KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

The Dawei Myeik Karen Baptist Association

Dawei MyeiK Bible School's Brief History

ဖဲ ၁၉၄၉ နံၣ်န့ၣ် သရၣ်လၢထံထၣ်စွ့တဂၤ အမံၤမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ထိကၠီၣ် ဟဲလီၤ ဆူဒဝဲၣ်ဘျံးဒီး ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲကၠိအံၤ ယဒီးအခါဖဲန့ၣ် တၢ်ကိးဒၣ်အီၤလၢ သရၣ်ထိကၠီၣ် အကၠိ န့ၣ်လီၤ.
အဝဲဟဲဒုးအိၣ်ထီၣ်ကၠိအံၤ တမ့ၢ်ကီၢ်ဒဝဲၣ်ဘျံးမၤအီၤဘၣ်. တမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ် ကရၢတဖုဖုမၤအီၤဘၣ်. အသးဆူၣ်ဒၣ်အတၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ၦၤကလဲၤမၤလိတၢ်လၢ ကၠိ အံၤအဝဲတပ၁်ပနီၣ်န့ၢ်အီၤလၢ ကဘၣ်ဖျါအတီၤ မတၤဒ်စိၤခဲအံၤ ၦၤကလဲၤမၤလိတၢ် လၢလံ၁်စီဆှံကၠိတဖၣ် ကဘၣ်ဖျိဝဲထဲအံၤ ထဲနုၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်ၦၤမတၤဂ့ၤ မတၤဂ့ၤ လၢ အသးဆူၣ်ဝဲတဖၣ် လဲၤဝဲသ့ကိးဂၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. 
ကီၢ်ဖီၣ်ထီၣ်က့ၤကၠိအံၤအဂ့ၢ်
ဖဲကီၢ်ဒဝဲၣ်ဘျံး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လီၤဘၣ်ဖဲ အဲးအဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အခါန့ၣ် ဖုသရၣ်ထိကၠီၣ် ဒုးသ့ၣ်ညါကမျၢၢ်လၢ ကၠိအံၤအဂ့ၢ်အကျိၤဒီး ဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲဒၣ် လၢကၠိအံၤ ကဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤဒ် ကီၢ်ဒဝဲၣ်ဘျံးအလံ၁်စီဆှံကၠိ ဒီးကၠိအံၤ ကဘၣ် အိၣ်ဒၣ်လၢ ကီၢ်ဒဝဲၢ်ဘျံးအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ပၢတၢ်ဆှၢအဖီလ၁် န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ကမျၢၢ်တခီ အသးတဃူတဖိးလီၤပလိ၁်အသးဘၣ်အဃိ ယသရၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အံၤ တကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်. ဒီးသရၣ်အံၤ ဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢ ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်ၦၤမိၢ်ထံဖိ ခိၣ်နၢ်လၢ ကမၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤ လၢကၠိတဖျၢၣ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်ဖဲ ၁၉၆ ဝ(မ့တမ့ၢ်) ၁၉၆၂ နံၣ်န့ၣ် ၦၤမိၢ်ထံးဖိအတၢ်ကရၢကရိ မၤသကိးဃု၁်တၢ်ဒီး သရၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၆၈ နံၣ် ကီၢ်ဒဝဲၣ်ဘျံးအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လီၤဘၣ်ဖဲ ရၣ် တဖံၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် န့ၣ် ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်မိၢ်ထံးခိၣ်နၢ်တဖၣ် ပတံထီၣ်ဝဲလၢ အဃ့မၤသကိးဃု၁်တၢ် ဒီးပကီၢ်ဒဝဲၣ်ဘျံးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢကၠိအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်စံးကတိၤသကိးလၢ အဂ့ၢ် ဝံၤ စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ ပ၁်ဂၢၢ်ပ၁်ကျၢၤဝဲလၢ ကမၤသကိးဃု၁်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲ ၁၉၆၉ နံၣ် ယကီၢ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်ဖဲ ဝ့ၢ်ဒဝဲၣ်အခါ ပကီၢ်ဒဝဲၣ်ဘျံး ဃ့ထုး လီၤဖးအသးဒီး ပဒီးပုၢ်ဝဲၢ်မိၢ်ထံး ဒ်သိးကဆၢထၢၣ်က့ၤလၢ အခီၣ်ဒၣ်ဝဲလၢ တၢ်ဟံးထီၣ် ဖီၣ်ထီၣ်က့ၤကၠိအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးစးထီၣ်ဖဲနံၣ်ဝဲန့ၣ် ကီၢ်ဖီၣ်ထီၣ်က့ၤကၠိအံၤ လၢ၁်လၢ၁်ဆ့ဆ့န့ၣ်လီၤ.

