KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

Care and Counseling Department

တၢ်ကွဲးန့ၢ်ဝဲၤကျိၤကျဲကူၣ်နၢၤ လၢတၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤ

တၢ်ကွဲးန့ၢ်ဝဲၤကျိၤကျဲကူၣ်နၢၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤပမၤအီၤ (၃) သီႇ ဖဲ (၇-၉.၂.၂ဝ၂၄) အနံၤန့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ မ့ၢ်ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်အိၣ်မူ အိၣ်ဒါတဖၣ်ႇ ဝဲၤကျိၤကမံးတံ၁်ဖိလၢခဝ့ၡၢၣ်ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံ၁်န့ၢ်တဖၣ်ႇ ကီၢ်ၦၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ်ႇ ကီၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ်ႇ ဒီးဝဲၤကျိၤၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်ခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၂၉) ဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ၦၤတီခိၣ် ရိၣ်မဲမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ကထၢၣ်ယံၤအ့လး (ဝဲၤကျိၤၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ) န့ၣ်လီၤ.

3 months ago Read News
Care and Counseling Department

တၢ်ကဟုကယ၁်ဖိၣ်ဃဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤ

ဖဲ (၃ဝ.၁.၂ဝ၂၄) အနံၤ ခၠံးမၠ့းတၣ်တၢ်ကဟုကယ၁်ဖိသၣ်အိၣ်ဆိးလီၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ် ကျဲၤဖဲတီအူဝ့ၢ် ခီဖျိတၢ်သုးက့ၤတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်လၢတၢ်လီၢ်အသီ ဖဲအ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ ၦၤနဲၣ်တၢ် ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမူဒါခိၣ် လဲၤဒီးဘူၣ်သကိးဘါသကိးတၢ် ဒီး ထံၣ်လိ၁်သးဒီး ဖိသၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တဘျီဃီ ကၠိလၢ ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲလၢ တီအူဝ့ၢ် ဒ်အမ့ၢ် ဖုသူသူဖုရှ့သး တၢ်ကဟုကယ၁်ဖိသၣ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ဖိသၣ် ဒီးထံမူထီၣ်ပၢၢ်တၢ်ကဟုကယ၁်ဖိသၣ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ဖိသၣ်တဖၣ် ဟဲဒီးဘူၣ်သကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘူၣ်သကိးဘါ သကိးတၢ်ဝံၤဒီး အိၣ်ဒီးတၢ်ထံၣ်လိ၁်သကိးသး ဒီးတၢ်ကတိၤသကိးတၢ်ဒီး ဖိသၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

3 months ago Read News
Care and Counseling Department

Mental Health Special Talk

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ကတိၤလီၤဆီဘၣ်ထွဲဒီး Mental Health at work Place  နဖဲ လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂ဝႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤအီၤဖဲ ခိလ်ကညီဘျၢထံတၢ်ဘါယွၤသရိ၁်ဖဲ ဟါ(၁-၃)နၣ်ရံၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်မုၣ်လၢဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်မ့ၢ်ဝဲ- သရၣ်မုၣ်ခၠဲရံးပူ ဒီး ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၂၆)ဂၤန့ၣ်လီၤ.သရၣ်မုၣ်ဟ့ၣ်ခီတၢ်ဝံၤအိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်စံးဆၢတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

6 months ago Read News
Care and Counseling Department

The Leprosy Mission Training 7th

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးၦၤတဆှိၣ်သးမးတၢ်အိးထီၣ်တၢ်မၤလိခံဘျီတဘျီ လၢကီၢ် (၇)ဘ့ၣ် (ကီၢ်မၠီမၠးႇ ကီၢ်ဟီကတးႇ ကီၢ်ထးခီႇ 
ကီၢ်ဆီထံးႇ ကီၢ်ကယါဖူႇ ကီၢ်ကယါမိၢ်ၦၢ် ဒီး ကီၢ်ဖၣ်အၣ်မီၣ်လမၠဲၣ်) အဂီၢ်ဖဲလါယူၤလံ (၂၅)သီတုၤ(၂၇)သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်
ဘှဲမိၤၦၤဝဲၤလီၢ်ႇ ဝ့ၢ်တီအူန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤလၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ (၂၅.၇.၂ဝ၂၃)နံၤႇ ဖဲ ဂီၤ (၉းဝဝ)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤၦၤဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိ ဒီး (The Leprosy Mission Myanmar) န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိအိၣ်ဝဲ
(၃ဝ)ဂၤ ဒီးသရၣ်သိၣ်လိတၢ် (၈)ဂၤ န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်ပျၢ်က့ၤအီၤဖဲ (၂၇.၇.၂ဝ၂၃)အနံၤ ဖဲမုၢ်ဆါ(၁၂)နၣ်ရံၣ်ခီဖျိတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်ဝံၤ အိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤ ကွၢ်မၤလိမၤလ့ၤတၢ်လၢ (The Leprosy Mission Myanmar) အတၢ်မၤလီၢ်ဒီးၦၤဘှီ (Special Shoes) ဒီး(ခြေတု) ဖဲဝ့ၢ်တီအူန့ၣ်လီၤ.

