KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

Ministers' Department

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်, သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး ကီၣ်ကးခီးလဲ(၂၇)ဘျီတဘျီ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်, သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး ကီၣ်ကးခီးလဲ(၂၇)ဘျီတဘျီ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ ပကူဝ့ၢ်သီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်? ကီၢ်တီအူပကူ ဖဲ လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁-၃ သီႇ ၂ဝ၂၃ နံၣ် န့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢအဟ့ၣ်နီၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ Sayama Dr. Ban Aung  ဒီးသရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ခရံ၁်စတိၣ်ဖၢၣ်ဒ့ န့ၣ်လီၤ.ၦၤသိၣ်လိလံ၁်စီဆှံမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်စ့စီဒီး သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လ့ထူန့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ လၢကီၢ်(၂ဝ)ဘ့ၣ်ဒီး ၦၤဆဲးလီၤမံၤ အိၣ်ဝဲ(၁၄၅)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
Ministers' Department

သရၣ်သမါ၀ဲၤကျိၤ အတၢ်ကစီၣ်

လါယူၤ ၂၅သီ မ့ၢ်ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်သရၣ်သမါမုၢ်နံၤဒီး ဆှၢလီၤဘၣ်ခၢၣ်စး(၂၁ဝ)ဂၤဆူ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၂ဝ၁)ဖှိၣ်လၢ တၢ်ရ့လိာ်ဒီး တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါသရၣ်သမါမုၢ်နံၤအဂ့ၢ်လီၤ. လါယူၤ၁သီဟါ ၇းဝဝတုၤ ၉းဝဝနၣ်ရံၣ်ကတီၢ် မၤသကိးဘၣ်တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခီဖျိဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤ ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမ့ၢ်ဝဲ ‘‘Studying the Creation of God from Feminist Perspective ’’ န့ၣ်လီၤ. သရၣ်မုၣ်သိၣ်လိတၢ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ထူထူ(KBTS)ဒီး ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိအိၣ်ဝဲ(၁ဝဝ)ဂၤန့ၣ်လီၤ. လါယူၤအပူၤ ထုးထီၣ်ဘၣ် ပျဲၢ်စီၢ်တၢ်ကစီၣ် ၁ဝဘ့ၣ်တဘ့ၣ်လၢ အကဲဘျုးလၢၦၤမၤယွၤအတၢ်မၤတဖၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ပျဲၢ်စီၢ်တၢ်ကစီၣ်အံၤ အိၣ်ဃုာ်ဒီး မုၢ်နံၤလီၤဆီတဖၣ်အဂီၢ်တၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤ.

4 months ago Read News
© 2023 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5