KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

The Myro Baptist Association

Annaual Meeting 2023

ကီၢ်မၠိၣ်အိၣ်ဒီး ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၁၆)ဘျီတဘျီ စးထီၣ်ဖဲ လါမၢ်ရှး ၂သီ တုၤ ၅သီႇ ၂ဝ၂၃ အနံၤန့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ် ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ လးညိၣ်ကၣ်(လှညိုကန်)တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး တၢ်တိာ်ထူမ့ၢ်ဝဲ- ‘‘အိၣ်မူဟ့ၣ်လီၤသးလၢ ကစၢ်ခရံာ်ဂီၢ်’’ န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤကမျၢၢ်ဟဲထီၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ် ၇၅%ဒ်အဝဲ သ့ၣ်ပာ်ပနီၣ်ဝဲ အသိးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ သရၣ်မုၣ်ခၠိၣ်ခၠိၣ်ဖၠူၣ်(ဝဲၤဒၢးခိၣ်ႇ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်)ဒီး သရၣ်မုၣ်ဂ့ၤဂ့ၤထူ (ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သးဝဲၤကျိၤ) မၤသကိးဘၣ်ဒီး ကီၢ်တၢ် တူၢ်လိာ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တဖၣ် ဒ်တၢ်သိၣ်လိလံာ်စီဆှံႇ တၢ်ထုကဖၣ်ဒီး တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်, ထံၣ်ဘၣ်လၢ ဒူဖိသဝီဖိတဖၣ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအီၣ် မၤအီၣ်ဃံးဂ့ၤဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်အဲၣ်ဘၣ်ကစၢ်အပူၤအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်ႇ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးနီၢ်နီၢ်လၢ အိၣ်ဒီးအထူး အစီအကံၢ်အလဲလၢ  အဟဲလၢသူၣ်သးဒီးတကး ဒ်ဘၣ်တူၢ်လိာ်ၦၤဂ့ၤဝဲဒီး မုာ်ဒိၣ်မး, ကတိၤဒိၣ်မၤလၤကပီၤဘၣ် အလၤ ကပီၤဘၣ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်အဲၣ်အတၢ်သးအိၣ်တဖၣ်လၢ ကစၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5