KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

The Toungoo Thandawn Bwe Moh Bwa Karen Baptist Association

ကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်ဘှဲမိၤၦၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

တနံၣ်အံၤပဝဲကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်ဘှဲမိၤၦၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ပသုးကျဲၤမၤဘၣ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အခီၣ်ထံးတဘျီဖဲ ၂ဝ၂၄နံၣ် လါမၢ်ၡး ၂၁သီ တုၤ ၂၄သီ ဒီးတၢ်လီၢ်မ့ၢ်ဝဲကသွံဒံၦဲၤဟံၣ်ခိၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၁၅၆)ဂၤ န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကတီၢ် ပမၤလၤကပီၤဘၣ်သရၣ်မုၣ်မူမုၢ်ဝါလၢ အဒိးန့ၢ်ဘၣ်Doctor of Ministry ဒီးဖှိၣ်စၢၤလၢအမၤသကိးတၢ်ဒီးအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၦဲၤထီၣ်အနံၣ်(၁ဝ)ဆူအဖီခိၣ်အိၣ်ဝဲ (၈၄)ဂၤန့ၣ်လီၤ.သးခုစံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤလၢ အအိၣ်ဒီးၦၤလၢ ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤဝံၤဝဲဒီး ပခိၣ်ပနၢ်လၢအဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါၦၤလၢကျဲကိးကပၤဒဲးန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
The Toungoo Thandawn Bwe Moh Bwa Karen Baptist Association

ကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်ဘှဲမိၤၦၤတၢ်ကစီၣ်

ကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်ဘှဲမိၤၦၤႇ ပအိၣ်ဒီး - တၢ်ရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဆူကရူၢ်တဖၣ်အအိၣ်ဒီး ဖဲ(၃ဝ.၁၂.၂ဝ၂၂) မ့ၢ်ဝဲဖဲပြဲးကဝီၤႇ လူၢ်ဒ့တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်ဒီးကီၢ်ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ (၂၅.၃.၂ဝ၂၃)အနံၤဒီး ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိ၁်ၦၤလၢ ကရူၢ်(၄)ဖဲ စံယိၣ်ပဟံၣ်လူၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ(၂၆.၃.၂ဝ၂၃)နံၤန့ၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်ပ၁်စုသရၣ်လ့မူ(ကီၢ်တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်) ဖဲ စံယိၣ်ပဟံၣ်လူၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5