KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

Articles in Departments

Publication Department

ထုးထီၣ်ရၤလီၤလံ၁်လဲ၁်ဝဲၤကျိၤတၢ်ကစီၣ် ၂ဝ၂၃

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ႇ ထုးထီၣ်ရၤလီၤလံ၁်လဲ၁်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးစဲးကျံးတၢး တၢ်ဖံးတၢ်မၤႇ တၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤ လံာ်လဲၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လံ၁်လဲၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ လဲၤဆူညါမဲးကစံ(တလါတဘျီ), ကျဲးစၢးမဲးကစံ (သၢ လါတဘျီ) ဒီးတၢ်ထုးထီၣ်လံ၁်လဲ၁်အဂုၤအဂၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ၦၤမၤသကိးတၢ်လၢ၁်ဆၢလၢ၁်ကတီၢ်အိၣ်ဝဲ(၇)ဂၤႇ စဲး ကျံးတၢးၦၤမၤတၢ်ဖိအိၣ်ဝဲ (၁ဝ)ဂၤႇ ခဲလၢ၁်(၁၇)ဂၤန့ၣ်လီၤ.ပဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီးတၢ်တိ၁်လၢအမ့ၢ် ပကသူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်တၢ် သူၣ် ထီၣ်အသီတဖျၢၣ်မ့ၢ်လၢပတၢ်သူၣ်ထီၣ်အလီၢ်လံၤတဖျၢၣ်အံၤတကျၢၤအါအါလၢၤဘၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ပန၁်လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်သီအံၤကကဲဘျုးကဲဖှိၣ်လၢပတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤပၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်အတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.ဒ်န့ၣ်အသိးဒ်ခ့ခါတၢ်ဆၢကတီၢ်အတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအိၣ်ဝဲအသိးစဲးကျံးတၢးအတၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ်လၢအလူၤချုးဆၢချုးကတီၢ်စ့ၢ်ကီးတိ၁်ပ၁်လၢကၦ့ၤန့ၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
Care and Counseling Department

The Leprosy Mission Training 7th

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးၦၤတဆှိၣ်သးမးတၢ်အိးထီၣ်တၢ်မၤလိခံဘျီတဘျီ လၢကီၢ် (၇)ဘ့ၣ် (ကီၢ်မၠီမၠးႇ ကီၢ်ဟီကတးႇ ကီၢ်ထးခီႇ 
ကီၢ်ဆီထံးႇ ကီၢ်ကယါဖူႇ ကီၢ်ကယါမိၢ်ၦၢ် ဒီး ကီၢ်ဖၣ်အၣ်မီၣ်လမၠဲၣ်) အဂီၢ်ဖဲလါယူၤလံ (၂၅)သီတုၤ(၂၇)သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်
ဘှဲမိၤၦၤဝဲၤလီၢ်ႇ ဝ့ၢ်တီအူန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤလၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ (၂၅.၇.၂ဝ၂၃)နံၤႇ ဖဲ ဂီၤ (၉းဝဝ)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤၦၤဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိ ဒီး (The Leprosy Mission Myanmar) န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိအိၣ်ဝဲ
(၃ဝ)ဂၤ ဒီးသရၣ်သိၣ်လိတၢ် (၈)ဂၤ န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်ပျၢ်က့ၤအီၤဖဲ (၂၇.၇.၂ဝ၂၃)အနံၤ ဖဲမုၢ်ဆါ(၁၂)နၣ်ရံၣ်ခီဖျိတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်ဝံၤ အိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤ ကွၢ်မၤလိမၤလ့ၤတၢ်လၢ (The Leprosy Mission Myanmar) အတၢ်မၤလီၢ်ဒီးၦၤဘှီ (Special Shoes) ဒီး(ခြေတု) ဖဲဝ့ၢ်တီအူန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
Men's Department

ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤ အတၢ်ကစီၣ်

ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ထုးထီၣ်လံာ်လဲၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒီးထုးထီၣ်ဘၣ်ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤတၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ၦၢ်လၢ (၂ဝ၂၃)နံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တလါတဘျီတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ခီဖျိဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤ(Zoom)န့ၣ်လီၤ. သုးကျဲၤမၤဘၣ် တၢ်စူခါၦၤပတီၤမုၢ်တၢ်မၤလိဖဲ လါယူၤမုၢ်နံၤဖိကိးနွံဒဲး ဂီၤ(၈းဝဝ)နၣ်ရံၣ်တုၤ (၁၂းဝဝ)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ.ၦၤဟဲထီၣ်အိၣ်ဝဲ(၇ဝ)ဂၤ ဒီးၦၤဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်စိသံၣ်ဟးႇ သရၣ်ဒိၣ်ဟါရံစၢၣ်ႇ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ရွှ့ၣ်ကၠါႇ ဒီးကထၢၣ်န့ၢ်လ့အီၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်လဲၢ်ကမံးတံာ်ဆၣ်အိၣ်ဖှိၣ်သုးကျဲၤမၤသကိး (၂ဝ၂၄)နံၣ်အဂီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ၦၢ် လၢကထုးထီၣ်ရၤလီၤဘၣ်အီၤစ့ၢ်ကီး န့ၣ်လီၤ. အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ တၢ်ဟးအိၣ်သကိးမိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်လၢ ကီၢ်တဘ့ၣ်(၂)ဖှိၣ်ဒီး လဲၤဒီးရ့လိာ်မုာ်လိာ်သကိးဘၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တနီၤလံန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
Women's Department

ပိာ်မုၣ်၀ဲၤကျိၤ အတၢ်ကစီၣ်

• ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ပိ၁်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီး တၢ်ကဟုကယ၁်ဖံဖံလီၢ်ခၢၣ်သးဖဲ အ့တကီၢ်ႇ အိၣ်ဘူးဒီး ကီၢ်ပကိတကူၣ်ဝဲၤလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ(၁၆.၆.၂ဝ၂၃)အနံၤန့ၣ် ဒီးကထၢၣ်စဲဖီၣ်နီၣ်ခါ(စိုင်းဖေါင်နော်ခမ်း) တၢ် ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ် ဝဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိ လဲၤမၤကွၢ်န့ၢ် ဖံဖံတဖၣ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ (Medical Checkup) အိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတဖၣ်လီၤ. လၢတၢ်လဲၤတဘျီအံၤ တၢ်ကဟုကယ၁်ဖံဖံလီၢ်ခၢၣ်သး ကမံးတံ၁်ဆၣ်ဖိလၢအမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်မုၣ်နံထၣ်ႇ သရၣ်မုၣ်မ့ၣ်သဲးကၠံၣ် ဒီး သရၣ်မုၣ်ကၠူဖီႇ သရၣ်မုၣ်ရံခိၣ်ဖီ (ကီၢ် တကူၣ်)တဖၣ် လဲၤသကိးဝဲအိၣ်ဒီးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါႇ တၢ်ရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်သးတဖၣ်အဃိ ဖံဖံတဖၣ် သးခုဝဲဒိၣ်မး လီၤ. 
• သဲလိၣ်တၢ်ကဟုကယ၁်ဖိမုၣ်ဖိမၢၤလီၢ်ခၢၣ်သးအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်သုးတၢ်ကျဲၤလၢ ဖိမုၣ်တဖၣ်အဂီၢ် လၢနီၢ်သး အတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအဂီၢ်ႇ နီၢ်ညါကဘၣ်လိ၁်ဘၣ်စးအါထီၣ်အဂီၢ်ဒီးလၢ တၢ်လုၢ်အီၣ်သးသမူတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ် လၢ ကျဲအကလု၁်ကလု၁်န့ၣ်လီၤ.
- သုးကျဲၤမၤန့ၢ်ဘၣ် တၢ်သတြီၤလၢအမ့ၢ် တၢ်ဆဲးဖီကိႇ တၢ်ဆးဆ့ကၤအဖီ တဖၣ်
- ဖိမုၣ်တဖၣ်ဒီးသရၣ်မုၣ်တဖၣ် လဲၤဘူၣ်သကိးဘါသကိးဘၣ်တၢ်လၢၦၤမဲ၁်တထံၣ်တၢ်ကၠိဖဲ(၁၂.၃.၂ဝ၂၃) နံၤ ဒ်သိးကမၤန့ၢ်အါထီၣ်ဘၣ်တၢ်ထံၣ်ႇ နီၢ်သးအတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအဂီၢ်
- (လက်ကိုင်ခြင်းထိုးသင်တန်း)တၢ်မၤလိဖဲ (၂၇-၂၈.၃.၂ဝ၂၃)သီ
- တၢ်သ့ဒ့ကံၣ်ထါတၢ်မၤလိဖဲ (၁ဝ-၁၅.၄.၂ဝ၂၃)သီ
- လဲၤထီၣ်ဘၣ်(အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိမ်အကူအလုပ်သမားများနေ့)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ(၁၈.၆.၂ဝ၂၃)သီ န့ၣ်လီၤ.

