KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

Women's Department

လံာ်လၢ ဒိးန့ၢ်သ့ဖဲ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ တဖၣ်

လံာ်လၢ ဒိးန့ၢ်သ့ဖဲ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ တဖၣ်
တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ- ၁၅ဝဝဘး
ဘှ့ၣ်လီၤစီၤမဲးကစံ-၁၅ဝဝဘး
ပိာ်မုၣ်ဖျိးစိ လၢတၢ်သးခုကစီၣ်   အတၢ်မၤ-၁၅ဝဝဘးန့ၣ်လီၤ.
ဆဲးကျိးနီၣ်ဂံၢ်- ဝ၉၂၅၄ဝ၄၅၃၄ဝ

တိာ်နီၣ်- ဒ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တၢ်အိၣ်သးအသိး လံာ်လဲၢ်အၦ့ၤတၢ်ဆီတလဲအိၣ် ထီၣ်သ့လီၤ.

7 months ago Read News
Women's Department

ပိာ်မုၣ်၀ဲၤကျိၤ အတၢ်ကစီၣ်

• ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ပိ၁်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီး တၢ်ကဟုကယ၁်ဖံဖံလီၢ်ခၢၣ်သးဖဲ အ့တကီၢ်ႇ အိၣ်ဘူးဒီး ကီၢ်ပကိတကူၣ်ဝဲၤလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ(၁၆.၆.၂ဝ၂၃)အနံၤန့ၣ် ဒီးကထၢၣ်စဲဖီၣ်နီၣ်ခါ(စိုင်းဖေါင်နော်ခမ်း) တၢ် ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ် ဝဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိ လဲၤမၤကွၢ်န့ၢ် ဖံဖံတဖၣ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ (Medical Checkup) အိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတဖၣ်လီၤ. လၢတၢ်လဲၤတဘျီအံၤ တၢ်ကဟုကယ၁်ဖံဖံလီၢ်ခၢၣ်သး ကမံးတံ၁်ဆၣ်ဖိလၢအမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်မုၣ်နံထၣ်ႇ သရၣ်မုၣ်မ့ၣ်သဲးကၠံၣ် ဒီး သရၣ်မုၣ်ကၠူဖီႇ သရၣ်မုၣ်ရံခိၣ်ဖီ (ကီၢ် တကူၣ်)တဖၣ် လဲၤသကိးဝဲအိၣ်ဒီးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါႇ တၢ်ရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်သးတဖၣ်အဃိ ဖံဖံတဖၣ် သးခုဝဲဒိၣ်မး လီၤ. 
• သဲလိၣ်တၢ်ကဟုကယ၁်ဖိမုၣ်ဖိမၢၤလီၢ်ခၢၣ်သးအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်သုးတၢ်ကျဲၤလၢ ဖိမုၣ်တဖၣ်အဂီၢ် လၢနီၢ်သး အတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအဂီၢ်ႇ နီၢ်ညါကဘၣ်လိ၁်ဘၣ်စးအါထီၣ်အဂီၢ်ဒီးလၢ တၢ်လုၢ်အီၣ်သးသမူတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ် လၢ ကျဲအကလု၁်ကလု၁်န့ၣ်လီၤ.
- သုးကျဲၤမၤန့ၢ်ဘၣ် တၢ်သတြီၤလၢအမ့ၢ် တၢ်ဆဲးဖီကိႇ တၢ်ဆးဆ့ကၤအဖီ တဖၣ်
- ဖိမုၣ်တဖၣ်ဒီးသရၣ်မုၣ်တဖၣ် လဲၤဘူၣ်သကိးဘါသကိးဘၣ်တၢ်လၢၦၤမဲ၁်တထံၣ်တၢ်ကၠိဖဲ(၁၂.၃.၂ဝ၂၃) နံၤ ဒ်သိးကမၤန့ၢ်အါထီၣ်ဘၣ်တၢ်ထံၣ်ႇ နီၢ်သးအတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအဂီၢ်
- (လက်ကိုင်ခြင်းထိုးသင်တန်း)တၢ်မၤလိဖဲ (၂၇-၂၈.၃.၂ဝ၂၃)သီ
- တၢ်သ့ဒ့ကံၣ်ထါတၢ်မၤလိဖဲ (၁ဝ-၁၅.၄.၂ဝ၂၃)သီ
- လဲၤထီၣ်ဘၣ်(အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိမ်အကူအလုပ်သမားများနေ့)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ(၁၈.၆.၂ဝ၂၃)သီ န့ၣ်လီၤ.

