KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

The Nyaunglebin Karen Baptist Association

Nyaunglebin Bible School's Brief History

ကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိ လံ၁်စီဆှံကၠိ အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ စးထီၣ် သူၣ်ထီၣ်သးဖဲ ပဟံၣ်စိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (ကျွန်းဒိပ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်တတီၤအံၤမ့ၢ်ဝဲ ကီၢ် ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်တဖုလၢ အအိၣ်ဆီလီၤအသးလၢ (ပကိရိမး) ကစၢၢ် ခိၣ်ဂံၢ်ထံးန့ၣ်လီၤ. သရၣ်စီၤတၢ်မျၢ် မ့ၢ်ပဟံၣ်စိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဂၤ ဒီးအဝဲလဲၤမၤလိ တၢ်လၢအ့စ့ၣ် လံ၁်စီဆှံကၠိဝံၤ ဟဲက့ၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိ (၃) နံၣ်တၢ်မၤလိန့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢအဟဲထီၣ် လံ၁်စီဆှံကၠိန့ၣ် တမ့ၢ်ထဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိလံၤ တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်ဖိလံၤလၢ အအိၣ်လၢကီၢ်အဂၤတဖၣ် နၢ်ဟူဝဲဒီးဟဲမၤလိသကိး တၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်လံ၁်အုၣ်သးအဃိ အမံၤထီၣ်က့ၤလၢ ပဟံၣ်စိလံ၁်စီဆှံကၠိန့ၣ်လီၤ. 
တုၤမ့ၢ်တၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်သါလီၤ ဒ်အံၤဒီး ၦၤအအိၣ်လၢ ကစၢၢ်မုၢ်နု၁်, ပကိရိမး, လၢၢ်ဒိၣ်, ဆီထံး , ကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ဒီး ကီၢ်တကူၣ်ဖိတဖၣ် ဟဲမၤလိသကိးတၢ်ဖဲ ပဟံၣ်စိလံ၁်စီဆှံကၠိန့ၣ်လီၤ. ဖဲဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်, ကီၢ်ဆီထံး ဒီးကီၢ်အဂၤ တဖၣ်ဒၣ်လဲ၁် လံ၁်စီဆှံကၠိတအိၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. 
ကၠိအံၤဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤဖဲ (၁၉၅၁) နံၣ်တုၤလၢ (၁၉၆၅) နံၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢ တဆံလွံၢ်နံၣ်အတီၢ်ပူၤ ကၠိဖိလၢ အဟဲမၤလိတၢ်ဒီး ၦၤဖျိထီၣ်အိၣ်ဝဲ (၆၅) ဂၤန့ၣ်လီၤ. လၢခံထံကီၢ်တၢ်အိၣ်သး တမု၁်ဘၣ်အဃိ ဘၣ်ဆိကတီၢ်ကွံ၁်ဝဲဒၣ် (၃) နံၣ်ဝံၤဒီး ဖဲ (၁၉၆၈) နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဒီး ပ၁်ဂၢၢ်ပ၁်ကျၢၤအီၤလၢ ကအိးထီၣ်က့ၤလံ၁်စီဆှံ ကၠိဖဲ ဝ့ၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ဒီး တၢ်ပ၁်ဂၢၢ်ပ၁်ကျၢၤအီၤဒ် ကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် ကညီဘျၢထံခရံ၁် ဖိလံ၁်စီဆှံကၠိတဖျၢၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ဖဲ (၁၉၆၉) လါယနူၤအါရံၤ (၃၁) သီ, ကီၢ်တၢ် အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်ဖဲ ဝ့ၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်န့ၣ် ကီၢ်ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံ၁်ဒီး လံ၁်စီဆှံကၠိကမံးတံ၁် ခံဖု စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤဝဲလၢ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိလၢ ဝ့ၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် တၢ်သးခု ကစီၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ. ဖဲ (၁၉၆၉) နံၣ်လါယ​​​​​​နူၤ (၁) သီန့ၣ် ကၠိအံၤဘၣ်တၢ် စးထီၣ် အိးထီၣ်အီၤဒီး ကၠိခိၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ထူမဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထံၣ် (Vision) 
ဒ်သိးကမၤတၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤဒီး မၤန့ၢ်ကျဲလၢ ကဆှၢက့ၤၦၤလၢ  တသ့ၣ်ညါယွၤတဖၣ် ဆူတၢ်သ့ၣ်ညါက့ၤခရံာ်အတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဂီၢ်.

တၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်ပ၁်ဖျါ (Mission Statement)
ဒ်သိးကနၢ်ပၢၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါ ယကဒိးန့ၢ်တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်ဒီး ကဒိးန့ၢ် ကျဲလၢ ကမၤတၢ်သးခုကစီၣ်အဂီၢ်.