ကၠိမုၢ်နံၤအိၣ်ထီၣ်အဂ့ၢ်
ကီၢ်ဒဝဲၣ်ဘျံး တနံၣ်တဘျီအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤဘၣ်ဖဲ သဝီၤစံ၁်ဖးလဲၢ်လၢ ၁၉၇၄ နံၣ်န့ၣ် ဖုသရၣ်ဒိၣ်ခိခိၣ် ဆှၢနု၁်ဝဲလၢ တၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ် ကၠိမုၢ်နံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂဲၤစံးဂဲၤကတိၤအီၤဝံၤ ဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ ပ၁်ဂၢၢ်ပ၁်ကျၢၤအီၤလၢ တၢ်ကဒုး အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်- ကီၢ်ဒဝဲၣ်ဘျံးလံ၁်စီဆှံကၠိအမုၢ်နံၤ ဒီးကမ့ၢ်ဝဲဒၣ်ဖဲ လါအီးကထိဘၢၣ် အခီၣ်ထံးကတၢၢ်တနွံ မုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပ၁်လီၤကၠိအမုၢ်နံၤအံၤ ဘၣ်လိ၁် အသးဒီး ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ် ဘူၣ်အမုၢ်နံၤအဃိ စီဃ့တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်, သရၣ်လူသၢၣ် အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ၦၤကဆီတလဲကွံ၁် ကၠိအမုၢ်နံၤန့ၣ်လီၤ. ကၠိကမံးတံ၁်ထံၣ်ဝဲလၢ ပကြၢးလဲ လိ၁်ကွံ၁်ကၠိအမုၢ်နံၤအဃိ စးထီၣ် ၁၉၉၁ နံၣ်န့ၣ် ကၠိကမံးတံ၁် စံၣ်ညီၣ်ပ၁်ဂၢၢ်ပ၁်ကျၢၤ ဝဲလၢ ပကလဲက့ၤကၠိအမုၢ်နံၤဆူ လါအီးကထိဘၢၣ်ခံနွံတနွံန့ၣ်လီၤ.

ကၠိမုၢ်နံၤအတၢ်ကွၢ်စိ
(၁) တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် ကဃ့ဘါထုကဖၣ်လၢ ကၠိအံၤအဂီၢ်.
(၂) တၢ်ကရၤလီၤစ့ၢ်ကီး ကၠိမုၢ်နံၤအလံ၁်ဒၢသ့ၣ်တဖၣ်ဆူ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢတၢ်   ကမၤန့ၢ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်မၤဘူၣ်လၢ ကၠိအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

သရၣ်မုၣ်ခဲးသရံ
ကၠိခိၣ်
ကီၢ်ဒဝဲၣ်ဘျံးလံ၁်စီဆှံကၠိ

4 months ago Read News
The Dawei Myeik Karen Baptist Association

ကီၢ်ဒဝဲၢ်ဘျံးလံ၁်စီဆှံကၠိ (၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၃) တၢ်ပျၢ်ကၠိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

ကီၢ်ဒဝဲၢ်ဘျံးလံ၁်စီဆှံကၠိ (၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၃) တၢ်မၤလိနံၣ်
တၢ်ပျၢ်ကၠိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ
တနံၣ်အံၤကၠိအမီထိၣ်မ့ၢ်ဝဲ - ပမ့ၢ်အတၢ်နၢမူလၢယွၤအမဲ၁်ညါလီၤ. ၂ကရံၣ်သူး ၂း၁၅
တနံၣ်အံၤဖျိကၠိခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၃)ဂၤန့ၣ်လီၤ.–L.Th- (၁) ဂၤႇ C.T.S – (၂) ဂၤ န့ၣ်လီၤ.ဖဲ (၉.၃.၂ဝ၂၃)ဟါ ၃းဝ ဝနၣ်ရံၣ်န့ၣ် ဖျိကၠိအိၣ်ဒီးတၢ်ပ၁်ဖှိၣ်ဒိသကိးတၢ်ဂီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပျၢ်ကၠိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ (၁၂.၃.၂ဝ၂၃)န့ၣ်လီၤ.ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ- သရၣ်မုၣ်ဖီစ့ဖိ(ကၠိသရၣ်မုၣ်), တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤလၢဖျိကၠိဂီၢ် - သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်စဲမၢၣ်ထိ(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်), တၢ်ထုကဖၣ်လၢဖျိကၠိအဂီၢ် - သရၣ်အၤစဘၢးဘံဘံၣ်(ကီၢ်ခိၣ်), ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်တၢ် - သရၣ်ဒိၣ်ကၠီၤန့ၣ်ကၠီၣ်(သရၣ်သမါကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်) န့ၣ်လီၤ. ၁၃.၃.၂ဝ၂၃ (ဂီၤ၁ဝးဝဝနၣ်ရံၣ်) န့ၣ်အိၣ်ဒီးဒီကၠိညါတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤယွၤလၢ ဒီတနံၣ်ညါအတၢ်ဆှၢခီဖျိၦၤန့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5