10 months ago Read News
Care and Counseling Department

TOT training

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့၇ှၢၣ်တၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး တၢ်မၤအါထီၣ်ၦၤမၤ လိတၢ်ဖိအဂီၢ် ကံၢ်စီတၢ်မၤလိ(TOT) ဘၣ်ဃးတၢ်ဆီၣ်ထွဲၦၤတဆှိၣ်သးမး ဖဲလါယူၤ (၂၆)သီတုၤ(၃ဝ)သီႇ၂ဝ၂၃နံၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ (၁၂၁)ဃႇ မ့ယဲကၠီၣ်စွၣ်ကျဲႇ အလူၣ်ႇ ဝ့ၢ်တကူၣ်/ တၢ်မၤလိတၢ်အိးထီၣ် မူးအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ (၂၆.၆.၂ဝ၂၃)အနံၤဂီၤ (၈းဝဝ)နၣ်ရံၣ်, ဒီးဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤလၢတၢ်ဘူၣ်သကိးဘါသကိး တၢ် လီၤ. ဝံၤပိ၁်ထွဲထီၣ်အခံလၢတၢ်မၤလိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်ဒီး တၢ်သိၣ်လိတဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်ဟဲဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤၦၤလၢ (The Leprosy Mission Myanmar) န့ၣ်လီၤ. 
    တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ အတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိမ့ၢ်ဝဲ တၢ်က၇ၢက၇ိဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်ကသ့ပ၁်သူၣ်ပ၁် သးဆိကမိၣ်န့ၢ်တၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ၦၤတဆှိၣ်သးမးတဖၣ်အဂီၢ်ဒီး ပကသူၣ်ထီၣ်သကိးႇ သဆၣ်ထီၣ်သကိး ဒ်ခ၇ံ၁်ဖိ အတၢ်ဒိဂ့ၤတဲ၁်ဘၣ် လၢပဘၢၣ်ကဝီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.
    ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိအိၣ်ဝဲ (၁၁)ဂၤ ဒီးသရၣ်ႇ သရၣ်မုၣ်သိၣ်လိတၢ်အိၣ်ဝဲ (၃)ဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤ လိ အံၤဘၣ်တၢ်ပျၢ်က့ၤအီၤဖဲ (၃ဝ.၆.၂ဝ၂၃)အနံၤႇ ဟါ (၃း၃ဝ)နၣ်ရံၣ်ခီဖျိလၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဒီး ၦၤကညီဘျၢထံ ခဝ့၇ှၢၣ် နဲၣ်၇ွဲၣ်သဃဲၤ(တၢ်ပၢတၢ်ဆှၢ)ဟဲ, ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ထုကဖၣ်တၢ်လၢ ၦၤမၤလိတၢ်ဖိတဖၣ်ဒီးသရၣ်ႇ သရၣ်မုၣ်သိၣ်လိတၢ် တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.

11 months ago Read News
Care and Counseling Department

Cervical Cancer တၢ်ကတိၤလီၤဆီ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ် တၢ်ကဟုကယာ်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိာ်တၢ်ဝဲၤကျိၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီး သုးကျဲၤတၢ်ကတိၤလီၤဆီ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ Cervical Cancer လၢ ဒီးကထၢၣ်ခ့ၣ်ထူစီၣ် ဖဲလါမ့ၤ(၁၅)သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်ႇ ဖဲခိလ်ကညီဘျၢထံတၢ်ဘါယွၤသရိာ်, မုၢ်ဆါ(၁၂)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤလီၤဆီဝံၤ အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်စံးဆၢလၢ ၦၤဟဲဒိကနၢ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်ကတိၤ လီၤဆီခဲလၢာ်အိၣ်ဝဲ(၄၃)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
Care and Counseling Department

တၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤတၢ်ကစီၣ်

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ႇ တၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအါမံၤအကျါ ဖဲ (၁၄.၃.၂ဝ၂၃) အနံၤဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမူဒါခိၣ် လဲၤအိၣ်သကိးဒီးရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်သးဒီး ဖုမူလၢၢ်သဲ ဟံၣ်ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤ တၢ်ကဟုကယ၁်ဖိသၣ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ဖဲ ကပၠ့ၣ်ယိသဝီႇ ဝ့ၢ်လဲကူန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်အံၤဖိသၣ်အိၣ် (၁၈)ဂၤဒီး သရၣ်?သရၣ်မုၣ် ၦၤမၤသကိးတၢ်အိၣ် (၈)ဂၤန့ၣ်လီၤ.တၢ်လဲၤရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်သးတဘျီအံၤ ပအိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါႇ တၢ်ဒိကနၣ်ဖိသၣ်တဖၣ်အတၢ်မၤလိမၤဒိးႇ အတၢ်သးဆူၣ်ႇ ခါဆူညါတၢ်လၢအသးအိၣ်မၤဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်သးတဘျီအံၤအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်ဟ့ၣ်မၤလၤကပီၤ သရၣ်မုၣ်မူသးတံၤအ့လၢ အမ့ၢ်တၢ်ကဟုကယ၁် ဖိၣ်ဃဲမူဒါခိၣ်မၤတ့ၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5