KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

The Hinthada Karen Baptist Association

ကီၢ်ဟီကတးကညီဘျၢထံလံ၁်စီဆှံကၠိအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်

ကီၢ်ဟီကတးကညီဘျၢထံလံ၁်စီဆှံကၠိ အိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ ၃၁၅, ကညီတီၤထီကၠိကျဲ, တၣ်ငါဆဲၣ်တီၣ်ကဝီၤ ယဝ့ၢ်ဟီကတး (၃၁၂, ကရင်ကျမ်းစာကျောင်းလမ်း, တန်ငါးဆယ်တောင်ရပ်ကွက်, ဟသ်ာတမြို.) န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိအံၤ အိၣ်သဃဲၤဒီး ကညီတီၤထီကၠိလၢအဘၣ်ထွဲဒီး အမဲရကၤဘျၢထံမံးရှၢၣ်နရံၣ် န့ၣ်လီၤ. ကညီတီၤထီ ကၠိတဖျၢၣ်အံၤ မံးရှၢၣ်နရံၣ်တဖၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒ် တၢ်သိၣ်လိအကၠိလၢ ဖိဒံဖိသၣ်ဒီး သူၣ်စၢ်သးဘီၣ်တဖၣ် ကမၤလိမၤဒိးတၢ်အဂီၢ်ဒီး ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ အမဲရကၤဘျၢထံ မံးရှၢၣ်နရံၣ်ကညီတီၤထီကၠိ (ဗြြ) န့ၣ်လီၤ. 
လၢခံဘၣ်တၢ်ကိးက့ၤအီၤလၢ (၁့်နူစျ ုၠမန ညံငါ့ ခှ့သသူ) န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၆၆ နံၣ် ပဒိၣ်ဟံးန့ၢ်က့ၤ မံးရှၢၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ်ဒီး ကၠိအံၤဘၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်က့ၤအီၤလၢ ပဒိၣ်တီၤတၢ်သိၣ်လိကၠိန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ကီဖးဒိၣ်လၢ ကသိၣ်လိယုၤန့ၢ်ဖိလံၤတဖၣ်လၢ ထူဂ့ၢ်ယွၤဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. သတးဒီးခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဆိကမိၣ်ဝဲလၢ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိ ဒ်သိးဖိလံၤတဖၣ် ကမၤလိဘၣ်ထူဂ့ၢ်ယွၤဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၆၇ နံၣ်, လါယူၤ (၁) သီန့ၣ် လံ၁်စီဆှံကၠိဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤဖဲ ဝ့ၢ်ဟီကတးကညီဘျၢထံမံးရှၢၣ် ကရၢၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ကၠိအံၤစးထီၣ်အသးလၢ ၦၤမၤလိတၢ်ဖိ (၁၁) ဂၤန့ၣ်လီၤ.

ကၠိအတၢ်ကွၢ်စိ
က. ဒ်သိးကသိၣ်လိမၤစၢၤက့ၤၦၤသးဆူၣ်မၤလိလံ၁်စီဆှံ, တၢ်စူၢ်တၢ်န၁် ဒီးယွၤဂ့ၢ်ပီညါ.
ခ. ဒ်သိးကကတဲ၁်ကတီၤ ၦၤသးဆူၣ်မၤတၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤ
ဂ. ဒ်သိးကမၤစၢၤမၤၦဲၤထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အတၢ်လိၣ်
ဃ. ဒ်သိးကမၤဘၣ်ယွၤအတၢ်မၤလၢတၢ်လီၢ်ကိးပူၤဒဲးအဂီၢ်
င. ဒ်သိးကကျဲးစၢးဂဲၤလိ၁်လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤ ယွၤဂ့ၢ်ပီညါအတၢ်မၤလိတဆီဘၣ်တဆီ
ကၠိမီထိၣ်မ့ၢ်ဝဲ ‘‘မူလၢခရံ၁်အဂီၢ်’’ ဖံ ၁း၂၁, ဒီး တနံၣ်ညါအံၤ ၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၃ တၢ်မၤလိနံၣ် ဖျိကၠိမီထိၣ်မ့ၢ်ဝဲ ‘‘အိၣ်စံ၁်အိၣ်ကျၢၤ အိၣ်ဂၢၢ်အိၣ်ခၢၣ်’’ ၁ကရံၣ် ၁၅း၅၈, ၁ ပ့း ၅း၉-၁ဝ.

သရၣ်မုၣ်သတိၢ်ဖီ
ကၠိခိၣ်
ကီၢ်ဟီကတးကညီဘျၢထံလံ၁်စီဆှံကၠိ

6 months ago Read News
The Hinthada Karen Baptist Association

ကီၢ်ဆီထံး ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

ကီၢ်ဆီထံးကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်ဆံးထံးကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ အိၣ်ဒီးကမျၢၢ်ခၢၣ်စး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ ၁၅.၃.၂ဝ၂၃ မုၢ်ပျဲၤနံၤႇ စးထီၣ်လၢဂီၤ ၉းဝဝနၣ်ရံၣ်ဒီးတုၤဖဲ ဟါ ၃း၃ဝနၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်အိၣ်သးတဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးအဃိ ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တဘျီအံၤပမၤဘၣ်အီၤလၢဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤန့ၣ်လီၤ. တချုးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စးထီၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီး ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲသရၣ်ဒိၣ်ကဲဘျုးမူႇ ဒီးၦၤဘါထုကဖၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်အံၣ်မဲနယၢၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ်ဝဲ ကီၢ်ခိၣ်စၢၤခံဂၤတဂၤ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ဝါဝါဒ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ကရူၢ်ခွံဘ့ၣ်အခၢၣ်စးတဖၣ်ႇ ဝဲၤကျိၤကိးကျိၤဒဲးအခၢၣ်စးတဖၣ်ႇ ကီၢ်ၦၤအိၣ်မူအိၣ်ဒါတဖၣ်ႇ ကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိခၢၣ်စးတဖၣ်ဒီး ကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်တဖၣ် အိၣ်ဖှိၣ်သကိးဝဲန့ၣ်လီၤ.ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဝဲးကျိၤအသီတကျိၤလၢအမ့ၢ် ကီၢ်လံ၁်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲး တၢ်လၤဝဲၤကျိၤန့ၣ်လီၤ. တနံၣ်အံၤပအိၣ်ဒီးတၢ်ဃုထၢပ၁်လီၤၦၤမၤတၢ်ဖိအသီခံဂၤလၢအမ့ၢ် သရၣ်မုၣ်လ့တီထူ(ကီၢ်လံ၁် လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤအၦၤနဲၣ်တၢ်)ႇ သရၣ်မုၣ်နီၢ်သလဲမ့ၤဖီ (ကီၢ်ပိ၁်မုၣ်ဝဲၤကျိၤအၦၤနဲၣ်တၢ်) လၢ၂ဝ၂၃ တုၤ ၂ဝ၂၅ နံၣ်တၢ်မၤအဝီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပကီၢ်တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤတအိၣ်ဒံးဘၣ်ဆၣ်ႇ အိၣ်ဒီးကမံးတံ၁်ဂၢၢ် ကျၢၤအဃိႇ ပဃုထၢထီၣ်ဘၣ် သရၣ်တီလီၤလးဒ်မူဒါခိၣ်အသိးလၢ ကသုးကျဲၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲကမံးတံ၁်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.
တၢ်ပ၁်ဖျါလီၤဆီ -ပကီၢ်ဆီထံးအတၢ်လဲၤခီဖျိလၢခ့ခါတၢ်အိၣ်သး အိၣ်ဒီးတၢ်တၤတဖၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ.ပတၢ်အိၣ် ဖှိၣ်တဖၣ်လီၤမုၢ်ပြံပြါႇ ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲ၁်တၢ်ကီတၢ်ခဲစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပစံးဘျုးယွၤလၢအအံးထွဲကွၢ်ထွဲၦၤဖဲပတုၤႇ ပအိၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပစံးဘျုးယွၤဒီးခဝ့ၡၢၣ်ႇ ခိၣ်နၢ်ႇ ဖိလံၤတဖၣ် ဒီးၦၤသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ဆီၣ်ထွဲကဟုကယ၁်ႇ သုးကျဲၤ တၢ်ႇ ထုကဖၣ်လၢပဂီၢ်ကိးဂၤလီၤ. ခါဆူညါပတၢ်မုၢ်လၢ်မ့ၢ်ဒၣ် ယ့ၣ်ၡူးခရံ၁်ႇ ကစၢ်လၢပဘါအီၤႇ ယွၤသၢဂၤတဂၤဃီ အတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤန့ၣ်လီၤ. သ့ၣ်နီၣ်လိ၁်သကိးပသးလၢတၢ်ထုကဖၣ်အါအါတက့ၢ်မီၣ်.

