KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

The Pathein Myaungmya Sgaw Karen Baptist Association

ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး တၢ်ကစီၣ် 2024

အဆိပစံးဘျုးယွၤလၢ အဆိၣ်ဂ့ၤၦၤလၢ ဆၢကတီၢ်အကီအခဲဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. ပကီၢ်အမၤသကိး ကမျၢၢ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဒ်သိးလၢညါမ့ၢ်တန့ၢ်ဒံးဘၣ်ဆၣ် ပမၤဘၣ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ထံၣ်မဲ၁်ထံၣ်နါဖဲ လါမၢ်ၡး ၁၄-၁၇ သီႇ ၂ဝ၂၄နံၣ် လွံၢ်သီအတီၢ်ပူၤလီၤ.ပမၤသကိး အီၤဖဲ ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်သရိ၁် ဒ်အမ့ၢ်ကီၢ်အလီၢ်ခၢၣ်သးတတီၤအံၤန့ၣ်လီၤ. ခၢၣ်စးဟဲဆဲးလီၤမံၤ အိၣ်ဝဲ ၃ဝ၆ (သၢကယၤဃုဂၤ) န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး ကဝီၤအိၣ်ဃိးကဝီၤ အကျါ တနံၣ်အံၤ ကၠီကိကၠူၣ်ပၠီၣ်အ့းမဲကဝီၤ တူၢ်လိ၁်တၢ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤဒီး ဟါတၢ်ဘါဖဲ ၁၄.၃.၂ဝ၂၄ မုၢ်လွံၢ်နံၤဟါ ၆းဝဝနၣ်ရံၣ် ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ကွဲၤခုၣ် ဒီးၦၤမၤသကိးတၢ်မ့ၢ်ဝဲ ကၠီကိကၠူၣ်ပၠီၣ်အ့းမဲ ကဝီၤသရၣ်သမါသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 
၁၅.၃.၂ဝ၂၄ ဂီၤ ၇းဝဝနၣ်ရံၣ် တၢ်သိၣ်လိလံ၁်စီဆှံလၢ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ဖျါစိ ပိ၁်ထွဲထီၣ်အခံဒီး ၁ဝးဝဝနၣ်ရံၣ် တၢ်သိၣ်လိလၢ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်အီနၢၣ်ညိၣ် ဟါ ၂းဝဝနၣ်ရံၣ် တၢ်သိၣ်လိလၢ သရၣ်ဒိၣ်ဘြ့နၢၣ် ဒီးဟါ ၆းဝဝနၣ်ရံၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤလၢ မၤလိတၢ် တီၤဒိၣ်တု၁်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ၦၤလၢသတြီၤတၢ်လၢ ခဝ့ၡၢၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.ပိ၁်ထွဲထီၣ်အခံဒီး တၢ်ဘါၦၤဆှၢတၢ်ဘါမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်အဲၣ်မူ (ၦၤဆှၢထီၣ်တၢ်တိ၁်ထူ) န့ၣ်လီၤ.
၁၆.၃.၂ဝ၂၄ ဂီၤ ၇းဝဝနၣ်ရံၣ် တၢ်ဘါၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲ ဒီးကထၢၣ်န့ၣ်လ့အီၣ်(ုဃြ တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်သဃဲၤ) န့ၣ်လီၤ.တၢ်ဘါအဆၢကတီၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်လီၤလံ၁်အုၣ်သးဆူ ၦၤလၢမၤလိလံ၁်စီဆှံခီဖျိတၢ်ကွဲး ၦၤဖျိထီၣ်အိၣ်ဝဲ ၁၇ဂၤန့ၣ်လီၤ. ဂီၤ ၁ဝးဝဝနၣ်ရံၣ် ကီၢ်အတၢ်ပ၁်ဖျါ ဒီး ဟါ ၂းဝဝနၣ်ရံၣ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ အဆၢကတီၢ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤအိၣ်ဝဲ ၇ ဝ(နွံဆံဘီ) န့ၣ်လီၤ.
၁၇.၃.၂ဝ၂၄ (အိၣ်ဘှံးနံၤ) ဂီၤ ၇းဝဝနၣ်ရံၣ် တၢ်ဘါပိ၁်မုၣ်ကရၢမၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်မုၣ်ဖလ့ဘံၢ်ယၢၣ်(ုဃြ)န့ၣ်လီၤ. ဂီၤ ၁ဝး၃ဝနၣ်ရံၣ် ကီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်တၢ်ဘါ ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်အဲၣ်မူဒါ (ကီၢ်ဟီကတးနဲၣ်ရွဲၣ်)န့ၣ်လီၤ. မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၂းဝဝနၣ်ရံၣ်တၢ်ပ၁်စီဆှံသးတၢ်ဘါ ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်ယွၤဂ့ၢ် ပီညါစ့ၤမ့ၤနရံ သရၣ်/မုၣ် တဖၣ်ဟံးန့ၢ်မူဒါလီၤ.

