KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

The Myaungmya Sgaw Karen Baptist Association

ကီၢ်မၠီမၠးကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၂)ဘျီတဘျီ

ကီၢ်မၠီမၠးကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၂)ဘျီတဘျီ ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိ၁်မၤအီၤဖဲ(၁၆-၁၇.၃.၂ဝ၂၄) တၢ်လီၢ်မ့ၢ်ဝဲ စခါကၠိခရံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ကဝီၤခံန့ၣ်လီၤ. တနံၣ်အံၤတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ "လဲၤလၢညါတုၤလၢတၢ်လၢတၢ်ၦဲၤ" ဧ့ၤ ၆း၁၂ႇ အ့း ၃း၁၉. ဖဲ ၁၆သီအနံၤအိၣ်ဒီးတၢ်မၤဝံၤက့ၤကီၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤလၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဒီး ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲ ဖုသရၣ်ဒိၣ်ကဲလဲးစ်န့ၣ်လီၤ. ၁၇သီအိၣ်ဘှံးနံၤဂီၤတၢ်ဘါ သရၣ်သမါကရၢဟံးန့ၢ်မူဒါဒီး ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်အဲၣ်ဆိႇ တၢ်ကစီၣ်လၢ ဖုသရၣ်ဒိၣ်ကွၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်ဆါတၢ်ဘါကတီၢ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ဘၤနါဘၤဆၢ(ကီၢ်ခိၣ်), တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ် ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၤ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူန့ၣ်လီၤ. ဟါကတီၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပ၁်စီဆှံသးတၢ်ဘါ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ် ကီၢ်ဝဲၤဒၢးခိၣ် သရၣ်မီၣ်ၦဲၤႇ တၢ်ကစီၣ်လၢ သရၣ်မ့စိန့ၣ်လီၤ. တနံၣ်အံၤၦၤဟဲကမျၢၢ်ခၢ၁်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီၤၦၤဆဲးလီၤမံၤအိၣ်ဝဲ (၁၃၇) ဂၤန့ၣ်လီၤ.စံးဘျုးဘၣ်စခါကၠံခရံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ အတူၢ်လိ၁်န့ၢ်ၦၤ ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.
 

