KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

The Pyi Thayawady Karen Baptist Association

ကီၢ်သၢဘ့ၣ် ဖှိၣ်စၢၤတၢ်မၤလိ

ကီၢ်သၢကီၢ်လၢအမ့ၢ် ကီၢ်ချၢၣ်လွံၣ်ထူၣ်၊ ကီၢ်ပကိတကူၣ်၊ ကီၢ်ပၠံၣ်သၣ်ယၣ်ဝတံၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ပ၁်ဖှိၣ်မၤသကိးဖှိၣ်စၢၤတၢ်မၤလိ ဖဲ လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၂-၂၄သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ် လၢကီၢ်ပၠံၣ်သၣ်ယၣ်ဝတံၣ်၊ဝ့ၢ်သၣ်ယၣ်ဝတံၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိတဘျီအံၤၦၤလၢ အဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်အဲၣ်သီ၊ သရၣ်ဒီးကထၢၣ်န့ၢ်လ့အီၣ်၊ သရၣ်ဒိၣ်ထိသါ  ဒီးသရၣ်စၢ်ဟ့ၣ်ဂ့ၤ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ ‘‘ဟံးန့ၢ်မူဒါဒီးဂဲၤလိ၁်အါထီၣ်’’ န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ အိၣ်ဝဲ(၆ဝ)ဂၤ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်၊ ပိ၁်ခွါဝဲၤကျိၤန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
The Pyi Thayawady Karen Baptist Association

ကီၢ်ပၠံၣ်-သၣ်ယၣ်ဝတံၣ် တၢ်ကစီၣ်

ကီၢ်ပၠံၣ်-သၣ်ယၣ်ဝတံၣ် တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိ၁်သးကမံးတံ၁် အိၣ်ဒီးကီၣ်ကးခီလဲဖဲ လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ်(၉-၁ဝ)သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ် ဖဲကီၢ်ဝဲၤလီၢ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်လၢသရၣ်မုၣ်ဂ့ၤဂ့ၤထူ(တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိ၁်သးဝဲၤကျိၤအဂ့ၢ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိ၁်သးအကျိၤအကျဲ), သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်တ့ၣ်မ့ၣ်ဖၠူၣ်(လံ၁်စီဆှံဒီးတၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိ၁်သး)န့ၣ်လီၤ. သရၣ်ဒိၣ်မူဖျၢၣ်ထူ(ကမံးတံ၁်မူဒါခိၣ်) တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီးထၢထီၣ်က့ၤတၢ်အစၢလၢ ကဖံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤခါဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်ကီၣ်ကးခီလဲတဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ ကီၢ်ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံ၁်တဖၣ်ဒီး ခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ(၂၇)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

2 weeks ago Read News
The Pyi Thayawady Karen Baptist Association

ကီၢ်ပၠံၣ်သၣ်ယၣ်သတံၣ် ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး တၢ်ပ၁်ဂၢၢ်သရၣ်ဇီၣ်နဲၣ်ထိ

ကီၣ်ပၠံၣ်သၣ်ယၣ်ဝတံၣ် ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ဒီး ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ လါမၢ်ၡး (၁၇-၁၉) နံၤႇ (၂ဝ၂၃)နံၣ် လၢ မၠ့ၣ်စ့ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. (၁၇)သီဟါတုၤဖှိၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်အိးထီၣ်မူးတၢ်ဘါႇ ဖဲဟါ(၇းဝဝ)နၣ်ရံၣ်ႇ (၁၈)သီဒီတနံၤအိၣ်ဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကတီၢ် ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါႇ အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်တူၢ်လိ၁် ဟ့ၣ်လီၤလံ၁်မၤနီၣ်ဆူ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသီလၢ အမ့ၢ်ပီပီၣ်သးဖှံလူၢ်ႇ ၦၤထုကဖၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသီအဂီၢ်မ့ၢ် ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ် သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူန့ၣ်လီၤ.
ဖဲ(၁၉)သီႇ ဂီၤ(၇းဝဝ)နၣ်ရံၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤဝံၤက့ၤ ကီၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီး တၢ်ပ၁်စီဆှံသးတၢ်ဘါႇ ၦၤလၢစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဒီး ဘါထုကဖၣ်လၢခိၣ်နၢ်တဖၣ်အဂီၢ်မ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူႇ ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်က့ၤတၢ်လၢခံမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်လါဖိန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ခဝ့ၡၢၣ်ခၢၣ်စးမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူႇ ဒီးခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤၦၤဆဲးလီၤမံၤအိၣ် (၁၁၃)ဂၤန့ၣ်လီၤ.
ဖဲ(၁၉.၃.၂ဝ၂၃)နံၤႇ ဂီၤ(၁ဝး၃ဝ)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပ၁်ဂၢၢ်သရၣ်ဇီၣ်နဲၣ်ထိဒ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်သဃဲၤအသိးႇ ဒီးၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်ၦဲၤမူႇ ၦၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ကွၢ်လၢ်ယိၤသးတီႇ ၦၤကတိၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ သရၣ်မ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူႇ ၦၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မ့ၢ် သရၣ်မုၣ်ခ့ၣ်ဖၠူၣ်ဝ့ႇ ၦၤထုကဖၣ်လၢသရၣ်စၢၤအဂီၢ် သရၣ်ဒိၣ်လါဖိႇ လၢခံကတၢၢ် ထုကဖၣ်ကျၢၢ်တံၢ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်စ့ထူႇ ထါသးဝံၣ်ပျၢ်က့ၤဝံၤန့ၣ် သရၣ်ဒိၣ်ခ့ရ့ၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ တချုးအစးထီၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်မၤလၤကပီၤ မိၢ်ပၢ်သူၣ်က့သးၦၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပနၢ်ဟူဘၣ်စ့ၢ်ကိးတၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်လၢ မၠ့ၣ်စ့တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ သရၣ်မုၣ်ကဝီၤဖီဒီး အသကိးစီၤလ့နဲၣ်(ဆဲတိၢ်) န့ၣ်လီၤ.

