KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

The Hpa-an Mawlamyaing Karen Baptist Association

ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

ကီၢ်အတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ "ဟံးဃ၁်ဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်မၤဘျၢထံခရံ၁်ဖိမံးၡၢၣ်" ဒီးပမၤဘၣ်ကမျၢၢ်ခၢ၁်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ ကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိႇ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ဖုရိဘျီၣ်ရိဖှိၣ်အပူၤႇ ဝ့ၢ်တၢ်ကြဲၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စးထီၣ်ဖဲ (၁၄.၂.၂ဝ၂၄)သီ ဟါ(၅းဝဝ)နၣ်ရံၣ် ဒီးတၢ်ဘါကတီၢ်ၦၤပၢၤလီၤဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်စိလၢၢ်(ကီၢ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ) ဒီးတၢ်ကစီၣ်မ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်ကဲၤကျိၣ်(ကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်) ဒီးတၢ်ထုကဖၣ်အလၢအၦဲၤလၢ သရၣ်ဒိၣ်နိအၤဘၠူ(ထံဖးဒိၣ်ထၣ်)န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘါဝံၤပိ၁်ထွဲထီၣ်အခံဒီး တၢ်မၤလၤကပီၤက့ၤခိၣ်နၢ်(၅)ဂၤလၢ အအိၣ်ဘှံးက့ၤလၢမူဒါဒီးလီၢ်လၤလၢ တၢ်မၤအဝီဝံၤဝဲ သ့ၣ်တဖၣ်ဒ်လ၁်အံၤအသိးန့ၣ်လီၤ.
၁. သရၣ်ဒိၣ်အဲၣ်မှံၤ (ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်ႇ ၂ဝဝ၈-၂ဝ၂၂) နံၣ်
၂. သရၣ်မုၣ်ပံၤနူ (ကီၢ်ပိ၁်မုၣ်ကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်ႇ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၂၂) နံၣ်
၃. သရၣ်မုၣ်ဖီဒံနၣ် (ကီၢ်ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၂၂) နံၣ်
၄. သရၣ်ကၠိစဲးတ့ၣ် (ကီၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ၂ဝဝ၈-၂ဝ၂၂) နံၣ်
၅. သရၣ်မုၣ်အဲၣ်ဝါဖီ (ကီၢ် CSSDD ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၂၂) နံၣ်
ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ၦၤဆဲးလီၤမံၤခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၁၇၇) ဂၤန့ၣ်လီၤ. စံးဘျုးဘၣ်က့ၤကစၢ်ယွၤဒီး ခိၣ်နၢ်သရၣ်သမါႇ ကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤလီၢ်ဘူလီၢ်ယံၤခဲလၢ၁်လၢ တၢ်တုၤအိၣ်ဒီးမူသကိးတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. မ်ယွၤတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤကလီၤဘၣ်လၢအၦၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢ၁်အလိၤန့ၣ်တက့ၢ်.

2 months ago Read News
The Hpa-an Mawlamyaing Karen Baptist Association

ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ် , လံ၁်စီဆှံကၠိပျၢ်

(၂ဝ၂၃-၂ဝ၂၄)တၢ်မၤလိနံၣ်ဖျိကၠိမီထိၣ်မ့ၢ်ဝဲ "မၤစၢ်လီၤနနီၣ်တၢ်တဂ့ၤ" ဒီးၦၤဖျိထီၣ်ကၠိခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ(၃ဝ)ဂၤန့ၣ် လီၤ. မၤဝံၤဘၣ်က့ၤတၢ်ပျၢ်ကၠိတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ(၁၄.၂.၂ဝ၂၄)သီအနံၤဂီၤ(၁ဝးဝဝ)နၣ်ရံၣ်ဒီး စံးဘျုး ဘၣ်က့ၤ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ထူထူ(ပဘယဖ)ဒီး သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်အဲၣ်တၢ်ဂ့ၤ(MIT)သ့ၣ်တဖၣ်လၢဟဲတုၤဒီး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဖျိကၠိၦၤမၤသကိးတၢ်ႇ တၢ်ပျၢ်ကၠိအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဃု၁်ဒီး ကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤကၠိဖိမိၢ်ပၢ်သရၣ်သမါသ့ၣ်တဖၣ် လၢဟဲတုၤအိၣ်ၦၤဒီး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါၦၤလၢ တၢ်ကီတၢ်ခဲႇ တၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤအပူၤအံၤဒၣ်လဲ၁်န့ၣ်လီၤ.

