KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

The Upper Myanmar Karen Baptist Association

ကီၢ်ထးခီ ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်

ကီၢ်ထးခီၦၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ဒီး ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ လါအ့ဖြ့ၣ်(၂-၄)သီႇ ၂ဝ၂၄နံၣ်ဖဲ ပၠ့ၣ်အူလွ့ၣ်ၦၤကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်တိာ်ထူလၢအမ့ၢ်-တိဖျိကီခဲယွၤဂံၢ်ဘါႇ စံးဘျုးယွၤဒီးလဲၤဆူညါ  (စံး၆၆း၁၂ႇ ၂မိၤၡ့ ၁၄း၁၅)န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ အိၣ်ဒီးဝဲၤကျိၤကမံးတံာ်တဖၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ကီၢ်ကမံးတံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ကီၢ်ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်ႇ နံၣ်ကယၤ (၂၁)တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤႇ ကီၢ်တနံၣ်တဘျီတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဒီး တၢ်ဒိးပာ်စုသရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢထၣ်လ့ထူႇ တၢ်မၤလၤကပီၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤႇ တၢ်အီၣ်ဘူၣ်သ့ၣ်နီၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီး တၢ်ပာ်စီဆှံသးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ တမှံၤလီၤဆီလၢဘၣ်တၢ်ကွဲအီၤတဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်)ဒီး သရၣ်ဒိၣ်မူလၢၢ်ဂ့ၤ(ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး နဲၣ်ရွဲၣ်)န့ၣ်လီၤ.  တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကတီၢ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်ဟ့ၣ်လီၤလံ၁်အုၣ်သးဆူ ၦၤဖျိထီၣ်တၢ်မၤလိလံ၁်စီဆှံခီဖျိတကွဲးအိၣ်ဝဲ(၄)ဂၤန့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲဆဲးလီၤမံၤလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တဘျီအံၤအိၣ်ဝဲ(၁၄၃)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