1 month ago Read News
The Pathein Myaungmya Sgaw Karen Baptist Association

Brife History of Ko Tha Byu Theological Seminary

ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်ယွၤဂ့ၢ်ပီညါစ့ၤမ့ၤနရံ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ ၁၉၄၂ နံၣ်န့ၣ် လီၤ. မ့ၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိလၢ အဘၣ်ထွဲဒီး ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠးအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲကၠိအံၤစးထီၣ်အသးန့ၣ် အမံၤမ့ၢ်ဒၣ် ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိန့ၣ်လီၤ. ကၠိ အတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ ‘တၢ်သ့ၣ်ညါဒီးတၢ်မၤ’’ ‘‘To Know and To Serve ’’န့ၣ်လီၤ. ကၠိအံၤဖဲဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤ အဆၢကတီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ် သၢနံၣ်အတၢ်မၤလိလၢ ၦၤ ကမၤတၢ်သးခုကစီၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဒီးလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၇၂ နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်သုးထီၣ်အီၤဆူ လွံၢ်နံၣ်အတၢ်မၤလိလၢအမ့ၢ်ဝဲ L.Th န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၈၂ နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် တနံၣ်တၢ်မၤလိလၢအမ့ၢ် ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ (Christian Education) တီၤဒီး ဖဲ ၁၉၉၇နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆိကတီၢ်ကွံ၁်အီၤန့ၣ် လီၤ. ဖဲ ၁၉၈၅ နံၣ်န့ၣ်Diploma in Theology ခံနံၣ် ဟါတၢ်မၤလိ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ် ထီၣ်အီၤဒီး ဖဲ ၂ဝဝ၅ နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆီတလဲက့ၤအမံၤလၢ Bechelor of Theological Studies  န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ဖဲ ၂ဝ၁၅ နံၣ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢၦၤမၤလိတၢ်ဖိ စှၤလီၤ အဃိဒီး ဘၣ်တၢ်ဆိကတီၢ်ကွံ၁်အီၤန့ၣ်လီၤ. 
ဖဲ ၁၉၉၈ နံၣ်န့ၣ် ကၠိအံၤအမံၤဘၣ်တၢ်ကိးက့ၤအီၤလၢ ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်ယွၤဂ့ၢ် ပီညါစ့ၤမ့ၤနရံ (Ko Tha Byu Theological Seminary) ဒီးဖဲနံၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ် ထီၣ်Bachelor of Theology  အတီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂ဝဝ၁ နံၣ်န့ၣ် L.Th, B.Th တီၤ တဖၣ် ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိ၁်အီၤလၢ (ATESEA) န့ၣ်လီၤ. Master of Divinity (M.Div)) တီၤ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤဖဲ ၂ဝ၁၄ ဒီး ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိ၁်အီၤလၢ (ATESEA) ဖဲ ၂ဝ၁၆ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤ ပကၠိအိၣ်ဒီးတၢ်မၤလိ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ထဲလွံၢ်နံၣ်လၢအမ့ၢ်ဝဲL.Th, B.Min, B.Th, M.Div တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

