KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

Care and Counseling Department

Cervical Cancer တၢ်ကတိၤလီၤဆီ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ် တၢ်ကဟုကယာ်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိာ်တၢ်ဝဲၤကျိၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီး သုးကျဲၤတၢ်ကတိၤလီၤဆီ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ Cervical Cancer လၢ ဒီးကထၢၣ်ခ့ၣ်ထူစီၣ် ဖဲလါမ့ၤ(၁၅)သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်ႇ ဖဲခိလ်ကညီဘျၢထံတၢ်ဘါယွၤသရိာ်, မုၢ်ဆါ(၁၂)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤလီၤဆီဝံၤ အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်စံးဆၢလၢ ၦၤဟဲဒိကနၢ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်ကတိၤ လီၤဆီခဲလၢာ်အိၣ်ဝဲ(၄၃)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

6 months ago Read News
The Myaungmya Sgaw Karen Baptist Association

၂ဝ၂၃ နံၣ် ကီၢ်မၠီမၠးကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၁)တဘျီ

၂ဝ၂၃နံၣ် ကီၢ်မၠီမၠးကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၁)တဘျီ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၂၂-၂၃သီအနံၤ ဖဲတၢ်လူၢ်ဖးဒိၣ်ခရံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ကဝီၤ(၅), ကီၢ်မၠီမၠးန့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ - မုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤ (စံး၂၇း၁၄ႇ ယၡါ၄ဝး၃ဝ-၃၁) န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၂သီဂီၤ ၁ဝးဝဝနၣ်ရံၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤလၢတၢ်ဘါဖုၣ်ကိ၁်ႇ ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢ ဖုသရၣ်ဒိၣ်ကဲလဲးစ် (ကမါဒိၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်, ကဝီၤလွံၢ်)န့ၣ်လီၤ. ဝံၤပိ၁်ထွဲထီၣ်အခံဆူ ကီၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ် အကျိၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးလၢဟါ ၇းဝဝနၣ်ရံၣ်အိၣ်ဒီး မူးသးဖှံအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.
