KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

Articles in Departments

Men's Department

''Transforming Masculinity''

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ် ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး ''Transforming Masculinity'' တၢ်မၤလိဖဲ ခဝ့ ရှၢၣ် နံၣ်(၁ဝဝ)တၢ်စံးဘျုးတၢ်သူၣ်ထီၣ်ႇ စးထီၣ်ဖဲလါစဲးပတ့ဘၢၣ်(၁၃)သီတုၤ(၁၅)သီန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ အိၣ် ဒီးတၢ်သိၣ်လိလံာ်စီဆှံလၢ-သရၣ်ဒိၣ်ကွၢ်လၢ်ယိၤသးတီ ဒီးၦၤသိၣ်လိတၢ်မ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်ဘံၣ်လံၣ်ကၣ်မၠး(Thingaha Gender Organization)န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်(၆)ဘ့ၣ်လၢအမ့ၢ်-ကီၢ်ထးခီႇ ကီၢ်တကူၣ်ႇ ကီၢ်ဆီထံးႇ ကီၢ်တီအူပကူႇ တီအူ ကီၢ်ကဲၤခၢၣ်ကဲၤဘါႇ ဒီးကီၢ်ကယါဖူး ခၢၣ်စးတဖၣ်ဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိအံၤန့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်ခဲလၢအိၣ်ဝဲအဂၤ (၂ဝ) န့ၣ်လီၤ.

2 weeks ago Read News
Literature and Culture Department

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝရှၢၣ် လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ကတိၤသီဒီးလီၤဘၢတၢ်ဒိးစဲ လၢ ခဝ့ရှၢၣ်ဝဲၤလီၤၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်ဖဲ လါအီကူာ်(၂၉)သီႇ မုၢ်ထူၣ်(၁၂)နၣ်ရံၣ် ဖဲခဝရှၢၣ်ဝဲၤလီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒၢး န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒိးစဲးတဘျီအံၤ ၦၤနုာ်လီၤဒိးစဲးခဲလၢာ် အိၣ်ဝဲ(၉)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

2 weeks ago Read News
Evangelism and Mission Department

ၦၤကညီဘျၢထံခ၀့ၡၢၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်၀ဲၤကျိၤ

ၦၤကညီဘျၢထံခ၀့ၡၢၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်၀ဲၤကျိၤ
ၦၤကညီဘျၢထံခ၀့ၡၢၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်၀ဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး " Empowering Spiritual Leadership''တၢ်မၤလိဖဲ ခ၀့ၡၢၣ်နံၣ်တကယၤတၢ်စံးဘျုး တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဖဲ လါအီကူာ်(၃၀)သီ တုၤ လါစဲးပတ့ဘၢၣ်(၁)သီယ ၂၀၂၂နံၣ်, တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ သရၣ်သိၣ်လိတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ ''တၢ်သိၣ်လိလံာ်စီဆှံ" – သရၣ်မုၣ်ကၠဟိၡံဘၤထိ, "Theological Foundation for Leaders" သရၣ်ဒီးကထၢၣ်အီးထ့ဘံၣ်ယးစ်အ့, "Leadership In Crisis"-သရၣ်မုၣ်အဲမၣ်ထူ, "Holy Spirit Leads Leadership" - သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်အဲၣ်သီတဖၣ်, ကီၢ်ခၢၣ်စးလၢ ဟဲထီၣ်တၢ်သိၣ်လိတဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ- ကီၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်ၦၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ်ယ ၦၤနဲၣ်တၢ်သဃဲၤတဖၣ်ယ တၢ်မၢဖိတဖၣ် ဒီးတၢ်အိၣ် ဖှိၣ်သရၣ်တဖၣ် ဒီး ၀ဲၤလီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် န့ၣ်လီၤ.ကီၢ်(၁၁)ဘ့ၣ်ခၢၣ်စး ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိအိၣ်၀ဲ(၂၈)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

2 weeks ago Read News
Finance and Property Department

ၦၤကညီဘျၢထံခ၀့ၡၢၣ် ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်တၢ်ထံၣ်စိ