2 months ago Read News
The Hpa-an Mawlamyaing Karen Baptist Association

Pa-an Mawlamyaing Bible Shool's Brief History

လံ၁်စီဆှံကၠိ မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢ တၢ်သးခုကစီၣ်အဂီၢ်လၢတၢ်မၤဒိၣ်ထီၣ်လဲၢ် ထီၣ်ယွၤ အဘီအမုၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လံ၁်စီဆှံကၠိအဆိကတၢၢ် လၢပကီၢ်ပံၤယီၤအပူၤ ဘၣ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ၁၈၃၆ နံၣ် ဖဲဝ့ၢ်မီၣ်လမၠဲၣ် ခီဖျိ Rev. Howard Macolm န့ၣ် လီၤ. ဖဲ ၁၈၄၅ နံၣ် သရၣ်ဘံန့Dr. J.G Binnay ဒုးအိၣ်ထီၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိလီၤဆီလၢ ၦၤကညီဖိတဖၣ်အဂီၢ် ဖဲဝ့ၢ်မီၣ်လမၠဲၣ် ထီလူၢ်ခိၣ်, ခဲအံၤမ့ၢ်ဝဲနီၢ်ဂံၢ် (၄) တီၤထီကၠိအိၣ်ဝဲ အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိအဆိကတၢၢ်တဖျၢၣ် လၢၦၤကညီအကျါန့ၣ်လီၤ. 
ဖဲ ၁၉၅၉ နံၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ လံ၁်စီဆှံကၠိအံၤ ဘၣ်တၢ်က့ၤသုးက့ၤအီၤဆူ သရၣ်ဝ့ၢ်တူးကၠိကရၢၢ်ပူၤ လၢဝ့ၢ်တကူၣ်န့ၣ်လီၤ. တုၤလီၤဆူ (၁၈၆၄) နံၤန့ၣ် ကၠိအံၤဘၣ်တၢ်သုးက့ၤကဒီးအီၤဆူ ကီၢ်ပံၤယီၤဘျၢထံဝဲၤလီၢ်ခၢၣ်သး ဝ့ၢ်တကူၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢကၠိခိၣ်, ကၠိအထြၢးစတံတဖၣ် ထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်လီၢ်အသီတတီၤ လၢလံ၁်စီဆှံ ကၠိအဂီၢ်အဃိ ဖဲ(၁၈၉ဝ) နံၣ် သုးက့ၤကၠိအလီၢ်ဆူ လံ၁်စီဆှံကၠိကရၢၢ်အ့စ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲဟီၣ်ခိၣ် တၢ်ဒုးခံဘျီတဘျီ (၁၉၃၈-၁၉၃၅) နံၣ်န့ၣ် တၢ်ဒုးဝံၤဝဲဒၣ်ဖဲ (၁၉၄၅) နံၣ်ဒီး ကၠိအံၤဘၣ်တၢ်သုးက့ၤအီၤဆူ အ့စ့ၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိ တၢ်လူၢ်ခိၣ်ဖဲ (၁၉၄၅) နံၣ်ဒီးအိၣ်ဝဲ တုၤအဆၢကတီၢ်ခဲအံၤန့ၣ်လီၤ. 
တၢ်ဆၢကတီၢ်လီၤတဲ၁်တူ၁်ဝဲ ဖဲလံ၁်စီဆှံကၠိပိ၁်ခွါမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပိ၁်မုၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ဘၣ်တၢ် က့ၤသုးက့ၤအီၤဆူ အ့စ့ၣ်တၢ်လူၢ်ခိၣ် အဆၢကတီၢ်အခါ သရၣ်အဲန့ၢ်ဒံၢ်ဝါဒီး ကၠးအ့တၢ် အိၣ်ဖှိၣ်သူၣ်က့သးၦၢ်တဖၣ် အိးထီၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိအဆိကတၢၢ် ဖဲကၠးအ့တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အပူၤဖဲ (၁၉၃၁) နံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ် တရံးအသးဒီးဖဲဟီၣ်ခိၣ် တၢ်ဒုးခံဘျီတဘျီ အခါ ကၠိဘၣ်တၢ်ပ၁်ကတီၢ်အမဲ၁်ညါ ပၦၤကလု၁်ဂဲၤလိ၁်ဃ့ထံဃ့ကီၢ်အဃိ တၢ် တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးအိၣ်ထီၣ်ကဒီး သန၁်က့ကၠိအံၤ ဘၣ်တၢ်ဟးစိ၁်ဝ့ၤဝီၤအီၤဆူ သဝီလၢခိ တတီၤဝံၤတတီၤလီၤ. လၢခံကတၢၢ် (၁၉၅၆)နံၣ် လါနူၤအါရံၣ် (၂၄) သီ, သူၣ်က့သးၦၢ် သသမါတဖၣ် အိၣ်ဖှိၣ်စံၣ်ညီၣ်တဲ၁်က့ၤဝဲလၢ တၢ်ကသုးက့ၤကၠိအံၤဆူ ကၠးအ့န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်ဖဲန့ၣ်တုၤခဲအံၤ ကၠိအိးထီၣ်က့ၤဝဲအလီၢ်ဖဲ ကၠိအိၣ်ဝဲအခဲအံၤန့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢ (၁၉၅၆) နံၣ် ကၠိအံၤလဲၤတၢ်လၢ ကစၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. တုၤလီၤက့ၤလၢ (၁၉၆၈) နံၣ် ဒ်သိးကၠိအံၤလဲၤတၢ် ကသ့ဝဲကဆူၣ်ထီၣ်အဂီၢ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်က့ၤအီၤလၢ ကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိဒီး ကိးန့ၢ်အမံၤလၢ ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ် တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ဖုကံၣ်ကူၣ် လံ၁်စီဆှံကၠိ ကၠးအ့န့ၣ်လီၤ.
ဖဲကီၢ်ကၠးအ့ ကဲထီၣ်က့ၤ ဆၢထၢၣ်က့ၤဝဲဒ် ကီၢ်တဘ့ၣ်အသိးအခါ ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်အးလီၤက့ၤ ဖုကံၣ်ကူၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိဆူ ကီၢ်ကၠးအ့ဝံၤအလီၢ်ခံဝံၤ ကီၢ် ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်ဖိလံၤတဖၣ် စံးဝဲလၢ ပကမၤသီအီၣ်သီန့ၣ်လီၤ. စိၤဆၢကတီၢ်ဖဲ အခါန့ၣ် ပကဃုမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်လီၢ်လၢ အကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး ပကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိအဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကီမးဘၣ်ဆၣ် ယွၤမၤန့ၢ်ၦၤအဃိ ကဲထီၣ်ဝဲတၢ်ညီညီဖိန့ၣ်လီၤ. လၢခံ ကတၢၢ်ပမၤန့ၢ်ဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ်လၢ ပကတ့ထီၣ်ပလံ၁်စီဆှံကၠိအသီအံၤလၢ ဝ့ၢ်တၢ်ကြဲၢ်န့ၣ် လီၤ. ပကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိကရၢၢ် အဟီၣ်ခိၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ် (၁၅) အ့ကၢၣ် ဒီးပသူၣ်ထီၣ်ဘၣ် ကၠိအတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖျၢၣ်ဘၣ်တဖျၢၣ် ဒ်ကၠိအက့ၢ်အဂီၤ လိၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. 
ပကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိ လၢအိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ ဝ့ၢ်တၢ်ကြဲၢ်အံၤ ပစးထီၣ်အိးထီၣ်ဘၣ်ပကၠိအတၢ်မၤလိဖဲ (၂ဝ၁၂)နံၣ်ဒီး အိၣ်လံ (၁၁) နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ပကီၢ်ကၠိအတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ‘‘ဂဲၤဆၢထၢၣ် ကပီၤထီၣ်တက့ၢ်’’ ၆ဝး၁ န့ၣ်လီၤ. ပကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိအံၤ မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ လၢ အနံၣ် (၁ဝ) အတီၢ်ပူၤ ဆံးစၢ်ထီၣ်ဘၣ်ဖိမုၣ်ဖိခွါ ၦၤမၤယွၤအတၢ်မၤ C.TS (၆၅) ဂၤ L.Th(၇၁) ဂၤ Special(၇) ဂၤ Music(၂ဝ) ဂၤခဲလၢ၁် ပ၁်ဖှိၣ်အိၣ်ဝဲလံ (၁၆၃) ဂၤလံန့ၣ်လီၤ. 
တနံၤအံၤ ပအိးထီၣ်ဘၣ်က့ၤပကၠိဖဲ (၇.၆.၂ဝ၂၃) မုၢ်သၢနံၤ ဂီၤ (၁ဝးဝဝ) နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. (၆.၆.၂ဝ၂၃) ဂီၤ (၁ဝးဝဝ) နၣ်ရံၣ်အိၣ်ဒီး ကၠိပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံ၁် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ.

က. ကၠိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်
က. (၂ဝ၂၃-၂ဝ၂၄) တၢ်မၤလိနံၣ်အပူၤ ပကၠိဖိအိၣ်ဝဲ C.TS  (၄ဝ) ဂၤ L.Th (၆၆) ဂၤ Special (၇၃)ဂၤ ဒီး Music(၇) ဂၤ ခဲလၢ၁်ပ၁်ဖှိၣ်အိၣ်ဝဲ (၁၁၆) ဂၤ န့ၣ်လီၤ.

ခ.သရၣ်,သရၣ်မုၣ်သိၣ်လိတၢ်လၢ၁်ဆၢလၢ၁်ကတီၢ်အိၣ်ဝဲ
မုၣ် (၈) ဂၤဒီး ခွါ (၃)ဂၤ, ခီဖးသရၣ်သရၣ်မုၣ် ခွါ (၂) ဂၤ, မုၣ်(၁) ဂၤ, ခဲလၢ၁် (၁၄) ဂၤန့ၣ်လီၤ.

ဂ. ၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၃ တၢ်မၤလိနံၣ် ကၠိဖိလၢအဖျိထီၣ်
C.TS(၆) ဂၤ  L.Th(၉) ဂၤ Special (၃) ဂၤ, ဒီး Music (၇) ဂၤ ခဲလၢ၁်ပ၁်ဖှိၣ်အိၣ်ဝဲ (၂၅) ဂၤန့ၣ်လီၤ. 

ဃ. ကၠိအတၢ်မၤလိမၤဒိးတဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ
C.TS- သၢနံၣ်တၢ်မၤလိ
       L.Th- လွံၢ်နံၣ်တၢ်မၤလိ
Music- ခံနံၣ်တၢ်မၤလိ ဒီး
Special- တနံၣ်တၢ်မၤလိ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လဘၤနိၣ်

ကၠိခိၣ်ဒိၣ်

 

