KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

Finance and Property Department

ၦၤကညီဘျၢထံခ၀့ၡၢၣ် ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်တၢ်ထံၣ်စိ

ၦၤကညီဘျၢထံခ၀့ၡၢၣ် ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်တၢ်ထံၣ်စိ
ၦၤကညီဘျၢထံခ၀့ၡၢၣ် ကျိၣ်စ့ဒီးတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်၀ဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးခံသီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအမ့ၢ် တၢ်ကတိၤသကိးဘၣ်ထွဲ"ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်တၢ်ထံၣ်စိ'' တၢ်ဖံးတၢ်မၤဆူညါအဂီၢ် ဖဲ လါအီကူာ်(၂၃-၂၄)သီ,၂၀၂၂နံၣ် ဖဲမ့ယဲကၠီၣ်စွၣ်ကျဲ, အလူၣ်၀့ၢ်ဆၣ်,၀့ၢ်တကူၣ်န့ၣ်လီၤ.ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ ခ၀့ၡၢၣ်ခိၣ်နၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဒါ, ၀ဲၤကျိၤခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒီး ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်တၢ်ထံၣ်စိ ကမံးတံာ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

2 weeks ago Read News
© 2022 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5