KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

The Hpa-pun Karen Baptist Association

ကီၢ်မုၢ်တြီၢ်ကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိလံ၁်စီဆှံကၠိ တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ အဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိ၁်

ကၠိအံၤဟဲကဲထီၣ်အသး အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိမ့ၢ်ဒ်အံၤလီၤ. ဖဲ ၁၉၄၇ နံၣ် ယလါ မၢ်ရှးထီၣ် (၁၉) သီန့ၣ် ယသရၣ်လၢအမံၤ သရၣ်ဘးခၠိၣ် ဟဲတုၤဝဲဆူ ဝ့ၢ်ဖၣ်ပူၣ်န့ၣ်လီၤ. တုၤမ့ၢ်အဝဲဟဲတုၤဝ့ၢ်ဖၣ်ပူၣ်ဒီး ဒ်အမ့ၢ်ၦၤတဂၤလၢ အသူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤလၢတၢ်သးခု ကစီၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤ ဒီးအဝဲ အတၢ်ဆိကမိၣ်ဟဲပၢၢ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ကဒုးအိၣ် ထီၣ်ဝဲဒၣ် ကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိအံၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်သးဆူၣ်ဒီးအတၢ်သုး တၢ်ကျဲၤအဃိကၠိအံၤ ဘၣ်ဟဲကဲထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ထံဖိကီၢ်ဖိအါဂၤ သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤ အဃိ ကၠိအံၤလၢယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဃိ ကဲထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ် အိၣ်ဝဲဒၣ်အသိး လံ၁်စီဆှံကၠိအံၤ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤဖဲ ၁၉၅၂ နံၣ် လါယူၤ ၃ သီ, မုၢ်သၢနံၤ, ဂီၤနွံနၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲကၠိအံၤတၢ်အိးထီၣ်အီၤအဆိကတၢၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဟဲမၤ လိတၢ်န့ၣ်အိၣ်ဝဲ မုၣ် (၅) ဂၤ ယခွါ (၆) ဂၤ ခဲလၢ၁် (၁၁) ဂၤန့ၣ်လီၤ. 
သးအိၣ်ပ၁်ဖျါထီၣ်က့ၤ ဖုသရၣ်ဒိၣ်ဘးခၠိၣ် အတၢ်န၁်အတၢ်မၤလၢ ပသးပ့ၤ နီၣ်တသ့ဖုၣ်ကိ၁်ဒ်အံၤလီၤ. ဖဲကၠိစးထီၣ်တနံၣ်ဝံၤ ကၠိကပျၢ်အဆၢကတီၢ် အဝဲစံးဝဲဒၣ် ဖဲတချုးလၢ ကၠိပျၢ်ကတီၢ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် အိၣ်ဖှိၣ်ကတိၤသကိးတၢ်လၢ ကၠိတဖျၢၣ်အံၤအတၢ်လဲၤဆူညါ စရ့ကၠံတဂၤ ဟးထီၣ်လၢအတၢ်မၤဝံၤဒီး တၢ်မၢအကွၢ် က့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး ၦၤပ၁်စုစ့ၢ်ကီးအီၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲဂဲၤဆၢထၢၣ် သံကွၢ်တၢ်သံကွၢ်အကီ တထံၣ်လီၤ. ဒီးသံကွၢ်ဝဲလၢ အ့စ့ၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲအီၤလၢ ခရံ၁်ဖိ အမဲရကၤဒီး မၤစၢၤဒံးအီၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်သန၁်က့ ယကိးနံၣ်ဒဲးကိးထီၣ်ဝဲလၢ စ့လိၣ်ဒံး ကမၢ်ထီၣ်လီၤ. ခဲအံၤသရၣ်ဘးခၠိၣ် အိးထီၣ်ကၠိအံၤ မ့ၢ်လၢကစၢ်ႇွၤအဂံၢ်အဘါ မ့တမ့ၢ် အထံၣ်န့ၢ်တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢ ၦၤကဆီၣ်ထွဲအခံ တပူၤပူၤလံအဃိ မၤဝဲန့ၣ် ဧါ. တၢ်သံကွၢ်အံၤ တသံကွၢ်ၦၤအဂၤဘၣ်. မ့ၢ်ဒၣ်အဝဲသံကွၢ် သရၣ်ဘးခၠိၣ်အဃိ လၢတၢ်သးခူတလ့ၢ်အပူၤ သရၣ်ဘးခၠိၣ် ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဒီးစံးဆၢက့ၤ တၢ်သံကွၢ်တဘီ အံၤဒ်အံၤလီၤ. ယတထံၣ်န့ၢ်တၢ်မၤစၢၤနီတပူၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ယန၁်လၢ ယွၤလၢ ယဘါအီၤတဂၤ ဃု၁်ဒီး ၦၤခရံ၁်ဖိသကိးဒီးယၤလၢ ကီၢ်အံၤအပူၤ သံမ့ၢ်တလၢ၁်ဘၣ်ဒီး ကၠိအံၤဟးဂီၤ ဝဲတသ့နီတဘျီဘၣ်.  တၢ်စံးဆၢတဘျီအံၤ သီၣ်ထီၣ်ဒီး တၢ်ဘှ့ၣ်ဒ်ထံ အသိး မတၤတဂၤမး တတဲတၢ်နီတမံၤလၢၤဘၣ်. ကၠိအမီထိၣ်အံၤစ့ၢ်ကီး မ့ၢ်ဝဲဒၣ်လၢ ဃုထၢဒီးပာ်လီၤတဲ၁်တ့ၢ်န့ၢ်ၦၤဒ်ယွၤအကလုၢ်ကထါဟဲဝဲဒၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.
မ်ယွၤအမံၤ ကဒိးဘၣ်တၢ်လၤကပီၤအီၤ အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်ခီဖျိ ဖုသရၣ်ဒိၣ်အတၢ်သးခုကစီၣ်အသးဆူ ဖိလံၤစၢၤသွဲၣ်လၢနီၢ်ခိဒီးလၢနီၢ်သးကိးဂၤဒဲးတက့ၢ်.                                      သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်ဖီဆှံ
                ကၠိခိၣ်
       ကီၢ်မုၢ်တြီၢ်ကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိလံ၁်စီဆှံကၠိ

