KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

Pamphlet

KBC Pamplet 2023

Date 2023-07-07

ကီၢ်တကူၣ်အတၢ်ပ၁်ဖျါလၢ ၂ဝ၂၂ နံၣ်

Date 2023-02-21

ကီၢ်ထးခီအတၢ်ပ၁်ဖျါလၢ ၂ဝ၂၂ နံၣ်

Date 2023-02-21

တီအူကီၢ်ကဲၤခၢၣ်ကဲၤဘါအတၢ်ပ၁်ဖျါလၢ ၂ဝ၂၂ နံၣ်

Date 2023-02-21

ကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်ဘှဲမိၤၦၤအတၢ်ပ၁်ဖျါလၢ ၂ဝ၂၂ နံၣ်

Date 2023-02-21

ကီၢ်ပၠံၣ်သၣ်ယၣ်ဝတံၣ်အတၢ်ပ၁်ဖျါလၢ ၂ဝ၂၂ နံၣ်

Date 2023-02-21

ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠးအတၢ်ပ၁်ဖျါလၢ ၂ဝ၂၂ နံၣ်

Date 2023-02-21

ကီၢ်တီအူပကူအတၢ်ပ၁်ဖျါလၢ ၂ဝ၂၂ နံၣ်

Date 2023-02-21

ကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်အတၢ်ပ၁်ဖျါလၢ ၂ဝ၂၂ နံၣ်

Date 2023-02-21

ကီၢ်မၠိၣ်အတၢ်ပ၁်ဖျါလၢ ၂ဝ၂၂ နံၣ်

Date 2023-02-21

ကီၢ်ဘျံးအတၢ်ပ၁်ဖျါလၢ ၂ဝ၂၂ နံၣ်

Date 2023-02-21

ကီၢ်မၠီမၠးအတၢ်ပ၁်ဖျါလၢ ၂ဝ၂၂ နံၣ်

Date 2023-02-21

ကီၢ်မုၢ်တြီၢ်အတၢ်ပ၁်ဖျါလၢ ၂ဝ၂၂ နံၣ်

Date 2023-02-21

ကီၢ်ကၠးအ့အတၢ်ပ၁်ဖျါလၢ ၂ဝ၂၂ နံၣ်

Date 2023-02-21

ကီၢ်ကယါဖူအတၢ်ပ၁်ဖျါလၢ ၂ဝ၂၂ နံၣ်

Date 2023-02-21

ကီၢ်ကယါဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ပ၁်ဖျါလၢ ၂ဝ၂၂ နံၣ်

Date 2023-02-21

ကီၢ်ဆီထံးအတၢ်ပ၁်ဖျါလၢ ၂ဝ၂၂ နံၣ်

Date 2023-02-21

ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်အတၢ်ပ၁်ဖျါလၢ ၂ဝ၂၂ နံၣ်

Date 2023-02-21

ကီၢ်ဟီကတးအတၢ်ပ၁်ဖျါလၢ ၂ဝ၂၂ နံၣ်

Date 2023-02-21

ကီၢ်ဒဝဲၢ်ဘျံးအတၢ်ပ၁်ဖျါလၢ ၂ဝ၂၂ နံၣ်

Date 2023-02-21

ကီၢ်ပကိတကူၣ်အတၢ်ကစီၣ်လၢ ၂ဝ၂၂ နံၣ်

Date 2023-02-21

ကီၢ်မၠိၣ်အတၢ်ပ၁်ဖျါလၢ ၂ဝ၂၂ နံၣ်

Date 2023-02-21

KBC Pamphlet 2022

Date 2022-08-03

KBC Pamphlet 2014

Date 2014-01-01

© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5