KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

Associations

Date 2024-03-07 10:26:39

ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

ကီၢ်အတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ "ဟံးဃ၁်ဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်မၤဘျၢထံခရံ၁်ဖိမံးၡၢၣ်" ဒီးပမၤဘၣ်ကမျၢၢ်ခၢ၁်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ ကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိႇ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ဖုရိဘျီၣ်ရိဖှိၣ်အပူၤႇ ဝ့ၢ်တၢ်ကြဲၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စးထီၣ်ဖဲ (၁၄.၂.၂ဝ၂၄)သီ ဟါ(၅းဝဝ)နၣ်ရံၣ် ဒီးတၢ်ဘါကတီၢ်ၦၤပၢၤလီၤဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်စိလၢၢ်(ကီၢ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ) ဒီးတၢ်ကစီၣ်မ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်ကဲၤကျိၣ်(ကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်) ဒီးတၢ်ထုကဖၣ်အလၢအၦဲၤလၢ သရၣ်ဒိၣ်နိအၤဘၠူ(ထံဖးဒိၣ်ထၣ်)န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘါဝံၤပိ၁်ထွဲထီၣ်အခံဒီး တၢ်မၤလၤကပီၤက့ၤခိၣ်နၢ်(၅)ဂၤလၢ အအိၣ်ဘှံးက့ၤလၢမူဒါဒီးလီၢ်လၤလၢ တၢ်မၤအဝီဝံၤဝဲ သ့ၣ်တဖၣ်ဒ်လ၁်အံၤအသိးန့ၣ်လီၤ.
၁. သရၣ်ဒိၣ်အဲၣ်မှံၤ (ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်ႇ ၂ဝဝ၈-၂ဝ၂၂) နံၣ်
၂. သရၣ်မုၣ်ပံၤနူ (ကီၢ်ပိ၁်မုၣ်ကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်ႇ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၂၂) နံၣ်
၃. သရၣ်မုၣ်ဖီဒံနၣ် (ကီၢ်ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၂၂) နံၣ်
၄. သရၣ်ကၠိစဲးတ့ၣ် (ကီၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ၂ဝဝ၈-၂ဝ၂၂) နံၣ်
၅. သရၣ်မုၣ်အဲၣ်ဝါဖီ (ကီၢ် CSSDD ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၂၂) နံၣ်
ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ၦၤဆဲးလီၤမံၤခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၁၇၇) ဂၤန့ၣ်လီၤ. စံးဘျုးဘၣ်က့ၤကစၢ်ယွၤဒီး ခိၣ်နၢ်သရၣ်သမါႇ ကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤလီၢ်ဘူလီၢ်ယံၤခဲလၢ၁်လၢ တၢ်တုၤအိၣ်ဒီးမူသကိးတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. မ်ယွၤတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤကလီၤဘၣ်လၢအၦၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢ၁်အလိၤန့ၣ်တက့ၢ်.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5