2 months ago Read News
The Myaungmya Sgaw Karen Baptist Association

Bu Saw Bu Bible School's Brife History

ဖုစီၤဘူးလံ၁်စီဆှံကၠိ မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါ ကၠိစီဆှံတဖျၢၣ်လၢ အအိၣ် ဖျဲၣ်ထီၣ်ဝဲလၢ ကီၢ်မၠီမၠးအပူၤ ဖဲ ၁၉၆၉ နံၣ် အတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ကၠိအမီထိၣ်မ့ၢ်ဝဲ ‘‘ယဂီၢ်ယမူမ့ၢ်ခရံာ်’’  ဖံးလံးပံၤ ၁း၂၁ န့ၣ်လီၤ. ကၠိအံၤအိၣ်သူၣ်လီၤအသးဖဲ ကမျၢကမါ လၢ အစီၤစုၤဒီး ဝ့ၢ်မၠီမၠး သၢမံၤလ၁်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ တၢ်လိၣ်ဘၣ်နီၢ်နီၢ်အဃိ ဖုစီၤဘူးလံ၁်စီဆှံ ကၠိအံၤ , ဟဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ကၠိအံၤ ကအိၣ်ထီၣ်အဂီၢ် ၦၤလၢ အဟ့ၣ်လီၤအသး, ကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, တီခိၣ်ရိၣ်မဲ 
သုးတၢ်ကျဲၤတၢ်လၢ ကၠိအတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ် မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ထိကၠဲၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤလၤကပီၤယွၤဒီး ဖုစီၤဘူးအဂီၢ် ကၠိအံၤဘၣ်တၢ်ယုၢ် န့ၢ်အမံၤလၢ ဖုစီၤဘူးလံ၁်စီဆှံကၠိ န့ၣ်လီၤ. သရၣ်အဆိကကတၢၢ်လၢ ကၠိအံၤမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်မျီ၁်လီၤ ဒီးသရၣ်ဒိၣ်ဝါဒိၣ် န့ၣ်လီၤ. ကၠိခိၣ်အဆိကတၢၢ်တဂၤမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ် မျီ၁်လီၤ ယကၠိခိၣ်ခံဂၤတဂၤမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ဝါဒိၣ် ဒီးကၠိခိၣ်သၢဂၤတဂၤမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်မုၣ်ဒီး ကထၢၣ်လီရၣ်မိ န့ၣ်လီၤ. ကၠိစးထီၣ်အိးထီၣ်အသး ဃု၁်ဒီးတၢ်ဘါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲဖဲ ၁၉၆၉ လါအီကူ၁် ၁၇ သီဒီး တၢ်စးထီၣ်ကၠိဖဲ လါအီကူ၁် ၁၈ သီန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၉၄ နံၣ်န့ၣ် ကၠိအတၢ်လဲၤၦဲၤထီၣ် ၂၅ နံၣ် ဒီးလၢတၢ်ပနီၣ်အဂီၢ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲယူဘလံၤအတၢ်သူၣ်ထီၣ် ခံကထြၢတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂ဝ၁၉ န့ၣ် ကၠိအတၢ်လဲၤၦဲၤထီၣ်ဝဲဒၣ် အနံၣ် (၅ဝ) ယအိၣ်ဒီး တၢ်ပနီၣ်လၢအမ့ၢ် ႇူဘလံၤ အလၢၢ်ထူၣ် ယဖျိကၠိၣ်ဟံၣ်ခံဖျၢၣ် (ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတဖျၢၣ်ဒီး ထံဂၤကီၢ်ဂၤတဖျၢၣ်) န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢ ကၠိစးထီၣ်အိးထီၣ် အသးတုၤလၢ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ကၠိအတၢ်တိ၁်လၢ ဘၣ်တၢ်ဟံးဃ၁်စိ၁်မူအီၤ မ့ၢ်ဒ်လ၁် အံၤအသိးန့ၣ်လီၤ. 
၁. ဒ်သိးဖိမုၣ်ဖိခွါတဖၣ် ကအိၣ်ဘၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိ မၤလိဘၣ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ် ကထါ, ခရံ၁်ဖိအတၢ်စူၢ်တၢ်န၁် , ဒီးထူဂ့ၢ်ယွၤကျိၤလၢ အဘၣ်ဝဲတီဝဲအဂီၢ်.
၂.  ၦၤလၢအသူၣ်အိၣ်သးအိၣ် မၤကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤ ယသးအိၣ်မၤတၢ်သးခုကစီၣ် အတၢ်မၤတဖၣ် ကမၤဘၣ်ဝဲအဂီၢ်
၃.  ဒ်သိးကဒုးအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ယွၤအခ့အၦၤ ၦၤမၤတၢ်ဖိလၢ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ ဒီးမၤစၢၤ ဘၣ်က့ၤမိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် အတၢ်လိၣ်အဂီၢ်. 
၄. ဒ်သိးကကတဲ၁်ကတီၤသိၣ်လိကၠိဖိမုၣ်ခွါ လၢကသ့ကဲခိၣ်ကဲနၢ်လၢ သူၣ်ဂ့ၢ်သး ကျိၤ
၅.  ၦၤလၢသးအိၣ်မၤလိကစၢ်ယွၤ ကလုၢ်ကထါတဖၣ် ကမၤလိဘၣ်တၢ်လၢ တၢ် လၢ၁် ဘူၣ်လၢ၁်စ့ၤစှၤစှၤအဂီၢ်.
ကၠိတဖျၢၣ်အံၤ အတၢ်လဲၤအိၣ်ဒီး အတၢ်ကီတၢ်ခဲအါမးဘၣ်ဆၣ် လၢယွၤ အဘျုးအဃိ လဲၤတရံးအသးတုၤမုၢ် မဆါတနံၤဒီး ဆံးစၢ်ထီၣ်ဘၣ်ၦၤမၤကစၢ်ယွၤအတၢ် မၤသ့ၣ်တဖၣ် အါမးန့ၣ်လီၤ.

