KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

News

ၦၤဝဲၤလီၢ်ၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ပမၤဘၣ် (၃)သီတၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်ဒီး တၢ်ဘါထုကဖၣ်

မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရၢၣ် ဝဲၤလီၢ်ၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ပမၤဘၣ် (၃)သီတၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်ဒီး တၢ်ဘါထုကဖၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤစးထီၣ်ဖဲ(၇.၃.၂ဝ၂၁)ဟါ(၆းဝဝ)နၣ်ရံၣ် တုၤ(၁ဝ.၃.၂ဝ၂၁) ဟါ(၆းဝဝ)နၣ်ရံၣ် ဝံၤဝဲဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်/ ဖဲ(၇.၃.၂ဝ၂၁)အဟါ န့ၣ်လီၤ.
 

3 years ago Read News
The Kayah Poo Baptist Association

ကီၢ်ကယါဖူးဘျၢထံကရၢမိၢ်ပှၢ် တၢ်ဒီတဒၢ (ခီၣ်ဘံး-၁၉) တၢ်ဆါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

အဆိ ပစံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤ လၢအအိၣ်ဒီးပှၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ် တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အကတီၢ် ဒီးကတဲာ် ကတီၤန့ၢ်ပှၤ တၢ်လၢ အလိၣ်တဖၣ်လၢပဂီၢ် ဖဲတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် အကီအခဲဒ်သိးအံၤအကတီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ.
3 years ago Read News
Women's Department

ပှၤကညီခဝ့ရှၢၣ် ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ တၢ်ပာ်စီဆှံ ပိာ်မုၣ်ကရိပှဲၤထီၣ်နံၣ် (၁ဝဝ)ယူတၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

ပှၤကညီဘျၢထံ ခဝ့ရှၢၣ် ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်စီဆှံ ပိာ်မုၣ်တၢ်ကရၢကရိ ပှဲၤထီၣ်နံ(၁ဝဝ) ယူဘလံၤတၢ်စံးဘျုး တၢ်သူၣ်ထီၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ လါ December ၂၉ သီ, ၂ဝ၂ဝနံၣ် ၁ဝးဝဝနၣ်ရံၣ် ဖဲ ၈၂၂(ခ) ၃၉၆ ဘိၣ်ခၠူးကျဲ, လါမတီၣ်, ဝ့ၢ်တကူၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢ တပတီၢ်ဒီး ပှၤပၢၤလီၢ်ဆုၣ်နီၤ မ့ၢ်၀ဲ-သရၣ်မုၣ် ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ဖီဂီၤ (ခ၀့ရှၢၣ်ကရၢခိၣ်စၢၤ), တၢ်ထုကဖၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ် ယွၤဒုးမူ (ခ၀့ရှၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်) တၢ်တံာ်တဲာ်သတိၢ်ပျံၤလၢ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီး ကထၢၣ်မုၢ်စိ (ပိာ်မုၣ်၀ဲၤကျိၤပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်) , အိးထီၣ် ယၣ်ဘျးသဒၢလၢ သရၣ်မုၣ်ဒီး ကထၢၣ်မ့ၣ်မီၣ်မီၣ် (ပိာ်မုၣ်၀ဲၤကျိၤပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်) ဒီးတၢ်အိးထီၣ် တၢ်သူၣ်ထီၣ် နီၣ်၀ံာ်ခံလၢ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီး ကထၢၣ်ထူထူ (ပိာ်မုၣ်၀ဲၤကျိၤပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ) တဖၣန့ၣ်လီၤ.
3 years ago Read News
Literature and Culture Department