လါအ့ဖြ့ၣ်၂၃သီအိၣ်ဘှံးနံၤဂီၤ ၇းဝဝနၣ်ရံၣ်တၢ်ဘါ သရၣ်သမါအကရၢဟံးန့ၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်အဲၣ်ဆိ(ကီၢ်သရၣ်သမါကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်) မၤသကိးဒီးကဝီၤယဲၢ်ကဝီၤယဲၢ်ကဝီၤသရၣ်သမါတဖၣ် တၢ်ကစီၣ်တခီမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ကွၢ်လၢ်(စခါကၠံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်, ကဝီၤခံ)န့ၣ်လီၤ.၁ဝး၃ဝနၣ်ရံၣ်မုၢ်ဆါတၢ်ဘါ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ ကီၢ်ခိၣ်သရၣ်ဒိၣ်ဘၤနါဘၤဆၢ (ဖီထူကျိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်) န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်သရၣ်လီၢ်ဒိၣ်ထူ ဒုးသ့ၣ်ညါကီၢ်ဝဲၤလီၢ် ၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ဝံၤ လဲၤဆူတၢ်ဘၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဘၣ်တၢ်မၤသကိးအီၤလၢ ဝဲၤကျိၤခိၣ်နၢ်သရၣ်သမါ သ့ၣ်တဖၣ်ဒီးလၢကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘါဖးဒိၣ်တဘျီအံၤ အိၣ်ဒီးတၢ်လုၢ်ထီၣ်ပ၁်စီဆှံက့ၤကီၢ်မၠီမၠးမီထိၣ်လၢ ကဘၣ်တၢ်စိ၁်မူအီၤတပယူ၁်ဃီလၢအမ့ၢ် - လဲၤလၢညါတုၤလၢတၢ်လၢတၢ်ၦဲၤ(ဧ့ၤ၆း၁-၂ႇ အ့း၃း၁၉)န့ၣ်လီၤ. တၢ်လုၢ်ထီၣ်ပ၁်စီဆှံ အဂီၢ်သရၣ်ဒိၣ်လၢအယၢ်ထီၣ်အစုမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ကွၢ်လၢ်ႇ သရၣ်ဒိၣ်မု၁်သးႇ သရၣ်ဒိၣ်ဖြီမံးစ်ဒီး သရၣ်ဒိၣ်အိၣ်ခ့ၣ်ဝါတဖၣ်ဒီးၦၤလၢအဘါထုကဖၣ်မ့ၢ်သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်အဲၣ်ဆိန့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢဟ့ၣ်ၦၤတၢ်ကစီၣ်လၢတၢ်ဘါဖးဒိၣ်တဘျီအံၤမ့ၢ်ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘါကတီၢ်တၢ်ထၢဖှိၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်ခံဘျီဒီးၦၤသခူထီၣ်တၢ်မၤဘူၣ်မ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်မု၁်သး(ကၠီကရၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်?ကဝီၤခိၣ်ယဲၢ်)န့ၣ်လီၤ.တၢ်ကတိၤစံးဘျုးက့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအတူၢ်လိ၁်တၢ်ႇ ခၢၣ်စးလၢအဟဲသ့ၣ်တဖၣ်ဒီးခဝ့ၡၢၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ကီၢ်ခၢၣ်စးမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ကျၢၤထူ(သၣ်လ့လူၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်? ကဝီၤသၢ)န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ ပအိၣ်ဒီးတၢ်ဒ့ဆှၢနု၁်လၢပဟံၣ်လူၢ်ႇ ပဟံၣ်ၦၢ်ႇ တၢ်လူၢ်ဖးဒိၣ်ပ၁်ဖှိၣ်ပၢ်အတၢ်ဒ့ဒီးကမါဖိႇ တၢ်လူၢ်ဖးဒိၣ်ပ၁်ဖှိၣ်သီတူ၁်တၢ်ဒ့သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးလၢကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤတၢ်ဆဲးလီၤမံၤခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ(၁၄၁)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