ၦၤကညီဘျၢထံခ၀့ၡၢၣ် ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်တၢ်ထံၣ်စိ
ၦၤကညီဘျၢထံခ၀့ၡၢၣ် ကျိၣ်စ့ဒီးတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်၀ဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးခံသီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအမ့ၢ် တၢ်ကတိၤသကိးဘၣ်ထွဲ"ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်တၢ်ထံၣ်စိ'' တၢ်ဖံးတၢ်မၤဆူညါအဂီၢ် ဖဲ လါအီကူာ်(၂၃-၂၄)သီ,၂၀၂၂နံၣ် ဖဲမ့ယဲကၠီၣ်စွၣ်ကျဲ, အလူၣ်၀့ၢ်ဆၣ်,၀့ၢ်တကူၣ်န့ၣ်လီၤ.ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ ခ၀့ၡၢၣ်ခိၣ်နၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဒါ, ၀ဲၤကျိၤခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒီး ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်တၢ်ထံၣ်စိ ကမံးတံာ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

2 weeks ago Read News
Men's Department

ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤ

ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤ
ထံကီၢ်တၢ်အိၣ်သးဒီး တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ အတၢ်ဆီၣ်သန့မ့ၢ်အိၣ်ဝဲထဲလဲၣ်ထဲ လဲၣ်သနာ်က့ဒ်သိးဒီးၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ပိာ်ခွါ ဝဲၤကျိၤကလဲၤတၢ်ဆူညါ အဂီၢ် ကစၢ်ယွၤနဲၣ်ကျဲၤဒီး ဆိၣ်ဂ့ၤၦၤအဃိစံးဘျုးဘၣ် ကစၢ်ယွၤအဘျုး အဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဝဲၤကျိၤၦၤမၤသကိးအိၣ်ဝဲ(ခံ)ဂၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်သး အဖီခိၣ်ထံၣ်လိာ်သကိးဘၣ်သးလၢ မဲာ်သကိးမဲာ်အိၣ်ဝဲ ဘၣ်ဆၣ်အါဒၣ်တက့ၢ် ရ့လိာ်မၤသကိးဘၣ်တၢ်လၢ (Online) န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ႇ တၢ်မၤလိ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်ဒီး တလါတဘျီပိာ်ခွါတဖၣ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်တၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤမၤဘၣ်ဝဲ ဒ်အလီၢ်အိၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. တကးဘၣ်တၢ်ဘၣ်ထွဲမၤ သကိးဘၣ်တၢ်ဒီး ကီၢ်ပံၤယီၤဘျၢထံပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၢ်အသိးသုးကျဲၤမၤဘၣ် ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤတၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ၦၢ်အံၤလၢ၂ဝ၂၃နံၣ်ဒီးဆူ ညါအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. စံးဘျုးဘၣ်ကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤ ခဝ့ၡၢၣ်ခိၣ်နၢ်ၦၤမၤသကိး တၢ်ဒီး ကီၢ်ခိၣ်ကီၢ်နၢ်ႇ ကီၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ်လၢ သုမၤသကိးတၢ်ဒီး ဝဲၤကျိၤ ခီဖျိ တၢ်ထုကဖၣ်ႇ စုအတၢ်ဟ့ၣ်ဒီး တၢ်လၢအလိၣ် ကျဲကိးကပၤဒဲး အဃိန့ၣ်လီၤ. ပနာ်လၢခါဆူညါစ့ၢ်ကီး သုကမၤသကိးတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ် ဂ့ၤကလီၤဘၣ်သုကိးဂၤအလိၤထူးထူးတီၤတီၤတက့ၢ်.

2 months ago Read News
Women's Department

ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ

ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ
 ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဃိ ပတုၤဃီၤဘၣ်ဆူ၂ဝ၂၂နံၣ် ဒီးပလဲၤခီဖျိဘၣ်အိၣ် နံၣ်တဝာ်ဃၣ်ဃၣ်လံန့ၣ်လီၤ. သုးကျဲၤမၤဝံၤဘၣ် ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤကမံးတံာ် ဆၣ်ဖိတဖၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် န့ၣ်လီၤ. ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ပိာ်မုၣ် တၢ်ကရၢကရိၦဲၤထီၣ်နံၣ်(၁ဝဝ)ယူ ဘလံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤသုးကျဲၤမၤဝံၤဘၣ်ဖဲ(၁၈.၁၂.၂ဝ၂၁)အနံၤဒီးမၤ ဝံၤဘၣ်က့ၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ပျဲပျၢ်ကွံာ်ဘၣ်ကမံးတံာ်ဖိဖဲ (၄.၄.၂ဝ၂၂)  အနံၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးခဝ့ၡၢၣ်ပိာ်မုၣ်ဝဲၤ ကျိၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်ဘၣ်ထဲလွိာ်သး ကဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ် ကီၢ်ပိာ်မုၣ်ကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်,ၦၤနဲၣ်တၢ်ဒီးဝဲၤလီၢ်ၦၤမၤသကိး တၢ်တဖၣ်အဂီၢ် သုးကျဲၤန့ၢ်တၢ်သ့သူအ့ထၢၣ်နဲးလၢကကဲဘျုး လၢဝဲၤကျိၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤဖဲ(၂ဝ-၂၁.၄.၂ဝ၂၂)အနံၤန့ၣ်လီၤ. ဝဲၤလီၢ်ၦၤမၤသကိး တၢ်လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ် ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤတၢ်မၢလီၢ်ဖဲသဲကူၣ်ဒီးရ့လိာ်မုာ်လိာ် ဘါသကိးယွၤန့ၣ်လီၤ. လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ်ဖံဖံတဖၣ်လၢ ဖံဖံအိၣ်ဆိးလီၢ်ဒီး လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ်စ့ၢ်ကီး ဖိမုၣ်ဖိမၢၤတဖၣ်ဖဲသဲလိၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ.

