KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

News

News

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် နံၤတဝာ်တၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်ထုကဖၣ်

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် အိၣ်ဒီးနံၤတဝာ်တၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်ထုကဖၣ်ဖဲ လါမ့ၤ(၁)သီႇ ၂ဝ၂၄နံၣ် ဖဲ ခိလ်ကညီဘျၢထံတၢ်ဘါယွၤသရိာ်စးထီၣ် ဂီၤ(၆)နၣ်ရံၣ်တုၤမုၢ်ထူၣ်(၁၂)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်တဲဖျါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ အတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိလၢ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(နဲၣ်ရွဲၣ်)န့ၣ်လီၤ. ပိာ်ထဲထွီၣ်အခံလၢ တၢ်ထုကဖၣ်ဃ့ပျၢ်တၢ်ကမၣ်ႇ တၢ်သးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤဒီး တၢ်သိၣ်လိလံာ်စီဆှံလၢ-သရၣ်မုၣ်ၡံထၣ်ဖီ(ၦၤပၢၤစ့)န့ၣ်လီၤ.တၢ်ထုကဖၣ်လၢကီၢ်အဘ့ၣ်(၂ဝ), လံာ်စီဆှံကၠိႇ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤႇ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤ တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ် ဝံၤ ခံဂၤ(မ့)သၢဂၤပာ်ဖှိၣ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်စီဆှံသးတၢ်ဘါ ကတီၢ် ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်မၠီမၠးဖီ(နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤႇ တၢ်ရ့လိာ်မၤသကိးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်)န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီတကတီၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်မုၣ်မူမုၣ်ဝါ(ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ယွၤဂ့ၢ်ပီညါဝဲၤကျိၤ)န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲပာ်ဖှိၣ်ဘါသကိးယွၤခဲလၢာ်အိၣ်ဝဲ(၄၇)ဂၤန့ၣ်လီၤ.
3 weeks ago Read News
News

ပှၤကညီဘျၢထံယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိၤ(K.B.T.S.)ကၠိ အဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်

