကီၢ်ထးခီၦၤကညီဘျၢထံ ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

ခီဖျိလၢတၢ်အိၣ်သးအကလု၁်ကလု၁်အဃိ ပဝဲကီၢ်ထးခီၦၤကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ပဆိကတီၢ်ဘၣ် ကီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဝဲဒၣ် (၃) နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတနံၣ်တလါအံၤပစးထီၣ်ဘၣ်က့ၤ ပကီၢ်တနံၣ်တဘျီကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လံ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်လၢတၢ်အိၣ်သးသ့ၣ်တဖၣ်အဃိ တနံၣ်အံၤ ပစးထီၣ်ဘၣ် က့ၤကီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒ်အမ့ၢ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤ ဖဲ (၂၈.၃.၂ဝ၂၃) နံၣ် ဟါ တုၤ (၂.၄.၂ဝ၂၃) နံၣ်ဟါန့ၣ်လီၤ.  ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤအတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲဒၣ် - ဟံးန့ၢ်မူဒါ ဒီး ဂဲၤလိ၁်အါထီၣ် ( ကလီးစဲ ၃း၂၃ႇ ကတိၤဒိ ၁၂း၁၁ႇ ဧ့စြၤ ၁ဝး၄ႇ ၁ကရံၣ် ၁၄း၁၂ ) န့ၣ်လီၤ.ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိ၁်အီၤလၢ ကလီ ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး တၢ်တူၢ်လိ၁်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတခီမ့ၢ်ဝဲဖဲ ပၠ့ၣ်အူလွ့ၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘါသရိ၁်န့ၣ်လီၤ. ၦၤကညီအနီၣ်ဂံၢ်လၢ ဟဲထီၣ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဒီး ဆဲးလီၤအမံၤခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲဒၣ် (၁၅၁) ဂၤန့ၣ်လီၤ.

7 months ago Read News
© 2023 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5