  • တၢ်သ့ပၢဆှၢကျိၣ်စ့အခီၣ်တဃၣ်တၢ်မၤလိ(Basic Financial Management) ဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤမၤအီၤဖဲ လါယူၤ(၁၄-၁၆)သီႇ၂ဝ၂၃နံၣ် ဒီးၦၤလၢအဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤၦၤလၢတၢ်မၤလိတဘျီအံၤန့ၣ် မ့ၢ်သရၣ်မုၣ်ၡံထၣ်ဖီ (ခဝ့ၡၢၣ်ၦၤပၢၤစ့)န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢမဲ၁်သကိးမဲ၁်ဖဲ ၃၉၆-ဘိၣ်ခၠူးကျဲႇ ခဝ့ၡၢၣ်တၢ် သူၣ်ထီၣ်ဒီး ကီၢ်ပိ၁်မုၣ်ခိၣ်နၢ်(၂ဝ)ဂၤလၢ ကီၢ်(၁၄)ဘ့ၣ်ႇ ပိ၁်မုၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိ(၄)ဂၤ ထီၣ်ဘၣ်တၢ်မၤလိ အံၤ အဃိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ကျိၣ်စ့အဂ့ၢ်အခၢး ဒီးကဲဘျုးကဲဖှိၣ်နီၢ်မးလၢ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

• ဖဲလါယူၤလံ (၂ဝ)သီႇ ၂ဝ၂၃နံၤန့ၣ် သုးကျဲၤမၤဘၣ်တၢ်ကတိၤလီၤဆီ(Special Talk)လၢဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤ (Zoom)ဘၣ်ထွဲဒီး ''Office Procedure and Protocols with Government Office'' အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိမ့ၢ်ဒ်သိး ပကသ့ၣ်ညါ ပဒိၣ်ပၦၢ်အဝဲၤလီၢ်အကျိၤအကွ၁်တဖၣ် အတၢ် အိၣ်သးဒီး အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်လၢ ဘၣ်လဲၤဆူ ပဒိၣ်ပၦၢ်အရူအတ့ကတီၢ်န့ၣ် တၢ်လၢပကဘၣ်ကတဲ၁်ကတီၤဆိ ပ၁် ပသးဒီးသ့ၣ်ညါဆိပ၁်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.ၦၤလၢအဟဲဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤၦၤတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဆလဲယဲဝhထိ (ဆလိုင်းရဲဝင်းထွန်း)ဒီး သရၣ်အဒံနိၣ်လၢ International Justice Mission-IJM တၢ်ကရၢကရိတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ပိ၁်မုၣ်ခိၣ်နၢ်(၂၃)ဂၤ လၢကီၢ်(၁၂)ဘ့ၣ် ဒီးဝဲၤလီၢ် ၦၤမၤတၢ်ဖိ(၅)ဂၤ ဟဲထီၣ် ဒိကနၣ်မၤလိဘၣ်ဝဲအဃိ မ့ၢ်တၢ်ကဲဘျုးလၢဆူညါတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်လီၤ.

• ခဝ့ၡၢၣ်ပိ၁်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ ဒီး ကီၢ်(၂ဝ)ဘ့ၣ် ကီၢ်ပိ၁်မုၣ်ကရၢ/ပိ၁်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတလါတဘျီ နံၤတဝ၁် တၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်အတၢ်ထုကဖၣ်ဖဲ လါလၢ၁်အနွံႇ မုၢ်ဖီဖးအနံၤ စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
Finance and Property Department

ကျိၣ်စ့ဒီးတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်၀ဲၤကျိၤ အတၢ်ကစီၣ်

စံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢအဆှၢၦၤ တုၤခဲအံၤလၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤပူၤ လၢတဂၤလၢအလီၢ်လၢတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အိၣ်ဒီး ၦၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ၂ဝ၂၃နံၣ် အပူၤ ဝဲၤကျိၤၦၤမၤသကိးတၢ်အိၣ်ဝဲ ခဲလၢ၁်(၁၄)ဂၤန့ၣ်လီၤ. ခဝ့ၡၢၣ်ကျိၣ်စ့ဒီး တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်အိၣ်ဒီးကမံးတံ၁် (၁၃) ဂၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး နဲၣ်ကျဲ အဂီၢ် စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. 
-ဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲ စ့အတၢ်ဟဲနု၁်ဟးထီၣ် ကိးနံၤဒဲးဒီးဘၣ်သုးကျဲၤမၤ စ့စရီပတီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်အလီၢ်အိၣ် အသိးဘၣ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲ ဝဲၤကျိၤ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်လၢစ့စရီပတီၢ်ဒီးစ့အတၢ်ဟဲနု၁်ဟးထီၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.
-လၢတၢ်မၤသကိးလၢ ‘‘ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ် တၢ်ထံၣ်စိကရၢၢ်’’(မီၣ်ဘံၣ်ဝ့ၢ်ဆၣ်) အပူၤ အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးတဖၣ် ဒီးတၢ်ဘုၣ်အီၣ်ဘုၣ်အီတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲလါယူၤအပူၤ ခဝ့ၡၢၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် လဲၤသကိးဒီး မၤသကိးလၢတၢ်သူၣ် တၢ်ဖျးစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. 
-အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ထီၣ် (၆)ကထၢ အသီတဖျၢၣ် လၢ ခဝ့ၡၢၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိ အိၣ်ဆိး လီၢ်အဂီၢ်ဘၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အီၤဒီး တၢ်သူၣ်ထီၣ်အံၤ ကဝံၤဝဲ၂ဝ၂၃နံၣ် အတီၢ်ပူၤစ့ၢ်ကီး ကဘၣ်တၢ်မၤဝံၤအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သူၣ်ထီၣ်အံၤပကီၢ် တဖၣ်ႇ ခဝ့ၡၢၣ် ဝဲၤကျိၤဒီးၦၤတဂၤဘၣ်တဂၤပ၁်ဖှိၣ်မၤသကိးန့ၣ်လီၤ.
-ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ အဘၣ်ထွဲ တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ် တဖၣ်လၢအမ့ၢ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်ႇ သိလ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ် စ့ၢ်ကီးဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤ မၤဝဲဒ်အလီၢ် အိၣ်ဝဲ အသိးန့ၣ်လီၤ.
-၂ဝ၂၃နံၣ်အတီၢ်ပူၤပအိၣ်ဒီး တၢ်မၤလိလၢ ခဝ့ၡၢၣ်ၦၤမၤသကိးတၢ်လၢ တၢ်သ့မၤလိအါထီၣ် Basic Excel Training တလါတဘျီ ဒီးၦၤဟဲ ထီၣ်ခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၁၅)လၢဝဲၤကျိၤ (၁၃)ကျိၤပူၤန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
Christian Education Department

ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤ အတၢ်ကစီၣ်

ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး တၢ်ထုးထီၣ်လံ၁်လဲၢ်တဖၣ်လၢတနံၣ်ဘၣ်တနံၣ် တၢ် လိၣ်ဘၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.ထုးထီၣ်သးၦၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိလံ၁်လၢ သၢလါတဘျီအဖီခိၣ်ဒီးရၤ လီၤဘၣ်ဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်ဒီး  ကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢသးၦၢ်တၢ်မၤလိ လံ၁်စီဆှံအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. က့ၤထုးထီၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိအလံ၁်လၢကၠူနယၢၣ်အတီၤအဘ့ၣ်(၁), ဒီးတိ၁်ပ၁်လၢ လါလၢကဟဲကထုးထီၣ် Kambishba တၢ်တဲ(၄)ကလု၁်လၢ အိၣ်ဃု၁်ဒီးတၢ်ဂီၤဒီး အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ် မၤလိလၢတီၤဆံးအဂီၢ်အဘ့ၣ်(၂)န့ၣ်လီၤ.ဝဲၤကျိၤအံၤအိၣ်ဒီး ၦၤမၤသကိးတၢ်(၉)ဂၤလၢတၢ်ဖံး သကိးမၤသကိးတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢဝဲၤလီၢ်ဝဲၤကျိၤအပူၤ လဲၤတရံးအသးဂ့ၤဂ့ၤဘၣ် ဘၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
Leadership Promotion Department

တၢ်သ့ကွဲးလံာ်ကွဲးလဲၢ်တၢ်မၤလိ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီး တၢ်သ့ကွဲးလံာ်ကွဲးလဲၢ်တၢ်မၤလိ ဖဲ ၃၉၆ ဘိၣ်ခၠူးကျဲႇ လၣ်မတီၣ်ႇ ခဝ့ၡၢၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဒၢးန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ လါယူၤလံ ၂၅သီ တုၤ ၂၇သီႇ ၂ဝ၂၃အနံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ သရၣ်သိၣ်လိတၢ်မ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်ဒိၣ်ရွှ့ၣ်ယံၣ် ဒီး ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိလၢဝဲၤကျိၤ ခဲလၢာ်ခၢၣ်စးအိၣ်ဝဲ(၁၇)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

