KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

Articles in Departments

Communication Department

Basic Training of Audio Recording

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ဘၣ်ထဲတွုၤအိၣ်လိာ်သးဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီး Basic Training of Audio Recording  တၢ်မၤလိ ဖဲ လါမ့ၤ၂ ဝတုၤ ၂၅ သီႇ ၂ဝ၂၄နံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ "Studio Door" ဒီး သရၣ်သိၣ်လိ တၢ်မ့ၢ်ဝဲ- သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်လၢၢ်ဝါန့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်အိးထီၣ်တၢ်မၤလိတဘျီအံၤဖဲ လါမ့ၤ ၂ ဝသီ ဟါ န့ၣ်လီၤ.တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်သိၣ်လိအီၤလၢ တၢ်မၤလ့ၤအါအါန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်ခၢၣ်စး ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိအိၣ်ဝဲ(၈)ဂၤလၢ ကီၢ်ပကိတကူၣ်ႇ ကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ႇ ကီၢ်ပၠံၣ်သၣ်ယၣ်ဝတံၣ်ႇ ကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်ဘှဲမိၤၦၤႇ တီအူကီၢ်ကဲၤခၢၣ်ကဲၤဘါ ဒီး ကီၢ်တီအူပကူတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

3 weeks ago Read News
Finance and Property Department

တၢ်သ့ပၢဆှၢကျိၣ်စ့ အဂ့ၢ်အကျိၤ

စံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢဟ့ၣ်ၦၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယ၁်လၢတၢ်လဲၤဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီဘၣ်ထွဲတၢ်သ့ပၢဆှၢကျိၣ်စ့အဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်အဂီၢ်/တၢ်သိၣ်လိအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤ ဖဲ ၉ -၁ဝႇ လါမ့ၤ ႇ၂ဝ၂၄နံၣ် (၂)သီ တၢ်မၤလိ/တၢ်မၤလိတဘျီအံၤဘၣ် တၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲသိၣ်လိဘၣ်ထွဲ တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် မ့ၢ်ဒ်လ၁်အံၤ အသိး/
                    တၢ်မၤလိတဘျီအံၤအိၣ်ဒီး တၢ်သိၣ်လိလၢအမ့ၢ်-
၁.  ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ကျိၣ်စ့ဒီးတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်လံ၁်နဲၣ်ကျဲအဂ့ၢ်
၂.  တၢ်သ့ပၢဆှၢကျိၣ်စ့အဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ် (ဘၣ်ထွဲလံ၁်စီဆှံအဂ့ၢ်အကျိၤ       ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤ)
၃. တၢ်ဖီၣ်စ့စရီပတီၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်
၄. တၢ်ထုးထီၣ်စ့စရီခိၣ်တီတဖၣ်လၢ တၢ်ကရၢက၇ရိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.         
 တၢ်မၤလိတဘျီအံၤမ့ၢ်ကီၢ်ခိၣ်နၢ်အိၣ် မူအိၣ်ဒါတဖၣ်ဒီးၦၤဟဲထီၣ်ခဲလၢ၁်အိၣ် ဝဲ(၁၂)ဂၤန့ၣ်လီၤ. ၦၤသိၣ်လိတၢ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်မုၣ်ၡံထၣ်ဖီ(ခဝၡၢၣ် -ၦၤပၢၤစ့) ဒီးသရၣ်မုၣ်ကၠူဒ့းမ့(ခဝၡၢၣ်-ၦၤဖီၣ်စ့စရီ) .န့ၣ်လီၤ.

4 weeks ago Read News
Ministers' Department

တၢ်ပ၁်စု သရၣ်ကၠိစဲးခ့ဒီး သရၣ်စၢ်ဟ့ၣ်ဂ့ၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

 ဖဲ ၂၅.၂.၂ဝ၂၄ နံၤႇ ဂီၤ ၁ဝးဝဝနၣ်ရံၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဒိးပ၁်စုဆူ သရၣ်ကၠိစဲးခ့ဒီး သရၣ်စၢ်ဟ့ၣ်ဂ့ၤ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲမ့ၢ်ဖဲ ကီကီ၁်လူၢ်ခရံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ငပူးတီကဝီၤႇ ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပ၁်စုတဘျီအံၤၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ဟါကူးႇ တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်) ပ၁်စုအတၢ်ထုကဖၣ်မ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ဟူဆၢ ဒီး တၢ်တဲဖျါဆ့ကၤဒိၣ်ဒီး ကိ၁်လံ၁်အဂ့ၢ် တဘျီဃီဒုးလံ၁်ထီၣ်မ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ထူဝါ(ယွၣ်သ့း) န့ၣ်လီၤ. တၢ်သိၣ်လီၤသရၣ်ပ၁်စုအသီမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ထ့ခၠံး(မၢပၣ်ကမါ) တၢ်သိၣ်လီၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ဝ့နၢၣ်(ထီတထူၣ်) တၢ်ထုကဖၣ်ကျၢၢ်တံၢ်မ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ဘ့လ့ၣ် န့ၣ်လီၤ.

