KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

Literature and Culture Department

လံ၁်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ လံ၁်လဲၢ်လၢဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤသ့တဖၣ်

ၦၤကညီဘျၢထံခဝၡၢၣ်
လံ၁်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ
လံ၁်လဲၢ်လၢဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤသ့တဖၣ် 
နီၣ်ဂံၢ်       လံ၁်အမံၤ                                                      လံ၁်အၦ့ၤ 
၁ ဖီအမံၤအသၣ်လံ၁်တယၢ်                                              ၆ ဝဝ
၂ တၤသူၣ်တၤသၣ်အမံၤအသၣ်လံ၁်တယၢ်                                 ၆ ဝဝ
၃ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအမံၤလံ၁်တယၢ်                                              ၆ ဝဝ
၄ တၢ်ဒိးတၢ်လၣ်လံ၁်တယၢ်                                              ၆ ဝဝ
၅ ညၣ်အကလု၁်ကလု၁်လံ၁်တယၢ်                                      ၆ ဝဝ
၆ ကညီလံ၁်မဲ၁်ဖျၢၣ်မိၢ်ၦၢ်လံ၁်တယၢ်                                     ၆ ဝဝ
ရ ဟံၣ်ဃီပိးလီလံ၁်တယၢ်                                            ၆ ဝဝ
၈ စၢၣ်. စၣ်စံၣ်ဖိ အသးသမူ                                            ၂ႇ၅ ဝဝ
၉ တၢ်ပှိၢ်ပှံပှိၤပှီၢ်ဒီးတၢ်ကတိၤဒိ                                            ၅ႇဝ ဝဝ
၁ဝ ကျိ၁်ဒူၣ်ထၢတၢ်တဲ                                                    ၂ႇဝ ဝဝ
၁၁ လံ၁်ထံမူကီၢ်ဒါ                                                            ၁ႇ၅ ဝဝ
၁၂ ဖိလ့တ့ (တတီၤ)                                                            ၂ႇ ဝဝဝ
၁၃ ဖိလ့တ့ (ခံတီၤ)                                                            ၂ႇ ဝဝဝ
၁၄ ကျိ၁်ဂံၢ်ထံး အပတီၢ် (၁)                                            ၂ႇဝ ဝဝ
၁၅ ကျိ၁်ဂံၢ်ထံး အပတီၢ် (၂)                                                   ၃ႇဝ ဝဝ

] တိၢ်နီၣ် - ဒ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တၢ်အိၣ်သးအသိ လံ၁်လဲၢ်အၦ့ၤတၢ်ဆီတလဲအိၣ်ထီၣ်သ့လီၤ

 

7 months ago Read News
Literature and Culture Department

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝရှၢၣ် လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ကတိၤသီဒီးလီၤဘၢတၢ်ဒိးစဲ လၢ ခဝ့ရှၢၣ်ဝဲၤလီၤၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်ဖဲ လါအီကူာ်(၂၉)သီႇ မုၢ်ထူၣ်(၁၂)နၣ်ရံၣ် ဖဲခဝရှၢၣ်ဝဲၤလီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒၢး န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒိးစဲးတဘျီအံၤ ၦၤနုာ်လီၤဒိးစဲးခဲလၢာ် အိၣ်ဝဲ(၉)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
Literature and Culture Department

