KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

The Bago-Yangon Baptist Association

ကီၢ်ပကိတကူၣ် ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၃) ဘျီတဘျီ

ကီၢ်ပကိတကူၣ် ကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၃) ဘျီတဘျီ
တၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ - ဟံးဃ၁်ဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်မၤဘျၢထံခရံ၁်ဖိမံးၡၢၣ်
(မးသဲ ၂၈း၁၈ႇ မၢ်ကူး ၁၆း၁၅ႇ မၤတၢ် ၁း၈ႇ ၁၃း၄၇ႇ စံး ၉၆း၃ႇ ၁ကွဲး ၁၆း၂၃)
ကီၢ်ပကိတကူၣ် ကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၃) ဘျီတဘျီ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲကီၢ်ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ် ဖဲလါမၢ်ၡး (၂၁)သီ တုၤ (၂၃)သီႇ ၂ဝ၂၄နံၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်အခၢၣ်စး သရၣ်မုၣ်နံထၣ် (ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ တၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤ) လဲၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤဖဲ (၂၁.၄.၂ဝ၂၄)အနံၤဟါ (၄)နၣ်ရံၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါန့ၣ်လီၤ. တချုး ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စးထီၣ်ဖဲဂီၤ (၁ဝ)နၣ်ရံၣ်ကတီၢ် ကီၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပ၁်စီဆှံ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်သရၣ်ဒိၣ်ထီလ့ၣ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ပ၁်စီဆှံတၢ်သူၣ်ထီၣ်အဆၢကတီၢ် သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ (ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်) ဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သူၣ်ထီၣ်အံၤကဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤဒ်ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်အသိးလီၤ. လၢကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၃) ဘျီတဘျီအံၤ ဘၣ် တၢ်တူၢ်လိ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသီ (၂)ဖှိၣ်လၢအမ့ၢ် အဲဖါတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီးရွှ့ၣ်ဘိၣ်သၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်မၤလၤကပီၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်လၢဝဲၤကျိၤတနီၤအၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်အိၣ် ဘှံးလၢမူဒါ န့ၣ်လီၤ.သးစၢ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဝဲဒၣ်ဒီး တၢ်သတြီၤလံ၁်စီဆှံဒီးတၢ်သးဝံၣ်ဃံ၁်ခံခီဖျိဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်အဂံၢ်အဘါ မ့ၢ်ဝဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၂၆) ဖှိၣ်ဒီး တၢ်မၢလီၢ် (၉) တီၤန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ၦၤဟဲဆဲးလီၤမံၤ အိၣ်ဝဲ (၁ဝဝ)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
The Bago-Yangon Baptist Association