သရၣ်ထူခုၣ်

ကၠိခိၣ်

4 months ago Read News
The Myaungmya Sgaw Karen Baptist Association

၂ဝ၂၃ နံၣ် ကီၢ်မၠီမၠးကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၁)တဘျီ

၂ဝ၂၃နံၣ် ကီၢ်မၠီမၠးကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၁)တဘျီ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၂၂-၂၃သီအနံၤ ဖဲတၢ်လူၢ်ဖးဒိၣ်ခရံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ကဝီၤ(၅), ကီၢ်မၠီမၠးန့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ - မုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤ (စံး၂၇း၁၄ႇ ယၡါ၄ဝး၃ဝ-၃၁) န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၂သီဂီၤ ၁ဝးဝဝနၣ်ရံၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤလၢတၢ်ဘါဖုၣ်ကိ၁်ႇ ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢ ဖုသရၣ်ဒိၣ်ကဲလဲးစ် (ကမါဒိၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်, ကဝီၤလွံၢ်)န့ၣ်လီၤ. ဝံၤပိ၁်ထွဲထီၣ်အခံဆူ ကီၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ် အကျိၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးလၢဟါ ၇းဝဝနၣ်ရံၣ်အိၣ်ဒီး မူးသးဖှံအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.
လါအ့ဖြ့ၣ်၂၃သီအိၣ်ဘှံးနံၤဂီၤ ၇းဝဝနၣ်ရံၣ်တၢ်ဘါ သရၣ်သမါအကရၢဟံးန့ၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်အဲၣ်ဆိ(ကီၢ်သရၣ်သမါကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်) မၤသကိးဒီးကဝီၤယဲၢ်ကဝီၤယဲၢ်ကဝီၤသရၣ်သမါတဖၣ် တၢ်ကစီၣ်တခီမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ကွၢ်လၢ်(စခါကၠံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်, ကဝီၤခံ)န့ၣ်လီၤ.၁ဝး၃ဝနၣ်ရံၣ်မုၢ်ဆါတၢ်ဘါ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ ကီၢ်ခိၣ်သရၣ်ဒိၣ်ဘၤနါဘၤဆၢ (ဖီထူကျိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်) န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်သရၣ်လီၢ်ဒိၣ်ထူ ဒုးသ့ၣ်ညါကီၢ်ဝဲၤလီၢ် ၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ဝံၤ လဲၤဆူတၢ်ဘၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဘၣ်တၢ်မၤသကိးအီၤလၢ ဝဲၤကျိၤခိၣ်နၢ်သရၣ်သမါ သ့ၣ်တဖၣ်ဒီးလၢကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘါဖးဒိၣ်တဘျီအံၤ အိၣ်ဒီးတၢ်လုၢ်ထီၣ်ပ၁်စီဆှံက့ၤကီၢ်မၠီမၠးမီထိၣ်လၢ ကဘၣ်တၢ်စိ၁်မူအီၤတပယူ၁်ဃီလၢအမ့ၢ် - လဲၤလၢညါတုၤလၢတၢ်လၢတၢ်ၦဲၤ(ဧ့ၤ၆း၁-၂ႇ အ့း၃း၁၉)န့ၣ်လီၤ. တၢ်လုၢ်ထီၣ်ပ၁်စီဆှံ အဂီၢ်သရၣ်ဒိၣ်လၢအယၢ်ထီၣ်အစုမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ကွၢ်လၢ်ႇ သရၣ်ဒိၣ်မု၁်သးႇ သရၣ်ဒိၣ်ဖြီမံးစ်ဒီး သရၣ်ဒိၣ်အိၣ်ခ့ၣ်ဝါတဖၣ်ဒီးၦၤလၢအဘါထုကဖၣ်မ့ၢ်သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်အဲၣ်ဆိန့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢဟ့ၣ်ၦၤတၢ်ကစီၣ်လၢတၢ်ဘါဖးဒိၣ်တဘျီအံၤမ့ၢ်ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘါကတီၢ်တၢ်ထၢဖှိၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်ခံဘျီဒီးၦၤသခူထီၣ်တၢ်မၤဘူၣ်မ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်မု၁်သး(ကၠီကရၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်?ကဝီၤခိၣ်ယဲၢ်)န့ၣ်လီၤ.တၢ်ကတိၤစံးဘျုးက့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအတူၢ်လိ၁်တၢ်ႇ ခၢၣ်စးလၢအဟဲသ့ၣ်တဖၣ်ဒီးခဝ့ၡၢၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ကီၢ်ခၢၣ်စးမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ကျၢၤထူ(သၣ်လ့လူၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်? ကဝီၤသၢ)န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ ပအိၣ်ဒီးတၢ်ဒ့ဆှၢနု၁်လၢပဟံၣ်လူၢ်ႇ ပဟံၣ်ၦၢ်ႇ တၢ်လူၢ်ဖးဒိၣ်ပ၁်ဖှိၣ်ပၢ်အတၢ်ဒ့ဒီးကမါဖိႇ တၢ်လူၢ်ဖးဒိၣ်ပ၁်ဖှိၣ်သီတူ၁်တၢ်ဒ့သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးလၢကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤတၢ်ဆဲးလီၤမံၤခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ(၁၄၁)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
The Myaungmya Sgaw Karen Baptist Association

