KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

News

News

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး ‘‘တၢ်သ့နၢ်ပၢၢ်တၢ်သိၣ်လိကညီစှီၤလံာ်ခီၣ်ထံး အကျိၤအကျဲဒီး တၢ်သ့ဆးလံာ်ဖးဒိၣ်တၢ်မၤလိ’’ ဖဲခဝ့ၡၢၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဃုကထၢႇ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒၢးႇ ၃၉၆ႇဘိၣ်ခၠူးကျဲႇ လါမတီၣ်ႇဝ့ၢ်တကူၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သိၣ်လိအံၤစးထီၣ်ဖဲ လါအီကူာ်(၉)သီ တုၤ(၁၂)သီန့ၣ်လီၤ. သရၣ်သိၣ်လိတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်စ့စီႇ သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်ခုၣ်ၡံႇ သရၣ်မုၣ်စ့ဒံၢ်ဖီ ဒီးသရၣ်ရိၣ်နၢၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.လၢတီအူကီၢ် ကဲၤခၢၣ်ကဲၤဘါႇ ကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်ဘှဲမိၤၦၤႇ ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠးႇ ကီၢ်မၠီမၠးႇ ကီၢ်တကူၣ်ႇ ကီၢ်ပကိတကူၣ်ႇ ကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် ဒီး ကီၢ်ပၠံၣ်-သၣ်ယၣ်ဝတံၣ်အခၢၣ်စး ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိအိၣ်ဝဲ(၁၉)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
News

KBC Vision Mission

တၢ်ထံၣ်စိ-   ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်အတၢ်ထံၣ်စိ မ့ၢ်ဒ်သိးၦၤကညီဘျၢထံတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်လၢကီၢ်ပံၤယီၤအပူၤကဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိ၁်အသး ဒီးမၤသကိး တၢ်သးခုကစီၣ် လၢၦဲၤကိးကပၤဒဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
မံးရှၢၣ်  -  ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ် မ့ၢ်ၦၤကညီဘျၢထံအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် လၢကီၢ် ပံၤယီၤ အပူၤအတၢ်ကရၢကရိထီၣ်အသးဒီး မၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤကညီ ဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်ဂဲၤလိ၁်ဟ့ၣ်လီၤအသးလၢ ၦၤကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တဖၣ်ကအိၣ်ဒီး တၢ်သးတဖျၢၣ်ဃီဒီးမၤသကိးတၢ်လၢ တၢ်သူၣ် လီၤအါထီၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်ႇ တၢ်မၤဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်  ဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဖိတဖၣ်လၢ နီၢ်သးဒီးနီၢ်ခိတုၤဃီၤ ဆူတၢ်အိၣ်ဒီးသူးသ့ၣ် အတီၤခီဖျိ တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤႇ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်သကိးႇ တၢ်သိၣ်လိ မၤယုၤႇ တၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤလံ၁်လဲၢ် ဒီးတၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီးခရံ၁်ဖိတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်ဒီးတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်လၢ ထံလီၢ်ကီၢ် ပူၤဒီးထံဂၤ ကီၢ်ဂၤန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
News

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အသီ တၢ်ကစီၣ်

For more information please right click on photo and open image in new tab.

1 month ago Read News
News

တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သးဝဲၤကျိၤ

တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သးဝဲၤကျိၤ
တၢ်ဘၣ်ထွဲအိၣ်လိာ်သးဝဲၤကျိၤအံၤအိၣ်ဒီးတနွံတဘျီတၢ်ရၤလီၤတၢ် ကစီၣ်ဖဲ (Communicationkarenbc facebook pageန့ၣ်လီၤ. အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤ ဒီးကထၢၣ်ထံၣ်သၣ်ပၠၣ်အလံာ်လၢအမ့ၢ် ‘‘ၦၤတမှံၤလဲၤတၢ်တဂၤအသးသမူ’’ ဖုရိလဲခွါယၢၣ်လံာ်သးဝံၣ်ပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်လီၤ.အိၣ်ဒီးတၢ်ရၤလီၤတၢ် ကလုၢ်လၢအမူ (Living Voice MP3 Audio Player) စ့ၢ်ကီးလီၤ.လံာ်ဒီးတၢ်ကလုၢ် သ့ၣ်တဖၣ်ဒိးန့ၢ်အီၤသ့ၣ်လၢ ဝဲၤကျိၤအဝဲၤလီၢ်ဒီး ခဝ့ၡၢၣ်တၢ်ဆါလံာ်အကျးန့ၣ်လီၤ.