3 months ago Read News
The Hpa-pun Karen Baptist Association

ကီၢ်မုၢ်တြီၢ်ကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိလံ၁်စီဆှံကၠိ


တနံၣ်အံၤ ပကၠိစးထီၣ်ဘၣ်ဖဲ လါယူၤ (၅)သီႇ ၂ဝ၂၂နံၣ် မုၢ်နံၤဒိၣ်အနံၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢထံဟူးကီၢ်ဂဲၤအဃိႇ ပကၠိဖိအါဒံအါဂၤဆီတလဲအကၠိဆူဒဲကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တနံၣ်အံၤပကၠိဖိအိၣ်ဝဲ ၅၆ဂၤန့ၣ်လီၤ.
ပကၠိအမီထိၣ်မ့ၢ်ဝဲႇ ၁ကရံၣ်သူး ၅း၁၆ (ဟီၣ်ခိၣ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်သးခုကစီၣ်) ဒီးၦၤဖျိကၠိလၢ ၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၃နံၣ်မ့ၢ်ဝဲ
L.Th မုၣ်၄၈ၤ ခွါ ၃ဂၤ
CTS မုၣ် ၄ဂၤ ခွါ ၅ဂၤ
တနံၣ်အံၤၦၤဖျိကၠိတဖၣ်အမီထိၣ်မ့ၢ်ဝဲ (ဟံးဃ၁်လီၣ်ဖျါတၢ်န့ၢ်သါႇ မူမၤကပီၤလဲၤဆူညါ) လီၣ်ဖျါ ၂း၂၅-၂၈ႇ စံး ၃၃း၁၂ႇ မးသဲ ၃း၁၆
ပအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤလံ၁်အုၣ်သးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ ၁၃.၁.၂ဝ၂၃ (မုၢ်ယဲၢ်နံၤ ဂီၤ  ၇းဝဝနၣ်ရံၣ်) ကတီၢ်ႇ ဖဲကီၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးႇ လဲၢ်နၢ်ဒၢသဝီ န့ၣ်လီၤ.
မ်ယွၤအမံၤကဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်တက့ၢ်.

1 year ago Read News
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5