2 months ago Read News
Department for Youth Work

၀ဲၤကျိၤလၢသးစၢ်တၢ်မၤ၈ီၢ် အတၢ်ကစီၣ်

ဒ်ကိးနံၣ်ဒဲးအသိး လၢတၢ်ကတဲ၁်ကတီၤဆိ သးစၢ်တဖၣ်လၢ ကနု၁်လီၤတၢ်မၤလိတၢ်ဒိးစဲး Entrance လၢယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိၤအဂီၢ် ပအိၣ်ဒီးလံ၁်စီဆှံ ဒီးအဲကလံးကျိ၁်တၢ်မၤလိအသိးႇ တနံၣ် အံၤ မ့ၢ်လၢထံကီၢ်တၢ်အိၣ်သး ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဃိ  ပသုးကျဲၤမၤဘၣ်အီၤ လၢဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤ (online) ဖဲလါမၢ်ၡး(၇)သီတုၤ လါမ့ၤ(၁၂)သီ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ.သးစၢ်ခဲလၢ၁်ဟဲထီၣ် တၢ် မၤလိတဘျီအံၤ အိၣ်ဝဲ(၅ဝ)ဂၤ န့ၣ်လီၤ.
တနံၣ်အံၤ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ် ဝဲၤကျိၤလၢသးစၢ်တၢ်မၤဂီၢ် တၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ ‘‘သ့ၣ်ညါမူဒါ ဂဲၤလိ၁်အါ’’န့ၣ်လီၤ. သုးကျဲးဘၣ်တၢ်မၤလိလၢ သးစၢ်ခိၣ်နၢ်တၢ်မၤလိတဖၣ်အဂီၢ်ဖဲ (၂၆-၂၈. ၄.၂ဝ၂၃) နံၤခီဖျိ (Zoom Cloud Meeting) န့ၣ်လီၤ.
အိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးတၢ်မၤလိ ဖဲဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်တၢ်ထံၣ်စိ (Vision Land) ဖဲလါမ့ၤ ၉-၂၅သီ န့ၣ်လီၤ. သရၣ်လၢဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိတဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ကၠီၣ်စ့ၣ်ႇ သရၣ်အဲၣ်ကွဲၤထူဒီး တၢ်ကတိၤ လီၤဆီလၢ သရၣ်ဒိၣ်သးစူၤ န့ၣ်လီၤ.ၦၤမၤလိတၢ်အိၣ်ဝဲ (၈) ဂၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးကီၢ်သးစၢ်ဝဲၤကျိၤ, ကရၢ ၦၤမၤသကိး တဖၣ်ကဖၣ် ကသ့ၣ်ညါ နၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ထွဲ ဒီးတၢ်ကရၢ ကရိတၢ်ပၢတၢ်ဆှၢ ဒီးကကဲထီၣ်က့ၤတၢ်မၤစၢၤႇ တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢ တၢ်ကရၢကရိ မ့ၢ်ဂ့ၤ ဝဲၤလီၢ်ဝဲၤကျိၤ အတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဒီး တၢ်ဖံး တၢ်မၤအတၢ်ပၢတၢ်ဆှၢ အကျိၤအကျဲသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ် မ့ၢ်ဂ့ၤ တနံၣ်အံၤ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့၇ှၢၣ်ဝဲၤကျိၤလၢသးစၢ်တၢ်မၤဂီၢ်အိၣ် ဒီး Organizational Development အ တၢ်မၤလိဆူကီၢ် သၢဘ့ၣ် လၢအမ့ၢ် ကီၢ်ပၠံၣ်သၣ်ယၣ်ဝတံၣ်ႇ ကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ႇ ကီၢ်တကူၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
   ဒ်ကိးနံၣ်ဒဲးအသိး လၢတၢ်ကတဲ၁်ကတီၤဆိ သးစၢ်တဖၣ်လၢ ကနု၁်လီၤတၢ်မၤလိတၢ်ဒိးစဲး  Entrance (LAP) ​အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤတၢ်မၤလိမၤဒိးခါဆူညါအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ပအိၣ်ဒီး အဲကလံးကျိ၁်တၢ်မၤလိအသိးႇ တနံၣ် အံၤမ့ၢ်လၢထံကီၢ် တၢ်အိၣ် သးဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဃိပသုးကျဲၤမၤဘၣ်အီၤလၢ   ဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤ(Online) ဖဲလါယူၤလံ (၁၁)သီတုၤ လါစဲးပတ့ဘၢၣ် (၁)သီ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ.သးစၢ်ခဲလၢ၁်ဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိ တဘျီအံၤ အိၣ်ဝဲ (၂ဝ)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