တၢ်ပညိၣ်ဖီတၢၣ် (Goals) 
ဒ်သိးကမၤစၢၤ ၦၤကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်သ့ၣ်ညါကစၢ်ႇွၤကလုၢ်ကထါ ယထူဂ့ၢ်ယွၤဂ့ၢ်အတၢ်ဆိကမိၣ် ယတၢ်သ့ကဲခိၣ်ကဲနၢ်ဒီး တၢ်သ့သိၣ်လိနဲၣ်ယုၤတၢ်လၢ ခရံာ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အပူၤဒီး တၢ်သးခုကစီၣ်အဘၢၣ်ကဝီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်တိ၁်ပ၁် (Objectives) 
- ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါထူကလုၢ်ႇွၤကထါ အလုၢ်အလၢ်.
- ဒ်သိးကဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ် တၢ်ဆိကမိၣ် ဘၣ်ဃးဒီးထူဂ့ၢ်ႇွၤကျိၤ
- ဒ်သိးကကတဲ၁်ကတီၤ ၦၤမၤတၢ်သးခုကစီၣ်လၢအထီၣ်ဘးတဖၣ်အဂီၢ်.
သရၣ်ဒိၣ်ကပီၤမူ
ကၠိခိၣ်

4 months ago Read News
The Nyaunglebin Karen Baptist Association

ကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ကစီၣ် 2023

ပစံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤဒိၣ်မးလၢ အတၢ်မၤဂ့ၤၦၤကိးဆၢကိးကတီၢ်ဒဲးအဃိန့ၣ်လီၤ. ထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်တၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်တဘၣ်လိ၁် ဘၣ်စးသန၁်က့ အတၢ်ကဟုကယ၁်ၦၤအံး လၢၦဲၤဒိၣ်နီၢ်မးန့ၣ်လီၤ. လါမၢ်ၡး ဂသီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ် ပမၤဘၣ်ကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲ လါမၢ်ၡး ၂သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ် ပမၤဘၣ်ကီၢ်သူၣ်ထီၣ်အသးၦဲၤထီၣ်အနံၣ်(၁ဝဝ)ယူဘလံၤ နံၣ်သးခုတၢ်စံးဘျုးဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ကွၢ် ၂ဝ၂၃နံၣ်အပူၤ ပတၢ်လဲၤခီဖျိကီခဲဒိၣ်မးဘၣ်ဆၣ် ပတတ့ၢ်စၢ်လီၤပဂံၢ်ပဘါဘၣ်ႇ ဒ်တၢ်တိၣ်ထူစံးဘၣ်ၦၤ -(ဟံးန့ၢ်မူဒါဒီးဂဲၤလိ၁်အါထီၣ်) အသိးတဂၤလၢပလီၢ်ပသနၢၣ်ဒၣ်ဝဲ ပဂဲၤလိ၁်သကိးဘၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. 
တနံၣ်အံၤပကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၅၃)ဖှိၣ်ဒီး တၢ်မၢလီၢ်အိၣ်ဝဲ(၁၄)တီၤန့ၣ်လီၤ. ကဝီၤအိၣ်ဝဲဒၣ်(၃)ကဝီၤႇ ကီၢ်အပူၤဝဲၤကျိၤအိၣ်ဝဲဒၣ်(၉)ကျိၤဒီး မိၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိအိၣ်ဝဲဒၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.
ကီၢ်ခိၣ်ကီၢ်နၢ်လၢ(၂ဝ၂၃-၂ဝ၂၆)နံၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ-
ကရၢခိၣ်  - သရၣ်ဒိၣ်အ့ဖြ့ၣ်ထူ
ကရၢခိၣ်စၢၤ - သရၣ်ဒိၣ်ကျၢၤတီ
ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်         - သရၣ်အဲၣ်ဝါ
ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ - သရၣ်ဒီးကထၢၣ်ကၠ့စဲခ့ၣ်
ၦၤပၢၤစ့  - သရၣ်မုၣ်သယုၢ်ဖီ
ၦၤသမံသမိးစ့  -(1) သရၣ်ရ့ရိၣ်   (2) သရၣ်မုၣ်မ့ရံၣ်
ကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ် -(1) သရၣ်ဒိၣ်ဘ့လ့ၣ်ဘွဲ (2) သရၣ်ဒိၣ်ထူၦဲၤဖီ
တၢ်ပ၁်ထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်^သရၣ်မုၣ်ဒီး တၢ်ပ၁်ဂၢၢ်ပ၁်ကျၢၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်^သရၣ်မုၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တဖၣ်စ့ၢ်ကီးပမၤဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.
တနံၣ်အံၤလၢပကီၢ်ပူၤ မိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်ႇ တၢ်မၢလီၢ်တဖၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲ၁်ဒီး တၢ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးႇ တၢ်သုးလီၢ်သုးကျဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပထံၣ်ဘၣ်လၢယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီး ပဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ် မိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် လၢဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲတဖၣ်ဒ် အလီၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.အဃိဒီးစံးဘျုးဘၣ် ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မိၢ်ပၢ်တဖၣ်လၢအဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ၦၤအဃိန့ၣ်လီၤ. မ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ကလီၤလၢ်ဘၣ်သုဝဲဒၣ်ခဲလၢ၁်အလိၤ ထူးထူးတီၤတီၤတက့ၢ်. ဆၢမုၢ်လၢ်လၢသုကသ့ၣ်နီၣ်ၦၤလၢ တၢ်ထုကဖၣ်သၦၢ်ၦၢ်န့ၣ်လီၤ.