2 months ago Read News
News

တၢ်ကတဲာ်ကတီၤ ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤ

တၢ်ကတဲာ်ကတီၤ ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤ

ဝဲၤကျိၤအံၤအိၣ်ဒီး(English Four Skill class)တၢ်မၤလိ ဒီးဘၣ်တၢ်သုး ကျဲၤမၤအီၤဖဲ လါမ့ၤ(၂)သီႇ၂ဝ၂၂ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအဆၢကတီၢ်မ့ၢ်ဝဲ- ဂီၤ(၉းဝဝတုၤ၁ဝး၃ဝ)န့ၣ်လီၤ.တၢ်မၤလိတဘျီအံၤၦၤထီၣ်ိအိၣ်ဝဲ(၃၁)ဂၤ လၢ ကီၢ်(၁၅)ဘ့ၣ်ခၢၣ်စးန့ၣ်လီၤ. အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်မၤလိလံာ်စီ ဆှံဖဲမုၢ်ခံနံၤဒီး တၢ်ကတိၤလီၤဆီဖဲမုၢ်လွံၢ်နံၤဟါ(၇)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ.ၦၤသိၣ်လိတၢ်တဖၣ် မ့ၢ် ဝဲ-သရၣ်မုၣ်ဘံးထၢၣ်မီရံးႇ သရၣ်မုၣ်မံၣ်မံၣ်သၣ်ခၠိၣ်ႇ သရၣ်မုၣ်မရံနၣ်မူ, သရၣ်မုၣ်နးဖီၣ်ဘှါ ဒီးသရၣ်မုၣ်ဘိၣ်ဘိၣ်မၠ့းတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီး တလါတဘျီ ၦၤမၤလိတ့ၢ်ဖၠၣ်စိမိၤတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ကမံးတံာ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဖဲလါ အခီၣ် ထံးတနွံမုၢ်နံၤဖိဟါ(၇)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလါမ့ၤ (၂၅-၂၆)သီႇ၂ဝ၂၂နံၣ် အိၣ် ဒီး (Church and Community Transformation) တၢ်မၤလိဒီး ကီၢ် (၁၆)ဘ့ၣ်ခၢၣ်စး ၦၤဟဲထီၣ် အိၣ်(၄၁)ဂၤန့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိမ့ၢ် ဝဲသရၣ်မုၣ်နၣ်ဖး(Tear Fund)န့ၣ်လီၤ.

 

2 months ago Read News
News

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ကမံးတံာ်မၤတၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၅၉)ဘျီတဘျီ

မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဃိ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ကမံးတံာ်မၤတၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၅၉)ဘျီတဘျီဘၣ်တၢ်မၤအီၤသ့ဒၣ်ထဲ Online Zoom Cloud Meeting ဒီးဝဲၤလီၢ်ခိၣ်နၢ်တခီ ပာ်ဖှိၣ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးဖဲ ခဝ့ၡၢၣ်ဝဲၤလီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒၢး န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤအိၣ်ဒီး ဝဲၤကျိၤတဖၣ်အတၢ်ပာ်ဖျါဒီး တၢ်အိၣ် ဖှိၣ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤကတိၤသကိးဘၣ် ထွဲ ဒီး တၢ်မၤလၢဘၣ်တၢ်မၤအီၤဒီး ဆူ ညါကဘၣ်တၢ်မၤအီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ် နီၤမ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ဖီဂီၤ(ကရၢခိၣ်)ဒီး သရၣ်ဒိၣ်ဘံးထၢၣ်မီၣ်မီၣ် (ကရၢခိၣ်စၢၤ)တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢ အဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီ အံၤမ့ၢ်ဝဲ-ကရၢခိၣ်တဖၣ်ႇ ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်အိၣ်မူအိၣ်ဒါတဖၣ်ႇ ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ် တဖၣ် ဒီးဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

2 months ago Read News
News

ၦၤဝဲၤလီၢ်ၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ပမၤဘၣ် (၃)သီတၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်ဒီး တၢ်ဘါထုကဖၣ်

မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရၢၣ် ဝဲၤလီၢ်ၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ပမၤဘၣ် (၃)သီတၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်ဒီး တၢ်ဘါထုကဖၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤစးထီၣ်ဖဲ(၇.၃.၂ဝ၂၁)ဟါ(၆းဝဝ)နၣ်ရံၣ် တုၤ(၁ဝ.၃.၂ဝ၂၁) ဟါ(၆းဝဝ)နၣ်ရံၣ် ဝံၤဝဲဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်/ ဖဲ(၇.၃.၂ဝ၂၁)အဟါ န့ၣ်လီၤ.
 

1 year ago Read News
News

တၢ်ဆဲးန့ၢ်တၢ်ဒီသဒၢ (Covid-19)ကသံၣ်

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဒီသဒၢ(Covid-19)တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဆဲးန့ၢ်တၢ်ဒီသဒၢ (Covid-19)ကသံၣ် လၢခဝ့ၡၢၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိ ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် အဂီၢ် ဖဲလါအီကူၣ်(၁)သီႇ ၂ဝ၂၂အနံၤ ဖဲၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ဝဲၤလီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်သုးကျဲၤန့ၢ်လၢ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ကဟုကယာ်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိာ်တၢ်ဝဲၤကျိၤ ဒီး ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ဆါဟံၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲဆဲး ကသံၣ်ဖီၣ်ခဲလၢာ် အိၣ်ဝဲ(၉၇)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
© 2022 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5