  • တၢ်သ့ပၢဆှၢကျိၣ်စ့အခီၣ်တဃၣ်တၢ်မၤလိ(Basic Financial Management) ဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤမၤအီၤဖဲ လါယူၤ(၁၄-၁၆)သီႇ၂ဝ၂၃နံၣ် ဒီးၦၤလၢအဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤၦၤလၢတၢ်မၤလိတဘျီအံၤန့ၣ် မ့ၢ်သရၣ်မုၣ်ၡံထၣ်ဖီ (ခဝ့ၡၢၣ်ၦၤပၢၤစ့)န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢမဲ၁်သကိးမဲ၁်ဖဲ ၃၉၆-ဘိၣ်ခၠူးကျဲႇ ခဝ့ၡၢၣ်တၢ် သူၣ်ထီၣ်ဒီး ကီၢ်ပိ၁်မုၣ်ခိၣ်နၢ်(၂ဝ)ဂၤလၢ ကီၢ်(၁၄)ဘ့ၣ်ႇ ပိ၁်မုၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိ(၄)ဂၤ ထီၣ်ဘၣ်တၢ်မၤလိ အံၤ အဃိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ကျိၣ်စ့အဂ့ၢ်အခၢး ဒီးကဲဘျုးကဲဖှိၣ်နီၢ်မးလၢ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

• ဖဲလါယူၤလံ (၂ဝ)သီႇ ၂ဝ၂၃နံၤန့ၣ် သုးကျဲၤမၤဘၣ်တၢ်ကတိၤလီၤဆီ(Special Talk)လၢဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤ (Zoom)ဘၣ်ထွဲဒီး ''Office Procedure and Protocols with Government Office'' အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိမ့ၢ်ဒ်သိး ပကသ့ၣ်ညါ ပဒိၣ်ပၦၢ်အဝဲၤလီၢ်အကျိၤအကွ၁်တဖၣ် အတၢ် အိၣ်သးဒီး အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်လၢ ဘၣ်လဲၤဆူ ပဒိၣ်ပၦၢ်အရူအတ့ကတီၢ်န့ၣ် တၢ်လၢပကဘၣ်ကတဲ၁်ကတီၤဆိ ပ၁် ပသးဒီးသ့ၣ်ညါဆိပ၁်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.ၦၤလၢအဟဲဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤၦၤတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဆလဲယဲဝhထိ (ဆလိုင်းရဲဝင်းထွန်း)ဒီး သရၣ်အဒံနိၣ်လၢ International Justice Mission-IJM တၢ်ကရၢကရိတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ပိ၁်မုၣ်ခိၣ်နၢ်(၂၃)ဂၤ လၢကီၢ်(၁၂)ဘ့ၣ် ဒီးဝဲၤလီၢ် ၦၤမၤတၢ်ဖိ(၅)ဂၤ ဟဲထီၣ် ဒိကနၣ်မၤလိဘၣ်ဝဲအဃိ မ့ၢ်တၢ်ကဲဘျုးလၢဆူညါတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်လီၤ.

• ခဝ့ၡၢၣ်ပိ၁်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ ဒီး ကီၢ်(၂ဝ)ဘ့ၣ် ကီၢ်ပိ၁်မုၣ်ကရၢ/ပိ၁်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတလါတဘျီ နံၤတဝ၁် တၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်အတၢ်ထုကဖၣ်ဖဲ လါလၢ၁်အနွံႇ မုၢ်ဖီဖးအနံၤ စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