1 year ago Read News
The Hinthada Karen Baptist Association

ကီၢ်ဟီကတး ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကမျၢၣ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၁၆၄)ဘျီတဘျီ

ကီၢ်ဟီကတး ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကမျၢၣ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၁၆၄)ဘျီတဘျီ
နံၤသီ - ၂၁.၃.၂ဝ၂၃
တၢ်လီၢ် - ဝ့ၢ်ဟီကတး (ဝဲၤလီၢ်)
တၢ်တိ၁်ထူ- သးတဖၢၣ်ဃီလၢတၢ်လီၤဆီအပူၤ (ရိမ့ၤ ၁၂း၁၆-၂၁ႇ ၁ကရံၣ် ၁၂း၁၂-၂၇)
ဂီၤ ၉းဝဝနၣ်ရံၣ်စးထီၣ်လၢ တၢ်မၤလၤမၤကပီၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခီဖျိၦၤလၢ အအိၣ်ဘှံးလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ်လၤတဖၣ်ဒီး ဟ့ၣ်လၤဟ့ၣ် ကပီၤၦၤလၢ အဖျိထီၣ်(လံ၁်စီဆှံခီဖျိတၢ်ကွဲး) တၢ်မၤလိခီဖျိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤတၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤ (၂)ဂၤလၢအမ့ၢ် သရၣ်မုၣ်အ့ခဲၣ်ထူ ဒီးစီၤဟ့ၣ်သါ ဒီးၦၤလၢဟ့ၣ်လီၤလံာ်အုၣ်သး မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒီးကထၢၣ်န့ၢ်လ့အီၣ်(ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ် တၢ်သဃဲၤ) န့ၣ်လီၤ.
ဂီၤ ၉း၃ဝနၣ်ရံၣ် စးထီၣ်ဂီၤတၢ်ဘါဒီၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ်ဝဲဒၣ် သရၣ်ဒိၣ်တနၢ်ထူ(ကီၢ်ခိၣ်) အိးထီၣ်တၢ်ဘါလၢ သရၣ်ဒိၣ်ကၠဲရ့ၣ် (ကီၢ်ခိၣ်-၂) ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ် သရၣ်ဒီးကထၢၣ်န့ၢ်လ့အီၣ်(ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ် တၢ်သဃဲၤ) တၢ်ထုကဖၣ် အလၢအၦဲၤလၢ သရၣ်ဝ့ဘံၣ်(ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ႇ ပိ၁်ခွါဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်) ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်တၢ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်ညံၣ်ညံၣ်(ကီၢ်ခိၣ်-၁) န့ၣ်လီၤ.
ဂီၤတၢ်ဘါဝံၤဒီးစးထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်ခီဖျိ နံၣ်ကတၢၢ်အတၢ်ပ၁်ဖျါႇ တၢ်ဂ့ၢ်ဆှၢထီၣ်တဖၣ်လၢ ကဘၣ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဆှၢနု၁် မၤစၢၤတဖၣ်လၢဆူညါ (၂ဝ၂၃-၂ဝ၂၅)နံၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤၦၤလၢအဟဲထီၣ်ဝဲႇ ကီၢ်ဟီကတးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၁၁၄)ဖှိၣ် ခၢၣ်စးဟဲဝဲဒၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖှိၣ်တဂၤစု၁်စု၁်ဒီး ကဝီၤခိၣ်နၢ်ႇ ကီၢ်ခိၣ်ကီၢ်နၢ်ႇ ခဝ့ၡၢၣ်ခၢၣ်စး(၂)ဂၤ ခဲလၢ၁်(၁ဝဝ) ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
The Hinthada Karen Baptist Association