7 months ago Read News
The Toungoo Thandawn Bwe Moh Bwa Karen Baptist Association

ကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်ဘှဲမိၤၦၤတၢ်ကစီၣ်

ကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်ဘှဲမိၤၦၤႇ ပအိၣ်ဒီး - တၢ်ရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဆူကရူၢ်တဖၣ်အအိၣ်ဒီး ဖဲ(၃ဝ.၁၂.၂ဝ၂၂) မ့ၢ်ဝဲဖဲပြဲးကဝီၤႇ လူၢ်ဒ့တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်ဒီးကီၢ်ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ (၂၅.၃.၂ဝ၂၃)အနံၤဒီး ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိ၁်ၦၤလၢ ကရူၢ်(၄)ဖဲ စံယိၣ်ပဟံၣ်လူၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ(၂၆.၃.၂ဝ၂၃)နံၤန့ၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်ပ၁်စုသရၣ်လ့မူ(ကီၢ်တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်) ဖဲ စံယိၣ်ပဟံၣ်လူၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ.

7 months ago Read News
The Nyaunglebin Karen Baptist Association

ကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

အဆိကတၢၢ်န့ၣ် စံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်ဒိၣ်မးလၢ အဒုးမူၦၤဒီးဟ့ၣ်ဖံးဟ့ၣ်မၤၦၤလၢအတၢ်မၤဖးဒိၣ် အပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. (၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၃)နံၣ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤအိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိႇ တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲ၁်အါကလု၁်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ကစၢ်ယွၤန့ၣ်တလီၤစၢ်လၢ ပကီၢ်အဂီၢ်ဘၣ်. လၢဆၢကတီၢ်တခါဘၣ်တခါအပူၤန့ၣ်ကစၢ်ယွၤမၤတီအကလုၢ်ဒီးၦၤအဃိ န့ၣ်လီၤ. ထံကီၢ်ဂံၢ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဃိဒီး ပကီၢ်ချၢၣ်လွံၣ်ထူၣ်အပူၤ လီၤဆီဒၣ်တၢ်ကဝီၤနီၣ်ဂံၢ်(၄)အပူၤႇ မိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၁၃)ဖှိၣ်ဒီး တၢ်မၢလီၢ်(၄)တီၢ်အပူၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲန့ၣ်လီၤ. စံးဘျုး ဘၣ်ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် အပူၤစးထီၣ်လၢ နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၤဒီး ခိၣ်နၢ်သရၣ်သမါ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်လၢ အသ့ၣ်နီၣ်ၦၤလၢတၢ်ထုကဖၣ်ဒီးဆီၣ် ထွဲမၤစၢၤၦၤဃု၁်ဒီး ဒီပုၢ်ဝဲၢ်တံၤသကိးၦၤတဂၤဘၣ်တဂၤန့ၣ်လီၤ.တနံၣ်အံၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ဝဲဘၣ်ဆၣ်ဒီး ပကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်အံၤ ပမၤဘၣ်ကီၢ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲလါမၢ်ၡး (၁)သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်လၢ ဝ့ၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ႇ ကီၢ်တၢ်ဘါယွၤသရိ၁်န့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ -ဟံးန့ၢ်မူဒါဒီးဂဲၤလိ၁်အါထီၣ် (ကလီး ၃း၂၃ႇ ကတိၤ ၁၂း၁၁ႇ ဧ့စြၤ ၁ဝး၄ႇ ၁ကရံၣ် ၁၄း၁၂) န့ၣ်လီၤ.ဒီးပအိၣ်ဒီးတနံၣ်တဘျီတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ ဖးဒိၣ်ဒီး လၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဘျီအံၤ ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ် သရၣ်ဒိၣ်ကပီၤမူ(လံ၁်စီဆှံကၠိခိၣ်)န့ၣ်လီၤ. ဒီးခၢၣ်စးခဲလၢ၁်ဟဲ ထီၣ်ဝဲဒၣ် (၁၂၄)ဂၤန့ၣ်လီၤ.ပအိၣ်ဒီးတၢ်စံးဘျုးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢအမ့ၢ် နံၣ်(၁ဝဝ)ယူဘလံၤ တၢ်စံးဘျုးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤ ဖဲလါမၢ်ၡး(၁)သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ် လၢဝ့ၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် ကီၢ်တၢ်သးခု ကစီၣ်ကၠိကရၢၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တနံၣ်အံၤပအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်ဆီသလဲခိၣ်နၢ်သီတဖၣ်မ့ၢ်ဒ်လ၁်အံၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

(၁)သရၣ်ဒိၣ်အ့ဖြ့ၣ်ထူ - ကီၢ်ခိၣ်              (၂)သရၣ်ဒိၣ်ကျၢၤတီ - ကီၢ်ခိၣ်စၢၤ
(၃)သရၣ်အဲၣ်ဝါ - ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်              (၄)သရၣ်ဒီးကထၢၣ်ကၠ့ၣ်စဲခ့ၣ် - ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ
(၅)သရၣ်မုၣ်သယုၢ်ဖီ - ကီၢ်ၦၤပၢၤစ့             (၆)တၢ်ကတဲ၁်ကတီၤဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ် - သရၣ်မုသဖီစူးဒါ
(ရ)တၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ် - သရၣ်လီၤတံၢ် 
(၈)ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ် - သရၣ်မုၣ်အ့နူးယံၣ်

