KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

The Myaungmya Sgaw Karen Baptist Association

၂ဝ၂၃ နံၣ် ကီၢ်မၠီမၠးကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၁)တဘျီ

၂ဝ၂၃နံၣ် ကီၢ်မၠီမၠးကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၁)တဘျီ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၂၂-၂၃သီအနံၤ ဖဲတၢ်လူၢ်ဖးဒိၣ်ခရံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ကဝီၤ(၅), ကီၢ်မၠီမၠးန့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ - မုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤ (စံး၂၇း၁၄ႇ ယၡါ၄ဝး၃ဝ-၃၁) န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၂သီဂီၤ ၁ဝးဝဝနၣ်ရံၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤလၢတၢ်ဘါဖုၣ်ကိ၁်ႇ ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢ ဖုသရၣ်ဒိၣ်ကဲလဲးစ် (ကမါဒိၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်, ကဝီၤလွံၢ်)န့ၣ်လီၤ. ဝံၤပိ၁်ထွဲထီၣ်အခံဆူ ကီၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ် အကျိၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးလၢဟါ ၇းဝဝနၣ်ရံၣ်အိၣ်ဒီး မူးသးဖှံအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.
လါအ့ဖြ့ၣ်၂၃သီအိၣ်ဘှံးနံၤဂီၤ ၇းဝဝနၣ်ရံၣ်တၢ်ဘါ သရၣ်သမါအကရၢဟံးန့ၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်အဲၣ်ဆိ(ကီၢ်သရၣ်သမါကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်) မၤသကိးဒီးကဝီၤယဲၢ်ကဝီၤယဲၢ်ကဝီၤသရၣ်သမါတဖၣ် တၢ်ကစီၣ်တခီမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ကွၢ်လၢ်(စခါကၠံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်, ကဝီၤခံ)န့ၣ်လီၤ.၁ဝး၃ဝနၣ်ရံၣ်မုၢ်ဆါတၢ်ဘါ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ ကီၢ်ခိၣ်သရၣ်ဒိၣ်ဘၤနါဘၤဆၢ (ဖီထူကျိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်) န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်သရၣ်လီၢ်ဒိၣ်ထူ ဒုးသ့ၣ်ညါကီၢ်ဝဲၤလီၢ် ၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ဝံၤ လဲၤဆူတၢ်ဘၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဘၣ်တၢ်မၤသကိးအီၤလၢ ဝဲၤကျိၤခိၣ်နၢ်သရၣ်သမါ သ့ၣ်တဖၣ်ဒီးလၢကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘါဖးဒိၣ်တဘျီအံၤ အိၣ်ဒီးတၢ်လုၢ်ထီၣ်ပ၁်စီဆှံက့ၤကီၢ်မၠီမၠးမီထိၣ်လၢ ကဘၣ်တၢ်စိ၁်မူအီၤတပယူ၁်ဃီလၢအမ့ၢ် - လဲၤလၢညါတုၤလၢတၢ်လၢတၢ်ၦဲၤ(ဧ့ၤ၆း၁-၂ႇ အ့း၃း၁၉)န့ၣ်လီၤ. တၢ်လုၢ်ထီၣ်ပ၁်စီဆှံ အဂီၢ်သရၣ်ဒိၣ်လၢအယၢ်ထီၣ်အစုမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ကွၢ်လၢ်ႇ သရၣ်ဒိၣ်မု၁်သးႇ သရၣ်ဒိၣ်ဖြီမံးစ်ဒီး သရၣ်ဒိၣ်အိၣ်ခ့ၣ်ဝါတဖၣ်ဒီးၦၤလၢအဘါထုကဖၣ်မ့ၢ်သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်အဲၣ်ဆိန့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢဟ့ၣ်ၦၤတၢ်ကစီၣ်လၢတၢ်ဘါဖးဒိၣ်တဘျီအံၤမ့ၢ်ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘါကတီၢ်တၢ်ထၢဖှိၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်ခံဘျီဒီးၦၤသခူထီၣ်တၢ်မၤဘူၣ်မ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်မု၁်သး(ကၠီကရၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်?ကဝီၤခိၣ်ယဲၢ်)န့ၣ်လီၤ.တၢ်ကတိၤစံးဘျုးက့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအတူၢ်လိ၁်တၢ်ႇ ခၢၣ်စးလၢအဟဲသ့ၣ်တဖၣ်ဒီးခဝ့ၡၢၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ကီၢ်ခၢၣ်စးမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ကျၢၤထူ(သၣ်လ့လူၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်? ကဝီၤသၢ)န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ ပအိၣ်ဒီးတၢ်ဒ့ဆှၢနု၁်လၢပဟံၣ်လူၢ်ႇ ပဟံၣ်ၦၢ်ႇ တၢ်လူၢ်ဖးဒိၣ်ပ၁်ဖှိၣ်ပၢ်အတၢ်ဒ့ဒီးကမါဖိႇ တၢ်လူၢ်ဖးဒိၣ်ပ၁်ဖှိၣ်သီတူ၁်တၢ်ဒ့သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးလၢကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤတၢ်ဆဲးလီၤမံၤခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ(၁၄၁)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