7 months ago Read News
The Pyi Thayawady Karen Baptist Association

ကီၢ်ပၠံၣ်-သၣ်ယၣ်ဝတံၣ်

ကီၢ်ပၠံၣ်-သၣ်ယၣ်ဝတံၣ် ၦၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကမျၢၢ်ချၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ(၂ဝ၂၂)နံၣ်လါ အ့ဖြ့ၣ်(၁၉-၂ဝ)သီႇ ဖဲအဲယွၣ်ကညီဘျၢထံ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံသီအတီၢ်ပူၤ မၤဝံၤဘၣ်က့ၤ ကီၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 
လၢ(၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၅)နံၣ်အဂီၢ် ဃုထၢထီၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒ်လာ်အံၤအသိးန့ၣ်လီၤ. သရၣ်ဒိၣ်လါဖိ(ကီၢ်ခိၣ်), သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်စ့ထူ(ကီၢ်ခိၣ်စၢၤ), သရၣ်ဒိၣ်ခ့ရ့ၣ်(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်), သရၣ်ဒိၣ်ခ့ၣ်မီၣ်ထိ(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ), 
သရၣ်မုၣ်ခရံးစတံထူ(ကီၢ်ၦၤပၢၤစ့), သရၣ်မုၣ်ဖၠူၣ်ဖၠူၣ်ဝ့(ကီၢ်ဝဲၤဒၢးခိၣ်), သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်အဲလ့ၣ်ဖီ(ကီၢ်လံာ်စီဆှံကၠိခိၣ်), သရၣ်ဘဲန့ၢ်မၠးဒီး သရၣ်ဝ့မၠ့း(ကီၢ်ၦၤသမံသမိးစ့ဒီးစ့စရီ),
သရၣ်မုၣ်ဝါဝါဖီ(ကီၢ်ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်), သရၣ်ဖျါဆဲး(ကီၢ်ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်), သရၣ်သးဒူ(ကီၢ်ခရံာ်ဖိတၢ်မၤဂ့ၤ မၤစၢၤ ဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်), 
သရၣ်အဲၣ်ဆၣ်(ကီၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်), သရၣ်မုၣ်ဖီဖီဆၢ(ကီၢ်ခရံာ်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်), 
သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်တ့ၣ်မ့ၣ်ဖၠူၣ်(ကီၢ်တၢ်ကတဲာ်ကတီၤဒီး ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်), သရၣ်ဒိၣ်သဲးစ့(ကီၢ်လံာ်လဲၢ်ဒီး တၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်လၢ ၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၃နံၣ်), 
သရၣ်မုၣ်စၢ်ဘျုးအဲၣ်ဖိ(ကီၢ်လံာ်လဲၢ်ဒီး တၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်စၢၤ ၂ဝ၂၃နံၣ်ဒီးဆူညါ), သရၣ်ဘျုးမူတီ(ကီၢ်ကျဲးစၢးကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်), သရၣ်မိစဲးဝ့(ကီၢ်သရၣ်သမါကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်)န့ၣ်လီၤ.
ဖဲကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ခၢၣ်စးသရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လ့ထူ(ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ) ဟဲဒီးဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဒီး ဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖဲ တၢ်ပာ်စီဆှံတၢ်ဘါအကတီၢ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. 
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤၦၤဆဲးလီၤ မံၤအိၣ်ဝဲ(၈၈)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
© 2023 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5