KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

Communication Department

Books Available from KBC, D.Com 2023

လံ၁်လၢပဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤသ့လၢ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ႇ တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိ၁်သးဝဲၤကျိၤသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဒ်လ၁်အံၤအသိးန့ၣ်လီၤ.
လံ၁်တၢ်န့ၢ်သါအဃံအလၤ နီၢ်ဂံၢ်(၁၃)              -  ၂၅ဝဝဘး
လံ၁်တၢ်န့ၢ်သါအဃံအလၤ နီၢ်ဂံၢ်(၁၅)              -  ၃ဝဝဝဘး
ၦၤတမှံၤလဲၤတၢ်တဂၤအသးသမူ(ထံၣ်သၣ်ပၠၣ်)  -  ၂၅ဝဝဘး
တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ဖုသရၣ်ဒိၣ်ရိလဲ ခွါယၢၣ်ပ၁်ဖှိၣ်  - ၁ဝႇဝဝဝဘး

ဆဲးကျိးနီၣ်ဂံၢ်- ဝ၉၂၅၄ဝဝ၇၄၂၂

++ တိၢ်နီၣ် - ဒ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တၢ်အိၣ်သးအသိ လံ၁်လဲၢ်အၦ့ၤတၢ်ဆီတလဲအိၣ်ထီၣ်သ့လီၤ.

1 month ago Read News
Communication Department

တၢ်သ့ကတီၤ P.A system တၢ်မၤလိ


တၢ်သ့ကတီၤ PA System တၢ်မၤလိ
တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤအီၤလၢ တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိ၁်သးဝဲၤကျိၤ ဖဲ ၂၁.၇.၂ဝ၂၃ နံၤႇ စးထီၣ်လၢ ဂီၤ ၈း၃ ဝန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤအတၢ်ပညိၣ်တၢ်ကွၢ်စိမ့ၢ်ဝဲ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ႇ ဝဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ကသ့ကတီၤတၢ်ပီးတၢ်လီႇ ကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်မၤဒိၣ်ကလုၢ်ႇ ကစူးကါက့ၤတၢ်မၤလိလၢအဒိးန့ၢ်တဖၣ်ဖဲ ဝဲၤကျိၤအတၢ်လိၣ်အကတီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ ဝဲၤလီၢ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါႇ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ႇ တၢ်မၤလိအကတီၢ်ႇ တကးဒံးဘၣ်ကသ့ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤက့ၤဆူၦၤလၢအလိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်မၤလိအဘျီအံၤဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤလၢ သရၣ်မုၣ်ၡံထၣ်ဖီ(ကျိၣ်စ့ဒီးတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်ဝဲၤကျိၤႇ ၦၤနဲၣ်တၢ်) အတၢ်ကတိၤတူၢ်လိ၁်ဒီး တၢ်ထုကဖၣ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါန့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢအဟ့ၣ်ခီ ဟ့ၣ်နီၤတၢ်မၤလိတဘျီအံၤမ့ၢ်ဝဲ -သရၣ်န့ၢ်ဘျုး (ၦၤပၢၤစ့)န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိတဘျီအံၤၦၤလၢအဟဲထီၣ်မ့ၢ် ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် ဝဲၤကျိၤ(၁၄)ကျိၤ ခၢၣ်စးတနီၤန့ၣ်လီၤ.ဝဲၤကျိၤလၢအဟဲထီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ- ပိ၁်ခွါဝဲၤကျိၤႇ သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤႇ လံ၁်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤႇ တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤႇ ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤႇ တၢ်ကတဲ၁်ကတီၤဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤဒီး နဲၣ်ရွဲၣ်ဝဲၤဒၢးၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိအိၣ်ဝဲဒၣ် (၁ဝ)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

7 months from now Read News
Communication Department

တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး ဒီးမုၢ်မဆါတနံၤအံၤအတၢ်တၤ by Rev.Dr Ler Wah

      ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ် တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သးဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘၣ်လၢအမ့ၢ် တၢ်ကတိၤလီၤဆီ ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမ့ၢ်ဝဲ-(တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး ဒီးမုၢ်မဆါတနံၤအံၤအတၢ်တၤ) ၦၤဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်မ့ၢ်ဝဲ- သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်လၢၢ်ဝါ (ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သးဒီး ထုးထီၣ်ရၤလီၤဝဲၤကျိၤႇ ကီၢ်တကူၣ်)န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ အိးထီၣ်တၢ်ဘါလၢ သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လ့ထူ(နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤႇ တၢ်ပၢတၢ်ဆှၢ), တၢ်ထုကဖၣ်ဆၢဂ့ၤ-သရၣ်ဝ့ဘံၣ်(ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤ), တၢ်အဲၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤန့ၢ်လၢ သရၣ်မုၣ်ရှံထၣ်ဖီ(ၦၤပၢၤစ့)န့ၣ်လီၤ. ဝဲၤကျိၤၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် ဟဲထီၣ်သကိးခဲလၢာ်အိၣ်ဝဲ(၃၇)ဂၤန့ၣ်လီၤ.               

8 months ago Read News
© 2023 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5