4 months ago Read News
The Pathein Myaungmya Sgaw Karen Baptist Association

ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်ယွၤဂ့ၢ်ပီညါစ့ၤမ့ၤနရံအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်

ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်ယွၤဂ့ၢ်ပီညါစ့ၤမ့ၤနရံ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ ၁၉၄၂ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိလၢ အဘၣ်ထွဲဒီး ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠးအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲကၠိအံၤစးထီၣ်အသးန့ၣ် အမံၤမ့ၢ်ဒၣ် ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိန့ၣ်လီၤ. ကၠိ အတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ တၢ်သ့ၣ်ညါဒီးတၢ်မၤ "To Know and To Serve" န့ၣ်လီၤ. ကၠိအံၤဖဲဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤ အဆၢကတီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ် သၢနံၣ်အတၢ်မၤလိလၢ ၦၤ ကမၤတၢ်သးခုကစီၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဒီးလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၇၂ နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်သုးထီၣ်အီၤဆူ လွံၢ်နံၣ်အတၢ်မၤလိလၢအမ့ၢ်ဝဲ L.Th န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၈၂ နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် တနံၣ်တၢ်မၤလိလၢအမ့ၢ် ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ (Christian Education) တီၤဒီး ဖဲ ၁၉၉၇ နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆိကတီၢ်ကွံ၁်အီၤန့ၣ် လီၤ. ဖဲ ၁၉၈၅ နံၣ်န့ၣ် Diploma in Theology ခံနံၣ် ဟါတၢ်မၤလိ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ် ထီၣ်အီၤဒီး ဖဲ ၂ဝဝ၅ နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆီတလဲက့ၤအမံၤလၢ Bechelor of Theological Studies န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ဖဲ ၂ဝ၁၅ နံၣ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢၦၤမၤလိတၢ်ဖိ စှၤလီၤ အဃိဒီး ဘၣ်တၢ်ဆိကတီၢ်ကွံ၁်အီၤန့ၣ်လီၤ. 
ဖဲ ၁၉၉၈ နံၣ်န့ၣ် ကၠိအံၤအမံၤဘၣ်တၢ်ကိးက့ၤအီၤလၢ ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်ယွၤဂ့ၢ် ပီညါစ့ၤမ့ၤနရံ (Ko Tha Byu Theological Seminary)  ဒီးဖဲနံၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ် ထီၣ် Bachelor of Theology ပအတီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂ဝဝ၁ နံၣ်န့ၣ် L.Th, B.Th  တီၤ တဖၣ် ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိ၁်အီၤလၢ (ATESEA) န့ၣ်လီၤ. Master of Divinity (M.Div)  တီၤ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤဖဲ ၂ဝ၁၄ ဒီး ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိ၁်အီၤလၢ (ATESEA)  ဖဲ ၂ဝ၁၆ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤ ပကၠိအိၣ်ဒီးတၢ်မၤလိ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ထဲလွံၢ်နံၣ်လၢအမ့ၢ်ဝဲ L.Th, B.Min, B.Th, M.Div တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 
သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ဖျါစိ
ကၠိခိၣ်
ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ် ယွၤဂ့ၢ်ပီညါစ့ၤမ့ၤနရံ

