KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

21st Century Mission

21st Century Mission

ခိၣ်နၢ် တၢ်မၤလိလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ဒီးပှၤမၤတၢ်သးခုကစီၣ် တဖၣ်အဂီၢ်

နံၣ်ကယၤ-၂၁ မံးရှၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤခံပတီၢ် တပတီၢ်ကရူၢ်-၇ အိၣ်ဒီးခိၣ်နၢ် တၢ်မၤလိလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ဒီး ပှၤ မၤတၢ်သးခုကစီၣ် တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
5 years ago Read News
21st Century Mission

တၢ်သ့ကဲထီၣ်နံၣ်ကယၤ-၂၁ တၢ်တိာ်ကျဲၤ ပှၤဃုထံတၢ်ဖိတဖၣ်

တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ (၉-၁၀-၂၀၁၅) ကညီဘျၢထံသရိာ် ၀့ၢ်တကူၣ်န့ၣ်လီၤ.
8 years ago Read News
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5