3 months ago Read News
Care and Counseling Department

တၢ်ကွဲးန့ၢ်ဝဲၤကျိၤကျဲကူၣ်နၢၤ လၢတၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤ

တၢ်ကွဲးန့ၢ်ဝဲၤကျိၤကျဲကူၣ်နၢၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤပမၤအီၤ (၃) သီႇ ဖဲ (၇-၉.၂.၂ဝ၂၄) အနံၤန့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ မ့ၢ်ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်အိၣ်မူ အိၣ်ဒါတဖၣ်ႇ ဝဲၤကျိၤကမံးတံ၁်ဖိလၢခဝ့ၡၢၣ်ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံ၁်န့ၢ်တဖၣ်ႇ ကီၢ်ၦၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ်ႇ ကီၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ်ႇ ဒီးဝဲၤကျိၤၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်ခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၂၉) ဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ၦၤတီခိၣ် ရိၣ်မဲမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ကထၢၣ်ယံၤအ့လး (ဝဲၤကျိၤၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ) န့ၣ်လီၤ.

3 months ago Read News
Care and Counseling Department

တၢ်ကဟုကယ၁်ဖိၣ်ဃဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤ

ဖဲ (၃ဝ.၁.၂ဝ၂၄) အနံၤ ခၠံးမၠ့းတၣ်တၢ်ကဟုကယ၁်ဖိသၣ်အိၣ်ဆိးလီၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ် ကျဲၤဖဲတီအူဝ့ၢ် ခီဖျိတၢ်သုးက့ၤတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်လၢတၢ်လီၢ်အသီ ဖဲအ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ ၦၤနဲၣ်တၢ် ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမူဒါခိၣ် လဲၤဒီးဘူၣ်သကိးဘါသကိးတၢ် ဒီး ထံၣ်လိ၁်သးဒီး ဖိသၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တဘျီဃီ ကၠိလၢ ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲလၢ တီအူဝ့ၢ် ဒ်အမ့ၢ် ဖုသူသူဖုရှ့သး တၢ်ကဟုကယ၁်ဖိသၣ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ဖိသၣ် ဒီးထံမူထီၣ်ပၢၢ်တၢ်ကဟုကယ၁်ဖိသၣ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ဖိသၣ်တဖၣ် ဟဲဒီးဘူၣ်သကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘူၣ်သကိးဘါ သကိးတၢ်ဝံၤဒီး အိၣ်ဒီးတၢ်ထံၣ်လိ၁်သကိးသး ဒီးတၢ်ကတိၤသကိးတၢ်ဒီး ဖိသၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

3 months ago Read News
Communication Department

တၢ်မၤလိသ့တၢ်တ့ နိးအပတီၢ်(၁)အတၢ်မၤလိ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ႇ တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိ၁်သးဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီးတၢ်အိးထီၣ် တၢ်မၤလိသ့တၢ်တ့ နိးအပတီၢ်(၁)အတၢ်မၤလိအံၤ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤဖဲ ၂.၂.၂ဝ၂၄ အနံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိးထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတီၢ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ်-သရၣ်မုၣ်ဂ့ၤဂ့ၤထူ(တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိ၁်သးဝဲၤကျိၤႇၦၤနဲၣ်တၢ်)ႇ တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ-သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လ့ထူ(နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤႇတၢ်ပၢတၢ်ဆှၢ)ႇ တၢ်ထုကဖၣ်လၢခံ-သရၣ်ဖျါဆဲး(ကီၢ်ပၠံၣ်သၣ်ယၣ်ဝတံၣ်)န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤမ့ၢ်ဒၣ်လၢခဝ့ၡၢၣ်ဖိလံၤႇ ကီၢ်အဘ့ၣ်(၂ဝ)အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤထီၣ်တၢ်မၤလိတဖၣ်လၢကီၢ်ခၢၣ်စးဒီးခဝ့ၡၢၣ်ဝဲၤလီၢ်တဖၣ်ခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၂၂)ဂၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်သိၣ်လိမ့ၢ်-သရၣ်ထံၣ်န့ၢ်မူ(ကီၢ်တကူၣ်)န့ၣ်လီၤ.

4 months ago Read News
Theological Department

ယွၤဂ့ၢ်ပီညါဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဟံးစုနဲၣ်ကျဲကရူၢ် လဲၤအိၣ်သကိး ဖုအီၣ်ဒွ့လံ၁်စီဆှံကၠိ

လၢကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ ပဝဲၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ် ယွၤဂ့ၢ်ပီညါဝဲၤကျိၤႇ ယွၤဂ့ၢ်ပီညါဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဟံးစုနဲၣ်ကျဲ
ပရူၢ်ပလဲၤဘၣ်ဆူ ဖုအီၣ်ဒွ့လံ၁်စီဆှံကၠိ (ဝ့ၣ်ပၠ့ၣ်အူလွ့ၣ်ႇကီၢ်ထးခီ)န့ၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤတဘျီအံၤအိၣ်ဒီးတၢ်ပညိၣ်တၢ်ကွၢ် စိလၢ 
အမ့ၢ်တၢ်ထံၣ်လိ၁်ရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်သးအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၢ်ႇ တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဟံးစုနဲၣ်ကျဲအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၢ်ႇ တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိ၁် သးကဂ့ၤအါထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပထံၣ်လိ၁်ဘၣ်သးဒီးကၠိခိၣ်ႇ သရၣ်၊မုၣ်ဒီးကၠိၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်အဆၢကတီၢ်တကတီၢ်ဒီး ထံၣ်လိ၁် သးဒီးကၠိဖိတဖၣ်တကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပတၢ်ထံၣ်လိ၁်ဘၣ်သးရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်သးတဘျီအံၤ ပသ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဘၣ်ပကၠိ တဖၣ်အတၢ်အိၣ်သးႇ အတၢ်ကျဲးစၢးအဃိ ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်သူၣ်မံသးမံဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. စံးဘျုးဘၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါကိးဂၤလၢ အတၢ် တူၢ်လိ၁်မုၣ်ၦၤလၢအလၢဝဲၦဲၤဝဲဒိၣ်မးအဃိန့ၣ်လီၤ.

4 months ago Read News
Christian Education Department

ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး တၢ်ခံကွၢ်စီၤကီၢ်က့ၤ ဝဲၤကျိၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ႇ ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး တၢ်ခံကွၢ်စီၤကီၢ်က့ၤ ဝဲၤကျိၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ လါယနူၤအါရံ(၁၆-၁၇)သီႇ ၂ဝ၂၄နံၣ် ဖဲနံၣ်(၁ဝဝ)တၢ်စံးဘျုးတၢ်သူၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ အိၣ်ဒီးတၢ်အိးထီၣ်လၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီး ၦၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါႇ တၢ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါတၢ်မ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်)န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ခံကွၢ်စီၤကွၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ၦၤလၢဟံးစုနဲၣ်ကျဲမ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်မုၣ်ဒိၣ် မၠီမၠးဖီ(နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤႇ တၢ်ကတဲ၁်ကတီၤရ့လိ၁်ဘၣ်ထွဲတၢ်သးခုကစီၣ်)န့ၣ်လီၤ.ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ- ကီၢ်ခၢၣ်စးႇ ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်ႇ ဝဲၤလီၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဒီး ဝဲၤကျိၤၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ခဲလၢ၁်(၃၉)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

4 months ago Read News
Evangelism and Mission Department

Empowering Spiritual Leadership Training (၅-၇.၁၂.၂ဝ၂၃)

တၢ်မၤလိအတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိ မ့ၢ်ဒ်သိးကဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တဖၣ်ႇ ကဝီၤခိၣ်နၢ်တဖၣ် လၢသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤတၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်ကဂ့ၤထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤဖဲ (၄.၁၂.၂ဝ၂၃) ဟါ ၆း၃ ဝနၣ်ရံၣ် ဒီး ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်), တၢ်ထုကဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒီးကထၢၣ်တနၢ်ထူ(ထုးထီၣ်ရၤလီၤလံ၁်လဲၢ်ဝဲၤကျိၤ)န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိတဖၣ်မ့ၢ် ကီၢ်ခၢၣ်စးလၢကီၢ်ဃိးဘ့ၣ်ဒီး ၦၤမၤလိတၢ်ဖိခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၂၆)ဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤကတၢၢ်က့ၤတၢ်မၤလိအံၤဖဲ (၇.၁၂.၂ဝ၂၃)နံၣ် ဟါ ၄းဝ ဝနၣ်ရံၣ်ခီဖျိ သရၣ်ဒိၣ်အဲၣ်ဒ့အတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်^သရၣ်မုၣ်လၢအသိၣ်လိတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်အဲၣ်သီ(တၢ်မၤလိလံ၁်စီဆှံ), သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်မိစဲးသ့(Effective Leadership Style), သရၣ်ဒိၣ်အဲးပ်နးတီ(How to Improve Your Leadership Skill), သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လ့ထူ(Leadership and Management) န့ၣ်လီၤ.

6 months ago Read News
Evangelism and Mission Department

တၢ်လဲၤရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်သးဒီးန့ၣ်ပၠံၣ်ဒီၣ်တၢ်ရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်ကရၢ

ဖဲ လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁ဝသီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ် ခဝ့ၡၢၣ်ဝဲၤလီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်သးဒီး န့ၣ်ပၠံၣ်ဒီၣ်တၢ်ရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်ကရၢတဘျီဃီအိၣ်ဃု၁်ဒီး တၢ်မၤလၤကပီၤသကိးခရံ၁်အိၣ်ဖျဲၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါစးထီၣ်ဖဲ ဂီၤ ၉နၣ်ရံၣ်ဒီးဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢ တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤန့ၣ်လီၤ.

6 months ago Read News
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5