KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

Articles in Associations

The Toungoo Paku Karen Baptist Association

တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး တၢ်မၤလိ

ကီၢ်တီအူပကူ ၦၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး၀ဲၤကျိၤ အိၣ် ဒီး တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး တၢ်မၤလိ ဖဲလါစဲးပတ့ဘၢၣ်(၈)သီ, ၂၀၂၂နံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤ အီၤဖဲ ပကူ၀့ၢ်သီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိးထီၣ်တၢ်မၤလိအံၤလၢ တၢ်ဘူၣ်သကိးဘါသကိးဃွၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဘါ ကတီၢ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ်၀ဲသရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လ့မၠၣ်ခဲၣ်(၀ဲၤကျိၤၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ), တၢ်ကတိၤဆၢဂ့ၤ- သရၣ်ဒိၣ် ဒီးကထၢၣ်နံၤဒိၣ်ထူ(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်), တၢ်ကစီၣ်-သရၣ်စီလမိၣ်လး(ၦၤနဲၣ်တၢ်မၤတ့ၢ်တၢ်), တၢ်ထုကဖၣ်- သရၣ်မုၣ်လါ ခုၣ်ဖီ(လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ၀ဲၤကျိၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ), တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်-သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်န့ၣ်ထိလ့(သရၣ် သမါ၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်), တၢ်ကတိၤစံးဘျုးဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ-သရၣ်မုၣ်မုာ်ဂ့ၤဒိၣ်(ၦၤနဲၣ်တၢ်)တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ် မၤလိတဘျီအံၤ သရၣ်မုၣ်မုာ်ဂ့ၤဒိၣ် (၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်)ပာ်ဖျါ ၀ဲၤကျိၤတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိတၢ်ကွၢ်စိ, တၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ၦ့ၤတဖၣ်, တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ်တဖၣ်, တၢ်တဲဖျါခ၀့ၡၢၣ်တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး၀ဲၤကျိၤအဂ့ၢ် လၢ သရၣ်မုၣ်ဂ့ၤဂ့ၤထူ (ခ၀့ၡၢၣ်တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး၀ဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်သဃဲၤ),  ဒီးၦၤဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်မ့ၢ်၀ဲ-သရၣ်ဒိၣ်မူဖျၢၣ်ထူ (ခ၀့ၡၢၣ် တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး၀ဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်) တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ-၀ဲၤကျိၤကမံးတံာ်ခိၣ် နၢ်တဖၣ်, က၀ီၤနဲၣ်ရွဲၣ်တဖၣ် ဒီး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ(၂၁)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

2 weeks ago Read News
The Myaungmya Sgaw Karen Baptist Association

ခိၣ်နၢ်သီလၢကီၢ်မၠီမၠး

ကီၢ်မၠီမၠး အိၣ်ဒီးခိၣ်နၢ်အတၢ်ဆီတလဲ၀ံၤ ခိၣ်နၢ်လၢ ဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤအသီတဖၣ် ဖဲ(၁၉.၄.၂၀၂၂)အနံၤန့ၣ် လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤဆူခိၣ်နၢ်အသီတဖၣ်အစုပူၤန့ၣ်လီၤ. အဆိအိၣ်ဒီး တၢ်ဘူၣ်သကိးဘါသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ မ့ၢ်၀ဲသရၣ်ဒိၣ်ဘၤနါဘၤဆၢ, တၢ်ကစီၣ်-သရၣ်ဒိၣ် ဆၣ်အဲၣ်ဆိန့ၣ်လီၤ. သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်မီၣ်မီၣ်(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်) ကတိၤလီၤတၢ်၀ံၤဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီး တၢ်မၤဆူ သရၣ်လီၢ်ဒိၣ်ထူ(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်သီ)အစုပူၤ, သရၣ်လီၢ်ဒိၣ်ထူ(သးစၢ်ၦၤနဲၣ်တၢ်)ကတိၤလီၤတၢ်၀ံၤ ဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီးတၢ်မၤဆူ သရၣ်အဲဖရဲး(သးစၢ်ၦၤနဲၣ်တၢ်သီ)အစုပူၤ, သရၣ်မုၣ်ကဲဘျုးဖီ(ခ.တၦၤနဲၣ်တၢ်)ဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီး တၢ်မၤဆူ သရၣ်မုၣ်ဟဲးပ့ၣ်(ၦၤနဲၣ်တၢ်သီ)အစုပူၤ, သရၣ်ဒိၣ်ဘၤနါဘၤဆၢ(ပိာ်ခွါၦၤနဲၣ်တၢ်)ဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီး တၢ်မၤဆူ သရၣ်အီၣ်သဲးထူ(ၦၤနဲၣ်တၢ်သီ)အစုပူၤ ဒီး သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လီရၣ်မိ(ဖုစီၤဘူးလံာ်စီဆှံကၠိခိၣ်)ဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီး တၢ်မၤဆူ သရၣ်ထူခုၣ်(ကၠိခိၣ်သီ)အစုပူၤန့ၣ်လီၤ. ခိၣ်နၢ်အသီတဖၣ်အဂီၢ် ၦၤလၢဘါထုကဖၣ်တၢ်မ့ၢ်၀ဲဖုသရၣ်ဒိၣ်၀ါဒိၣ်န့ၣ်လီၤ.