8 months ago Read News
The Nyaunglebin Karen Baptist Association

ကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

အဆိကတၢၢ်န့ၣ် စံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်ဒိၣ်မးလၢ အဒုးမူၦၤဒီးဟ့ၣ်ဖံးဟ့ၣ်မၤၦၤလၢအတၢ်မၤဖးဒိၣ် အပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. (၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၃)နံၣ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤအိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိႇ တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲ၁်အါကလု၁်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ကစၢ်ယွၤန့ၣ်တလီၤစၢ်လၢ ပကီၢ်အဂီၢ်ဘၣ်. လၢဆၢကတီၢ်တခါဘၣ်တခါအပူၤန့ၣ်ကစၢ်ယွၤမၤတီအကလုၢ်ဒီးၦၤအဃိ န့ၣ်လီၤ. ထံကီၢ်ဂံၢ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဃိဒီး ပကီၢ်ချၢၣ်လွံၣ်ထူၣ်အပူၤ လီၤဆီဒၣ်တၢ်ကဝီၤနီၣ်ဂံၢ်(၄)အပူၤႇ မိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၁၃)ဖှိၣ်ဒီး တၢ်မၢလီၢ်(၄)တီၢ်အပူၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲန့ၣ်လီၤ. စံးဘျုး ဘၣ်ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် အပူၤစးထီၣ်လၢ နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၤဒီး ခိၣ်နၢ်သရၣ်သမါ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်လၢ အသ့ၣ်နီၣ်ၦၤလၢတၢ်ထုကဖၣ်ဒီးဆီၣ် ထွဲမၤစၢၤၦၤဃု၁်ဒီး ဒီပုၢ်ဝဲၢ်တံၤသကိးၦၤတဂၤဘၣ်တဂၤန့ၣ်လီၤ.တနံၣ်အံၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ဝဲဘၣ်ဆၣ်ဒီး ပကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်အံၤ ပမၤဘၣ်ကီၢ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲလါမၢ်ၡး (၁)သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်လၢ ဝ့ၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ႇ ကီၢ်တၢ်ဘါယွၤသရိ၁်န့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ -ဟံးန့ၢ်မူဒါဒီးဂဲၤလိ၁်အါထီၣ် (ကလီး ၃း၂၃ႇ ကတိၤ ၁၂း၁၁ႇ ဧ့စြၤ ၁ဝး၄ႇ ၁ကရံၣ် ၁၄း၁၂) န့ၣ်လီၤ.ဒီးပအိၣ်ဒီးတနံၣ်တဘျီတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ ဖးဒိၣ်ဒီး လၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဘျီအံၤ ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ် သရၣ်ဒိၣ်ကပီၤမူ(လံ၁်စီဆှံကၠိခိၣ်)န့ၣ်လီၤ. ဒီးခၢၣ်စးခဲလၢ၁်ဟဲ ထီၣ်ဝဲဒၣ် (၁၂၄)ဂၤန့ၣ်လီၤ.ပအိၣ်ဒီးတၢ်စံးဘျုးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢအမ့ၢ် နံၣ်(၁ဝဝ)ယူဘလံၤ တၢ်စံးဘျုးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤ ဖဲလါမၢ်ၡး(၁)သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ် လၢဝ့ၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် ကီၢ်တၢ်သးခု ကစီၣ်ကၠိကရၢၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တနံၣ်အံၤပအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်ဆီသလဲခိၣ်နၢ်သီတဖၣ်မ့ၢ်ဒ်လ၁်အံၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

(၁)သရၣ်ဒိၣ်အ့ဖြ့ၣ်ထူ - ကီၢ်ခိၣ်              (၂)သရၣ်ဒိၣ်ကျၢၤတီ - ကီၢ်ခိၣ်စၢၤ
(၃)သရၣ်အဲၣ်ဝါ - ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်              (၄)သရၣ်ဒီးကထၢၣ်ကၠ့ၣ်စဲခ့ၣ် - ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ
(၅)သရၣ်မုၣ်သယုၢ်ဖီ - ကီၢ်ၦၤပၢၤစ့             (၆)တၢ်ကတဲ၁်ကတီၤဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ် - သရၣ်မုသဖီစူးဒါ
(ရ)တၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ် - သရၣ်လီၤတံၢ် 
(၈)ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ် - သရၣ်မုၣ်အ့နူးယံၣ်

1 year ago Read News
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5