KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

ကီၢ်ပၠံၣ်-သၣ်ယၣ်ဝတံၣ် ၦၤကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

Associations

Date 2024-04-03 12:07:54

ကီၢ်ပၠံၣ်-သၣ်ယၣ်ဝတံၣ် ၦၤကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

ကီၢ်ပၠံၣ်-သၣ်ယၣ်ဝတံၣ်ၦၤကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ အဲယွၣ်ကညီဘျၢထံခရံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ လါအ့ဖြ့ၣ်(၂၁-၂၄.၂ဝ၂၄)နံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ-ဟံးဃ၁်ဂၢၢ်ကျၢၢ်တၢ်မၤဘျၢထံခရံ၁်ဖိမံးၡၢၣ် မးသဲ၂၈း၁၈ႇ မၢ်ကူး ၁၆း၁၅ႇ မၤတၢ် ၁း၈ႇ၁၃ႇ၄၇ႇ စံး၉၆း၃ႇ ၁ကွဲး ၁၆း၂၃)န့ၣ်လီၤ. လၢခဝ့ၡၢၣ်ခၢၣ်စး သရၣ်ဒီးကထၢၣ်တနၢ်ထူ(ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ထုးထီၣ်ရၤလီၤလံ၁်လဲၢ်ဝဲၤကျိၤ)လဲၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤဖဲ(၂၁.၄.၂ဝ၂၄)ဟါ (၆း၃ဝ)နၣ်ရံၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ အိၣ်ဒီးတၢ်မၤလၤကပီၤ ၦၤဖျိထီၣ်ယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိၤနံၣ်(၅ဝ)သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.  ၦၤဖျိထီၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိ  နံၣ်(၅ဝ)အိၣ်ဝဲ (၅)ဂၤလၢအမ့ၢ်(၁)သရၣ်မုၣ်လါမ့ၤႇ (၂) သရၣ်မုၣ်လါလုးႇ (၃)သရၣ်မုၣ်အဲၣ်ရိႇ (၄)သရၣ်ဒိၣ်ထူစီရွှ့ၣ်ဒီး (၅)သရၣ်ဒိၣ်လါဖိန့ၣ်လီၤ. လၢၦၤဖျိထီၣ်အကျါ ၦၤဟဲတုၤဒၣ်ထဲ(၂)ဂၤလၢအမ့ၢ် သရၣ်မုၣ်အဲၣ်ရိဒီး သရၣ်ဒိၣ်လါဖိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၂၄.၃.၂ဝ၂၄ ဂီၤ(၁ဝးဝဝ)နၣ်ရံၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤလၤကပီၤ အဲယွၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ႇ သရၣ်ဒိၣ်လါဖိ မၤတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤၦဲၤထီၣ်နံၣ်(၅ဝ)တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်စံးဘျုးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အါဖုဒီး ကမျၢၢ်အါဂၤ ဟဲဒီးမၤလၤကပီၤကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. နၢ်ဟူဘၣ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအမု၁်လၢ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ထူထူန့ၣ်လီၤ. ဟါ(၆းဝဝ)နၣ်ရံၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤဝံၤက့ၤ တၢ်မၤလၢအိၣ်တ့ၢ်တဖၣ်ႇ တၢ်ပျၢ်က့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ပ၁်စီဆှံသးတၢ်ဘါန့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ၦၤဟဲဆဲးလီၤမံၤအိၣ်ဝဲဒၣ်(၁၁၅)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5