2 months ago Read News
Theological Department

ယွၤဂ့ၢ်ပီညါဝဲၤကျိၤ

ယွၤဂ့ၢ်ပီညါဝဲၤကျိၤ

တနံၣ်အံၤၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်အပူၤ ကီၢ်လၢအိၣ်ဒီးလံာ်စီဆှံကၠိတဖၣ် အိးထီၣ်ဘၣ်က့ၤကၠိတနီၤန့ၣ်လီၤ. ကၠိလၢ အိးထီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ- ကီၢ်ဟီကတးလံာ်စီဆှံကၠိ (သရၣ်မုၣ် (၁၅)ဂၤ) အိးထီၣ်ဖဲ(၁၈.၇.၂ဝ၂၂), ကီၢ်တီအူပကူ (သရၣ်မုၣ် (၂ဝ)ဂၤႇ ကီၢ်တကူၣ်လံာ်စီဆှံကၠိ(သရၣ်မုၣ် (၂ဝ)ဂၤႇ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ(၂၁ဝ)ဂၤႇ အိးထီၣ်ဖဲ(၂၆.၅.၂ဝ၂၂), ကီၢ်ပၠံၣ်-သၣ်ယၣ်ဝတံၣ် (သရၣ်မုၣ် (၁၂)ဂၤႇ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ(၂၁)ဂၤ အိးထီၣ်ကၠိဖဲ(၁.၆.၂ဝ၂၂), ကီၢ်ကၠးအ့လံာ်စီဆှံကၠိ(သရၣ်မုၣ် (၁၅)ဂၤႇ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ(၁၂၄)ဂၤ အိးထီၣ်ကၠိဖဲ(၁.၆.၂ဝ၂၂), ကီၢ်ဖၣ်အၣ်မီၣ်လမၠဲၣ်လံာ်စီဆှံကၠိ(သရၣ်မုၣ် (၁၁)ဂၤႇ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ(၁ဝ၃)ဂၤ အိးထီၣ်ကၠိဖဲ(၈.၆.၂ဝ၂၂), ကီၢ်ဆီထံးလံာ်စီဆှံကၠိ(သရၣ်^မုၣ် (၁၉)ဂၤႇ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ(၁၄၉)ဂၤ အိးထီၣ်ကၠိဖဲ(၅.၆.၂ဝ၂၂),
ကီၢ်ပကိတကူၣ်လံာ်စီဆှံကၠိ(သရၣ်မုၣ် (၉)ဂၤႇ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ(၂၅)ဂၤ အိးထီၣ်ကၠိဖဲ(၁၇.၅.၂ဝ၂၂),
ဖုအီၣ်ဒွ့လံာ်စီဆှံကၠိ(သရၣ်မုၣ် (၁၇)ဂၤႇ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ(၂ဝ)ဂၤ အိးထီၣ်ကၠိဖဲ(၁၈.၅.၂ဝ၂၂),
ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠးလံာ်စီဆှံကၠိ ကက့ၤအိးထီၣ်ကၠိဖဲ(၁.၈.၂ဝ၂၂)စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.
ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ယွၤဂ့ၢ်ပီညါဝဲၤကျိၤ စံးဘျုးယွၤလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အဃိလီၤ. ၂ဝ၂၂နံၣ် စးထီၣ်ဒီးတုၤခဲအံၤ တၢ်မၤတဖၣ်တမၤဘၣ်အါအါ သနာ်က့ဝဲၤကျိၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်ၦၤသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ် အတၢ်ဟ့ၣ်ဒီးမၤဘၣ် တၢ် သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤဆူ ၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ် ခီဖျိလၢတၢ်ဟ့ၣ်ဆီၣ်ထွဲတဖၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢကၠိတဖၣ် ကက့ၤအိးထိၣ်ဝဲအဃိ တၢ်ထုးထီၣ်က့ၤလံာ်လၢ အလၢာ်တဖၣ်အကလုာ်ကလုာ်လီၤ. ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်လံာ်စီဆှံကၠိလၢ ဆိကတီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဂုာ်ကျဲးစၢးလၢကအိးထီၣ်က့ၤ ကိးဖျၢၣ်လံန့ၣ်လီၤ.

