KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

Women's Department

ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ

ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ
 ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဃိ ပတုၤဃီၤဘၣ်ဆူ၂ဝ၂၂နံၣ် ဒီးပလဲၤခီဖျိဘၣ်အိၣ် နံၣ်တဝာ်ဃၣ်ဃၣ်လံန့ၣ်လီၤ. သုးကျဲၤမၤဝံၤဘၣ် ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤကမံးတံာ် ဆၣ်ဖိတဖၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် န့ၣ်လီၤ. ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ပိာ်မုၣ် တၢ်ကရၢကရိၦဲၤထီၣ်နံၣ်(၁ဝဝ)ယူ ဘလံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤသုးကျဲၤမၤဝံၤဘၣ်ဖဲ(၁၈.၁၂.၂ဝ၂၁)အနံၤဒီးမၤ ဝံၤဘၣ်က့ၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ပျဲပျၢ်ကွံာ်ဘၣ်ကမံးတံာ်ဖိဖဲ (၄.၄.၂ဝ၂၂)  အနံၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးခဝ့ၡၢၣ်ပိာ်မုၣ်ဝဲၤ ကျိၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်ဘၣ်ထဲလွိာ်သး ကဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ် ကီၢ်ပိာ်မုၣ်ကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်,ၦၤနဲၣ်တၢ်ဒီးဝဲၤလီၢ်ၦၤမၤသကိး တၢ်တဖၣ်အဂီၢ် သုးကျဲၤန့ၢ်တၢ်သ့သူအ့ထၢၣ်နဲးလၢကကဲဘျုး လၢဝဲၤကျိၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤဖဲ(၂ဝ-၂၁.၄.၂ဝ၂၂)အနံၤန့ၣ်လီၤ. ဝဲၤလီၢ်ၦၤမၤသကိး တၢ်လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ် ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤတၢ်မၢလီၢ်ဖဲသဲကူၣ်ဒီးရ့လိာ်မုာ်လိာ် ဘါသကိးယွၤန့ၣ်လီၤ. လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ်ဖံဖံတဖၣ်လၢ ဖံဖံအိၣ်ဆိးလီၢ်ဒီး လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ်စ့ၢ်ကီး ဖိမုၣ်ဖိမၢၤတဖၣ်ဖဲသဲလိၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ.

2 months ago Read News
Women's Department

ပှၤကညီခဝ့ရှၢၣ် ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ တၢ်ပာ်စီဆှံ ပိာ်မုၣ်ကရိပှဲၤထီၣ်နံၣ် (၁ဝဝ)ယူတၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

ပှၤကညီဘျၢထံ ခဝ့ရှၢၣ် ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်စီဆှံ ပိာ်မုၣ်တၢ်ကရၢကရိ ပှဲၤထီၣ်နံ(၁ဝဝ) ယူဘလံၤတၢ်စံးဘျုး တၢ်သူၣ်ထီၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ လါ December ၂၉ သီ, ၂ဝ၂ဝနံၣ် ၁ဝးဝဝနၣ်ရံၣ် ဖဲ ၈၂၂(ခ) ၃၉၆ ဘိၣ်ခၠူးကျဲ, လါမတီၣ်, ဝ့ၢ်တကူၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢ တပတီၢ်ဒီး ပှၤပၢၤလီၢ်ဆုၣ်နီၤ မ့ၢ်၀ဲ-သရၣ်မုၣ် ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ဖီဂီၤ (ခ၀့ရှၢၣ်ကရၢခိၣ်စၢၤ), တၢ်ထုကဖၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ် ယွၤဒုးမူ (ခ၀့ရှၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်) တၢ်တံာ်တဲာ်သတိၢ်ပျံၤလၢ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီး ကထၢၣ်မုၢ်စိ (ပိာ်မုၣ်၀ဲၤကျိၤပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်) , အိးထီၣ် ယၣ်ဘျးသဒၢလၢ သရၣ်မုၣ်ဒီး ကထၢၣ်မ့ၣ်မီၣ်မီၣ် (ပိာ်မုၣ်၀ဲၤကျိၤပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်) ဒီးတၢ်အိးထီၣ် တၢ်သူၣ်ထီၣ် နီၣ်၀ံာ်ခံလၢ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီး ကထၢၣ်ထူထူ (ပိာ်မုၣ်၀ဲၤကျိၤပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ) တဖၣန့ၣ်လီၤ.
1 year ago Read News
© 2022 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5