KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

Theological Department

ယွၤဂ့ၢ်ပီညါဝဲၤကျိၤ

ယွၤဂ့ၢ်ပီညါဝဲၤကျိၤ

တနံၣ်အံၤၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်အပူၤ ကီၢ်လၢအိၣ်ဒီးလံာ်စီဆှံကၠိတဖၣ် အိးထီၣ်ဘၣ်က့ၤကၠိတနီၤန့ၣ်လီၤ. ကၠိလၢ အိးထီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ- ကီၢ်ဟီကတးလံာ်စီဆှံကၠိ (သရၣ်မုၣ် (၁၅)ဂၤ) အိးထီၣ်ဖဲ(၁၈.၇.၂ဝ၂၂), ကီၢ်တီအူပကူ (သရၣ်မုၣ် (၂ဝ)ဂၤႇ ကီၢ်တကူၣ်လံာ်စီဆှံကၠိ(သရၣ်မုၣ် (၂ဝ)ဂၤႇ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ(၂၁ဝ)ဂၤႇ အိးထီၣ်ဖဲ(၂၆.၅.၂ဝ၂၂), ကီၢ်ပၠံၣ်-သၣ်ယၣ်ဝတံၣ် (သရၣ်မုၣ် (၁၂)ဂၤႇ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ(၂၁)ဂၤ အိးထီၣ်ကၠိဖဲ(၁.၆.၂ဝ၂၂), ကီၢ်ကၠးအ့လံာ်စီဆှံကၠိ(သရၣ်မုၣ် (၁၅)ဂၤႇ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ(၁၂၄)ဂၤ အိးထီၣ်ကၠိဖဲ(၁.၆.၂ဝ၂၂), ကီၢ်ဖၣ်အၣ်မီၣ်လမၠဲၣ်လံာ်စီဆှံကၠိ(သရၣ်မုၣ် (၁၁)ဂၤႇ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ(၁ဝ၃)ဂၤ အိးထီၣ်ကၠိဖဲ(၈.၆.၂ဝ၂၂), ကီၢ်ဆီထံးလံာ်စီဆှံကၠိ(သရၣ်^မုၣ် (၁၉)ဂၤႇ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ(၁၄၉)ဂၤ အိးထီၣ်ကၠိဖဲ(၅.၆.၂ဝ၂၂),
ကီၢ်ပကိတကူၣ်လံာ်စီဆှံကၠိ(သရၣ်မုၣ် (၉)ဂၤႇ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ(၂၅)ဂၤ အိးထီၣ်ကၠိဖဲ(၁၇.၅.၂ဝ၂၂),
ဖုအီၣ်ဒွ့လံာ်စီဆှံကၠိ(သရၣ်မုၣ် (၁၇)ဂၤႇ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ(၂ဝ)ဂၤ အိးထီၣ်ကၠိဖဲ(၁၈.၅.၂ဝ၂၂),
ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠးလံာ်စီဆှံကၠိ ကက့ၤအိးထီၣ်ကၠိဖဲ(၁.၈.၂ဝ၂၂)စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.
ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ယွၤဂ့ၢ်ပီညါဝဲၤကျိၤ စံးဘျုးယွၤလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အဃိလီၤ. ၂ဝ၂၂နံၣ် စးထီၣ်ဒီးတုၤခဲအံၤ တၢ်မၤတဖၣ်တမၤဘၣ်အါအါ သနာ်က့ဝဲၤကျိၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်ၦၤသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ် အတၢ်ဟ့ၣ်ဒီးမၤဘၣ် တၢ် သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤဆူ ၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ် ခီဖျိလၢတၢ်ဟ့ၣ်ဆီၣ်ထွဲတဖၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢကၠိတဖၣ် ကက့ၤအိးထိၣ်ဝဲအဃိ တၢ်ထုးထီၣ်က့ၤလံာ်လၢ အလၢာ်တဖၣ်အကလုာ်ကလုာ်လီၤ. ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်လံာ်စီဆှံကၠိလၢ ဆိကတီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဂုာ်ကျဲးစၢးလၢကအိးထီၣ်က့ၤ ကိးဖျၢၣ်လံန့ၣ်လီၤ.

2 months ago Read News
© 2022 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5