7 months ago Read News
The Upper Myanmar Karen Baptist Association

ကီၢ်ထးခီၦၤကညီဘျၢထံ ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

ခီဖျိလၢတၢ်အိၣ်သးအကလု၁်ကလု၁်အဃိ ပဝဲကီၢ်ထးခီၦၤကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ပဆိကတီၢ်ဘၣ် ကီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဝဲဒၣ် (၃) နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတနံၣ်တလါအံၤပစးထီၣ်ဘၣ်က့ၤ ပကီၢ်တနံၣ်တဘျီကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လံ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်လၢတၢ်အိၣ်သးသ့ၣ်တဖၣ်အဃိ တနံၣ်အံၤ ပစးထီၣ်ဘၣ် က့ၤကီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒ်အမ့ၢ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤ ဖဲ (၂၈.၃.၂ဝ၂၃) နံၣ် ဟါ တုၤ (၂.၄.၂ဝ၂၃) နံၣ်ဟါန့ၣ်လီၤ.  ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤအတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲဒၣ် - ဟံးန့ၢ်မူဒါ ဒီး ဂဲၤလိ၁်အါထီၣ် ( ကလီးစဲ ၃း၂၃ႇ ကတိၤဒိ ၁၂း၁၁ႇ ဧ့စြၤ ၁ဝး၄ႇ ၁ကရံၣ် ၁၄း၁၂ ) န့ၣ်လီၤ.ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိ၁်အီၤလၢ ကလီ ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး တၢ်တူၢ်လိ၁်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတခီမ့ၢ်ဝဲဖဲ ပၠ့ၣ်အူလွ့ၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘါသရိ၁်န့ၣ်လီၤ. ၦၤကညီအနီၣ်ဂံၢ်လၢ ဟဲထီၣ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဒီး ဆဲးလီၤအမံၤခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲဒၣ် (၁၅၁) ဂၤန့ၣ်လီၤ.

7 months ago Read News
The Toungoo Kehko Kehbah Karen Baptist Association

တီအူကီၢ်ကဲၤခၢၣ်ကဲၤဘါ(၁၃၇)ဘျီကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ တီအူကီၢ်ကဲၤခၢၣ်ကဲၤဘါတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်ၦဲၤထီၣ်(၁၃၇) ဘျီတဘျီန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤမၤဝံၤအီၤဖဲ (၂၉-၃၁.၃.၂ဝ၂၃)နံၤႇ မၤရၤဒၢကညီဘျၢထံခရံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး ကဝီၤသၢပ၁်ဖှိၣ်တူၢ်လိ၁် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်တဘျီအံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဒၣ်ဒ် ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်တၢ်တိ၁်ထူအသိး - ဟံးန့ၢ်မူဒါဒီးဂဲၤလိ၁်အါထီၣ် န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်တဘျီအံၤမ့ၢ်လၢ ထံကီၢ်တၢ်အိၣ်သးတမု၁်တခုၣ်ဘၣ်အဃိ ကမျၢၢ်လၢအဟဲဒီးဆဲးလီၤအမံၤအိၣ်ဒၣ် (၁၆၅)ဂၤန့ၣ်လီၤ. ပစံးဘျုးဘၣ်ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်လၢ ကွဲးဆှၢလီၤန့ၢ်ၦၤ လံ၁်တၢ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါလၢ ကီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်တဘျီအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆီၣ်သနံးအိၣ်အါမံၤဘၣ်ဆၣ် ပစံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤလၢ ဟ့ၣ်ဒံးၦၤသးလၢအိၣ်ဒီး တၢ်သးဒူႇ တၢ်သးဆူၣ်လၢပကမူဒီးမၤသကိးဘၣ်ယွၤ တၢ်မၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

7 months ago Read News
The Pyi Thayawady Karen Baptist Association

ကီၢ်ပၠံၣ်သၣ်ယၣ်သတံၣ် ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး တၢ်ပ၁်ဂၢၢ်သရၣ်ဇီၣ်နဲၣ်ထိ