6 months ago Read News
The Pathein Myaungmya Sgaw Karen Baptist Association

ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး သရၣ်သမါတၢ်မၤလိ တၢ်ကစီၣ်

ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဃိ ပဝဲကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး ပမၤဘၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ် သရၣ်သမါတၢ်မၤလိ ဖဲ ၁၉-၂၄ႇ ၉.၂ဝ၂၃ ဃုသီအတီၢ်ပူၤ လဲၤအသးဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လီၤ. သရၣ်သမါဟဲတုၤထီၣ်ဘးဝဲ ၃၅ဝဂၤ အဘၢၣ်အကဝီၤလီၤ. ပိ၁်မုၣ်ကရၢစ့ၢ်ကီးအိၣ်ဒီးတၢ်မၤလိလၢ သၢသီ အတီၢ်ပူၤလီၤ.ပိ၁်မုၣ်ကရၢၦၤဟဲထီၣ်တၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲထဲ ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံ၁်ဒီးခၢၣ်စးသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ၦၤဟဲတုၤထီၣ်ဘးဝဲ ၈ဝဂၤ ဃၣ်ဃၣ် လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်မၤလိလံ၁်စီဆှံလၢ ကိးမုၢ်ဂီၤဒဲးလီၤ. ၦၤသိၣ်လိတၢ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်/မုၣ်တဖၣ်လၢ ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်ယွၤဂ့ၢ်ပီညါစ့ၤမ့ၤနရံ လီၤ.
ၦၤဟ့ၣ်တၢ်မၤလိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်လ့ကၢၣ်ယၣ်ႇ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်သ့ရွှ့ၣ်ႇ
သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်လွဲၢ်ဝါ ဒီး သမှံၤလၢဟဲဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ Promise Private School  သရၣ်/မုၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢအိၣ်ဘှံးနံၤဂီၤတၢ်ဘါန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ပ၁်စုသရၣ်ဟ့ၣ်မၤ(အူခၠီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်)လၢ အလဲၤမၤတၢ်ဒ် ကီၢ်ဖၣ်ပူၣ်ဒီးကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး ဘျးစဲမူဒါခိၣ် အသိးန့ၣ်လီၤ. မုၢ်ဆါတၢ်ဘါန့ၣ် သရၣ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မ့ၢ်ဝဲ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ် သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ န့ၣ်လီၤ.

7 months ago Read News
The Pathein Myaungmya Sgaw Karen Baptist Association

ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး အတၢ်ကစီၣ်


စံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢ အဒုးမၤၦၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအဘျုးသတးဒီး ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠးစးထီၣ်ဘၣ်ခီၣ်ခါအသီ တခါလၢအမ့ၢ် တၢ်ဒုးပတုာ်တၢ်အီကသံၣ်မူၤဘှီးတၢ်ကဟုကယာ်လီၢ်ခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ. လီၢ်ခၢၣ်သးအံၤ တၢ်ကိးအမံၤလၢ "ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠးႇ ကရၤနံတၢ်ဒုးပတုာ်တၢ်အီကသံၣ်မူၤဘှီး တၢ်ကဟုကယာ်လီၢ်ခၢၣ်သး"  ဒီး အိၣ်ဝဲဖဲ နိၣ်မူလူၢ်သဝီႇ သီၣ်တွဲကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိမ့ၢ်ဒ်သိး ကမၤစၢၤဘၣ်က့ၤ ဖိလံၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်မၤနၢၤအီၤလၢ ကသံၣ်မူၤဘှိးဒီး ဟ့ၣ်က့ၤအီၤတၢ် ကဟုကယာ်ဒီး မၤထူၣ်ဖျဲးထီၣ်က့ၤအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 
ပစံးဘျုးဘၣ်ယွၤလၢ အဟ့ၣ်ပခိၣ်ပနၢ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ် ဖုသရၣ်ဒိၣ်ဝဲလ်ဒၢၣ်ႇ သရၣ်ဝၣ်ရွှ့ၣ်တၢၣ်တဖၣ်လၢ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ် ကျဲၤအံၤ ဒီးသရၣ်ဒိၣ်ဝ့နၢၣ် ထီတထူၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ဒီး တံၤသကိးသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အသူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီး တံၤသကိးလၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဒီး ထံယံၤကီၢ်ယံၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအယူာ်ဃီၤအစု အတၢ်ဆီၣ်ထဲဒွီး မၤသကိးအဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်စး ထီၣ်အိးထီၣ်ဝဲဒၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးအံၤ ဒီးၦၤစးထီၣ်ဟဲအိၣ်ဝဲဒၣ်(၁ဝ)ဂၤလံန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢၦၤကဟဲအိၣ်တၢ်အံၤကမ့ၢ်ဝဲဃုလါဒီး ၦၤတဂၤ တၢ်လၢာ်ကမ့ၢ်ဝဲဒၣ် ခံကလီၤယဲၢ်ကလးဘးန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်နံၣ်ကယၤ(၂၁)ဘျးစဲ တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤမူဒါခိၣ် သရၣ်ဒိၣ်လၢၢ် မူဒီးကဝီၤ မူဒါခိၣ်တဖၣ် ဟံးန့ၢ်မူဒါဒီးကွၢ်ထဲတွၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လီၢ်ခၢၣ်သးမူဒါခိၣ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ် သရၣ်စီၤည့ခၠါ ဒီး ၦၤမၤသကိးတၢ် အိၣ်ဝဲဒၣ်(၅)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