2 weeks ago Read News
The Pyi Thayawady Karen Baptist Association

ကီၢ်ပၠံၣ်-သၣ်ယၣ်ဝတံၣ်

ကီၢ်ပၠံၣ်-သၣ်ယၣ်ဝတံၣ် ၦၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကမျၢၢ်ချၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ(၂ဝ၂၂)နံၣ်လါ အ့ဖြ့ၣ်(၁၉-၂ဝ)သီႇ ဖဲအဲယွၣ်ကညီဘျၢထံ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံသီအတီၢ်ပူၤ မၤဝံၤဘၣ်က့ၤ ကီၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 
လၢ(၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၅)နံၣ်အဂီၢ် ဃုထၢထီၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒ်လာ်အံၤအသိးန့ၣ်လီၤ. သရၣ်ဒိၣ်လါဖိ(ကီၢ်ခိၣ်), သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်စ့ထူ(ကီၢ်ခိၣ်စၢၤ), သရၣ်ဒိၣ်ခ့ရ့ၣ်(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်), သရၣ်ဒိၣ်ခ့ၣ်မီၣ်ထိ(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ), 
သရၣ်မုၣ်ခရံးစတံထူ(ကီၢ်ၦၤပၢၤစ့), သရၣ်မုၣ်ဖၠူၣ်ဖၠူၣ်ဝ့(ကီၢ်ဝဲၤဒၢးခိၣ်), သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်အဲလ့ၣ်ဖီ(ကီၢ်လံာ်စီဆှံကၠိခိၣ်), သရၣ်ဘဲန့ၢ်မၠးဒီး သရၣ်ဝ့မၠ့း(ကီၢ်ၦၤသမံသမိးစ့ဒီးစ့စရီ),
သရၣ်မုၣ်ဝါဝါဖီ(ကီၢ်ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်), သရၣ်ဖျါဆဲး(ကီၢ်ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်), သရၣ်သးဒူ(ကီၢ်ခရံာ်ဖိတၢ်မၤဂ့ၤ မၤစၢၤ ဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်), 
သရၣ်အဲၣ်ဆၣ်(ကီၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်), သရၣ်မုၣ်ဖီဖီဆၢ(ကီၢ်ခရံာ်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်), 
သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်တ့ၣ်မ့ၣ်ဖၠူၣ်(ကီၢ်တၢ်ကတဲာ်ကတီၤဒီး ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်), သရၣ်ဒိၣ်သဲးစ့(ကီၢ်လံာ်လဲၢ်ဒီး တၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်လၢ ၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၃နံၣ်), 
သရၣ်မုၣ်စၢ်ဘျုးအဲၣ်ဖိ(ကီၢ်လံာ်လဲၢ်ဒီး တၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်စၢၤ ၂ဝ၂၃နံၣ်ဒီးဆူညါ), သရၣ်ဘျုးမူတီ(ကီၢ်ကျဲးစၢးကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်), သရၣ်မိစဲးဝ့(ကီၢ်သရၣ်သမါကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်)န့ၣ်လီၤ.
ဖဲကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ခၢၣ်စးသရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လ့ထူ(ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ) ဟဲဒီးဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဒီး ဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖဲ တၢ်ပာ်စီဆှံတၢ်ဘါအကတီၢ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. 
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤၦၤဆဲးလီၤ မံၤအိၣ်ဝဲ(၈၈)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