ကီၣ်ပၠံၣ်သၣ်ယၣ်ဝတံၣ် ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ဒီး ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ လါမၢ်ၡး (၁၇-၁၉) နံၤႇ (၂ဝ၂၃)နံၣ် လၢ မၠ့ၣ်စ့ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. (၁၇)သီဟါတုၤဖှိၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်အိးထီၣ်မူးတၢ်ဘါႇ ဖဲဟါ(၇းဝဝ)နၣ်ရံၣ်ႇ (၁၈)သီဒီတနံၤအိၣ်ဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကတီၢ် ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါႇ အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်တူၢ်လိ၁် ဟ့ၣ်လီၤလံ၁်မၤနီၣ်ဆူ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသီလၢ အမ့ၢ်ပီပီၣ်သးဖှံလူၢ်ႇ ၦၤထုကဖၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသီအဂီၢ်မ့ၢ် ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ် သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူန့ၣ်လီၤ.
ဖဲ(၁၉)သီႇ ဂီၤ(၇းဝဝ)နၣ်ရံၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤဝံၤက့ၤ ကီၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီး တၢ်ပ၁်စီဆှံသးတၢ်ဘါႇ ၦၤလၢစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဒီး ဘါထုကဖၣ်လၢခိၣ်နၢ်တဖၣ်အဂီၢ်မ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူႇ ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်က့ၤတၢ်လၢခံမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်လါဖိန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ခဝ့ၡၢၣ်ခၢၣ်စးမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူႇ ဒီးခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤၦၤဆဲးလီၤမံၤအိၣ် (၁၁၃)ဂၤန့ၣ်လီၤ.
ဖဲ(၁၉.၃.၂ဝ၂၃)နံၤႇ ဂီၤ(၁ဝး၃ဝ)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပ၁်ဂၢၢ်သရၣ်ဇီၣ်နဲၣ်ထိဒ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်သဃဲၤအသိးႇ ဒီးၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်ၦဲၤမူႇ ၦၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ကွၢ်လၢ်ယိၤသးတီႇ ၦၤကတိၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ သရၣ်မ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူႇ ၦၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မ့ၢ် သရၣ်မုၣ်ခ့ၣ်ဖၠူၣ်ဝ့ႇ ၦၤထုကဖၣ်လၢသရၣ်စၢၤအဂီၢ် သရၣ်ဒိၣ်လါဖိႇ လၢခံကတၢၢ် ထုကဖၣ်ကျၢၢ်တံၢ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်စ့ထူႇ ထါသးဝံၣ်ပျၢ်က့ၤဝံၤန့ၣ် သရၣ်ဒိၣ်ခ့ရ့ၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ တချုးအစးထီၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်မၤလၤကပီၤ မိၢ်ပၢ်သူၣ်က့သးၦၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပနၢ်ဟူဘၣ်စ့ၢ်ကိးတၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်လၢ မၠ့ၣ်စ့တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ သရၣ်မုၣ်ကဝီၤဖီဒီး အသကိးစီၤလ့နဲၣ်(ဆဲတိၢ်) န့ၣ်လီၤ.

7 months ago Read News
The Toungoo Paku Karen Baptist Association

ကီၢ်တီအူပကူ ၦၤကညီဘျၢထံခရံၥ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တနံၣ်တဘျီတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအမူဖးဒိၣ် (၁၆၇) ဘျီတဘျီ