လံာ်စီဆှံကၠိအံၤဘၣ်တၢ်ပ၁်ဖှိၣ်က့ၤအသးဆူကၠိတဖျၢၣ်ဃီဒ်အမ့ၢ် ၦၤကညီပိ၁်ခွါလံ၁်စီဆှံကၠိ ဘၣ်တၢ်ပ၁်ဂၢၢ်အီၤ လၢအစးထီၣ်လၢ (၁၈၄၅) နံၣ်ဒီး ၦၤကညီပိ၁်မုၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိ အတၢ်စးထီၣ် ဘၣ်တၢ် ပ၁်ဂၢၢ်အီၤလၢ (၁၈၉ရ) နံၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤကဒီးၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ် စးထီၣ်တီၤဒိၣ် လ၁်လံ၁်အုၣ်သးတၢ်မၤလိအတီၤ (Diploma in Theology) ဖဲ (၁၉ရ၃) နံၣ်ဒီး တီၤ ဒိၣ်တု၁်တၢ်မၤလိအတီၤ (B.Th) ဖဲ (၁၉၈၂) နံၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်မၤသကိးဒီး ၦၤကညီ ပိ၁်ခွါ လံ၁်စီဆှံကၠိဒီး ၦၤကညီပိ၁်မုၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 
လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဖဲ တၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်စံးဘျုးႇွၤဒီးမၤလၤကပီၤ ဖုသၣ်ဖၠူၣ်ဒိးဘျၢ ထံၦဲၤထီၣ် (၁၅ဝ) နံၣ် အတၢ်တိ၁်ကျဲၤအခီၣ်ထံး (၅) နံၣ် (၁၉ရ၉ - ၁၉၈၃) နံၣ်အပူၤ န့ၣ် တၢ်သုးကျဲၤတ့ၢ်တၢ်ကတဲ၁်ကတီၤ ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ခိၣ်နၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခီဖျိ ဆီၣ်ထွဲ ၦၤသးစၢ်တဖၣ်လၢ ကမၤလိထီထီၣ်ဘၣ် ယွၤဂ့ၢ်ပီညါတၢ်မၤလိ အတီၤဒ် (B.D) ဒီး (M.Th) တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သုးတၢ်ကျဲၤအံၤ အတၢ်ကွၢ်စိမ့ၢ်တၢ်ကသုးထီထီၣ်ဘၣ် ၦၤ ကညီအလံ၁်စီဆှံကၠိ အတၢ်သိၣ်လိအပတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်ကွၢ်စိအိၣ်ဝဲအသိး ဖဲ (၁၉၈၂) နံၣ်န့ၣ် ဒ်ပပ၁်ဖျါတ့ၢ်လံအသိး လၢကစၢ်ယွၤအဘျုးအဃိ တၢ်သိၣ်လိအပတီၢ် ဘၣ်တၢ်သုးထီထီၣ်အီၤန့ၢ်ဝဲ တုၤလၢ (B.Th)  အတီၤန့ၣ်လီၤ. 
လၢအခီၣ်ထံးဖဲ တၢ်စးထီၣ် (Dip. Theol)  တၢ်သိၣ်လိအတီၤဒီး (B.Th)  တၢ်မၤလိအတီၤတဖၣ်အခါန့ၣ် တီၤ (၂)တီၤအံၤ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲအီၤလၢ ခဝ့ရှၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ် သရၣ်ဒိၣ်ခဖြီးကၠီၣ်ဒွ့ လီၤဂ၁်ဒ်လံ၁်စီဆှံကၠိ လီၤလီၤဆီဆီ တဖျၢၣ်အသိးဒီး အိၣ်ဖျါဝဲဒ်ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ် အလံ၁်စီဆှံကၠိအိၣ်(၃)ဖျၢၣ် မ့ၢ်လၢ အထြၢးစတံလၢ အကွၢ်ထွဲကၠိ အိၣ်လီၤဆီလိ၁်သး (၃) ဖုအပူၤအံၤအါဂၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ် ၦၤတဂၤဃီလၢ အဘၣ်လၢ၁်ဂံၢ်လၢ၁်ဘါ ယလၢ၁်ဆၢလၢ၁်ကတီၢ်အါဘျီန့ၣ်လီၤ. သၦၢ်ကတၢၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤဒိၣ်ထီၣ် အဝဲသ့ၣ်သ့လီၤန့ၣ် ပနၢ်ပၢၢ်ပဝဲဒၣ် သ့န့ၣ်လီၤ. 
