KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး တၢ်ကစီၣ် 2024

Associations

Date 2024-04-09 12:41:17

ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး  တၢ်ကစီၣ် 2024

အဆိပစံးဘျုးယွၤလၢ အဆိၣ်ဂ့ၤၦၤလၢ ဆၢကတီၢ်အကီအခဲဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. ပကီၢ်အမၤသကိး ကမျၢၢ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဒ်သိးလၢညါမ့ၢ်တန့ၢ်ဒံးဘၣ်ဆၣ် ပမၤဘၣ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ထံၣ်မဲ၁်ထံၣ်နါဖဲ လါမၢ်ၡး ၁၄-၁၇ သီႇ ၂ဝ၂၄နံၣ် လွံၢ်သီအတီၢ်ပူၤလီၤ.ပမၤသကိး အီၤဖဲ ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်သရိ၁် ဒ်အမ့ၢ်ကီၢ်အလီၢ်ခၢၣ်သးတတီၤအံၤန့ၣ်လီၤ. ခၢၣ်စးဟဲဆဲးလီၤမံၤ အိၣ်ဝဲ ၃ဝ၆ (သၢကယၤဃုဂၤ) န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး ကဝီၤအိၣ်ဃိးကဝီၤ အကျါ တနံၣ်အံၤ ကၠီကိကၠူၣ်ပၠီၣ်အ့းမဲကဝီၤ တူၢ်လိ၁်တၢ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤဒီး ဟါတၢ်ဘါဖဲ ၁၄.၃.၂ဝ၂၄ မုၢ်လွံၢ်နံၤဟါ ၆းဝဝနၣ်ရံၣ် ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ကွဲၤခုၣ် ဒီးၦၤမၤသကိးတၢ်မ့ၢ်ဝဲ ကၠီကိကၠူၣ်ပၠီၣ်အ့းမဲ ကဝီၤသရၣ်သမါသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 
၁၅.၃.၂ဝ၂၄ ဂီၤ ၇းဝဝနၣ်ရံၣ် တၢ်သိၣ်လိလံ၁်စီဆှံလၢ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ဖျါစိ ပိ၁်ထွဲထီၣ်အခံဒီး ၁ဝးဝဝနၣ်ရံၣ် တၢ်သိၣ်လိလၢ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်အီနၢၣ်ညိၣ် ဟါ ၂းဝဝနၣ်ရံၣ် တၢ်သိၣ်လိလၢ သရၣ်ဒိၣ်ဘြ့နၢၣ် ဒီးဟါ ၆းဝဝနၣ်ရံၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤလၢ မၤလိတၢ် တီၤဒိၣ်တု၁်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ၦၤလၢသတြီၤတၢ်လၢ ခဝ့ၡၢၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.ပိ၁်ထွဲထီၣ်အခံဒီး တၢ်ဘါၦၤဆှၢတၢ်ဘါမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်အဲၣ်မူ (ၦၤဆှၢထီၣ်တၢ်တိ၁်ထူ) န့ၣ်လီၤ.
၁၆.၃.၂ဝ၂၄ ဂီၤ ၇းဝဝနၣ်ရံၣ် တၢ်ဘါၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲ ဒီးကထၢၣ်န့ၣ်လ့အီၣ်(ုဃြ တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်သဃဲၤ) န့ၣ်လီၤ.တၢ်ဘါအဆၢကတီၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်လီၤလံ၁်အုၣ်သးဆူ ၦၤလၢမၤလိလံ၁်စီဆှံခီဖျိတၢ်ကွဲး ၦၤဖျိထီၣ်အိၣ်ဝဲ ၁၇ဂၤန့ၣ်လီၤ. ဂီၤ ၁ဝးဝဝနၣ်ရံၣ် ကီၢ်အတၢ်ပ၁်ဖျါ ဒီး ဟါ ၂းဝဝနၣ်ရံၣ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ အဆၢကတီၢ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤအိၣ်ဝဲ ၇ ဝ(နွံဆံဘီ) န့ၣ်လီၤ.
၁၇.၃.၂ဝ၂၄ (အိၣ်ဘှံးနံၤ) ဂီၤ ၇းဝဝနၣ်ရံၣ် တၢ်ဘါပိ၁်မုၣ်ကရၢမၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်မုၣ်ဖလ့ဘံၢ်ယၢၣ်(ုဃြ)န့ၣ်လီၤ. ဂီၤ ၁ဝး၃ဝနၣ်ရံၣ် ကီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်တၢ်ဘါ ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်အဲၣ်မူဒါ (ကီၢ်ဟီကတးနဲၣ်ရွဲၣ်)န့ၣ်လီၤ. မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၂းဝဝနၣ်ရံၣ်တၢ်ပ၁်စီဆှံသးတၢ်ဘါ ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်ယွၤဂ့ၢ် ပီညါစ့ၤမ့ၤနရံ သရၣ်/မုၣ် တဖၣ်ဟံးန့ၢ်မူဒါလီၤ.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5