 ကီၢ်တီအူပကူ ၦၤကညီဘျၢထံခရံၥ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တနံၣ်တဘျီ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအမူးဖးဒိၣ် (၁၆၇)ဘျီတဘျီ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ ဂံၢ်ဂီၤပၢၤကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ကစၢၢ်ချၢက၀ီၤ စးထီၣ်လါမၢ်ၡး (၂၃)သီႇ ဟါ တုၤ (၂၆)သီႇ ဟါ န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်တိၥ်ထူမ့ၢ်၀ဲ - ကိးထီၣ်ယွၤ ၀ံလိၥ်သကိးပတၢ်၀ံဃၢ (ကလၤတံ ၆း၂, ယံး ၃၃း၃)န့ၣ်လီၤ. လါမၢ်ရှး (၂၃)သီႇ ဟါ(၆း၃၀-၇း၃၀)နၣ်ရံၣ်မ့ၢ်၀ဲ တၢ်အိးထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အမူး (၁၆၇) ဘျီတဘျီ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ၀ံၤ အိၣ်ဒီး ဒူသ၀ီဖိတၢ်တူၢ်လိၥ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ပြၢကရူၢ်တၢ်သး၀ံၣ် ဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤ
အီၤလၢ၀ဲၤကျိၤလၢသးစၢ်တၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်၀ဲအသိး စးထီၣ်လၢလါမၢ်ၡး (၂၄)သီႇ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤလၢ ဂီၤထၢၣ်သၢတၢ်ထုကဖၣ်တၢ်ဘါ ဒီးဘၣ်တၢ်ဟံးန့ၢ်မူဒါလၢကစၢၢ်ပူၤပိၥ်မုၣ်ကရၢန့ၣ်လီၤ. (၂၅)သီႇ လါမၢ်ၡး (၂၅)သီႇ ဂီၤ(၁၀း၀၀-၁၂း၀၀)နၣ်ရံၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ကီၢ်သရၣ်သမါ၀ဲၤကျိၤ(၄၀)နံၣ်တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဘျီအံၤၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်၀ဲ သရၣ်ဒီးကထၢၣ်တနၢ်ထူ (ထုးထီၣ်ရၤလီၤလံၥ်လဲၢ်၀ဲၤကျိၤႇ ၦၤနဲၣ်တၢ်) ဒီးတၢ်ထုကဖၣ်အလၢအၦဲၤမ့ၢ်၀ဲ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ (ခ၀့ရှၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်)န့ၣ်လီၤ. လါမၢ်ၡး (၂၆)သီႇ ဂီၤ (၇း၀၀-၈း၀၀)နၣ်ရံၣ်မ့ၢ်၀ဲကီၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်၀ဲၤကျိၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအိၣ်ဃုၥ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤလံၥ်အုၣ်သးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. ဂီၤ(၁၀း၀၀-၁၂း၀၀)နၣ်ရံၣ်မ့ၢ်၀ဲတနံၣ်တဘျီကီၢ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဘါဖးဒိၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ.တချုးလၢတၢ်ဘါစးထီအခါအိၣ်ဒီးတၢ်တူၢ်လိၥ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသီခံဖုလၢအမ့ၢ်၀ဲ ထံဆဲးမဲးယွၤ ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး ဘုတလ့ၣ် ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဒီးၦၤလၢ တူၢ်လိၥ်ဟံးစုကွၢ်မဲၥ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသီခံဖုလၢကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တနံၣ်တဘျီ တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်၀ဲ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ခ၀့ရှၢၣ် နဲၣ်ရွဲၣ်)န့ၣ်လီၤ. ဟါ(၂း၀၀-၄း၀၀)နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်မ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဒိးပၥ်စု ဂံၢ်ဂီၤပၢၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်, သရၣ်န့ၢ်ထူတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤန့ၣ်လီၤ.ကီၢ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပၥ်စီဆှံသးတၢ်ဘါန့ၣ်လီၤ.

