KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

ပကူဘျၢထံလံ၁်စီဆှံကၠိပျၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

Associations

Date 2024-03-05 11:40:54

ပကူဘျၢထံလံ၁်စီဆှံကၠိပျၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

ကီၢ်တီအူပကူဘျၢထံလံ၁်စီဆှံကၠိအိၣ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဖျိကၠိတဖၣ်လံ၁်အုၣ်သး(၄၃)ဘျီတဘျီ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၈သီႇ ၂ဝ၂၄အနံၤဖဲ ပကူဝ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှီၣ်တၢ်ဘါယွၤသရိ၁်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်ဒိဒိၣ်ထူ(ကၠိခိၣ်စၢၤ) ၦၤသိၣ်လီၤဖျိကၠိလၢ သရၣ်မုၣ်မူမုၢ်ဝါ(ယွၤဂ့ၤပီညါဝဲၤကျိၤ? ၦၤနဲၣ်တၢ်) ဒီး တၢ်ထုကဖၣ်လၢဖျိကၠိအဂီၢ်လၢ သရၣ်မုၣ်ဂ့ၤဂ့ၤထူ(တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိ၁်သးဝဲၤကျိၤ? ၦၤနဲၣ်တၢ်) တၢ်ကတိၤစံးဘျုးလၢ သရၣ်မုၣ်အမတ့ၢ်ထူ(ကၠိခိၣ်) ဒီး တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်တၢ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်နံၤဒိၣ်ထူ(နဲၣ်ရွဲၣ်) န့ၣ်လီၤ. အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်မၤလၤကပီၤ ကၠိဖိလီၢ်လံၤမၤတ့ၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်ၦဲၤထီၣ်အနံၣ်(၄ဝ)ဒီး(၂၅)နံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤသဆၣ်ထီၣ်တၢ်မၤဘူၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်သးဝါစ့ၣ် န့ၣ်လီၤ. ဖျိကၠိခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ(၄ဝ)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5