7 months ago Read News
The Myaungmya Sgaw Karen Baptist Association

ခိၣ်နၢ်သီလၢကီၢ်မၠီမၠး

ကီၢ်မၠီမၠး အိၣ်ဒီးခိၣ်နၢ်အတၢ်ဆီတလဲ၀ံၤ ခိၣ်နၢ်လၢ ဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤအသီတဖၣ် ဖဲ(၁၉.၄.၂၀၂၂)အနံၤန့ၣ် လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤဆူခိၣ်နၢ်အသီတဖၣ်အစုပူၤန့ၣ်လီၤ. အဆိအိၣ်ဒီး တၢ်ဘူၣ်သကိးဘါသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ မ့ၢ်၀ဲသရၣ်ဒိၣ်ဘၤနါဘၤဆၢ, တၢ်ကစီၣ်-သရၣ်ဒိၣ် ဆၣ်အဲၣ်ဆိန့ၣ်လီၤ. သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်မီၣ်မီၣ်(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်) ကတိၤလီၤတၢ်၀ံၤဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီး တၢ်မၤဆူ သရၣ်လီၢ်ဒိၣ်ထူ(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်သီ)အစုပူၤ, သရၣ်လီၢ်ဒိၣ်ထူ(သးစၢ်ၦၤနဲၣ်တၢ်)ကတိၤလီၤတၢ်၀ံၤ ဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီးတၢ်မၤဆူ သရၣ်အဲဖရဲး(သးစၢ်ၦၤနဲၣ်တၢ်သီ)အစုပူၤ, သရၣ်မုၣ်ကဲဘျုးဖီ(ခ.တၦၤနဲၣ်တၢ်)ဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီး တၢ်မၤဆူ သရၣ်မုၣ်ဟဲးပ့ၣ်(ၦၤနဲၣ်တၢ်သီ)အစုပူၤ, သရၣ်ဒိၣ်ဘၤနါဘၤဆၢ(ပိာ်ခွါၦၤနဲၣ်တၢ်)ဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီး တၢ်မၤဆူ သရၣ်အီၣ်သဲးထူ(ၦၤနဲၣ်တၢ်သီ)အစုပူၤ ဒီး သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လီရၣ်မိ(ဖုစီၤဘူးလံာ်စီဆှံကၠိခိၣ်)ဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီး တၢ်မၤဆူ သရၣ်ထူခုၣ်(ကၠိခိၣ်သီ)အစုပူၤန့ၣ်လီၤ. ခိၣ်နၢ်အသီတဖၣ်အဂီၢ် ၦၤလၢဘါထုကဖၣ်တၢ်မ့ၢ်၀ဲဖုသရၣ်ဒိၣ်၀ါဒိၣ်န့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
© 2023 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5