KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

Social Ministry

Social Ministry

ကမံးတံာ်ရ့လိာ်မၤသကိးတၢ်သးခုကစီၣ် အတၢ်ကစီၣ်

မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ ကမံးတံ၁်ပၢဆှၢတၢ်ရ့လိ၁်မၤသကိးတၢ်သးခုကစီၣ် သုးကျဲၤမၤဘၣ်ဝဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် တၢ်မၤလိမၤဒိးတဖၣ် ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်ဒ်လ၁်အသိးန့ၣ်လီၤ. 
တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ပမၤဘၣ်ဝဲ လၢတၢ်တိ၁်ကျဲၤၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်
(၁)KBC SM Policy Orientation (11-13.1.2023)ႇ 
(၂)Quarterly Project Holders Coordination Meeting (8.2.2023, 9.5.2023)
တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ပမၤဘၣ်ဝဲ လၢခဝ့ၡၢၣ်ဝဲၤလီၢ် ပှှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်
(1) Data Management Concept Training (24-26.5.2023)
(2) Questionnaire Developing Training_ Data Management (6-8.6.2023)
(3) Field Test, and Reporting Training _ Data Management (28-30.6.2023)
(4) Performance Appraisal Orientation (17.7.2023)
တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂၤ
လါယူၤ (၂၁-၂၂), ၂ဝ၂၃နံၤ အပူၤ ပမၤသကိးဘၣ်ဝဲ တၢ်စံးကတိၤသကိး (Workshop) ဘၣ်ထွဲ တၢ်ဒီ တဒၢ ဒီးတြီဆၢတၢ်တတၢးတနါဂ့ၢ်ကျိၤတဖၣ်ဒီး တိ၁်လီၤကျဲၤလီၤသကိးတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် လၢတၢ်ဒီတဒၢ တၢ်တတၢးတနါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်စံးကတိၤသကိး (Workshop) တဘျီအံၤ ပမၤသကိးသကိးဘၣ်တၢ်ဒီး ကမံးတံ၁်မၤတၢ် (၄၆)ဂၤ ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး ဒီး သ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဘၣ် ကီၢ်တဖၣ်အတၢ်အိၣ်သးန့ၣ်လီၤ. စံးဘျုးဘၣ်ခဝ့ၡၢၣ်ဖိလံၤကိးဂၤ လၢဆှၢၦၤ လၢတၢ်ထုကဖၣ် အဃိန့ၣ်လီၤ.

9 months ago Read News
Social Ministry

ကမံးတံာ်ပၢဆှၢတၢ်ရ့လိာ်မၤသကိး တၢ်သးခုကစီၣ်

ကမံးတံာ်ပၢဆှၢတၢ်ရ့လိာ်မၤသကိး တၢ်သးခုကစီၣ်
မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ ကမံးတံ၁်ပၢဆှၢတၢ်ရ့လိ၁်မၤသကိး တၢ် သးခုကစီၣ် သုးကျဲၤမၤဘၣ်ဝဲ တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ဒီး တၢ်မၤလိတဖၣ်စးထီၣ် လၢ လါယနူၤအါရံၣ် တုၤ လါ အ့ဖြ့ၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တနံၣ်တဘျီ ပဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤဘၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ်ဆူ ၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် အအိၣ် ဒီး ၂ဝ၂၂နံၣ် အဂီၢ်ပဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤတၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ်ဖဲ လါယနူၤအါရံၤ(၁၃-၁၄)သီန့ၣ်လီၤ.ပအိၣ်ဒီးတၢ်မၤလိလၢ ၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် အဂီၢ်လၢအမ့ၢ် (Photo Taking) တၢ်မၤလိတဘျီဖဲ လါမၢ်ၡး(၁၁-၁၂)သီ န့ၣ်လီၤ. တၢ်တိ၁်ကျဲၤၦၤမၤသကိး တၢ်တဖၣ်အတၢ်ထံၣ်လိ၁်အိၣ်ဖှိၣ်သကိး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် တနံၣ်န့ၣ် ပသုးကျဲၤမၤ အီၤ(၄)ဘျီလီၤ. တနံၣ်အံၤ၂ဝ၂၂နံၣ် အဂီၢ် ပသုးကျဲၤမၤဘၣ်အခီၣ်ထံးတဘျီဖဲ လါဖ့းဘြူၤအါရံၤ ၁၁သီ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် (Theory of Change )လၢခ့ၣ်ဘံၣ်စံၣ်တၢ်တိစၢၤ ကရၢအဂီၢ်န့ၣ် (Resource person) ဒီးဝဲၤကျိၤမၤတၢ်တိ၁်ကျဲၤ တဖၣ်ထံၣ် လိ၁်သကိးသးဝံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲ ဖဲလါမၢ်ၡး(၁၅-၁၆)န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး ဖဲလါမၢ်ၡး (၂၃-၂၅) န့ၣ်ခဝ့ၡၢၣ်ဒီတခါ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်အိၣ် သးဘၣ်ထွဲအတၢ်တြီဆၢႇ သုးကျဲၤန့ဆၢၣ်တၢ်တတၢးတနါအဂ့ၢ်အကျိၤ (Disaster Management Capacity Assessment) န့ၣ်ဘၣ်တၢ်ခံကွၢ် စိ၁်ကွၢ်က့ၤဝဲခီဖျိ (Tear Fund ) ကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတနီၤ ဒီးၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤမၤသကိး တၢ်တနီၤဟဲထီၣ် သကိးႇ ဒီးဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးသကိးဖဲ တၢ်ခံကွၢ်စိ၁်ကွၢ်တဘျီအံၤန့ၣ်လီၤ. တနံၣ်အံၤ ပဒုးအိၣ်ထီၣ်ဘၣ် ခ့ၣ်ဘံၣ်စံၣ် တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကရၢအ (Website) ဒီး အမံၤ မ့ၢ် (kbcsm.org) န့ၣ်လီၤ. စံဘျုးဘၣ်ခဝ့ၡၢၣ်ဖိလံၤကိးဂၤ လၢ ဆှၢၦၤလၢတၢ် ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5