2 months ago Read News
The Upper Myanmar Karen Baptist Association

Hpu Aung Dwe Bible School's Brief History

ပဝဲကီၢ်ထးခီလံ၁်စီဆှံကၠိအမံၤမ့ၢ် ‘‘ဖှုအီၣ်ဒွ့လံ၁်စီဆှံကၠိ’’ န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ် သ့ၣ်နီၣ်ဒီး တၢ်မၤ လၤကပီၤက့ၤပဖုအီၣ်ဒွ့အဂီၢ် ပယုၢ်န့ၢ်ကၠိအမံၤလၢ ဖုအီၣ်ဒွ့လံ၁်စီဆှံ ကၠိ (ကီၢ်ထးခီ) န့ၣ်လီၤ.  ဖုစီၤအီၣ်ဒွ့ မ့ၢ်သရၣ်သိၣ်လိတၢ်လၢ ခၠီကီၢ်အမံးရှၢၣ်ကၠိ လၢတၢ် ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ် သ့တကပၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ယလၢသူၣ်လၢသးတကပၤမ့ၢ်ဂ့ၤ မ့ၢ်တ့ၢ်ဝဲဒၣ် စံၣ်စိၤနု၁်ခိၣ်နၢ်တဂၤလၢ ခၠီကီၢ်အဂီၢ်လီၤ. အဝဲမၤသကိးတၢ်ဒီး ကိၤလၤမံးရှၢၣ် တဖၣ် လၢတၢ်သးခုကစီၣ် တၢ်မၤအဂီၢ် ခၠီဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ် ဟ့ၣ်မၤလၤကပီၤအီၤ ဒ်သိး "Layman Missionary" တဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ. အခဲအံၤ ပလံ၁်စီဆှံကၠိအိၣ်အလီၢ် လၢအမ့ၢ် "Forest Gate" ကရၢၢ် အံၤမ့ၢ်ဝဲ အဝဲအကရၢၢ်ဒီး ဟ့ၣ်ဝဲပကီၢ်ထးခီဒ်သိး ကဒုးအိၣ်ထီၣ် လံ၁်စီဆှံကၠိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ဘှံးလၢ တၢ်မၤဝံၤဟဲက့ၤမၤယွၤ အတၢ်မၤလၢ ပကီၢ်ထးခီအပူၤမ့ၢ်တ့ၢ် ၦၤကလု၁်ခိၣ်နၢ် လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဂၤအသိး တုၤအသံတစုန့ၣ်လီၤ. 
ပဝဲကီၢ်ထးခီခိၣ်နၢ်တဖၣ် မံမီၢ်တ့ၢ်လံ ဒီးတိ၁်ပ၁်လၢ ကအိးထီၣ်လံ၁်စီဆှံ ကၠိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ် အကလု၁်ကလု၁်ဒီး ဒုးအိၣ်ထီၣ်တသ့ဒံးအဆၢ ကတီၢ် တၢ်လီၢ်အံၤပသူအီၤဒ်ပကီၢ် တီၤဖုၣ်တၢ်မၤလိလီၢ်အသိး တဘျုးနံၣ်ဖဲ ၂ဝဝ၇ နံၣ် ပကီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤဖဲ ဝ့ၢ်ကလီအခါ စးထီၣ်စံးကတိၤအိၣ်ဖှိၣ် ဒ်သိးကဒုးအိၣ် ထီၣ် လံ၁်စီဆှံကၠိန့ၣ်လီၤ. ဃုထၢကမံးတံ၁်ဖိ (၉) ဂၤလၢ ကသုးကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်ပ၁်ဖှိၣ်ဆိ လံ၁်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ လံ၁်ရိဖှိၣ်ဒၢးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်သမါ လၢ ကသိၣ်လိတၢ်အဂီၢ် တအိၣ်ဒံးအဆၢကတီၢ် ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ် ယကီၢ်ပိ၁်မုၣ်ကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်, ကီၢ် ခ.တ.ၦၤနဲၣ်တၢ် ဒီးကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် စးထီၣ်မၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂ဝ၁၁ လါ အီးထိဘၢၣ် (၁၁) သီန့ၣ် ပကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိ အိးထီၣ်ဘၣ်ဝဲဒီး ကၠိဖိအခီၣ်ထံးတဖုအိၣ် ဝဲ (၈) ဂၤဒီး ကၠိသရၣ်သိၣ်လိတၢ် လၢ၁်ဆၢလၢ၁်ကတီၢ် (၃) ဂၤဒီး သရၣ်သိၣ်လိတၢ် ခီဖး (၈) ဂၤန့ၣ်လီၤ. ကၠိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်ဝဲ CCRE (Certificate of Christian Religious Education)  တနံၣ်တၢ်မၤလိ C.TS (သၢနံၣ်တၢ်မၤလိ) ဒီးL.Th(လွံၢ် နံၣ်တၢ်မၤလိ) တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တုၤအခဲအံၤ ပကၠိမၤဘၣ်တၢ်ပျၢ်ကၠိအဘျီ (၁ဝ) ဘျီလံ ဒီး ကၠိဖိလီၢ်လံၤအိၣ်ဝဲ (၆၄) ဂၤန့ၣ်လီၤ. ၂ဝ၂၃-၂ဝ၂၄ တၢ်မၤလိနံၣ်အဂီၢ် ကၠိသရၣ် သိၣ်လိတၢ်လၢ၁်ဆၢလၢ၁်ကတီၢ် (၉) ဂၤ, သရၣ်သိၣ်လိတၢ်ခီဖး (၈) ဂၤဒီး ကၠိဖိအိၣ် ဝဲ (၂၉) ဂၤန့ၣ်လီၤ.