Bago Yangon Kayin Baptist Bible School's Brife History

ကီၢ်ပကိတကူၣ် ကညီဘျၢထံလံ၁်စီဆှံကၠိအံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ကီၢ်ပကိတကူၣ် ခိၣ်နၢ်, သရၣ်သမါတဖၣ် ဖဲ (၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆) တၢ်မၤလိနံၣ်န့ၣ်လီၤ. ကၠိအံၤအိၣ်သူၣ်လီၤအသးဖဲ ကဝီၤဖးဒိၣ် (၄) တီၣ်ယၣ်ကူကျဲ, အဲတကီၣ်ဝ့ၢ် , ပကိကီၢ် ဆၣ်, ပကိကီၢ်ဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိကရၢၢ်အံၤ အိၣ်ဖဲ ကီၢ်ပကိတကူၣ် အဟီၣ် ခိၣ်လီၢ်အပူၤဒီး အကဝီၤအလဲၣ်မ့ၢ်ဝဲ ခီၣ်ယီၢ် (၄၅ဝ x ၄၅ဝ) န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိနံၣ် စးထီၣ်အခီၣ်ထံးအဝီန့ၣ် တၢ်သိၣ်လိအတီၤ မ့ၢ်ဝဲ တီၤထီယွၤဂ့ၢ်ပီညါတၢ်မၤလိ (L.Th) ဒီး ခွဲးလီၤဆီ (Special) တၢ်မၤလိအတီၤန့ၣ်လီၤ. (၂ဝ၁ဝ) နံၣ် ၦၤကညီဘျၢထံ ခဝ့ရှၢၣ်ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤဘၣ်ဖဲ ကီၢ်ထးခီအခါ ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိ၁် ပကၠိအံၤ ဒ်အမ့ၢ် ၦၤကညီဘျၢထံခဝရှၢၣ်ယွၤဂ့ၢ်ပီညါဝဲၤကျိၤအကၠိတဖျၢၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. တရဲၣ်ဃီ ဘၣ် တၢ်တူၢ်လိ၁်အီၤဒ်အမ့ၢ် ကီၢ်ပယီၤဘျၢထံယွၤဂ့ၢ်ပီညါဝဲၤကျိၤ အကၠိတဖျၢၣ်အသိးန့ၣ် လီၤ. 
ကၠိခိၣ်အဆိကတၢၢ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်မုၢ်စိ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မ့ၢ်လၢ ၦၤကညီ ဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်ယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိၤ သရၣ်သိၣ်လိတၢ် လၢ၁်ဆၢလၢ၁်ကတီၢ်အဃိ (၂ဝဝ၆) နံၣ် ကီၢ်ကမျၢၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤဘၣ်ဖဲ ကူသၣ်ဒ့ခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကတီၢ် စံၣ် ညီၣ်အၢၣ်လီၤပ၁်ဂၢၢ်ပ၁်ကျၢၤဟ့ၣ်က့ၤ ကၠိခိၣ်မူဒါလီၢ်လၤဆူ သရၣ်ဒိၣ်မီလ့အအိၣ် န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်ဖဲ (၂ဝဝ၆- ၂ဝဝရ) တၢ်မၤလိနံၣ်န့ၣ် ကၠိခိၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်မီလ့ န့ၣ် လီၤ. (၂ဝဝ၈ - ၂ဝဝ၉) တၢ်မၤလိနံၣ်တၢ်ပျၢ်ကၠိအကတီၢ်န့ၣ် သရၣ်ဒိၣ်မီလ့ အိၣ်ဘှံး က့ၤလၢကၠိခိၣ်အလီၢ်ဒီး ဟ့ၣ်မူဟ့ၣ်ဒါက့ၤ ကၠိခိၣ်လီၢ်လၤအံၤဆူ သရၣ်မုၣ်ခုၣ်လၣ်ဖီ အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်ဖဲ (၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ) တၢ်မၤလိနံၣ် ဒီးတုၤခဲအံၤ ကၠိခိၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်ခုၣ်လၣ်ဖီန့ၣ်လီၤ. 
(၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ) တၢ်မၤလိနံၣ်န့ၣ် ပကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိ ပဒုးအိၣ်ထီၣ်ဘၣ် တၢ် သိၣ်တၢ်သီမိၢ်ၦၢ် ဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီအဒ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကၠိကမံးတံ၁်မၤတၢ် ဒီးကၠိထြၢး စတံဘၣ်တၢ်ကရၢကရိထီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. (၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ) ထြၢးစတံအၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ် နီၤ (၁) တဂၤမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ဒဲနယဲၣ်ထူ ဒီး (၂) ဂၤတဂၤမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ် ကၠီၣ်စိန့ၣ်လီၤ. (၂ဝ၁၅ - ၂ဝ၁၆) တုၤ (၂ဝ၂ ဝ- ၂ဝ၂၁) တၢ်မၤလိနံၣ်အဂီၢ် ထြၢးစတံ အၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ (၁) တဂၤမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်မုၢ်စိဒီး (၂) ဂၤတဂၤမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်သးကျၢၤန့ၣ်လီၤ. (၂ဝ၂၂ - ၂ဝ၂၃) တၢ်မၤလိနံၣ် ဒီးတုၤခဲအံၤ ထြၢးစတံ အၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ (၁) တဂၤမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးထၢၣ် ယွၤဘျုးထူဒီး (၂) ဂၤတဂၤ မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်လီဒၢၣ်န့ၣ်လီၤ. 
(၂ဝဝ၉ - ၂ဝ၁ဝ) တုၤ (၂ဝ၁၁ - ၂ဝ၁၂) တၢ်မၤလိနံၣ်အဂီၢ် ကၠိခိၣ်စၢၤမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ရှမူၤအ့လးန့ၣ်လီၤ. (၂ဝ၁၃ -၂ဝ၁၄) တုၤ (၂ဝ၁၅ -၂ဝ၁၆) တၢ်မၤလိနံၣ် အဂီၢ် ကၠိခိၣ်စၢၤမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်မိစဲးသ့ န့ၣ်လီၤ. (၂ဝ၁၉ - ၂ဝ၂ဝ) တုၤ ခဲအံၤ ကၠိခိၣ်စၢၤမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ရီးကံၣ်စ့ န့ၣ်လီၤ. 
(၂ဝ၂၃ -၂ဝ၂၄) တၢ်မၤလိနံၣ်အဂီၢ် သရၣ်သိၣ်လိတၢ် လၢ၁်ဆၢလၢ၁်ကတီၢ် အိၣ် (၅) ဂၤ ဒီးမု၁်သးမၤကလီ အိၣ်ဝဲ (၈) ဂၤန့ၣ်လီၤ. (၂ဝ၂၂ -၂ဝ၂၃) တၢ်မၤလိနံၣ် တၢ်ထၢဖှိၣ်က့ၤ ကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိအတၢ်သူၣ် ထီၣ်စရီအခါ တၢ်သူၣ်ထီၣ်လၢအမ့ၢ် ကၠိခိၣ်အိၣ်ဟံၣ် တကထၢ (၁) ဖျၢၣ်, ကၠိခိၣ်စၢၤ အိၣ်ဟံၣ်တကထၢ (၁) ဖျၢၣ် , သရၣ်သမါအိၣ်ဟံၣ် ခံကထၢ ခံကဆူး (၁) ဖျၢၣ်, ပိ၁်မုၣ် ဖိအဂီၢ်ကၠိဒွဲခံကထၢ (၁) ဖျၢၣ်, ပိ၁်ခွါဖိအဂီၢ် ကၠိဒွဲ (အဖီလ၁်) ဒီးလံ၁်ဖှိၣ်ဒၢး (အခၢၣ် သး) အဂီၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ် ခံကထၢဒီးတဝ၁် (၁) ဖျၢၣ်, တၢ်သိၣ်လိအလီၢ် တကထၢ ခံဒၢး (၁) ဖျၢၣ်, တၢ်ဘါလီၢ်ဒီး ကၠိဝဲၤဒၢး (အဖီခိၣ်) ဒီးတၢ်သိၣ်လိလီၢ်အဂီၢ် (အဖီလ၁်) တၢ် သူၣ်ထီၣ်မိၢ်ၦၢ်ခံကထၢ (၁) ဖျၢၣ်, တၢ်ပ၁်ဖှိၣ်ထီရီၤအဂီၢ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်တကထၢ (၁) ဖျၢၣ် ဒီးတၢ်အီၣ်မ့ၤအလီၢ်တကထၢ (၁) ဖျၢၣ် န့ၣ်လီၤ.
ထံပူၤဟီၣ်လဲၤ စုမုၢ်ဒိၣ် (၂) စုမုၢ်ဒိၣ် (၁) ပူၤဒီး (၄) စုမုၢ်ဒိၣ် (၁) ပူၤန့ၣ်လီၤ. 
တၢ်သိၣ်လိအတီၤမ့ၢ်ဝဲ တီၤထီယွၤဂ့ၢ်ပီညါတၢ်မၤလိ L.Th, တီၤခၢၣ်သးယွၤဂ့ၢ်ပီညါတၢ်မၤလိ (C.Th) ဒီး ခွဲးလီၤဆီ (Special) တၢ်မၤလိအတီၤန့ၣ်လီၤ. (၂ဝ၂၃ - ၂ဝ၂၄) တၢ်မၤလိနံၣ်န့ၣ် ပစးထီၣ်ဘၣ်တၢ်မၤလိတီၤ အသီတတီၤလၢအမ့ၢ် (B.T.S) န့ၣ်လီၤ.

သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ခုၣ်လၣ်ဖီ
                ကၠိခိၣ်

4 months ago Read News
The Bago-Yangon Baptist Association

တၢ်ဒိးပ၁်စု သရၣ်သးဝါ (နဲၣ်ရွဲၣ်, ကီၢ်ပကိတကူၣ်)

ဖဲ (၅.၁၁.၂ဝ၂၃)အနံၤ, ဂီၤ(၁ဝးဝဝ)နၣ်ရံၣ်အကတီၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဒိးပ၁်စုကီၢ်ပကိတကူၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်-ပကိဝ့ၢ်မုၢ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအမ့ၢ် သရၣ်သးဝါ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ ပကိဝ့ၢ်မုၢ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်ဘါယွၤသရိ၁်, ဝ့ၢ်ပကိ န့ၣ်လီၤ.
ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ဖံထၢၣ်ကၠၣ်နံၣ်(ကီၢ်သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်) ၦၤဖးဖျါထီၣ်ကီၣ်ကးအတၢ်ပ၁်ဖျါမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်အ့ဖရဲၣ်, ၦၤအိးထီၣ်တၢ်ဘါတၢ်ထုကဖၣ်မ့ၢ်-သရၣ်စၢ်ဟ့ၣ်ဂ့ၤ(ခဝ့ၡၢၣ်သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်)န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကစီၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်)ဒီး တၢ်ထုကဖၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အမုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ် (၁၁)ဘျီဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဘျုးထူ(ကီၢ်ခိၣ်-ကီၢ်ပကိတကူၣ်) ဒီးၦၤပ၁်ထီၣ်စုလၢ သရၣ်သးဝါအလိၤမ့ၢ်ဝဲ (၁) သရၣ်ဒိၣ်စဲမယၢၣ်ထူ (၂)သရၣ်ဒိၣ်ဆၢထံၣ် (၃)သရၣ်ဒိၣ်ဘူၣ်ဂ့ၤ (၄)သရၣ်ဒိၣ်ကျၣ်ဝါ (၅)သရၣ်ဒိၣ်ခၠ့းဘး (၆)သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်စတဲလၣ်မ့ ဒီး (၇) သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ခုၣ်လၣ်ဖီ န့ၣ်လီၤ.
ၦၤဒုးလံ၁်ထီၣ်ကီ၁်လံ၁်မ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်အဲမၢၣ်? ၦၤဖးဖျါထီၣ်သရၣ်သးဝါဒ်အမ့ၢ် ပ၁်စုသရၣ်ဒိၣ်တဂၤအသိးလၢ ကီၢ်ဒီးခဝ့ၡၢၣ်လံ၁်တၢ်သ့ၣ်ညါမၤနီၤလၢ ကီၢ်သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ- သရၣ်ဒိၣ်အဲမၢၣ်ဝံၤ တူၢ်လိ၁်ဟံးစုကွၢ်မဲ၁်ဝဲန့ၣ်လီၤ. သရၣ်လုၢ်ထီၣ်တၢ်မၤဘူၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်စ့အဲၣ်ဝါဒီး ၦၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါသရၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်စတဲလၣ်မ့ န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထုကဖၣ်ကျၢၢ်တံၢ်လၢ သရၣ်မုၣ်ခၠိၣ်ခၠိၣ်ဖၠူၣ်(ခဝ့ၡၢၣ်ဝဲၤဒၢးခိၣ်)ဝံၤ တၢ်ကတိၤစံးဘျုးဒီး တၢ်ဘိဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢ သရၣ်မုၣ်ဃံလၤ (တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်) န့ၣ်လီၤ.

