KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

The Bago-Yangon Baptist Association

တၢ်ဒိးပ၁်စု သရၣ်သးဝါ (နဲၣ်ရွဲၣ်, ကီၢ်ပကိတကူၣ်)

ဖဲ (၅.၁၁.၂ဝ၂၃)အနံၤ, ဂီၤ(၁ဝးဝဝ)နၣ်ရံၣ်အကတီၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဒိးပ၁်စုကီၢ်ပကိတကူၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်-ပကိဝ့ၢ်မုၢ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအမ့ၢ် သရၣ်သးဝါ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ ပကိဝ့ၢ်မုၢ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်ဘါယွၤသရိ၁်, ဝ့ၢ်ပကိ န့ၣ်လီၤ.
ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ဖံထၢၣ်ကၠၣ်နံၣ်(ကီၢ်သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်) ၦၤဖးဖျါထီၣ်ကီၣ်ကးအတၢ်ပ၁်ဖျါမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်အ့ဖရဲၣ်, ၦၤအိးထီၣ်တၢ်ဘါတၢ်ထုကဖၣ်မ့ၢ်-သရၣ်စၢ်ဟ့ၣ်ဂ့ၤ(ခဝ့ၡၢၣ်သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်)န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကစီၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်)ဒီး တၢ်ထုကဖၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အမုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ် (၁၁)ဘျီဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဘျုးထူ(ကီၢ်ခိၣ်-ကီၢ်ပကိတကူၣ်) ဒီးၦၤပ၁်ထီၣ်စုလၢ သရၣ်သးဝါအလိၤမ့ၢ်ဝဲ (၁) သရၣ်ဒိၣ်စဲမယၢၣ်ထူ (၂)သရၣ်ဒိၣ်ဆၢထံၣ် (၃)သရၣ်ဒိၣ်ဘူၣ်ဂ့ၤ (၄)သရၣ်ဒိၣ်ကျၣ်ဝါ (၅)သရၣ်ဒိၣ်ခၠ့းဘး (၆)သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်စတဲလၣ်မ့ ဒီး (၇) သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ခုၣ်လၣ်ဖီ န့ၣ်လီၤ.
ၦၤဒုးလံ၁်ထီၣ်ကီ၁်လံ၁်မ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်အဲမၢၣ်? ၦၤဖးဖျါထီၣ်သရၣ်သးဝါဒ်အမ့ၢ် ပ၁်စုသရၣ်ဒိၣ်တဂၤအသိးလၢ ကီၢ်ဒီးခဝ့ၡၢၣ်လံ၁်တၢ်သ့ၣ်ညါမၤနီၤလၢ ကီၢ်သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ- သရၣ်ဒိၣ်အဲမၢၣ်ဝံၤ တူၢ်လိ၁်ဟံးစုကွၢ်မဲ၁်ဝဲန့ၣ်လီၤ. သရၣ်လုၢ်ထီၣ်တၢ်မၤဘူၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်စ့အဲၣ်ဝါဒီး ၦၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါသရၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်စတဲလၣ်မ့ န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထုကဖၣ်ကျၢၢ်တံၢ်လၢ သရၣ်မုၣ်ခၠိၣ်ခၠိၣ်ဖၠူၣ်(ခဝ့ၡၢၣ်ဝဲၤဒၢးခိၣ်)ဝံၤ တၢ်ကတိၤစံးဘျုးဒီး တၢ်ဘိဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢ သရၣ်မုၣ်ဃံလၤ (တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်) န့ၣ်လီၤ.

2 weeks ago Read News
The Bago-Yangon Baptist Association

ကီၢ်ပကိတကူၣ်အတၢ်ကစီၣ်လၢ ၂ဝ၂၃ နံၣ်


မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤအဘျုးဃိ ပဝဲကီၢ်ပကိတကူၣ်လၢကီၢ်အပတီၢ် ပပ၁်စီဆှံဘၣ် သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်မုၣ်စိကီၢ် ပကိတကူၢ်ခရံ၁်ဖိလီၢ်ခၢၣ်သး တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဖဲ (၂ဝ.၇.၂ဝ၂၃) အနံၤ ဂီၤ (၇း၃ဝ)နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် လၢ ကီၢ်ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်ႇ အဲတကီၢ်န့ၣ်လီၤ.
(၆.၄.၂ဝ၂၃)အနံၤ MBC-TED ဟဲကွၢ်ပကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိ ဒ်န့ၣ်အသိး (၂၇.၇.၂ဝ၂၃)အနံၤ KBC-TED ဟဲကွၢ်ပကီၢ် လံ၁်စီဆှံကၠိဒီး ဟ့ၣ်ကူၣ်စံးကတိၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိသရၣ်ႇသရၣ်မုၣ်တဖၣ်ဒီးကၠိဖိခဲလၢ၁် န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး (၁၈.၇.၂ဝ၂၃)အနံၤ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် ပိ၁်မုၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ တၢ်တိ၁်ကျဲၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါႇ မူူဒါခိၣ်နၢ်သ့ၣ် တဖၣ် ဟဲထံၣ်လိ၁်သးဒီး ကီၢ်ခိၣ်နၢ်ႇ ဝဲၤကျိၤခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒီး တဲနၢ်ပၢၢ်တၢ်တိ၁်ကျဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ(IJM) တၢ်မၤသကိးအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. (၁၉-၂ဝ.၇.၂ဝ၂၃)အနံၤ သုးကျဲၤကတဲ၁်ကတီၤန့ၢ်ဘၣ် လံ၁်နဲၣ်ကျဲလၢၦၤလၢဘၣ်တၢ်ကူၣ် လဲၤမၤကၤ (လူကုန် ကူးခံရသူ) တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

4 months ago Read News
The Bago-Yangon Baptist Association

ကီၢ်ပကိတကူၣ်ကမျၢၣ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်


ကီၢ်ပကိတကူၣ်အိၣ်ဒီး ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စးထီၣ်ဖဲ လါမၢ်ၡး(၂၃)သီတုၤ(၂၆)သီႇ ၂ဝ၂၃အနံၤန့ၣ်လီၤ.ကမျၢၣ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ ဧ့ၤဒ့ၣ်လူၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး တၢ်တိာ်ထူမ့ၢ်ဝဲ-(ဟံးန့ၢ်မူဒါဒီးဂဲၤလိာ်အါ) န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးဟဲထီၣ်ဝဲဒၣ်(၁ဝ၈)ဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်မိစဲးသ့(တၢ်ကတဲာ်ကတီၤဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤႇ ၦၤနဲၣ်တၢ်), ဒီး သရၣ်မုၣ်ခၠိၣ်ခၠိၣ်ဖၠူၣ်(ဝဲၤဒၢးခိၣ်)တဖၣ်မၤသကိးတၢ် ခီဖျိတၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ.ထံၣ်ဘၣ်လၢ ကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤ သရၣ်သမါတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤလၢ ယွၤအတၢ်မၤအပူၤဒ်န့ၣ်အသိး တူၢ်လိာ်တၢ်လၢတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်လၢ တၢ်အဲၣ်ကစၢ်အပူၤအဃိ စံးဘျုးကတိၤဒိၣ်မၤလၤကပီၤအဝဲသ့ၣ်ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ.

8 months ago Read News
© 2023 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5