လၢတၢ်အံၤအဃိ အဝဲသ့ၣ်ကလၢၢ်ဘၣ်က့ၤဝဲလၢ တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါန့ၣ် အိၣ်ှ့ပါ အသးဒီး တၢ်လၢ၁်ဘူၣ်လၢ၁်စ့ၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ဘၣ်သုးကျဲအီၤ ဒီကထၢလိ၁်သးအဃိ ထံၣ်ဝဲလၢကျဲအဂ့ၤကတၢၢ် မ့ၢ်တၢ်ကပ၁်ဖှိၣ်က့ၤ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်အလံ၁်စီဆှံကၠိ (၃) ဖျၢၣ်လၢ အတၢ်ကွၢ်စိမ့ၢ်ဒၣ် တၢ်ဒ်သိးသိးတမံၤဃီ ယအတၢ်သိၣ်လိအဂ့ၢ်အကျိၤ မ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီ ယၦၤသိၣ်လိတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ၦၤတဖုဃီဒီး ထြၢးစတံအကမံးတံ၁်ဖိအါ ဒၣ်တၢ်တက့ၢ် မ့ၢ်ဒၣ်ၦၤတဂၤဃီဆူကၠိတဖျၢၣ်ဃီန့ၣ်လီၤ.
တၢ်သုးတၢ်ကျဲၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤတဆီဘၣ်တဆီ အိၣ်ဒီးအကျဲအကပူၤဒၣ်ဝဲ ယထြၢးစတံတဖၣ် အိၣ်ဖှိၣ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤသကိးဝဲ တဘျီဘၣ်တဘျီလီၤတံၢ်လီၤဆဲး အိၣ်ဒီး တၢ်ဃ့တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲအဂီၢ်သတးဒီး ကၠိတဖၣ်အံၤ ပ၁်ဖှိၣ်က့ၤအသး ဒ်ကၠိတဖျၢၣ်ဃီအသိး စးထီၣ်ဖဲ (၁၉၈၆) နံၣ်ဒီး ကဲထီၣ်က့ၤဝဲ ‘‘ၦၤကညီဘျၢထံယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိၤ’’ န့ၣ်လီၤ. 
(၁၉၈၇) နံၣ်အလီၢ်ခံ သရၣ်၊သရၣ်မုၣ်သိၣ်လိတၢ်တနီၤ မၤန့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယ၁်လၢ ကဟးထီၣ်မၤလိဘၣ်တၢ်ဆူ ထံဂၤကီၢ်ဂၤလၢ တၢ်မၤလိအါထီၣ်တၢ်အဂီၢ်ဒီး ဟဲက့ၤကဒါက့ၤပှီၢ်ပှီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အိၣ်ဝဲအသိး သရၣ်၊သရၣ်မုၣ် သးစၢ်လၢခံတဖၣ်စ့ၢ်ကီး လဲၤဒီးဟဲက့ၤဝဲလီၤ. တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒ်သိးအံၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ် လၢကၠိအတၢ်လဲၤဆူညါ တပယူာ်ဃီအဂီၢ်အသိး ကဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤဒၣ်အီၤထီဘိ န့ၣ်လီၤ. 
လၢတၢ်ဆၢကတီၢ် လဲၤထီၣ်လဲၤထီအပူၤ ဒ်ကစၢ်ႇွၤဒုးထံၣ်ကၠိခိၣ်ကၠိနၢ် သရၣ်၊သရၣ်မုၣ်သိၣ်လိတၢ်တဖၣ်အသိး တၢ်မၤလိအတီၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်သုးထီထီၣ် စ့ၢ်ကီးအီၤန့ၣ်လီၤ. 
(က) ထူဂ့ၢ်ယွၤကျိၤတၢ်သိၣ်လိတဖၣ် အတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ (Theological Education) 
(၁)  ဖဲ (၂ဝဝ၁) နံၣ်န့ၣ် Diploma of Theology (Dip.Theol) တၢ်မၤလိဘၣ်တၢ် သုးထီထီၣ်အီၤဆူ (Bachelor of Theological Studies, B.T.S) 
(၂)  ဖဲ (၂ဝဝ၃) နံၣ်န့ၣ် Master of Arts in Religion (MAR)  တၢ်မၤလိဘၣ်တၢ်စး ထီၣ်အီၤ
(၃)  ဖဲ (၂ဝဝ၃) နံၣ်န့ၣ် Master of Divinity (M.Div)  ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤ
(၄)  ဖဲ (၂ဝဝ၃) နံၣ်န့ၣ် Certificate of Church Music (CCM)  ဘၣ်တၢ်စးထီၣ် အီၤဒီး အိၣ်ဒီးတၢ်တိ၁်ကျဲၤလၢ ကဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်သိၣ်လိအတီၤတုၤလၢ မံၤလၤ ဒိၣ် Bachelor ဒၣ်လဲ၁်လီၤ.
(ခ) ပီညါသဘျ့ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်မၤလိ (Liberal of Arts)  
ဒ်တၢ်လိၣ်အိၣ်ဝဲအသိး စးထီၣ်လၢ (၂ဝဝ၃) နံၣ်န့ၣ် တၢ်မၤၦဲၤန့ၢ်ဘၣ် ဖိလံၤသူၣ်စၢ်သးဘီၣ်တဖၣ် အတၢ်မၤလိ လၢနီၢ်ခိတကပၤအဂီၢ် ပီညါသဘျ့ဃုသ့ၣ်ညါ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢလ၁်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်သုးကျဲၤအီၤတဆီဘၣ်တဆီ တပတီၢ်ဘၣ်တပတီၢ်န့ၣ်လီၤ. 
(၁) မံၤလၤဒိၣ်တၢ်မၤလိလၢ အဲကလံးကျိ၁် (Bachelor in Communicative English) ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်သုးကျဲၤအီၤစးထီၣ် လၢလံ၁်အုၣ်သး (Certificate)  အပတီၢ်န့ၣ် လီၤ. 
(၂) မံၤလၤဒိၣ်လၢ ခီၣ်ဖၠူၣ်ထၢၣ်စဲအ့ၣ် (Bachelor in Computer Science) အပတီၢ် န့ၣ်လီၤ. 
(၃) မံၤလၤဒိၣ်လၢ တၢ်ပၢဆှၢမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွ၁် (Bachelor in Business Administration) ဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤစ့ၢ်ကီးအီၤ စးထီၣ်လၢ လံ၁်အုၣ်သး (Certificate) န့ၣ်လီၤ. လၢပီညါ သဘျ့ဃုသ့ၣ်ညါ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ အတၢ်သိၣ်လိတဖၣ်အဂီၢ် ပစံးဘျုးယွၤလၢ ပအိၣ်ဒီးပၦၤကညီသရၣ်၊သရၣ်မုၣ်လၢ အမၤတ့ၢ်တၢ်လၢ ခီလ့ၣ်ကၠိတဖၣ်ဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤဘၣ်ထွဲတဖၣ် လၢအဟဲမၤသကိးတၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. 
(၄) မံၤလၤဒိၣ်လၢ ၦၤကညီကျိ၁် (Karen Language Degree) ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်စ့ၢ် ကီးအီၤလၢ တၢ်ကတိ၁်ပ၁်က့ၤဒီး နီၤဟ့ၣ်ၦၤကညီကျိၤဒီး လံ၁်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 
လၢတၢ်အံၤအမဲ၁်ညါ စးထီၣ်လၢ (၁၉၉၉) နံၣ်န့ၣ် ကၠိစးထီၣ်သုးကျဲၤဟ့ၣ် ၦၤမၤတၢ်သးခုကစီၣ် ဖျိးစိတဖၣ်လၢ တၢ်လၤကပီၤ (D.D ဒီး MOCS)  တဖၣ်န့ၣ် လီၤ. 
ကၠိအိၣ်ဒီးတၢ်တိ၁်ပ၁်လၢ တုၤဃီၤ (၂ဝ၂ဝ) နံၣ်ဖဲ လံ၁်စီဆှံကၠိလၢ ၦၤကညီဖိ အဂီၢ် ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤၦဲၤထီၣ် (၂ဝဝ) နံၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ ယကဆိကတီၢ်ကွံ၁်တၢ်သိၣ်လိ လၢ (L.Th) အတီၤမ့ၢ်လၢ ပကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိတဖၣ် စးထီၣ်တ့ၢ်လံတီၤအံၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး တိ၁်ပ၁်စ့ၢ်ကီးဝဲလၢကစးထီၣ် (M.Theol) တီၤတၢ်မၤလိန့ၣ်လီၤ.
                       