4 months ago Read News
The Hpa-an Mawlamyaing Karen Baptist Association

ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်ၦၤကညီဘျၢထံ ခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်ၦၤကညီဘျၢထံ ခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
တၢ်တိ၁်ထူ - ဟံးန့ၢ်မူဒါဒီးဂဲၤလိ၁်အါထီၣ်
(ကလီးစဲ ၃း၂၃ႇ ကတိၤ ၁၂း၁၁ႇ ဧ့စြၤ ၁ဝး၄ႇ ၁ က၇ံၣ် ၁၄း၁၂)
နံၤသီ - (၂၅.၁.၂ဝ၂၃) သီတုၤ (၂၉.၁.၂ဝ၂၃)သီ
တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ - ကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိႇ တၢ်ကြဲၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ဝ့ၢ်တၢ်ကြဲၢ်
ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢဆၢကတီၢ်တၢ်အိၣ်သးတဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးကတီၢ် န့ၣ်လီၤ. ကဝီၤခံဘ့ၣ်လၢအမ့ၢ်ကမးမိၢ်-ကတၢတံးကဝီၤဒီးဒူသတူၢ်ကဝီၤကဘၣ်တူၢ်လိ၁်အီၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မ့ၢ်လၢ တၢ်အိၣ်သးတၢ်မၤသးဖီခိၣ်တူၢ်လိ၁်အီၤလၢ ကဝီၤခံဘ့ၣ်အံၤတသ့ဘၣ်အဃိ ပ၁်ဖျါထီၣ်က့ၤလၢကီၢ်ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံ၁် ဒီးမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်လီၢ်လၢ ကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိဒီးမိၢ်တၢ်ကြဲၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ဝ့ၢ်တၢ်ကြဲၢ်အပူၤအသိး ဖဲ(၂၅-၂၉.၁.၂ဝ၂၃)သီ အနံၤန့ၣ်တူၢ်လိ၁်ဒီးမၤဝံၤဘၣ်က့ၤကီၢ်တၢ်မၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢ ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အတၢ်ဆှၢၦၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.
လၢကီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤအိၣ်ဃု၁်ဒီး ကီၢ်ပိ၁်မုၣ်က၇ၢၦဲၤထီၣ် (၁၅ဝ)နံၣ်ယူဘလံၤအမူးႇ ဘၣ်တၢ်မၤလၤ ကပီၤအီၤအိၣ်ဒီးတၢ်လိ၁်ခိၣ်လိ၁်ကွဲႇ ခွါယၢၣ်တၢ်သးဝံၣ်သတြီၤႇ တၢ်မၤလၤကပီၤဒီး တၢ်စံၤဘျုးယွၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ ခံကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ (ဃု၁်ဒီးစိၤသီစံးဘျုးယွၤႇ ဆူညါဟံးဃ၁်တၢ်န့ၢ်သါ-၅မိၤ ၆း၆- ၇ႇ ၂မိၤ၇ှ့ ၁၄း၁၅ႇ စံး ၁၁ ၇)န့ၣ်လီၤ. တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်န့ၢ်ၦၤလၢ သ၇ၣ်မုၣ်ဒိၣ်မၠီမၠးဖီ(ခဝ့၇ှၢၣ်နဲၣ်၇ွဲၣ်သဃဲၤႇ တၢ်၇့လိ၁်ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်)ဒီး သ၇ၣ်မုၣ်မၠ့းမၠ့းသ့(ပိ၁်မုၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ)သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
မ့မ့ၢ်လၢကီၢ်တၢ်ဘါဖှိၣ်တနံၣ်တဘျီကတီၢ်န့ၣ် ၦၤဟ့ၣ်ၦၤတၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်သ၇ၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်စဲမစၢၣ်(က၇ၢခိၣ်- ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့၇ှၢၣ်)န့ၣ်လီၤ.
ခိၣ်နၢ်တၢ်ဆီတလဲ (၂ဝ၂၃-၂ဝ၂၅)