2 months ago Read News
Ministers' Department

သရၣ်သမါ၀ဲၤကျိၤ အတၢ်ကစီၣ်

လါယူၤ ၂၅သီ မ့ၢ်ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်သရၣ်သမါမုၢ်နံၤဒီး ဆှၢလီၤဘၣ်ခၢၣ်စး(၂၁ဝ)ဂၤဆူ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၂ဝ၁)ဖှိၣ်လၢ တၢ်ရ့လိာ်ဒီး တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါသရၣ်သမါမုၢ်နံၤအဂ့ၢ်လီၤ. လါယူၤ၁သီဟါ ၇းဝဝတုၤ ၉းဝဝနၣ်ရံၣ်ကတီၢ် မၤသကိးဘၣ်တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခီဖျိဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤ ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမ့ၢ်ဝဲ ‘‘Studying the Creation of God from Feminist Perspective ’’ န့ၣ်လီၤ. သရၣ်မုၣ်သိၣ်လိတၢ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ထူထူ(KBTS)ဒီး ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိအိၣ်ဝဲ(၁ဝဝ)ဂၤန့ၣ်လီၤ. လါယူၤအပူၤ ထုးထီၣ်ဘၣ် ပျဲၢ်စီၢ်တၢ်ကစီၣ် ၁ဝဘ့ၣ်တဘ့ၣ်လၢ အကဲဘျုးလၢၦၤမၤယွၤအတၢ်မၤတဖၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ပျဲၢ်စီၢ်တၢ်ကစီၣ်အံၤ အိၣ်ဃုာ်ဒီး မုၢ်နံၤလီၤဆီတဖၣ်အဂီၢ်တၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤ.

2 months ago Read News
Christian Social Service & Development Department

ခရံ၁်ဖိတၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤဒီး တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဝဲၤကျိၤတၢ်မၤလိ

တလါညါအံၤ ခရံ၁်ဖိတၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤဒီး တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီး တၢ်မၤလိ(၂)ခါလၢအမ့ၢ် 
BCR တၢ်တိ၁်ကျဲၤ ဒီး WE&EJ and RODV တၢ်တိ၁်ကျဲၤ သ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်မၤလိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 
BCR တၢ်တိ၁်ကျဲၤမၤဝံၤဝဲဒၣ် တၢ်မၤလိလၢ အဘၣ်ထွဲ ဒီးတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျး အတၢ်မၤလိ (Argo-Ecology Training) ဖဲ လါယူၤလံ  ၇သီ တုၤ ၁၈ သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ် န့ၣ်လီၤ. ၦၤမၤလိတၢ်ဖိ ခဲလၢ၁် အိၣ်ဝဲဒၣ် (၄၈) ဂၤ ဒီးၦၤမၤလိတၢ် ဖိတဖၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ် တိ၁်ကျဲၤဘၣ်ထွဲ သဝီဖိတဖၣ် ဒီးတၢ်တိ၁်ကျဲၤၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ ၦၤလၢ အဟဲဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်လးမၠ့းကၠီၣ် လၢ ဝ့ၢ်အီၣ်ဘါန့ၣ်လီၤ
WE&EJ and RODV တၢ်တိ၁်ကျဲၤ မၤဝဲဒၣ် တၢ်မၤလိ ဘၣ်ထွဲ  Climate Smart, Business Eye Opening, and Facilitation Skill  တၢ်မၤလိဖဲ လါယူၤလံ  ၂၁ တုၤ ၂၉သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤမၤလိတၢ် ဖိခဲလၢ၁် အိၣ်ဝဲဒၣ် (၅ဝ)ဂၤ ဒီး ၦၤမၤလိ တၢ်ဖိတဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ တၢ်တိ၁်ကျဲၤ ၦၤမၤတၢ်ဖိလၢ ကီၢ် အပတီၢ် တဖၣ် ဒီး တၢ်တိ၁်ကျဲၤဘၣ်ထွဲသဝီဖိ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢအဟ့ၣ် ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ်- သရၣ်လးမဲအူ, သရၣ်တူၢ်ဒိၣ်ထူဝါ ဒီး သရၣ်မုၣ်လါဝါဖီ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

2 months ago Read News
© 2023 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5