                                         သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ခရံ၁်စတိၣ်ဖၢၣ်ဒ့
                ကၠိခိၣ်ဒိၣ်
             ၦၤကညီဘျၢထံယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိၤ

6 months ago Read News
News

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ဆါဟံၣ် အိၣ်ဒီး နံၣ်(၃ဝ)တၢ်စံးဘျုး

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ဆါဟံၣ် အိၣ်ဒီး နံၣ်(၃ဝ)တၢ်စံးဘျုးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ဖုသၣ်ဖၠူၣ်ဘျီရိဖှိၣ်ႇ ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ်(၃ဝ), ၂ဝ၂၃အနံၤ ဟါ(၃းဝဝ)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တဘျီအံၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ မ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်မုၣ်နံထၣ်(တၢ်ကဟုကယာ်ဒီး တၢ်ကူၣ်လိာ်တၢ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်)န့ၣ်လီၤ. ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ ဖးထီၣ်လံာ်စီဆှံဝံၤအိးထီၣ်တၢ်ဘါန့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်သးဝံၣ်ရိလၢ KBC တၢ်ဆါဟံၣ်ၦၤမၤသကိး တၢ်ဒီး  (KBTS) ကၠိဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤဆၢဂ့ၤဆၢဝါလၢ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ (ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်) ဝံၤ တၢ်တဲဖျါတၢ် ဆါဟံၣ်တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤလၢ ဒီးကထၢၣ်ယံၤအ့လးန့ၣ်လီၤ. အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်မၤလၤကပီၤၦၤမၤသကိးတၢ်လၢ ( KBC) တၢ်ဆါဟံၣ်လၢ အနံၣ်(၂ဝ)ဒီးအဖီခိၣ်တဖၣ်လၢ အမ့ၢ် သရၣ်မုၣ်နီၢ်ခၣ်ရံ(မၤတၢ်-၂၁)နံၣ်ႇ သရၣ်မုၣ်ဆၢဂ့ၤဝါ(မၤတၢ်-၂၂)နံၣ်ႇ ဒီးသရၣ်မုၣ်ဖဲစ့(မၤတၢ်-၂၆)နံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤမၤလၤကပီၤတၢ်လၢ- သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လ့ထူ(နဲၣ်ရွဲၣ် သဃဲၤ တၢ်ပၢတၢ်ဆှၢ)ႇ ဒီး တၢ်ဆၢဂ့ၤထုကဖၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ခရံာ်စတိၣ်ဖၢၣ်ဒ့(ပဘယဖကၠိခိၣ်)ႇ ဒီးတၢ်သးဝံၣ်ဆၢ ဂ့ၤဆၢဝါလၢ သရၣ်အံၤစဲးဝါန့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်သးဝံၣ်သကိး ထါအသီ(၄၁)ဝံၤႇ ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်-သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်မၠီမၠးဖီ(နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ ကမံးတံာ်ပၢဆှၢရ့လိာ်မၤသကိးတၢ်သးခုကစီၣ်)အစုပူၤန့ၣ်လီၤ. နၢ်ဟူဘၣ်တၢ်သးဝံၣ်လၢ (KBC)ၦၤမၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထုကဖၣ်လၢ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ကြံထၣ်ဒ့ၢ်ဝံၤ နၢ်ဟူဘၣ် တၢ်ဒ့လၢ KBTS စၢၤ သဲွၣ်သီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤစံးဘျုးဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢ သရၣ်မုၣ်ထူခုၣ်ကလုာ်ဖီ(တၢ်ဆါဟံၣ်ခိၣ်ကျၢၤ)န့ၣ်လီၤ. ထါပျၢ်လၢ ထါသးဝံၣ်ကစၢ်ယွၤအသီ(၂၅၉)ဝံၤ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ရွှ့ကၠါ(ပဘယဖကၠိခိၣ်စၢၤ)ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်စံးဘျုးတၢ်အီၣ်တၢ်ထုကဖၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်သ့အီၣ်ထ့န့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်ဟဲခဲလၢာ်အိၣ်ဝဲ(၁ဝဝ)ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

6 months ago Read News
News

တၢ်တြီဆၢဒီသဒၢကသံၣ်မူၤဘှိး(Workshop)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် ဝဲၤကျိၤလၢသးစၢ်တၢ်မၤဂီၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်တြီဆၢဒီသဒၢကသံၣ်မူၤဘှိး( ျွသှမုျ့သစ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဖဲ လါအီးကထိဘၢၣ်(၂၄-၂၅သီ)ႇ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤမ့ၢ်(၂)သီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒီးဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ ဝဲၤကျိၤလၢသးစၢ်တၢ်မၤဂီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒၢးန့ၣ်လီၤ. သရၣ်?သရၣ်မုၣ်လၢတီခိၣ်ရိၣ်မဲဟံးစုနဲၣ်ကျဲ တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ-ီမ.ှၠ တူင ညံအန အ(၁်ပျခ့သအ့နမၠစငျအ) ယဒီး ီမ. ဗခာ နွၠဘမငနူ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ ၦၤဟဲထီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ-သးစၢ်ဝဲၤကျိၤ /ကရၢ ၦၤနဲၣ်တၢ်/နဲၣ်ရွဲၣ်တဖၣ်လၢ ကီၢ်အတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်(၁၆)ဘ့ၣ်ခၢၣ်စးဟဲတုၤဝဲန့ၣ်လီၤ.

6 months ago Read News
News

Books Available from KBC, C&C 2023

လံ၁်လၢပဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤသ့လၢ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ႇ တၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဒ်လ၁်အံၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