9 months ago Read News
The Pathein Myaungmya Sgaw Karen Baptist Association

ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး တၢ်ကစီၣ်


အဆိပစံးဘျုးယွၤလၢ အပ၁်မူၦၤဒီးဒုးမၤၦၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ အဘျုးအဖှိၣ်အဃိပလဲၤခီဖျိဘၣ် ၂ဝ၂၂ နံၣ်ဒီးပတုၤဃီၤဘၣ်ဆူ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ၂ဝ၂၂ နံၣ်အတၢ် လဲၤခီဖျိမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ တၢ်ဆီၣ်သနံးဘၣ်ဆၣ် ယွၤအဘျုးအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ်အိၣ်လၢအိၣ်ၦဲၤ ထီဘိန့ၣ်လီၤ. ၂ဝ၂၃ နံၣ်ပမၤဘၣ်ကဝီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဃု၁်ဒီးကမျၢၢ်သ့ဘၣ်ထဲကရးကၠံကဝီးဒီး မ့မ့ၢ်ကဝီၤ အဂၤတဖၣ်ဒီးကီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်န့ၣ်ပမၤအီၤသ့ဒၣ်ထဲ ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးပထံၣ် ဘၣ်လၢ ၂ဝ၂၂နံၣ်အံၤ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါသ့ၣ်တဖၣ်စှၤလီၤဝဲဒၣ်အဃိ ပစးထီၣ်ဘၣ်က့ၤဟးဝ့ၤဝီၤတၢ်ဖံး တၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်တၢ်ဟးအိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးပအိၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကိးဖုဒဲးဃၣ်ဃၣ်လၢစးထီၣ်ဘါက့ၤယွၤလၢသရိ၁်ပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အမူးအရၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ၂ဝ၂၃နံၣ်အံၤ ပမၤဘၣ် ခၢၣ်စးတၢ်ထံၣ်မဲ၁်ထံၣ်နါဖဲ လါမၢ်၇ှး ၁-၂ သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးပမၤဝံးဘၣ်က့ၤ  ပကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်ယွၤဂ့ၢ်ပီညါစ့ၤမ့ၤနရံတၢ်ပျၢ်ကၠိ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ ၁၈.၃.၂ဝ၂၃ အနံၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂ဝ၂၂နံၣ်န့ၣ် ပကီၢ်ပိ၁်မုၣ်ကရၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအမ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိ (Community Health Helper Course) တၢ်မၤလိၦဲၤထီၣ်ဝဲ (၂၅)ဝီတဝီအဃိ ပအိၣ်ဒီး ၂၅ နံၣ်တၢ်စံးဘျုးဒီးတၢ်ပျၢ်က့ၤတၢ်မၤလိအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ ၉.၁၂.၂ဝ၂၂ အနံၤန့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်ဒီးတၢ်သုးကျဲၤလၢ ပကသူၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဝဲ မးသဲ၂၅ တၢ်အဲၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အသီတဖျၢၣ်စ့ၢ်ကီး န့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5