KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Latest News

Evangelism and Mission Department

Empowering Spiritual Leadership Training (၅-၇.၁၂.၂ဝ၂၃)

တၢ်မၤလိအတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိ မ့ၢ်ဒ်သိးကဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တဖၣ်ႇ ကဝီၤခိၣ်နၢ်တဖၣ် လၢသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤတၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်ကဂ့ၤထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤဖဲ (၄.၁၂.၂ဝ၂၃) ဟါ ၆း၃ ဝနၣ်ရံၣ် ဒီး ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်), တၢ်ထုကဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒီးကထၢၣ်တနၢ်ထူ(ထုးထီၣ်ရၤလီၤလံ၁်လဲၢ်ဝဲၤကျိၤ)န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိတဖၣ်မ့ၢ် ကီၢ်ခၢၣ်စးလၢကီၢ်ဃိးဘ့ၣ်ဒီး ၦၤမၤလိတၢ်ဖိခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၂၆)ဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤကတၢၢ်က့ၤတၢ်မၤလိအံၤဖဲ (၇.၁၂.၂ဝ၂၃)နံၣ် ဟါ ၄းဝ ဝနၣ်ရံၣ်ခီဖျိ သရၣ်ဒိၣ်အဲၣ်ဒ့အတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်^သရၣ်မုၣ်လၢအသိၣ်လိတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်အဲၣ်သီ(တၢ်မၤလိလံ၁်စီဆှံ), သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်မိစဲးသ့(Effective Leadership Style), သရၣ်ဒိၣ်အဲးပ်နးတီ(How to Improve Your Leadership Skill), သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လ့ထူ(Leadership and Management) န့ၣ်လီၤ.

6 months ago Read News
Evangelism and Mission Department

တၢ်လဲၤရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်သးဒီးန့ၣ်ပၠံၣ်ဒီၣ်တၢ်ရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်ကရၢ

ဖဲ လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁ဝသီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ် ခဝ့ၡၢၣ်ဝဲၤလီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်သးဒီး န့ၣ်ပၠံၣ်ဒီၣ်တၢ်ရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်ကရၢတဘျီဃီအိၣ်ဃု၁်ဒီး တၢ်မၤလၤကပီၤသကိးခရံ၁်အိၣ်ဖျဲၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါစးထီၣ်ဖဲ ဂီၤ ၉နၣ်ရံၣ်ဒီးဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢ တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤန့ၣ်လီၤ.

6 months ago Read News
Evangelism and Mission Department

TMT Training, EM News

တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး Teaching Mobile Team(TMT) တၢ်မၤလိဖဲ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် နံၣ်(၁ဝဝ)တၢ်စံးဘျုးတၢ်သူၣ်ထီၣ်ႇ (၁၂၁ႇဃ)ႇ အလူၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သိၣ်လိအံးစးထီၣ်ဖဲ လါအီးကထိဘၢၣ်(၂၃)သီ တုၤ(၂၆) သီန့ၣ်လီၤ. 
သရၣ်သိၣ်လိတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ-"Good Teacher and Good Counselor"- သ.မဒီးကထၢၣ်စ့န့ၢ်ဖီ "Current Situation of Teaching Ministry in KBC" -သရၣ်စၢ်ဟ့ၣ်ဂ့ၤႇ"Challenges for 21st Century Teaching Ministry"– သမဒီးကထၢၣ်နးတ့ၣ်စံၣ်မိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်သိၣ်လိလံ၁်စီဆှံ- ဒီးကထၢၣ်တီဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်(၁၁)ဘ့ၣ်ခၢၣ်စး ၦၤဟဲထီၣ်အိၣ်(၂၅)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

7 months ago Read News
Evangelism and Mission Department

လံ၁်လၢပဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤသ့လၢ တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤ2023

လံ၁်လၢပဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤသ့လၢ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ႇ တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဒ်လ၁်အံၤအသိးန့ၣ်လီၤ.
ယွၤထါနီၢ်သး    - ၅ဝ ဝဘး
နံၣ်ကယၤ(၂၁)    - ၁ဝဝ ဝဘး
ကညီတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ   - ၁၅ဝ ဝဘး
ပှၤခရံ၁်ဖိတဂၤအတၢ်ပနီၣ်   - ၁၅ဝ ဝဘး
သူၣ်ထီၣ်ခရံ၁်ဖိတဂၤအတၢ်ပနီၣ် - ၂ဝဝ ဝဘး
ဖုသၣ်ဖၠူၣ်သးသမူ    - ၁ဝဝ ဝဘး

Perfecting the Church    - 2000 ks

တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤပ၁်ဖှိၣ် ဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤလၢ ဖုသရၣ်ဒိၣ်ယဟးလ့ၤလ့လး န့ၣ်ပဒိးန့ၢ်အီၤကလီသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