6 months ago Read News
News

Leadership Management Training

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ဒုးဒိၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤ သုးကျဲၤမၤဝဲ ''တၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်ဒီး တၢ်ပၢတၢ်ဆှၢ တၢ်မၤလိ"ခံဘျီတဘျီ ဒီးဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ လါ အီးကထိဘၢၣ် (၁၇-၂ဝ)သီႇ ၂ဝ၂၃ ဖဲ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်နံၣ်တကယၤတၢ်စံးဘျုးတၢ်သူၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤလၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဖဲ(၁၇)သီႇ ဂီၤ (၈းဝဝ)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢ အဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢတၢ်အိးထီၣ်တၢ်မၤလိတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ မ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်မၠီမၠးဖီ(နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤႇ ကမံးတံာ်ရ့လိာ်မၤသကိးတၢ်သးခုကစီၣ်)န့ၣ်လီၤ.လၢကီၢ်(၁၅)ဘ့ၣ်အခၢၣ်စး ၦၤလၢအဟဲ ထီၣ်တၢ်မၤလိအိၣ်ဝဲ(၂၂)ဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိတဘျီအံၤသရၣ်သိၣ်လိတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒီးကထၢၣ်Ivan, သရၣ်စးန့ၢ်သါ ဒီး သရၣ်ဒီးကထၢၣ်Micheal Di Za Cin သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤဝံၤအီၤဖဲ လါအီးကထိဘၢၣ်(၂ဝ)သီ ခီဖျိတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဒီး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါကတီၢ် ၦၤလၢ ဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လ့ထူ(နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤႇ တၢ်ပၢတၢ်ဆှၢ)န့ၣ်လီၤ.

7 months ago Read News
News

Women Department

လံာ်လၢ ဒိးန့ၢ်သ့ဖဲ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ တဖၣ်
တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ- ၁၅ဝဝဘး
ဘှ့ၣ်လီၤစီၤမဲးကစံ-၁၅ဝဝဘး
ပိာ်မုၣ်ဖျိးစိ လၢတၢ်သးခုကစီၣ်   အတၢ်မၤ-၁၅ဝဝဘးန့ၣ်လီၤ.
ဆဲးကျိးနီၣ်ဂံၢ်- ဝ၉၂၅၄ဝ၄၅၃၄ဝ

တိာ်နီၣ်- ဒ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တၢ်အိၣ်သးအသိး လံာ်လဲၢ်အၦ့ၤတၢ်ဆီတလဲအိၣ် ထီၣ်သ့လီၤ.

7 months ago Read News
News

နံၣ်ကယၤ(၂၁)မံးၡၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ သၢပတီၢ်တပတီၢ် တၢ်ကတိၤခီလဲ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် အိၣ်ဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခံမံၤလၢ အမ့ၢ် တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါ တၢ်ဒီတဒၢ ပၢဆှၢသုးကျဲၤတၢ် တတၢးတနါ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒီးနံၣ်ကယၤ(၂၁)မံးၡၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ သၢပတီၢ်တပတီၢ် တၢ်ကတိၤခီလဲအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ  သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ လါယူၤ (၂၁)သီ ဂီၤ(၈း၃ဝ)တုၤ(၂၄)သီႇ မုၢ်ဆါ (၁၂)နၣ်ရံၣ်ႇ ၂ဝ၂၃နံၣ် ဖဲဝဲးသ့ၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠးန့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ကမံးတံာ်မၤတၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ခဲလၢာ်အိၣ်ဝဲ(၄၆)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

10 months ago Read News
News

တၢ်ကတိၤလၢညါ

တၢ်ကတိၤလၢညါ

လၢယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဒိၣ်အမုၢ်လၢပတဲတသ့တလၢၣ်ဘၣ်အဃိႇ ပမၤဝံၤဘၣ်က့ၤ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ် တနံၣ်တဘျီကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် ဒီး သးအိၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်ကစီၣ်အံၤ ဒီးနာ်လၢကမ့ၢ်တၢ်သးခုလၢ ၦၤလၢ အဖးဘၣ်ကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
News

တၢ်ထံၣ်လိာ်သကိးသးဒီး ကီၢ်တကူၣ်ခိၣ်နၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဒါတဖၣ်ဒီး ၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်, ကရၢခိၣ်နၢ်တဖၣ်

ၦၤကညီဘျၢထံခ၀့ၡၢၣ် ခိၣ်နၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဒါတဖၣ် ဒီး၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ တၢ်ထံၣ်လိာ်သကိးသးဒီး ကီၢ်တကူၣ်ခိၣ်နၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဒါတဖၣ်ဒီး ၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်, ကရၢခိၣ်နၢ်တဖၣ် လၢ ကီၢ်တကူၣ် ၀ဲၤလီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒၢး ဖဲ(၃၀.၉.၂၀၂၂) အနံၤ န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်လိာ်သးတဘျီအံၤ အိၣ်ဒီး တၢ်ပာ်ဖျါဒီးတၢ်တဲနၢ်ပၢၢ်လိာ်သး ဘၣ်ထွဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤ တဖၣ် ဆူ ကီၢ် ဒီး ခ၀့ၡၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5