ခိၣ်နၢ်သီလၢကီၢ်မၠီမၠး

ကီၢ်မၠီမၠး အိၣ်ဒီးခိၣ်နၢ်အတၢ်ဆီတလဲ၀ံၤ ခိၣ်နၢ်လၢ ဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤအသီတဖၣ် ဖဲ(၁၉.၄.၂၀၂၂)အနံၤန့ၣ် လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤဆူခိၣ်နၢ်အသီတဖၣ်အစုပူၤန့ၣ်လီၤ. အဆိအိၣ်ဒီး တၢ်ဘူၣ်သကိးဘါသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ မ့ၢ်၀ဲသရၣ်ဒိၣ်ဘၤနါဘၤဆၢ, တၢ်ကစီၣ်-သရၣ်ဒိၣ် ဆၣ်အဲၣ်ဆိန့ၣ်လီၤ. သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်မီၣ်မီၣ်(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်) ကတိၤလီၤတၢ်၀ံၤဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီး တၢ်မၤဆူ သရၣ်လီၢ်ဒိၣ်ထူ(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်သီ)အစုပူၤ, သရၣ်လီၢ်ဒိၣ်ထူ(သးစၢ်ၦၤနဲၣ်တၢ်)ကတိၤလီၤတၢ်၀ံၤ ဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီးတၢ်မၤဆူ သရၣ်အဲဖရဲး(သးစၢ်ၦၤနဲၣ်တၢ်သီ)အစုပူၤ, သရၣ်မုၣ်ကဲဘျုးဖီ(ခ.တၦၤနဲၣ်တၢ်)ဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီး တၢ်မၤဆူ သရၣ်မုၣ်ဟဲးပ့ၣ်(ၦၤနဲၣ်တၢ်သီ)အစုပူၤ, သရၣ်ဒိၣ်ဘၤနါဘၤဆၢ(ပိာ်ခွါၦၤနဲၣ်တၢ်)ဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီး တၢ်မၤဆူ သရၣ်အီၣ်သဲးထူ(ၦၤနဲၣ်တၢ်သီ)အစုပူၤ ဒီး သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လီရၣ်မိ(ဖုစီၤဘူးလံာ်စီဆှံကၠိခိၣ်)ဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီး တၢ်မၤဆူ သရၣ်ထူခုၣ်(ကၠိခိၣ်သီ)အစုပူၤန့ၣ်လီၤ. ခိၣ်နၢ်အသီတဖၣ်အဂီၢ် ၦၤလၢဘါထုကဖၣ်တၢ်မ့ၢ်၀ဲဖုသရၣ်ဒိၣ်၀ါဒိၣ်န့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5