6 months ago Read News
The Bago-Yangon Baptist Association

ကီၢ်ပကိတကူၣ်အတၢ်ကစီၣ်လၢ ၂ဝ၂၃ နံၣ်


မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤအဘျုးဃိ ပဝဲကီၢ်ပကိတကူၣ်လၢကီၢ်အပတီၢ် ပပ၁်စီဆှံဘၣ် သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်မုၣ်စိကီၢ် ပကိတကူၢ်ခရံ၁်ဖိလီၢ်ခၢၣ်သး တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဖဲ (၂ဝ.၇.၂ဝ၂၃) အနံၤ ဂီၤ (၇း၃ဝ)နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် လၢ ကီၢ်ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်ႇ အဲတကီၢ်န့ၣ်လီၤ.
(၆.၄.၂ဝ၂၃)အနံၤ MBC-TED ဟဲကွၢ်ပကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိ ဒ်န့ၣ်အသိး (၂၇.၇.၂ဝ၂၃)အနံၤ KBC-TED ဟဲကွၢ်ပကီၢ် လံ၁်စီဆှံကၠိဒီး ဟ့ၣ်ကူၣ်စံးကတိၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိသရၣ်ႇသရၣ်မုၣ်တဖၣ်ဒီးကၠိဖိခဲလၢ၁် န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး (၁၈.၇.၂ဝ၂၃)အနံၤ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် ပိ၁်မုၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ တၢ်တိ၁်ကျဲၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါႇ မူူဒါခိၣ်နၢ်သ့ၣ် တဖၣ် ဟဲထံၣ်လိ၁်သးဒီး ကီၢ်ခိၣ်နၢ်ႇ ဝဲၤကျိၤခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒီး တဲနၢ်ပၢၢ်တၢ်တိ၁်ကျဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ(IJM) တၢ်မၤသကိးအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. (၁၉-၂ဝ.၇.၂ဝ၂၃)အနံၤ သုးကျဲၤကတဲ၁်ကတီၤန့ၢ်ဘၣ် လံ၁်နဲၣ်ကျဲလၢၦၤလၢဘၣ်တၢ်ကူၣ် လဲၤမၤကၤ (လူကုန် ကူးခံရသူ) တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

9 months ago Read News
The Bago-Yangon Baptist Association

ကီၢ်ပကိတကူၣ်ကမျၢၣ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်


ကီၢ်ပကိတကူၣ်အိၣ်ဒီး ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စးထီၣ်ဖဲ လါမၢ်ၡး(၂၃)သီတုၤ(၂၆)သီႇ ၂ဝ၂၃အနံၤန့ၣ်လီၤ.ကမျၢၣ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ ဧ့ၤဒ့ၣ်လူၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး တၢ်တိာ်ထူမ့ၢ်ဝဲ-(ဟံးန့ၢ်မူဒါဒီးဂဲၤလိာ်အါ) န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးဟဲထီၣ်ဝဲဒၣ်(၁ဝ၈)ဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်မိစဲးသ့(တၢ်ကတဲာ်ကတီၤဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤႇ ၦၤနဲၣ်တၢ်), ဒီး သရၣ်မုၣ်ခၠိၣ်ခၠိၣ်ဖၠူၣ်(ဝဲၤဒၢးခိၣ်)တဖၣ်မၤသကိးတၢ် ခီဖျိတၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ.ထံၣ်ဘၣ်လၢ ကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤ သရၣ်သမါတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤလၢ ယွၤအတၢ်မၤအပူၤဒ်န့ၣ်အသိး တူၢ်လိာ်တၢ်လၢတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်လၢ တၢ်အဲၣ်ကစၢ်အပူၤအဃိ စံးဘျုးကတိၤဒိၣ်မၤလၤကပီၤအဝဲသ့ၣ်ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5