9 months ago Read News
Women's Department

ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ

ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ
 ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဃိ ပတုၤဃီၤဘၣ်ဆူ၂ဝ၂၂နံၣ် ဒီးပလဲၤခီဖျိဘၣ်အိၣ် နံၣ်တဝာ်ဃၣ်ဃၣ်လံန့ၣ်လီၤ. သုးကျဲၤမၤဝံၤဘၣ် ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤကမံးတံာ် ဆၣ်ဖိတဖၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် န့ၣ်လီၤ. ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ပိာ်မုၣ် တၢ်ကရၢကရိၦဲၤထီၣ်နံၣ်(၁ဝဝ)ယူ ဘလံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤသုးကျဲၤမၤဝံၤဘၣ်ဖဲ(၁၈.၁၂.၂ဝ၂၁)အနံၤဒီးမၤ ဝံၤဘၣ်က့ၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ပျဲပျၢ်ကွံာ်ဘၣ်ကမံးတံာ်ဖိဖဲ (၄.၄.၂ဝ၂၂)  အနံၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးခဝ့ၡၢၣ်ပိာ်မုၣ်ဝဲၤ ကျိၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်ဘၣ်ထဲလွိာ်သး ကဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ် ကီၢ်ပိာ်မုၣ်ကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်,ၦၤနဲၣ်တၢ်ဒီးဝဲၤလီၢ်ၦၤမၤသကိး တၢ်တဖၣ်အဂီၢ် သုးကျဲၤန့ၢ်တၢ်သ့သူအ့ထၢၣ်နဲးလၢကကဲဘျုး လၢဝဲၤကျိၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤဖဲ(၂ဝ-၂၁.၄.၂ဝ၂၂)အနံၤန့ၣ်လီၤ. ဝဲၤလီၢ်ၦၤမၤသကိး တၢ်လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ် ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤတၢ်မၢလီၢ်ဖဲသဲကူၣ်ဒီးရ့လိာ်မုာ်လိာ် ဘါသကိးယွၤန့ၣ်လီၤ. လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ်ဖံဖံတဖၣ်လၢ ဖံဖံအိၣ်ဆိးလီၢ်ဒီး လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ်စ့ၢ်ကီး ဖိမုၣ်ဖိမၢၤတဖၣ်ဖဲသဲလိၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
Women's Department

ပှၤကညီခဝ့ရှၢၣ် ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ တၢ်ပာ်စီဆှံ ပိာ်မုၣ်ကရိပှဲၤထီၣ်နံၣ် (၁ဝဝ)ယူတၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

ပှၤကညီဘျၢထံ ခဝ့ရှၢၣ် ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်စီဆှံ ပိာ်မုၣ်တၢ်ကရၢကရိ ပှဲၤထီၣ်နံ(၁ဝဝ) ယူဘလံၤတၢ်စံးဘျုး တၢ်သူၣ်ထီၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ လါ December ၂၉ သီ, ၂ဝ၂ဝနံၣ် ၁ဝးဝဝနၣ်ရံၣ် ဖဲ ၈၂၂(ခ) ၃၉၆ ဘိၣ်ခၠူးကျဲ, လါမတီၣ်, ဝ့ၢ်တကူၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢ တပတီၢ်ဒီး ပှၤပၢၤလီၢ်ဆုၣ်နီၤ မ့ၢ်၀ဲ-သရၣ်မုၣ် ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ဖီဂီၤ (ခ၀့ရှၢၣ်ကရၢခိၣ်စၢၤ), တၢ်ထုကဖၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ် ယွၤဒုးမူ (ခ၀့ရှၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်) တၢ်တံာ်တဲာ်သတိၢ်ပျံၤလၢ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီး ကထၢၣ်မုၢ်စိ (ပိာ်မုၣ်၀ဲၤကျိၤပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်) , အိးထီၣ် ယၣ်ဘျးသဒၢလၢ သရၣ်မုၣ်ဒီး ကထၢၣ်မ့ၣ်မီၣ်မီၣ် (ပိာ်မုၣ်၀ဲၤကျိၤပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်) ဒီးတၢ်အိးထီၣ် တၢ်သူၣ်ထီၣ် နီၣ်၀ံာ်ခံလၢ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီး ကထၢၣ်ထူထူ (ပိာ်မုၣ်၀ဲၤကျိၤပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ) တဖၣန့ၣ်လီၤ.
3 years ago Read News
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5