လံာ်လဲၢ်ဒီး တၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ

လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ

စံးဘျုးယွၤဒိၣ်မးလၢ အစိ၁်ဆှၢခီဖျိၦၤၦဲၤဒီး တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလီၤလိၢ်လီၤလး တဖၣ်ဒီးဟ့ၣ်ၦၤတၢ်ဂံၢ်ဘါႇ တၢ်ခွဲးတၢ်ယ၁်လၢ ပကမူဒီးမၤလၤကပီၤအီၤ အဃိ န့ၣ်လီၤ.ဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီးတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိလၢ ကညီကလု၁်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ် ကူၣ်သ့ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါ လၢကဂၢၤက့ၤၦၤကလု၁်ဒီးတၢ်န့ၢ်သါအဂီၢ်အသိးႇ  တနံၣ်အံၤထုးထီၣ်ရၤလီၤဘၣ်ပဒိၣ်စီၤတီးထါအလံာ်န့ၣ်လီၤ.ဒ်န့ၣ်အသိး တိ၁်ပ၁်လၢ ပကထုးထီၣ်ရၤလီၤဘၣ်ကညီကျိ၁်ဂံၢ်ထံးအပတီၢ်(ခံ)တၢ်ကတိၤ ဒိဒီးတၢ် ပှိၤပှံပှိၤ ပှီၢ်အိၣ်ဃု၁်ဒီးတၢ်ဂီၤႇ သူၣ်က့သးၦၢ်မံၤဟူသၣ်ဖျါဒီးအဲၣ် အၦၤကလု၁်အဘ့ၣ်ခံႇ လံ၁်တယၢ်လၢအမ့ၢ် ‘‘တၢ်ဒိးတၢ်လၣ်အကလု၁်ကလု၁်’’ န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး လၢကညီကလု၁်ဖိတဖၣ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်သ့ၣ်ညါလၢ အဘၣ်ထွဲဒီးကညီကျိ၁်ႇ လံ၁်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤတဖၣ်အဂီၢ် ဝဲၤကျိၤစး ထီၣ်သုးကျဲၤကတဲ၁်ကတီၤ တလါတဘျီတၢ်ကတိၤလီၤဆီတၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤ လၢ ဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤ (online)န့ၣ်လီၤ.ဒ်န့ၣ်အသိးဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကတိၤသီဒီး တၢ်ကတိၤလီၤဘၢတၢ်ဒိးစဲး (၃၈)ဘျီတဘျီန့ၣ် ၦၤဒိးစဲးအိၣ်ဝဲ (၅ဝ)ဂၤႇ ၦၤ လၢအမၤန့ၢ်ခိၣ်ဖးတၢ-စီၤသးခု(ကီၢ်ပၠံၣ်သၣ်ယၣ်ဝတံၣ်), ခိၣ်ဖးခံ-နီၢ်လူလူူၣ် ကၣ်သး(ကီၢ်မၠီမၠး), ခိၣ်ဖးသၢ-နီၢ်အ့စတါ(တီအူကီၢ်ကဲၤခၢၣ်ကဲၤဘါ), ဒီးခိၣ် ဖးမု၁်သး(၇)ဂၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီး ကီၢ်ပံၤယီၤလံ၁်စီဆှံကရၢ န့ၣ်တနံၣ်အံၤတိ၁်ပ၁်လၢ ကထုးထီၣ်ဘၣ် ‘‘ကညီလံ၁်ခီၣ်ထံးဃု၁်ဒီး လံ၁်စီ ဆှံ’’ ဒီးသုးကျဲၤကတဲ၁်ကတီၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ဖးဖှိၣ်မၤလိသကိးလံ၁်အဖု(၁ဝဝ) န့ၣ်လီၤ.အါန့ၢ်အန့ၣ်ဒ်အလီၢ်အိၣ်ဝဲအသိး ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤဘၣ်ကညီကျိ၁်တၢ် မၤလိတဖၣ်ဆူကီၢ် ဒီးတၢ်မၢလီၢ်န့ၣ်လီၤ. 
စံးဘျုးဘၣ်ယွၤလၢအမၤတၢ်အဒိၣ်လၢပဂီၢ်ထီဘိႇ စံးဘျုးဘၣ် မိၢ်ပၢ်ခိၣ်နၢ် သရၣ်သမါႇ ၦၤမၤသကိးတၢ်ႇ ခဝ့ၡၢၣ်ဖိလံၤကိးဂၤလၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ လၢသုတၢ်ထုကဖၣ်ႇ တၢ်အဲၣ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲတဖၣ်အဃိ ဝဲၤကျိၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် လဲၤအသးလၢအဂ့ၢ်အဝီန့ၣ်လီၤ. မ်ယွၤလၢ အမူဝဲတဂၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဆိၣ်ဝါ ကလီၤဘၣ်လၢပဝဲကိးဂၤဒဲးအလိၤထူးထူးတီၤတီၤတက့ၢ်.

3 years ago Read News
21st Century Mission

ခိၣ်နၢ် တၢ်မၤလိလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ဒီးပှၤမၤတၢ်သးခုကစီၣ် တဖၣ်အဂီၢ်

နံၣ်ကယၤ-၂၁ မံးရှၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤခံပတီၢ် တပတီၢ်ကရူၢ်-၇ အိၣ်ဒီးခိၣ်နၢ် တၢ်မၤလိလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ဒီး ပှၤ မၤတၢ်သးခုကစီၣ် တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
5 years ago Read News
21st Century Mission

တၢ်သ့ကဲထီၣ်နံၣ်ကယၤ-၂၁ တၢ်တိာ်ကျဲၤ ပှၤဃုထံတၢ်ဖိတဖၣ်

တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ (၉-၁၀-၂၀၁၅) ကညီဘျၢထံသရိာ် ၀့ၢ်တကူၣ်န့ၣ်လီၤ.
8 years ago Read News

The Latest Photos

Bwe News

Bwe News

2024-04-11

ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး တၢ်ကစီၣ် 2024

ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး  တၢ်ကစီၣ် 2024

2024-04-09

Bago-Yangon Association News 2024

Bago-Yangon Association News 2024

2024-04-09

ကီၢ်ထးခီ ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

ကီၢ်ထးခီ ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

2024-04-09

The Latest Video

Learning Sgaw Karen Alphabet with Song

The Latest Audios

ခဝ့ရှၢၣ်မီထိၣ် ‘‘ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ‘‘ တၢ်ဒ့

2022-06-29

Par Doh Ywah

2022-06-20

© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5