သၢနံၣ်တဘျီပအိၣ်ဒီးတၢ်ဃုထၢထီၣ်က့ၤခိၣ်နၢ်အသီအသိးန့ၣ် ကီၢ်ဒီးက၇ၢက၇ိလၢအမ့ၢ် ပိ၁်မုၣ်က၇ၢႇ ခ၇ံ၁်ဖိ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤႇ မ့ၤ၇ှၢၣ်ဒီးတၢ်သးခုကစီၣ်ဝဲၤကျိၤဒီး ခ၇ံ၁်ဖိတၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤဒီး တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဝဲၤကျိၤ ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆီတလဲဃုထၢထီၣ်က့ၤခိၣ်နၢ်အသီလၢ (၂ဝ၂၃-၂ဝ၂၅)တၢ်မၤနံၣ်ဝီအဂီၢ်ဒ်လၢလ၁်အံၤအသိးလီၤ.
၁. ကီၢ်နဲၣ်၇ွဲၣ် - သ၇ၣ်မုၣ်ပံၤနူ
၂. မိ၁်မုၣ်က၇ၢနဲၣ်၇ွဲၣ် - သ၇ၣ်မုၣ်ဆၢဂ့ၤဖီ
၃. ခ၇ံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ် - သ၇ၣ်မုၣ်စၢ်ဘျုးမူ
၄. မံး၇ှၢၣ်ဒီးတၢ်သးခုကစီၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ် - သ၇ၣ်မုၣ်ဖီဒံနၣ်
၅. ခ၇ံ၁်ဖိတၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ် - သ၇ၣ်မုၣ်ဖီ၇ှါ၇ိၣ်
မ့မ့ၢ်က၇ၢခံခါလၢအမ့ၢ်ကျဲးစၢးက၇ၢန့ၣ် အနဲၣ်၇ွဲၣ်မ့ၢ်ဒၣ်သ၇ၣ်ဝါဝါမူဒီးသ၇ၣ်သမါက၇ၢနဲၣ်၇ွဲၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်-သ၇ၣ်လွဲကပီၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
တမှံၤလီၤဆီ
ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ပခဝ့၇ှၢၣ်ခိၣ်နၢ်သ၇ၣ်သမါတဖၣ်လၢအဟဲတုၤအိၣ်သကိးၦၤႇ ဟ့ၣ်ခီ ဟ့ၣ်နီၤၦၤယွၤတၢ်ကစီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ-
၁. သ၇ၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်စဲမစၢၣ် (ခဝ့၇ှၢၣ်က၇ၢခိၣ်)
၂. သ၇ၣ်မုၣ်ဒိၣ်မၠီမၠးဖီ (ခဝ့၇ှၢၣ်နဲၣ်၇ွဲၣ်သဃဲၤႇ တၢ်၇့လိ၁်ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်) 
၃. သ၇ၣ်မုၣ်မၠ့မၠ့သ့ (ခဝ့၇ှၢၣ်ပိ၁်မုၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ)
၄. သ၇ၣ်ကၠီၣ်စ့ၣ် (Vision Land Manager, KBC)
၅. သ၇ၣ်စၢ်ဘျုးဆိ (ပ.ဘ.ယ.ဖ) သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
ပခိၣ်ပနၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ လၢတၢ်အဲၣ်ဘၣ်ၦၤႇ အဲၣ်ယွၤတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲႇ တၢ်တမု၁်တခုၣ် ကတီၢ်ဟဲတုၤအိၣ်ၦၤႇ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါၦၤအဃိလၢသးဒီဖျၢၣ်စံးဘျုးဘၣ်က့ၤအဝဲသ့ၣ်ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ.
တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ
ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤဒီးတမှံၤလီၤဆီလၢဟဲဒီးဆဲးလီၤမံၤခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၅၁၇) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသီ
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသီလၢနု၁်လီၤမၤသကိးတၢ်ဒီး ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဒ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသိးန့ၣ်အိၣ်ဝဲ(၃)ဖှိၣ်အဃိတနံၣ်အံၤ ကီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်နီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၁ဝ၄)ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
The Hpa-an Mawlamyaing Karen Baptist Association

ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်

ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်
ယွၤမၤတၢ်လီၤလိၢ်လီၤလးလၢ ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်လၢပာ်စီဆှံ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်လၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ(၇.၄.၂ဝ၂၂)နံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအခီၣ်ထံး တၢတပတီၢ်ဘၣ်တၢ်မၤ အီၤလၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢန့ၣ်လီၤ. ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ သရၣ်ဒိၣ်မၠ့းလွ့ၣ်(ကီၢ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ), တၢ်ဖးလံာ်စီဆှံဒီး အိးထီၣ် တၢ်ဘါ သရၣ်မုၣ်အဲၣ်ဒါဖီ (CSSDD) ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ဖးလံာ်စီဆှံဒီးကိးထီၣ်ထါသးဝံၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်စဲမယၢၢ်စီ(ဖၣ်အၣ်ကဝီၤ နဲၣ်ရွဲၣ်), ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ် သရၣ်ဒိၣ်အဲမၢၣ်ႇ တၢ်ထုကဖၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်မူဖျၢၣ်ထူ(တၢ်ဘၣ်ထဲတွုၤအိၣ်လိာ်သးဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်), တၢ်တံာ်တဲာ်သတိၢ်ပျံၤ-(၁)သရၣ်ဒိၣ်အဲၣ်မှံၤ(ကီၢ်ခၢၣ်စး), (၂)သရၣ်မုၣ်ပံၤနူ(ကရၢကီၢ်ခၢၣ်စး), (၃)သရၣ်ဒိၣ်ဝ့နၢၣ်(ကဝီၤခၢၣ်စး),ဒီးလၢတၢ်တံာ်တဲာ်သတိၢ်ပျံၤအဂီၢ် ၦၤလၢအဟ့ၣ်တၢ် ကလုၢ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်လူရွှ့ၣ်(ကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်), တၢ်အိးထီၣ်လံာ်မဲာ်ဒီဖျါလၢ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်), တၢ်အိးထီၣ်နီၣ်ဝံာ်ခံ သးၦၢ်ကၠီၤစ့ၤထိ (Dawn Vigour Company),အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်သးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢ မိၢ်တၢ်ကြဲၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ပံၢ်တခးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ မိကိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ.
တၢ်ပာ်စီဆှံတၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အပူၤကတီၢ်ႇ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်စိလၢၢ်(ကီၢ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ), ၦၤထုကဖၣ်အိးထီၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်ထူဖီႇ ၦၤတဲဖျါထီၣ်ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်သီ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အဂ့ၢ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်အဲၣ်မှံၤ(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်), ၦၤပာ်ဖျါတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤ စ့စရီလၢ သးၦၢ်ဖိစကွဲၢ်(ကီၢ်ဝဲၤလီၢ် ၦၤပၢၤစ့), တၢ်ဖးခီဆၢလံာ်စီဆှံ သရၣ်မၠိထိႇ တၢ်စံးဘျုးဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤက့ၤတၢ်သူၣ်ထီၣ်လၢ(Dawn Vigour Company), ဖးလံာ်စီဆှံလၢတၢ်ကစီၣ် သရၣ်မုၣ်ရ့ဒိၣ်ထူ(ကီၢ်ခ. တၦၤနဲၣ်တၢ်သဃဲၤ), တၢ်ကိးထီၣ်ထါသးဝံၣ် သရၣ်အဲၣ်ခူသူၣ်ႇ တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ကၠ့မ်ခ့ၣ်ဘါ(ကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်), လုၢ်ထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကနၢၤ သရၣ်ဒိၣ်လူၤကၣ်ႇ တၢ်ဖးခီဆၢတၢ်လုၢ်ထီၣ်ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်သီ သရၣ်စီၤဝါႇ တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်), တၢ်ထုကဖၣ်လုၢ်ထီၣ်ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်သီ သရၣ်ဒိၣ်အါစဲး(ကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်), တၢ်ကတိၤစံးဘျုး သရၣ်လါမုၢ်(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ), တၢ်ထုကဖၣ်လၢတၢ်အီၣ်အဂီၢ် သရၣ်ဒိၣ်ဆၢမှံၤႇ တၢ်သးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢ မိၢ်တၢ်ကြဲၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ မီကိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ပံၢ်တခးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် ဒီး တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်က့ၤတၢ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်လးမီၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သူၣ်ထီၣ်အတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤ အိၣ်ဝဲဒၣ် အကလီၤခံကထိလွံၢ်ကယၤဘျဲၣ် ဒီး တၢ်လၢာ်အံၤ မ့ၢ်ဒၣ်လၢ ကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤလၢ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤ အတၢ်ဆီၣ်ထဲမွၤစၢၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5