သရၣ်မုၣ်ခဲးဖၢၣ်စတံနၣ်

ဖုအီၣ်ဒွ့ လံ၁်စီဆှံကၠိ (ကီၢ်ထးခီ)

4 months ago Read News
The Upper Myanmar Karen Baptist Association

ကီၢ်ထးခီတၢ်ကစီၣ်

ဖဲ (၂၈.၃.၂ဝ၂၃ တုၤ ၂.၄.၂ဝ၂၃)နံၣ် သုးကျဲၤမၤဘၣ် ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ ဝ့ၢ်ပၠ့ၣ်အူလွ့ၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခၢၣ်စးလၢ ဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်နီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၁၅၅)ဂၤန့ၣ်လီၤ.ဖဲ (၂၃-၂၇.၅.၂ဝ၂၃)နံၣ် န့ၣ်ကီၢ်ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤ သုးကျဲၤမၤန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်သ့သိၣ်လိဖိသၣ်အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိလၢ ဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤအဖီခိၣ် သရၣ်မုၣ်တဖၣ်လၢဟဲထီၣ် မၤလိတၢ်ဒ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခၢၣ်စးခဲလၢ၁်အိၣ်(၁၁)ဂၤဒီး သရၣ်မုၣ်သိၣ်လိတၢ်(၂)ဂၤန့ၣ်လီၤ.တၢ်တိ၁်ထူ - အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်အတွက်ဓမ္မပန်းပျိုးသောလက်  (၂မိၤရှ့ ၁၈း၂ဝႇ မးသဲ ၂၈း၂ဝ) 
ဖဲလၢ (၁၉.၇.၂ဝ၂၃)နံၣ် ကီၢ်ဒီးကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိ သရၣ်သရၣ်မုၣ်ဒီးကၠိဖိမုၣ်ခွါတဖၣ်ပသုးကျဲၤမၤဘၣ် ကီၢ်တၢ်ထုကဖၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ဘ့ၤသနံဘျၢထံခရံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ.ဖဲ (၁-၃.၈.၂ဝ၂၃)နံၣ် န့ၣ်ပအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤ ကီၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် Association Review Program န့ၣ်လီၤ.ကိးလါဒဲး ကီၢ်တၢ်ကတဲ၁်ကတီၤဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ကမံးတံ၁် သုးကျဲၤမၤန့ၢ်ဝဲကၠိဖိတၢ်ရ့လိ၁်မု၁်လိ၁် တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤအဖီခိၣ်ဖဲလၢ ဟါ(၇းဝဝ)နၣ်ရံၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.
-ၦၤလၢဖျိထီၣ် ခီလ့ၣ်ကၠိႇ ဖၠၣ်စိမိၤကၠိႇ ၦၤလၢအဖျိထီၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိအိၣ်ဒီးတၢ်မၤလၤကပီၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ
-ကီၢ်တၢ်ကတဲ၁်ကတီၤဒုးဒိၣ်ထီၣ်ခိၣ်နၢ်ကမံးတံ၁်ႇ ကီၢ်သရၣ်သမါကရၢႇ ကီၢ်ခရံ၁်ဖိတၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤအိၣ်ဒီး တၢ်ပ၁်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်လၢ တၢ်မၤဘူၣ်မၤတီၤလၢ တၢ်မၤလၤကပီၤအဂီၢ်. ကိးဂီၤဒဲးသုးကျဲၤမၤဘၣ် ဂီၤထၢၣ်သၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ဂီၤ(၅းဝဝ)နၣ်ရံၣ် လၢဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤအဖီခိၣ်
ကိးနံၤဒဲးပသုးကျဲၤမၤဘၣ်ကီၢ်တၢ်ထုကဖၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတနံၤခံဘျီ ဖဲ မုၢ်ထူၣ်(၁၂းဝဝ)နၣ်ရံၣ်ဒီးဟါ (၆းဝဝ)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ.
ကိးနွံဒဲး ဟါ(၇းဝဝ)နၣ်ရံၣ်န့ၣ် ကရၢႇ ဝဲၤကျိၤႇ ကမံးတံ၁်တဖၣ်ပသုးကျဲၤမၤန့ၢ်ဘၣ် ကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤခီဖျိလၢ တၢ်ကတိၤလီၤဆီမ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်မၤလိယွၤအကလုၢ်ကထါမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. မုၢ်အိၣ်ဘံှးနံၤ ဟါ (၇းဝဝ)နၣ်ရံၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဘူၣ်သကိးဘါသကိးယွၤလၢ ဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤအဖီခိၣ်စ့ၢ်ကီး န့ၣ်လီၤ.စးထီၣ်ဖဲ (၂၂.၉.၂ဝ၂၃)ကိးနံဒွဲးဖဲ  မုၢ်ယဲၢ်နံၤဟါ (၇းဝဝ)နၣ်ရံၣ်သုးကျဲၤမၤန့ၢ်ဘၣ်Virtual Education Mission School ကၠိဖိမုၣ်ခွါဒီးသရၣ်သရၣ်မုၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်ဃးဒီး Special Talk န့ၣ်လီၤ.ဖဲ (၁၇.၁ဝ.၂ဝ၂၃) နံၣ်ကျဲးစၢးကရၢတၢ်အိးထီၣ်တၢ်မၤလိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးတုၤလၢ (၁၈.၁ဝ.၂ဝ၂၃) တချုးဖဲကီၢ်နံၣ်ဖးဖီ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စးထီၣ်အကတီၢ်လၢ တနံၤအတီၢ်ပူၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.စးထီၣ်ဖဲ (၁၈-၂၂.၁ဝ.၂ဝ၂၃)နံၣ် မၤသကိးဘၣ်ကီၢ်နံၣ်ဖးဖီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ (ဝ့ၢ်တၣ်ယါ)ကညီဘျၢထံခရံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၦၤလၢဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ(၁ဝ၄)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