လံာ်လဲၢ်ဒီး တၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ

လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ

စံးဘျုးယွၤဒိၣ်မးလၢ အစိ၁်ဆှၢခီဖျိၦၤၦဲၤဒီး တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလီၤလိၢ်လီၤလး တဖၣ်ဒီးဟ့ၣ်ၦၤတၢ်ဂံၢ်ဘါႇ တၢ်ခွဲးတၢ်ယ၁်လၢ ပကမူဒီးမၤလၤကပီၤအီၤ အဃိ န့ၣ်လီၤ.ဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီးတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိလၢ ကညီကလု၁်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ် ကူၣ်သ့ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါ လၢကဂၢၤက့ၤၦၤကလု၁်ဒီးတၢ်န့ၢ်သါအဂီၢ်အသိးႇ  တနံၣ်အံၤထုးထီၣ်ရၤလီၤဘၣ်ပဒိၣ်စီၤတီးထါအလံာ်န့ၣ်လီၤ.ဒ်န့ၣ်အသိး တိ၁်ပ၁်လၢ ပကထုးထီၣ်ရၤလီၤဘၣ်ကညီကျိ၁်ဂံၢ်ထံးအပတီၢ်(ခံ)တၢ်ကတိၤ ဒိဒီးတၢ် ပှိၤပှံပှိၤ ပှီၢ်အိၣ်ဃု၁်ဒီးတၢ်ဂီၤႇ သူၣ်က့သးၦၢ်မံၤဟူသၣ်ဖျါဒီးအဲၣ် အၦၤကလု၁်အဘ့ၣ်ခံႇ လံ၁်တယၢ်လၢအမ့ၢ် ‘‘တၢ်ဒိးတၢ်လၣ်အကလု၁်ကလု၁်’’ န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး လၢကညီကလု၁်ဖိတဖၣ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်သ့ၣ်ညါလၢ အဘၣ်ထွဲဒီးကညီကျိ၁်ႇ လံ၁်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤတဖၣ်အဂီၢ် ဝဲၤကျိၤစး ထီၣ်သုးကျဲၤကတဲ၁်ကတီၤ တလါတဘျီတၢ်ကတိၤလီၤဆီတၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤ လၢ ဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤ (online)န့ၣ်လီၤ.ဒ်န့ၣ်အသိးဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကတိၤသီဒီး တၢ်ကတိၤလီၤဘၢတၢ်ဒိးစဲး (၃၈)ဘျီတဘျီန့ၣ် ၦၤဒိးစဲးအိၣ်ဝဲ (၅ဝ)ဂၤႇ ၦၤ လၢအမၤန့ၢ်ခိၣ်ဖးတၢ-စီၤသးခု(ကီၢ်ပၠံၣ်သၣ်ယၣ်ဝတံၣ်), ခိၣ်ဖးခံ-နီၢ်လူလူူၣ် ကၣ်သး(ကီၢ်မၠီမၠး), ခိၣ်ဖးသၢ-နီၢ်အ့စတါ(တီအူကီၢ်ကဲၤခၢၣ်ကဲၤဘါ), ဒီးခိၣ် ဖးမု၁်သး(၇)ဂၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီး ကီၢ်ပံၤယီၤလံ၁်စီဆှံကရၢ န့ၣ်တနံၣ်အံၤတိ၁်ပ၁်လၢ ကထုးထီၣ်ဘၣ် ‘‘ကညီလံ၁်ခီၣ်ထံးဃု၁်ဒီး လံ၁်စီ ဆှံ’’ ဒီးသုးကျဲၤကတဲ၁်ကတီၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ဖးဖှိၣ်မၤလိသကိးလံ၁်အဖု(၁ဝဝ) န့ၣ်လီၤ.အါန့ၢ်အန့ၣ်ဒ်အလီၢ်အိၣ်ဝဲအသိး ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤဘၣ်ကညီကျိ၁်တၢ် မၤလိတဖၣ်ဆူကီၢ် ဒီးတၢ်မၢလီၢ်န့ၣ်လီၤ. 
စံးဘျုးဘၣ်ယွၤလၢအမၤတၢ်အဒိၣ်လၢပဂီၢ်ထီဘိႇ စံးဘျုးဘၣ် မိၢ်ပၢ်ခိၣ်နၢ် သရၣ်သမါႇ ၦၤမၤသကိးတၢ်ႇ ခဝ့ၡၢၣ်ဖိလံၤကိးဂၤလၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ လၢသုတၢ်ထုကဖၣ်ႇ တၢ်အဲၣ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲတဖၣ်အဃိ ဝဲၤကျိၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် လဲၤအသးလၢအဂ့ၢ်အဝီန့ၣ်လီၤ. မ်ယွၤလၢ အမူဝဲတဂၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဆိၣ်ဝါ ကလီၤဘၣ်လၢပဝဲကိးဂၤဒဲးအလိၤထူးထူးတီၤတီၤတက့ၢ်.

3 years ago Read News
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5