7 months ago Read News
The Pathein Myaungmya Sgaw Karen Baptist Association

ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး တၢ်ကစီၣ်


အဆိပစံးဘျုးယွၤလၢ အပ၁်မူၦၤဒီးဒုးမၤၦၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ အဘျုးအဖှိၣ်အဃိပလဲၤခီဖျိဘၣ် ၂ဝ၂၂ နံၣ်ဒီးပတုၤဃီၤဘၣ်ဆူ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ၂ဝ၂၂ နံၣ်အတၢ် လဲၤခီဖျိမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ တၢ်ဆီၣ်သနံးဘၣ်ဆၣ် ယွၤအဘျုးအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ်အိၣ်လၢအိၣ်ၦဲၤ ထီဘိန့ၣ်လီၤ. ၂ဝ၂၃ နံၣ်ပမၤဘၣ်ကဝီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဃု၁်ဒီးကမျၢၢ်သ့ဘၣ်ထဲကရးကၠံကဝီးဒီး မ့မ့ၢ်ကဝီၤ အဂၤတဖၣ်ဒီးကီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်န့ၣ်ပမၤအီၤသ့ဒၣ်ထဲ ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးပထံၣ် ဘၣ်လၢ ၂ဝ၂၂နံၣ်အံၤ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါသ့ၣ်တဖၣ်စှၤလီၤဝဲဒၣ်အဃိ ပစးထီၣ်ဘၣ်က့ၤဟးဝ့ၤဝီၤတၢ်ဖံး တၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်တၢ်ဟးအိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးပအိၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကိးဖုဒဲးဃၣ်ဃၣ်လၢစးထီၣ်ဘါက့ၤယွၤလၢသရိ၁်ပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အမူးအရၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ၂ဝ၂၃နံၣ်အံၤ ပမၤဘၣ် ခၢၣ်စးတၢ်ထံၣ်မဲ၁်ထံၣ်နါဖဲ လါမၢ်၇ှး ၁-၂ သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးပမၤဝံးဘၣ်က့ၤ  ပကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်ယွၤဂ့ၢ်ပီညါစ့ၤမ့ၤနရံတၢ်ပျၢ်ကၠိ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ ၁၈.၃.၂ဝ၂၃ အနံၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂ဝ၂၂နံၣ်န့ၣ် ပကီၢ်ပိ၁်မုၣ်ကရၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအမ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိ (Community Health Helper Course) တၢ်မၤလိၦဲၤထီၣ်ဝဲ (၂၅)ဝီတဝီအဃိ ပအိၣ်ဒီး ၂၅ နံၣ်တၢ်စံးဘျုးဒီးတၢ်ပျၢ်က့ၤတၢ်မၤလိအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ ၉.၁၂.၂ဝ၂၂ အနံၤန့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်ဒီးတၢ်သုးကျဲၤလၢ ပကသူၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဝဲ မးသဲ၂၅ တၢ်အဲၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အသီတဖျၢၣ်စ့ၢ်ကီး န့ၣ်လီၤ.

8 months ago Read News
Care and Counseling Department

တၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤတၢ်ကစီၣ်

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ႇ တၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအါမံၤအကျါ ဖဲ (၁၄.၃.၂ဝ၂၃) အနံၤဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမူဒါခိၣ် လဲၤအိၣ်သကိးဒီးရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်သးဒီး ဖုမူလၢၢ်သဲ ဟံၣ်ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤ တၢ်ကဟုကယ၁်ဖိသၣ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ဖဲ ကပၠ့ၣ်ယိသဝီႇ ဝ့ၢ်လဲကူန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်အံၤဖိသၣ်အိၣ် (၁၈)ဂၤဒီး သရၣ်?သရၣ်မုၣ် ၦၤမၤသကိးတၢ်အိၣ် (၈)ဂၤန့ၣ်လီၤ.တၢ်လဲၤရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်သးတဘျီအံၤ ပအိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါႇ တၢ်ဒိကနၣ်ဖိသၣ်တဖၣ်အတၢ်မၤလိမၤဒိးႇ အတၢ်သးဆူၣ်ႇ ခါဆူညါတၢ်လၢအသးအိၣ်မၤဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်သးတဘျီအံၤအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်ဟ့ၣ်မၤလၤကပီၤ သရၣ်မုၣ်မူသးတံၤအ့လၢ အမ့ၢ်တၢ်ကဟုကယ၁် ဖိၣ်ဃဲမူဒါခိၣ်မၤတ့ၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.

8 months ago Read News

The Latest Photos

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်, သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး ကီၣ်ကးခီးလဲ(၂၇)ဘျီတဘျီ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်, သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး ကီၣ်ကးခီးလဲ(၂၇)ဘျီတဘျီ

2023-11-07

Books Available from KBC, C&C 2023

Books Available from KBC, C&C 2023

2023-10-25

Books Available from KBC, CED 2023

Books Available from KBC, CED 2023

2023-10-25

Leadership Management Training(17-20.10.23)

Leadership Management Training(17-20.10.23)

2023-10-23

The Latest Video

Hpu Moo Ler 01(ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်မ့ၢ်တၤသၣ်ဆိ)

The Latest Audios

ခဝ့ရှၢၣ်မီထိၣ် ‘‘ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ‘‘ တၢ်ဒ့

2022-06-29

Par Doh Ywah

2022-06-20

© 2023 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5