2 months ago Read News
The Hpa-an Mawlamyaing Karen Baptist Association

ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်

ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်
ယွၤမၤတၢ်လီၤလိၢ်လီၤလးလၢ ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်လၢပာ်စီဆှံ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်လၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ(၇.၄.၂ဝ၂၂)နံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအခီၣ်ထံး တၢတပတီၢ်ဘၣ်တၢ်မၤ အီၤလၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢန့ၣ်လီၤ. ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ သရၣ်ဒိၣ်မၠ့းလွ့ၣ်(ကီၢ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ), တၢ်ဖးလံာ်စီဆှံဒီး အိးထီၣ် တၢ်ဘါ သရၣ်မုၣ်အဲၣ်ဒါဖီ (CSSDD) ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ဖးလံာ်စီဆှံဒီးကိးထီၣ်ထါသးဝံၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်စဲမယၢၢ်စီ(ဖၣ်အၣ်ကဝီၤ နဲၣ်ရွဲၣ်), ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ် သရၣ်ဒိၣ်အဲမၢၣ်ႇ တၢ်ထုကဖၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်မူဖျၢၣ်ထူ(တၢ်ဘၣ်ထဲတွုၤအိၣ်လိာ်သးဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်), တၢ်တံာ်တဲာ်သတိၢ်ပျံၤ-(၁)သရၣ်ဒိၣ်အဲၣ်မှံၤ(ကီၢ်ခၢၣ်စး), (၂)သရၣ်မုၣ်ပံၤနူ(ကရၢကီၢ်ခၢၣ်စး), (၃)သရၣ်ဒိၣ်ဝ့နၢၣ်(ကဝီၤခၢၣ်စး),ဒီးလၢတၢ်တံာ်တဲာ်သတိၢ်ပျံၤအဂီၢ် ၦၤလၢအဟ့ၣ်တၢ် ကလုၢ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်လူရွှ့ၣ်(ကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်), တၢ်အိးထီၣ်လံာ်မဲာ်ဒီဖျါလၢ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်), တၢ်အိးထီၣ်နီၣ်ဝံာ်ခံ သးၦၢ်ကၠီၤစ့ၤထိ (Dawn Vigour Company),အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်သးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢ မိၢ်တၢ်ကြဲၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ပံၢ်တခးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ မိကိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ.
တၢ်ပာ်စီဆှံတၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အပူၤကတီၢ်ႇ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်စိလၢၢ်(ကီၢ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ), ၦၤထုကဖၣ်အိးထီၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်ထူဖီႇ ၦၤတဲဖျါထီၣ်ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်သီ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အဂ့ၢ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်အဲၣ်မှံၤ(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်), ၦၤပာ်ဖျါတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤ စ့စရီလၢ သးၦၢ်ဖိစကွဲၢ်(ကီၢ်ဝဲၤလီၢ် ၦၤပၢၤစ့), တၢ်ဖးခီဆၢလံာ်စီဆှံ သရၣ်မၠိထိႇ တၢ်စံးဘျုးဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤက့ၤတၢ်သူၣ်ထီၣ်လၢ(Dawn Vigour Company), ဖးလံာ်စီဆှံလၢတၢ်ကစီၣ် သရၣ်မုၣ်ရ့ဒိၣ်ထူ(ကီၢ်ခ. တၦၤနဲၣ်တၢ်သဃဲၤ), တၢ်ကိးထီၣ်ထါသးဝံၣ် သရၣ်အဲၣ်ခူသူၣ်ႇ တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ကၠ့မ်ခ့ၣ်ဘါ(ကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်), လုၢ်ထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကနၢၤ သရၣ်ဒိၣ်လူၤကၣ်ႇ တၢ်ဖးခီဆၢတၢ်လုၢ်ထီၣ်ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်သီ သရၣ်စီၤဝါႇ တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်), တၢ်ထုကဖၣ်လုၢ်ထီၣ်ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်သီ သရၣ်ဒိၣ်အါစဲး(ကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်), တၢ်ကတိၤစံးဘျုး သရၣ်လါမုၢ်(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ), တၢ်ထုကဖၣ်လၢတၢ်အီၣ်အဂီၢ် သရၣ်ဒိၣ်ဆၢမှံၤႇ တၢ်သးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢ မိၢ်တၢ်ကြဲၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ မီကိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ပံၢ်တခးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် ဒီး တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်က့ၤတၢ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်လးမီၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သူၣ်ထီၣ်အတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤ အိၣ်ဝဲဒၣ် အကလီၤခံကထိလွံၢ်ကယၤဘျဲၣ် ဒီး တၢ်လၢာ်အံၤ မ့ၢ်ဒၣ်လၢ ကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤလၢ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤ အတၢ်ဆီၣ်ထဲမွၤစၢၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