တၢ်ဒိးပာ်စု သရၣ်အဲၣ်မူဒါ (ကီၢ်ဟီကတးနဲၣ်ရွဲၣ်)

ကီၢ်ဟီကတးသၣ်ယၣ်ကူကညီဘျၢထံခရံၥ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ဒီးသၣ်ယၣ်ကူအမုၢ်နံၤဒီး တၢ်ဒိးပာ်စု သရၣ်အဲၣ်မူဒါ (ကီၢ်ဟီကတးနဲၣ်ရွဲၣ်) တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ သၣ်ယၣ်ကူကညီဘျၢထံခရံၥ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (29.1.2023) အနံၤဂီၤ (11း00) နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ်၀ဲသရၣ်ဒိၣ်လ့ဘၢး (က၀ီၤနီၢ်ဂံၢ်(6)ကလံၤထံးမုၢ်နုၥ်က၀ီၤ,က၀ီၤခိၣ်), အိးထီၣ်တၢ်ဘါလၢ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်အဲးစထၢၣ်သၣ်(အီပြီး), သၣ်ယၣ်ကူအမုၢ်နံၤကဲထီၣ်အဂ့ၢ်လၢ သရၣ်မုၣ်ကၠူရၣ်မူ, ဖးဖျါထီၣ်ကီၣ်ကး တၢ်ကွဲးနီၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်ၦဲၤမူ (ကီၢ်သရၣ်သမါ၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်), ထုကဖၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဂီၢ်, ကီၢ်, ခ၀့ၡၢၣ်ထံကီၢ်အဂီၢ်လၢသရၣ်ဒိၣ်ထိသါ(ကီၢ်တကူၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်), ဖးလံာ်စီဆှံကိးထီၣ်ထါလၢသရၣ်ဒိၣ်  ဆၣ်အဲၣ်ဆိ(ကီၢ်မၠီမၠးသရၣ်သမါ၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်) တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ လၢသရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ခ၀့ၡၢၣ်,နဲၣ်ရွဲၣ်), ပၥ်စုကတီၢ်ၦၤဃ့ထုကဖၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်စဲန့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်သမါလၢအပၥ်ထီၣ်စုတဖၣ် (1) သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်သီကၠံၣ် (စကၣ်ကၠံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်)     (2) သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ထံခုၣ် (ဘမီၣ်အဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်)     (3) သရၣ်ဒိၣ်ဟဲနရ့ၣ် (ဆီၣ်ပူၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်)     (4) သရၣ်ဒိၣ်မါသါထိအ့ (ကါနါမဲၤလံၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်)     (5) သရၣ်ဒိၣ်မါကၠီၣ်မၠ့း (ဒဲးအ့တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်)     (6) သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ၦဲၤဖီ (ထဲးဖးထီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်)     (7) သရၣ်ဒိၣ်ဟိလ့ၣ် (ကီၢ်ကၠိခိၣ်စၢၤ)       တၢ်ဒုးလံၥ်ထီၣ်ကိးလံၥ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်သၣ်ဖျါ(အလဲၣ်စူးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်), ကတိၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ သရၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်ညံၣ်ညံၣ်(ကီၢ်ခိၣ်စၢၤ-၁,ပၠီၣ်ကူသၣ်ယၣ်), ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်- သရၣ်ဒိၣ် တနၢ်ထူ(ကီၢ်ခိၣ်မွ့လူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်), တၢ်ဟ့ၣ်လီၤပာ်စုလံာ်အုၣ်သးလၢ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ခရံာ် စတိၣ်ဖၢၣ်ဒ့ (ပဘယဖကၠိခိၣ်ဒိၣ်), တၢ်ကတိၤစံးဘျုးလၢ သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်ဂ့ၤဒိၣ် (တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ခၢၣ်စး) ဒီးသရၣ်အဲၣ်မူဒါ, ထုကဖၣ်ကျၢၢ်တံၢ်ဒီးလုၢ်ထီၣ်တၢ်မၤဘူၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်ကၠဲရ့ၣ် (ကီၢ်ခိၣ်စၢၤ, ဟီကတး၀့ၢ်)န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢမၤလၤကပီၤ လၢက၀ီၤ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5