KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

The Pyi Thayawady Karen Baptist Association

ကီၢ်ပၠံၣ်-သၣ်ယၣ်ဝတံၣ်

ကီၢ်ပၠံၣ်-သၣ်ယၣ်ဝတံၣ် ၦၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကမျၢၢ်ချၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ(၂ဝ၂၂)နံၣ်လါ အ့ဖြ့ၣ်(၁၉-၂ဝ)သီႇ ဖဲအဲယွၣ်ကညီဘျၢထံ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံသီအတီၢ်ပူၤ မၤဝံၤဘၣ်က့ၤ ကီၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 
လၢ(၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၅)နံၣ်အဂီၢ် ဃုထၢထီၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒ်လာ်အံၤအသိးန့ၣ်လီၤ. သရၣ်ဒိၣ်လါဖိ(ကီၢ်ခိၣ်), သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်စ့ထူ(ကီၢ်ခိၣ်စၢၤ), သရၣ်ဒိၣ်ခ့ရ့ၣ်(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်), သရၣ်ဒိၣ်ခ့ၣ်မီၣ်ထိ(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ), 
သရၣ်မုၣ်ခရံးစတံထူ(ကီၢ်ၦၤပၢၤစ့), သရၣ်မုၣ်ဖၠူၣ်ဖၠူၣ်ဝ့(ကီၢ်ဝဲၤဒၢးခိၣ်), သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်အဲလ့ၣ်ဖီ(ကီၢ်လံာ်စီဆှံကၠိခိၣ်), သရၣ်ဘဲန့ၢ်မၠးဒီး သရၣ်ဝ့မၠ့း(ကီၢ်ၦၤသမံသမိးစ့ဒီးစ့စရီ),
သရၣ်မုၣ်ဝါဝါဖီ(ကီၢ်ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်), သရၣ်ဖျါဆဲး(ကီၢ်ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်), သရၣ်သးဒူ(ကီၢ်ခရံာ်ဖိတၢ်မၤဂ့ၤ မၤစၢၤ ဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်), 
သရၣ်အဲၣ်ဆၣ်(ကီၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်), သရၣ်မုၣ်ဖီဖီဆၢ(ကီၢ်ခရံာ်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်), 
သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်တ့ၣ်မ့ၣ်ဖၠူၣ်(ကီၢ်တၢ်ကတဲာ်ကတီၤဒီး ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်), သရၣ်ဒိၣ်သဲးစ့(ကီၢ်လံာ်လဲၢ်ဒီး တၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်လၢ ၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၃နံၣ်), 
သရၣ်မုၣ်စၢ်ဘျုးအဲၣ်ဖိ(ကီၢ်လံာ်လဲၢ်ဒီး တၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်စၢၤ ၂ဝ၂၃နံၣ်ဒီးဆူညါ), သရၣ်ဘျုးမူတီ(ကီၢ်ကျဲးစၢးကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်), သရၣ်မိစဲးဝ့(ကီၢ်သရၣ်သမါကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်)န့ၣ်လီၤ.
ဖဲကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ခၢၣ်စးသရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လ့ထူ(ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ) ဟဲဒီးဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဒီး ဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖဲ တၢ်ပာ်စီဆှံတၢ်ဘါအကတီၢ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. 
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤၦၤဆဲးလီၤ မံၤအိၣ်ဝဲ(၈၈)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

2 months ago Read News
© 2022 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5