KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

Photos

General

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အသီ

2022-08-04

တၢ်ကတိၤဆၢဂ့ၤဆၢဝါလၢခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်

2022-08-04

တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး၀ဲၤကျိၤအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်စီဆှံလံာ်စီဆှံလၢတၢ်ကလှၢ်ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၆,၂၀၁၈ နံၣ်

2022-07-20

KBC GS 2020 Christmas Greeting

2020-01-01

Calendar

September 2022

2022-09-01

2022 August

2022-08-01

လဲၤဆူညါ

© 2022 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5