2 months ago Read News
Evangelism and Mission Department

တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီး မံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤ

တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီး မံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤ
တနံၣ်အံၤ ဖုသၣ်ဖၠူၣ်မုၢ်နံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ လါမ့ၤ(၁၅)သီန့ၣ်လီၤ. ကိး နံၣ်ဒဲးဆှၢလီၤဘၣ်ခၢၣ်စးတဖၣ်မ့ၢ်တသ့ဘၣ်ဆၣ်တနံၣ်အံၤဆှၢလီၤဘၣ် ခၢၣ်စးခဲလၢာ် အိၣ်ဝဲ(၁၄၂)ဂၤ ဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၁၄ဝ)ဖုန့ၣ်လီၤ. ၂ဝ၂၂နံၣ် အံၤပထံပကီၢ်တၢ်အိၣ်သးတဖၣ် မ့ၢ်တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး သနာ်က့တၢ်သးခု ကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤ သုးကျဲၤမၤဝံၤဘၣ်က့ၤတၢ်ဟ့ၣ်လီၤ လံာ်အုၣ်သး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ၦၤမၤလိဝံၤတၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံခီဖျိတၢ်ကွဲတဖၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.ဟ့ၣ်လီၤဘၣ်လံာ်အုၣ်သးခဲလၢာ်လၢပထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤအိၣ်ဝဲ (၁၁၅)ဂၤဒီး မ့မ့ၢ်ထံကီၢ်အဂၤတဖၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ဝံၤဘၣ်ထဲကီၢ်ခဲနဒၢ် တဘ့ၣ် ဒံး န့ၣ်လီၤ.

2 months ago Read News
Literature and Culture Department

လံာ်လဲၢ်ဒီး တၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ

လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ

စံးဘျုးယွၤဒိၣ်မးလၢ အစိ၁်ဆှၢခီဖျိၦၤၦဲၤဒီး တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလီၤလိၢ်လီၤလး တဖၣ်ဒီးဟ့ၣ်ၦၤတၢ်ဂံၢ်ဘါႇ တၢ်ခွဲးတၢ်ယ၁်လၢ ပကမူဒီးမၤလၤကပီၤအီၤ အဃိ န့ၣ်လီၤ.ဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီးတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိလၢ ကညီကလု၁်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ် ကူၣ်သ့ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါ လၢကဂၢၤက့ၤၦၤကလု၁်ဒီးတၢ်န့ၢ်သါအဂီၢ်အသိးႇ  တနံၣ်အံၤထုးထီၣ်ရၤလီၤဘၣ်ပဒိၣ်စီၤတီးထါအလံာ်န့ၣ်လီၤ.ဒ်န့ၣ်အသိး တိ၁်ပ၁်လၢ ပကထုးထီၣ်ရၤလီၤဘၣ်ကညီကျိ၁်ဂံၢ်ထံးအပတီၢ်(ခံ)တၢ်ကတိၤ ဒိဒီးတၢ် ပှိၤပှံပှိၤ ပှီၢ်အိၣ်ဃု၁်ဒီးတၢ်ဂီၤႇ သူၣ်က့သးၦၢ်မံၤဟူသၣ်ဖျါဒီးအဲၣ် အၦၤကလု၁်အဘ့ၣ်ခံႇ လံ၁်တယၢ်လၢအမ့ၢ် ‘‘တၢ်ဒိးတၢ်လၣ်အကလု၁်ကလု၁်’’ န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး လၢကညီကလု၁်ဖိတဖၣ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်သ့ၣ်ညါလၢ အဘၣ်ထွဲဒီးကညီကျိ၁်ႇ လံ၁်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤတဖၣ်အဂီၢ် ဝဲၤကျိၤစး ထီၣ်သုးကျဲၤကတဲ၁်ကတီၤ တလါတဘျီတၢ်ကတိၤလီၤဆီတၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤ လၢ ဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤ (online)န့ၣ်လီၤ.ဒ်န့ၣ်အသိးဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကတိၤသီဒီး တၢ်ကတိၤလီၤဘၢတၢ်ဒိးစဲး (၃၈)ဘျီတဘျီန့ၣ် ၦၤဒိးစဲးအိၣ်ဝဲ (၅ဝ)ဂၤႇ ၦၤ လၢအမၤန့ၢ်ခိၣ်ဖးတၢ-စီၤသးခု(ကီၢ်ပၠံၣ်သၣ်ယၣ်ဝတံၣ်), ခိၣ်ဖးခံ-နီၢ်လူလူူၣ် ကၣ်သး(ကီၢ်မၠီမၠး), ခိၣ်ဖးသၢ-နီၢ်အ့စတါ(တီအူကီၢ်ကဲၤခၢၣ်ကဲၤဘါ), ဒီးခိၣ် ဖးမု၁်သး(၇)ဂၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီး ကီၢ်ပံၤယီၤလံ၁်စီဆှံကရၢ န့ၣ်တနံၣ်အံၤတိ၁်ပ၁်လၢ ကထုးထီၣ်ဘၣ် ‘‘ကညီလံ၁်ခီၣ်ထံးဃု၁်ဒီး လံ၁်စီ ဆှံ’’ ဒီးသုးကျဲၤကတဲ၁်ကတီၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ဖးဖှိၣ်မၤလိသကိးလံ၁်အဖု(၁ဝဝ) န့ၣ်လီၤ.အါန့ၢ်အန့ၣ်ဒ်အလီၢ်အိၣ်ဝဲအသိး ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤဘၣ်ကညီကျိ၁်တၢ် မၤလိတဖၣ်ဆူကီၢ် ဒီးတၢ်မၢလီၢ်န့ၣ်လီၤ. 
စံးဘျုးဘၣ်ယွၤလၢအမၤတၢ်အဒိၣ်လၢပဂီၢ်ထီဘိႇ စံးဘျုးဘၣ် မိၢ်ပၢ်ခိၣ်နၢ် သရၣ်သမါႇ ၦၤမၤသကိးတၢ်ႇ ခဝ့ၡၢၣ်ဖိလံၤကိးဂၤလၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ လၢသုတၢ်ထုကဖၣ်ႇ တၢ်အဲၣ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲတဖၣ်အဃိ ဝဲၤကျိၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် လဲၤအသးလၢအဂ့ၢ်အဝီန့ၣ်လီၤ. မ်ယွၤလၢ အမူဝဲတဂၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဆိၣ်ဝါ ကလီၤဘၣ်လၢပဝဲကိးဂၤဒဲးအလိၤထူးထူးတီၤတီၤတက့ၢ်.