2 months ago Read News
The Toungoo Paku Karen Baptist Association

ကီၢ်တီအူပကူအတၢ်ကစီၣ်

ကီၢ်တီအူပကူအတၢ်ကစီၣ်
ယွၤတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါကလီၤဘၣ်လၢ ယွၤအၦၤဂီၢ်မုၢ်လိၤထူးထူးတီၤတီၤတက့ၢ်. ၂ဝ၂၂နံၣ်ႇ ကီၢ်တီအူပကူတၢ်အိၣ် ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အနီၣ်ဂံၢ်မ့ၢ်ဝဲ(၁၇၁)ဖှိၣ်ႇ ကဝီၤ(၄)ကဝီၤႇ ဝဲၤကျိၤအိၣ်ဝဲ(၁ဝ)ကျိၤန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ပိာ်ခွါႇ တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဒီးတၢ် ကဟုကယာ်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိာ်တၢ်န့ၣ်အိၣ် ဒီးခၢၣ်စးတဖၣ်လၢကမၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. ခၢၣ်စးဆူၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်န့ၢ်ထိလ့ႇ တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ခိၣ်နၢ်-သရၣ်မုၣ်ကၠူနံထၣ် ဒီးတၢ်ကဟုကယာ်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိၣ်တၢ်- သရၣ်ဒိၣ်စၢဒ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
တနံၣ်တဘျီကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤမၤက့ၤအီၤဒ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ(၂ဝ၂၂)နံၣ်ႇ လါမၢ်ၡး(၁၂ သီတုၤ ၁၃သီ)ႇ ကစၢၢ်ပူၤကဝီၤႇ ပဲၤကီၢ်ဒၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်တနံၣ်တဘျီ သရၣ်သမါတၢ်မၤလိဘၣ် တၢ်သုးကျဲၤမၤက့ၤအီၤဖဲ အကဝီၤဒၣ်ဝဲစုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤ.
တနံၣ်အံၤကစၢၢ်ချၢကဝီၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၅)ဖှိၣ် ဒီးတၢ်မၢလီၢ်(၁)တီၤ ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်သုးလီၢ်သုးကျဲန့ၣ်လီၤ. လၢသးဒီဖျၢၣ်စံးဘျုးဘၣ်က့ၤ ၦၤသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်ကိးဂၤလၢ ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အဲၣ်ဒီးဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤၦၤလၢ တၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ် မဲာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဆၢဂ့ၤဘၣ်က့ၤၦၤသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်ကိးဂၤလၢ ကမ့ၢ်ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအဘၣ်ဘျုး အါလၢယွၤအမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. သ့ၣ်နီၣ်စ့ၢ်ကီးၦၤလၢတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.
 ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးလၢ ကျဲကူၣ်နၢၤလၢ ၦၤကညီဘျၢထံ ခဝ့ၡၢၣ်တၢ်ဖံး တၢ်မၤတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်အဂီၢ် ဖဲလါယူၤ(၃ဝ)သီႇ ၂ဝ၂၂နံၣ် ဂီၤ(၉းဝဝ)နၣ်ရံၣ်တုၤ ဟါ(၃းဝဝ)နၣ်ရံၣ် ဖဲ ၃၉၆ႇ ဘိၣ်ခၠူးကျဲ ခဝ့ၡၢၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒၢးန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ၦၤဟဲထီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ-ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ၦၤနဲၣ်တၢ်သဃဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

2 months ago Read News
The Kayah Poo Baptist Association

ကီၢ်ကယါဖူးဘျၢထံကရၢမိၢ်ပှၢ် တၢ်ဒီတဒၢ (ခီၣ်ဘံး-၁၉) တၢ်ဆါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

အဆိ ပစံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤ လၢအအိၣ်ဒီးပှၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ် တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အကတီၢ် ဒီးကတဲာ် ကတီၤန့ၢ်ပှၤ တၢ်လၢ အလိၣ်တဖၣ်လၢပဂီၢ် ဖဲတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် အကီအခဲဒ်သိးအံၤအကတီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ.
1 year ago Read News
© 2022 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5