KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

The Hpa-pun Karen Baptist Association

ကီၢ်မုၢ်တြီၢ်ကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိလံ၁်စီဆှံကၠိ


တနံၣ်အံၤ ပကၠိစးထီၣ်ဘၣ်ဖဲ လါယူၤ (၅)သီႇ ၂ဝ၂၂နံၣ် မုၢ်နံၤဒိၣ်အနံၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢထံဟူးကီၢ်ဂဲၤအဃိႇ ပကၠိဖိအါဒံအါဂၤဆီတလဲအကၠိဆူဒဲကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တနံၣ်အံၤပကၠိဖိအိၣ်ဝဲ ၅၆ဂၤန့ၣ်လီၤ.
ပကၠိအမီထိၣ်မ့ၢ်ဝဲႇ ၁ကရံၣ်သူး ၅း၁၆ (ဟီၣ်ခိၣ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်သးခုကစီၣ်) ဒီးၦၤဖျိကၠိလၢ ၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၃နံၣ်မ့ၢ်ဝဲ
L.Th မုၣ်၄၈ၤ ခွါ ၃ဂၤ
CTS မုၣ် ၄ဂၤ ခွါ ၅ဂၤ
တနံၣ်အံၤၦၤဖျိကၠိတဖၣ်အမီထိၣ်မ့ၢ်ဝဲ (ဟံးဃ၁်လီၣ်ဖျါတၢ်န့ၢ်သါႇ မူမၤကပီၤလဲၤဆူညါ) လီၣ်ဖျါ ၂း၂၅-၂၈ႇ စံး ၃၃း၁၂ႇ မးသဲ ၃း၁၆
ပအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤလံ၁်အုၣ်သးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ ၁၃.၁.၂ဝ၂၃ (မုၢ်ယဲၢ်နံၤ ဂီၤ  ၇းဝဝနၣ်ရံၣ်) ကတီၢ်ႇ ဖဲကီၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးႇ လဲၢ်နၢ်ဒၢသဝီ န့ၣ်လီၤ.
မ်ယွၤအမံၤကဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်တက့ၢ်.

10 months ago Read News
© 2023 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5