KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

ကီၢ်တီအူပကူ ၦၤကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်ကစီၣ်

Associations

Date 2024-04-03 11:33:54

ကီၢ်တီအူပကူ ၦၤကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်ကစီၣ်

တနံၣ်အံၤ ကီၢ်တီအူပကူ ၦၤကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် သုးကျဲၤမၤဘၣ်တနံၣ်တဘျီတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအမူး ဖးဒိၣ်(၁၆၈) ဘျီတဘျီ ဒ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်ဘူၣ်သကိးဘါသကိး အတၢ် ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ (၇-၈.၃.၂ဝ၂၄)နံၣ်ဖဲ လၢၢ်ပူၤကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ဝ့ၢ်တီအူန့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ် ခၢၣ်စးမ့ၢ်ဝဲ မုၣ်(၈ဝ)ဂၤႇ ခွါ(၁ဝ၅)ဂၤ ခဲလၢ၁် (၁၈၅)ဂၤန့ၣ်လီၤ. ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ခိၣ်နၢ် ဒီးကီၢ်အဂၤခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဟဲဒီး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါစ့ၢ်ကီး ကီၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤန့ၣ်လီၤ. (၈.၃. ၂ဝ၂၄)နံၣ်ဟါ (၃းဝဝ)နၣ်ရံၣ် ဟ့ၣ်လီၤစ့ၢ်ကီးလံ၁်အုၣ်သးဆူ ၦၤလၢအမၤလိလံ၁်စီဆှံခီဖျိတၢ်ကွဲး(၁၁)ဂၤဒီး ဟံးန့ၢ် လံ၁်အုၣ်သး(၉)ဂၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်မၤလၤကပီၤ ၦၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ် (Doctor of Ministry)တၢ်မၤလိလၢ အမ့ၢ်သရၣ်မုၣ် အ့အ့မၠဲၣ်န့ၣ်လီၤ. စံးဘျုးဘၣ် ၦၤကညီဘျၢထံ ခဝ့ၡၢၣ်ခိၣ်နၢ်ဒီး ကီၢ်အဂုၤအဂၤခိၣ်နၢ်ကိးဂၤလၢ ဟဲဒီးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ မၤလၤကပီၤသကိးယွၤခီဖျိ တၢ်ကတိၤ ဆၢဂ့ၤဆၢဝါမ့ၢ်ဂ့ၤႇ တၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ ယွၤအကလုၢ်ကထါတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ ဒီးတၢ်ထုကဖၣ်အဃိမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5