7 months ago Read News
The Upper Myanmar Karen Baptist Association

ကီၢ်ထးခီၦၤကညီဘျၢထံ ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

ခီဖျိလၢတၢ်အိၣ်သးအကလု၁်ကလု၁်အဃိ ပဝဲကီၢ်ထးခီၦၤကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ပဆိကတီၢ်ဘၣ် ကီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဝဲဒၣ် (၃) နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတနံၣ်တလါအံၤပစးထီၣ်ဘၣ်က့ၤ ပကီၢ်တနံၣ်တဘျီကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လံ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်လၢတၢ်အိၣ်သးသ့ၣ်တဖၣ်အဃိ တနံၣ်အံၤ ပစးထီၣ်ဘၣ် က့ၤကီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒ်အမ့ၢ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤ ဖဲ (၂၈.၃.၂ဝ၂၃) နံၣ် ဟါ တုၤ (၂.၄.၂ဝ၂၃) နံၣ်ဟါန့ၣ်လီၤ.  ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤအတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲဒၣ် - ဟံးန့ၢ်မူဒါ ဒီး ဂဲၤလိ၁်အါထီၣ် ( ကလီးစဲ ၃း၂၃ႇ ကတိၤဒိ ၁၂း၁၁ႇ ဧ့စြၤ ၁ဝး၄ႇ ၁ကရံၣ် ၁၄း၁၂ ) န့ၣ်လီၤ.ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိ၁်အီၤလၢ ကလီ ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး တၢ်တူၢ်လိ၁်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတခီမ့ၢ်ဝဲဖဲ ပၠ့ၣ်အူလွ့ၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘါသရိ၁်န့ၣ်လီၤ. ၦၤကညီအနီၣ်ဂံၢ်လၢ ဟဲထီၣ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဒီး ဆဲးလီၤအမံၤခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲဒၣ် (၁၅၁) ဂၤန့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
The Upper Myanmar Karen Baptist Association

နံၣ်(၄ဝ)တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ဒီးတၢ်ပ၁်စုတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

တၢ်ပ၁်စုတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

1 year ago Read News
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5