KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

ကီၢ်ပကိတကူၣ် ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၃) ဘျီတဘျီ

Associations

Date 2024-04-09 11:54:52

ကီၢ်ပကိတကူၣ် ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၃) ဘျီတဘျီ

ကီၢ်ပကိတကူၣ် ကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၃) ဘျီတဘျီ
တၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ - ဟံးဃ၁်ဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်မၤဘျၢထံခရံ၁်ဖိမံးၡၢၣ်
(မးသဲ ၂၈း၁၈ႇ မၢ်ကူး ၁၆း၁၅ႇ မၤတၢ် ၁း၈ႇ ၁၃း၄၇ႇ စံး ၉၆း၃ႇ ၁ကွဲး ၁၆း၂၃)
ကီၢ်ပကိတကူၣ် ကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၃) ဘျီတဘျီ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲကီၢ်ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ် ဖဲလါမၢ်ၡး (၂၁)သီ တုၤ (၂၃)သီႇ ၂ဝ၂၄နံၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်အခၢၣ်စး သရၣ်မုၣ်နံထၣ် (ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ တၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤ) လဲၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤဖဲ (၂၁.၄.၂ဝ၂၄)အနံၤဟါ (၄)နၣ်ရံၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါန့ၣ်လီၤ. တချုး ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စးထီၣ်ဖဲဂီၤ (၁ဝ)နၣ်ရံၣ်ကတီၢ် ကီၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပ၁်စီဆှံ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်သရၣ်ဒိၣ်ထီလ့ၣ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ပ၁်စီဆှံတၢ်သူၣ်ထီၣ်အဆၢကတီၢ် သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ (ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်) ဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သူၣ်ထီၣ်အံၤကဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤဒ်ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်အသိးလီၤ. လၢကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၃) ဘျီတဘျီအံၤ ဘၣ် တၢ်တူၢ်လိ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသီ (၂)ဖှိၣ်လၢအမ့ၢ် အဲဖါတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီးရွှ့ၣ်ဘိၣ်သၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်မၤလၤကပီၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်လၢဝဲၤကျိၤတနီၤအၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်အိၣ် ဘှံးလၢမူဒါ န့ၣ်လီၤ.သးစၢ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဝဲဒၣ်ဒီး တၢ်သတြီၤလံ၁်စီဆှံဒီးတၢ်သးဝံၣ်ဃံ၁်ခံခီဖျိဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်အဂံၢ်အဘါ မ့ၢ်ဝဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၂၆) ဖှိၣ်ဒီး တၢ်မၢလီၢ် (၉) တီၤန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ၦၤဟဲဆဲးလီၤမံၤ အိၣ်ဝဲ (၁ဝဝ)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5