KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

Department for Youth Work

တၢ်တြီဆၢဒီသဒၢကသံၣ်မူၤဘှိး(Workshop)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် ဝဲၤကျိၤလၢသးစၢ်တၢ်မၤဂီၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်တြီဆၢဒီသဒၢကသံၣ်မူၤဘှိး(Workshop)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဖဲ လါအီးကထိဘၢၣ်(၂၄-၂၅သီ)၊ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤမ့ၢ်(၂)သီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒီးဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ ဝဲၤကျိၤလၢသးစၢ်တၢ်မၤဂီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒၢးန့ၣ်လီၤ. သရၣ်/သရၣ်မုၣ်လၢတီခိၣ်ရိၣ်မဲဟံးစုနဲၣ်ကျဲ တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ-Dr.Saw Lin Htet (Psychotherapist) ဒီးDr. Acme Gabriel တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ ၦၤဟဲထီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ-သးစၢ်ဝဲၤကျိၤ /ကရၢ ၦၤနဲၣ်တၢ်/နဲၣ်ရွဲၣ်တဖၣ်လၢ ကီၢ်အတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်(၁၆)ဘ့ၣ်ခၢၣ်စးဟဲတုၤဝဲန့ၣ်လီၤ.

6 months ago Read News
Department for Youth Work

၀ဲၤကျိၤလၢသးစၢ်တၢ်မၤ၈ီၢ် အတၢ်ကစီၣ်

ဒ်ကိးနံၣ်ဒဲးအသိး လၢတၢ်ကတဲ၁်ကတီၤဆိ သးစၢ်တဖၣ်လၢ ကနု၁်လီၤတၢ်မၤလိတၢ်ဒိးစဲး Entrance လၢယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိၤအဂီၢ် ပအိၣ်ဒီးလံ၁်စီဆှံ ဒီးအဲကလံးကျိ၁်တၢ်မၤလိအသိးႇ တနံၣ် အံၤ မ့ၢ်လၢထံကီၢ်တၢ်အိၣ်သး ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဃိ  ပသုးကျဲၤမၤဘၣ်အီၤ လၢဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤ (online) ဖဲလါမၢ်ၡး(၇)သီတုၤ လါမ့ၤ(၁၂)သီ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ.သးစၢ်ခဲလၢ၁်ဟဲထီၣ် တၢ် မၤလိတဘျီအံၤ အိၣ်ဝဲ(၅ဝ)ဂၤ န့ၣ်လီၤ.
တနံၣ်အံၤ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ် ဝဲၤကျိၤလၢသးစၢ်တၢ်မၤဂီၢ် တၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ ‘‘သ့ၣ်ညါမူဒါ ဂဲၤလိ၁်အါ’’န့ၣ်လီၤ. သုးကျဲးဘၣ်တၢ်မၤလိလၢ သးစၢ်ခိၣ်နၢ်တၢ်မၤလိတဖၣ်အဂီၢ်ဖဲ (၂၆-၂၈. ၄.၂ဝ၂၃) နံၤခီဖျိ (Zoom Cloud Meeting) န့ၣ်လီၤ.
အိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးတၢ်မၤလိ ဖဲဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်တၢ်ထံၣ်စိ (Vision Land) ဖဲလါမ့ၤ ၉-၂၅သီ န့ၣ်လီၤ. သရၣ်လၢဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိတဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ကၠီၣ်စ့ၣ်ႇ သရၣ်အဲၣ်ကွဲၤထူဒီး တၢ်ကတိၤ လီၤဆီလၢ သရၣ်ဒိၣ်သးစူၤ န့ၣ်လီၤ.ၦၤမၤလိတၢ်အိၣ်ဝဲ (၈) ဂၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးကီၢ်သးစၢ်ဝဲၤကျိၤ, ကရၢ ၦၤမၤသကိး တဖၣ်ကဖၣ် ကသ့ၣ်ညါ နၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ထွဲ ဒီးတၢ်ကရၢ ကရိတၢ်ပၢတၢ်ဆှၢ ဒီးကကဲထီၣ်က့ၤတၢ်မၤစၢၤႇ တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢ တၢ်ကရၢကရိ မ့ၢ်ဂ့ၤ ဝဲၤလီၢ်ဝဲၤကျိၤ အတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဒီး တၢ်ဖံး တၢ်မၤအတၢ်ပၢတၢ်ဆှၢ အကျိၤအကျဲသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ် မ့ၢ်ဂ့ၤ တနံၣ်အံၤ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့၇ှၢၣ်ဝဲၤကျိၤလၢသးစၢ်တၢ်မၤဂီၢ်အိၣ် ဒီး Organizational Development အ တၢ်မၤလိဆူကီၢ် သၢဘ့ၣ် လၢအမ့ၢ် ကီၢ်ပၠံၣ်သၣ်ယၣ်ဝတံၣ်ႇ ကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ႇ ကီၢ်တကူၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
   ဒ်ကိးနံၣ်ဒဲးအသိး လၢတၢ်ကတဲ၁်ကတီၤဆိ သးစၢ်တဖၣ်လၢ ကနု၁်လီၤတၢ်မၤလိတၢ်ဒိးစဲး  Entrance (LAP) ​အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤတၢ်မၤလိမၤဒိးခါဆူညါအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ပအိၣ်ဒီး အဲကလံးကျိ၁်တၢ်မၤလိအသိးႇ တနံၣ် အံၤမ့ၢ်လၢထံကီၢ် တၢ်အိၣ် သးဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဃိပသုးကျဲၤမၤဘၣ်အီၤလၢ   ဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤ(Online) ဖဲလါယူၤလံ (၁၁)သီတုၤ လါစဲးပတ့ဘၢၣ် (၁)သီ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ.သးစၢ်ခဲလၢ၁်ဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိ တဘျီအံၤ အိၣ်ဝဲ (၂ဝ)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

9 months ago Read News
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5