1 year ago Read News
Women's Department

ပှၤကညီခဝ့ရှၢၣ် ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ တၢ်ပာ်စီဆှံ ပိာ်မုၣ်ကရိပှဲၤထီၣ်နံၣ် (၁ဝဝ)ယူတၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

ပှၤကညီဘျၢထံ ခဝ့ရှၢၣ် ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်စီဆှံ ပိာ်မုၣ်တၢ်ကရၢကရိ ပှဲၤထီၣ်နံ(၁ဝဝ) ယူဘလံၤတၢ်စံးဘျုး တၢ်သူၣ်ထီၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ လါ December ၂၉ သီ, ၂ဝ၂ဝနံၣ် ၁ဝးဝဝနၣ်ရံၣ် ဖဲ ၈၂၂(ခ) ၃၉၆ ဘိၣ်ခၠူးကျဲ, လါမတီၣ်, ဝ့ၢ်တကူၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢ တပတီၢ်ဒီး ပှၤပၢၤလီၢ်ဆုၣ်နီၤ မ့ၢ်၀ဲ-သရၣ်မုၣ် ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ဖီဂီၤ (ခ၀့ရှၢၣ်ကရၢခိၣ်စၢၤ), တၢ်ထုကဖၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ် ယွၤဒုးမူ (ခ၀့ရှၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်) တၢ်တံာ်တဲာ်သတိၢ်ပျံၤလၢ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီး ကထၢၣ်မုၢ်စိ (ပိာ်မုၣ်၀ဲၤကျိၤပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်) , အိးထီၣ် ယၣ်ဘျးသဒၢလၢ သရၣ်မုၣ်ဒီး ကထၢၣ်မ့ၣ်မီၣ်မီၣ် (ပိာ်မုၣ်၀ဲၤကျိၤပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်) ဒီးတၢ်အိးထီၣ် တၢ်သူၣ်ထီၣ် နီၣ်၀ံာ်ခံလၢ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီး ကထၢၣ်ထူထူ (ပိာ်မုၣ်၀ဲၤကျိၤပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ) တဖၣန့ၣ်လီၤ.
1 year ago Read News
© 2022 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5