# တိၢ်နီၣ် - ဒ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တၢ်အိၣ်သးအသိ လံ၁်လဲၢ်အၦ့ၤတၢ်ဆီတလဲအိၣ်ထီၣ်သ့လီၤ

8 months ago Read News
Evangelism and Mission Department

တၢ်မၢဖိတၢ်မၤလိ-ခံဘျီတဘျီ, ၂ဝ၂၃နံၣ်

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်
တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤ
တၢ်ပ၁်ဖျါ (တၢ်မၢဖိတၢ်မၤလိ-ခံဘျီတဘျီ) ၂ဝ၂၃နံၣ်

ပစံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤလၢ အစိ၁်ဆှၢခီဖျိၦၤဒီးဒုးမၤၦၤလၢ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဃိန့ၣ်လီၤ.မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိႇ ထံကီၢ်တၢ်မၤအသးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတဖၣ် မ့ၢ်မၤအသးဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်ဘၣ်ဆၣ်ႇ ယွၤဟ့ၣ်ခွဲးဟ့ၣ်ယၤၦၤအဃိ လါယူၤ ၂၆သီ တုၤလါယူၤလံ ၁၆သီ အတီၢ်ပူၤ ပဝဲတၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤ ပမၤဘၣ် အသီ(၂ဝ) တၢ်မၢဖိတၢ်မၤလိ ခံဘျီတဘျီ ဖဲခိခိၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးႇ မီၣ်ဘံၣ်ဝ့ၢ်ဆၣ်န့ၣ်လီၤ. 
တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤဖဲ ၂၆.၆.၂ဝ၂၃ နံၣ် ဟါ ၄း၃ ဝနၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ် သရၣ်ဒီးကထၢၣ် န့ၢ်လ့အီၣ်ႇ တၢ်ကစီၣ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢ သရၣ်မုၣ်ၡံထၣ်ဖီ(ၦၤပၢၤစ့ႇ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်) တၢ်ထုကဖၣ်အလၢအၦဲၤလၢ သရၣ်လ့ၤဝံ (တၢ်သးခုကစီၣ်အၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ကီၢ်ပကိတကူၣ်) ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဒီးတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်အဲးဒဝၢး          (တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ၦၤကညီဘျၢထံခဝၡၢၣ်)တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 
သရၣ်သိၣ်လိတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ဖိထူ(တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ)  သရၣ်မုၣ်အဲၣ်ခုၣ် (တၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ် လၢတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤ) သရၣ်ဒိၣ်လ့မီ (ကစၢ်ခရံ၁်ဒီးတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤ)  သရၣ်ဒိၣ်လါလါ(တၢ်သူၣ်လီၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်) သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ထူထူ (တၢ်မၤတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤလၢသးစီဆှံ)ႇ သရၣ်ဒိၣ်တ့ၣ်စီ (မုၢ်နံၤခံကတၢၢ် တၢ်ကမၤအသးတဖၣ်)တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်တၢ်မၤလိ လံ၁်စီဆှံန့ၣ် သရၣ်ဒိၣ်လးဖ့ၣ်ႇ သရၣ်မုၣ်သ့ၣ်ကံၣ်လးဒီးသရၣ်မုၣ်ခၠိၣ်သဲ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤသိၣ်လိန့ၢ် တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်မ့ၢ် သရၣ်ကၠိဝ့ႇ သရၣ်သးဝါထူဒီး သရၣ်မုၣ်ဟဲဂ့ၤက့လ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤမၤလိတၢ်ဖိ ခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၁၈) ဂၤဟဲခီဖျိလၢကီၢ် (၁၂) ဘ့ၣ်အခၢၣ်စးန့ၣ်လီၤ.
မုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤသၢနွံန့ၣ် ပလဲၤဒီးရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်ဘၣ်လၢ တၢ်မၢလီၢ်လၢအကဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ် ဖှိၣ်လၢပလဲၤရန့ၣ်လီၤ.လိ၁်သးတဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ ပနၢ်ဂ့ၤနိၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ရွှ့ၣ်ကၠၣ်ဘၠဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး စွဲၣ်တီၣ်ကူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပစံးဘျုး ကစၢ်ယွၤလၢ သၢနွံအတီၢ်ပူၤ ပမၤလိဘၣ်တၢ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ၦဲၤဒီး တၢ်သူၣ်ခုသးခုအဃိစ့ၢ်ကီးလီၤ. ပန၁်သၦၢ်ကတၢၢ်လၢ တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ ကဟဲစိ၁်န့ၢ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ အလၢအၦဲၤလၢ ၦၤတၢ်မၢဖိကိးဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
ပမၤကတၢၢ်ဘၣ်တၢ်မၤလိအံၤဖဲ ၁၆.၇.၂ဝ၂၃ နံၣ်ႇ ဟါ ၄းဝဝနၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ် သရၣ်မုၣ်ခၠိၣ်သဲႇ  ၦၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဆူတၢ်မၢဖိတဖၣ်အဂီၢ်မ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ (ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၤ) န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထုကဖၣ် ပ၁်စီဆှံက့ၤတၢ်မၢဖိတဖၣ်ဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခဲလၢ၁်မ့ၢ်သရၣ်ဒိၣ်အဲၣ်ဒ့  (တၢ်သးခုကစီၣ်အၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ကီၢ်တကူၣ်) တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဒီးတၢ်စံးဘျုးလၢ သရၣ်ဒီးကထၢၣ်န့ၢ်လ့အီၣ်(ၦၤနဲၣ်တၢ်သဃဲၤ) ဒီးတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်လၢသရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူန့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ နၢ်ဟူဘၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်သးဝံၣ် လၢသရၣ်မုၣ်အဲးစထၢၣ်အဲၣ်ဒ့ဒီးသရၣ်ဃနိ၁် ဒီးၦၤမၤလိတၢ်ဖိတဖၣ် အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. 
ပစံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤႇ သရၣ်သမါတဖၣ်လၢ အဟဲဒီးဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီန့ၢ်တၢ်ႇ ခိၣ်နၢ်လၢခဝ့ၡၢၣ်တဖၣ်ႇ ၦၤလၢအဆီၣ်ထွဲ မၤစၢၤၦၤခီဖျိတၢ်ထုကဖၣ်ႇ ဃှှီီ ၦၤနဲၣ်တၢ်သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်ကၠဲပလံ လၢအသုးကျဲၤန့ၢ်ၦၤတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲႇ သရၣ်ကံဒိၣ်ဒီး ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအမၤစၢၤၦၤလၢ တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တဘျီအံၤကိးဂၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. မ်ယွၤလၢအမူဝဲ အဘျုးထူးဖှိၣ် တီၤအါ ကလီၤကဒုဘၣ်အမု၁်သုလိၤ ထူးထူးတီၤတီၤန့ၣ် မ့ၢ်ယတၢ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါဘၣ်သုန့ၣ်လီၤ.

       သရၣ်ဒိၣ်အဲးဒဝၢး
      ၦၤနဲၣ်တၢ်(တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤ)

10 months ago Read News
Evangelism and Mission Department

ၦၤကညီဘျၢထံခ၀့ၡၢၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်၀ဲၤကျိၤ

ၦၤကညီဘျၢထံခ၀့ၡၢၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်၀ဲၤကျိၤ
ၦၤကညီဘျၢထံခ၀့ၡၢၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်၀ဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး " Empowering Spiritual Leadership''တၢ်မၤလိဖဲ ခ၀့ၡၢၣ်နံၣ်တကယၤတၢ်စံးဘျုး တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဖဲ လါအီကူာ်(၃၀)သီ တုၤ လါစဲးပတ့ဘၢၣ်(၁)သီယ ၂၀၂၂နံၣ်, တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ သရၣ်သိၣ်လိတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ ''တၢ်သိၣ်လိလံာ်စီဆှံ" – သရၣ်မုၣ်ကၠဟိၡံဘၤထိ, "Theological Foundation for Leaders" သရၣ်ဒီးကထၢၣ်အီးထ့ဘံၣ်ယးစ်အ့, "Leadership In Crisis"-သရၣ်မုၣ်အဲမၣ်ထူ, "Holy Spirit Leads Leadership" - သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်အဲၣ်သီတဖၣ်, ကီၢ်ခၢၣ်စးလၢ ဟဲထီၣ်တၢ်သိၣ်လိတဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ- ကီၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်ၦၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ်ယ ၦၤနဲၣ်တၢ်သဃဲၤတဖၣ်ယ တၢ်မၢဖိတဖၣ် ဒီးတၢ်အိၣ် ဖှိၣ်သရၣ်တဖၣ် ဒီး ၀ဲၤလီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် န့ၣ်လီၤ.ကီၢ်(၁၁)ဘ့ၣ်ခၢၣ်စး ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိအိၣ်၀ဲ(၂၈)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
Evangelism and Mission Department

တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီး မံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤ

တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီး မံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤ
တနံၣ်အံၤ ဖုသၣ်ဖၠူၣ်မုၢ်နံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ လါမ့ၤ(၁၅)သီန့ၣ်လီၤ. ကိး နံၣ်ဒဲးဆှၢလီၤဘၣ်ခၢၣ်စးတဖၣ်မ့ၢ်တသ့ဘၣ်ဆၣ်တနံၣ်အံၤဆှၢလီၤဘၣ် ခၢၣ်စးခဲလၢာ် အိၣ်ဝဲ(၁၄၂)ဂၤ ဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၁၄ဝ)ဖုန့ၣ်လီၤ. ၂ဝ၂၂နံၣ် အံၤပထံပကီၢ်တၢ်အိၣ်သးတဖၣ် မ့ၢ်တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး သနာ်က့တၢ်သးခု ကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤ သုးကျဲၤမၤဝံၤဘၣ်က့ၤတၢ်ဟ့ၣ်လီၤ လံာ်အုၣ်သး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ၦၤမၤလိဝံၤတၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံခီဖျိတၢ်ကွဲတဖၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.ဟ့ၣ်လီၤဘၣ်လံာ်အုၣ်သးခဲလၢာ်လၢပထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤအိၣ်ဝဲ (၁၁၅)ဂၤဒီး မ့မ့ၢ်ထံကီၢ်အဂၤတဖၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ဝံၤဘၣ်ထဲကီၢ်ခဲနဒၢ် တဘ့ၣ် ဒံး န့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5