KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

ကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်ဘှဲမိၤၦၤတၢ်ကစီၣ်

Associations

Date 2023-04-21 13:51:31

ကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်ဘှဲမိၤၦၤတၢ်ကစီၣ်

ကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်ဘှဲမိၤၦၤႇ ပအိၣ်ဒီး - တၢ်ရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဆူကရူၢ်တဖၣ်အအိၣ်ဒီး ဖဲ(၃ဝ.၁၂.၂ဝ၂၂) မ့ၢ်ဝဲဖဲပြဲးကဝီၤႇ လူၢ်ဒ့တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်ဒီးကီၢ်ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ (၂၅.၃.၂ဝ၂၃)အနံၤဒီး ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိ၁်ၦၤလၢ ကရူၢ်(၄)ဖဲ စံယိၣ်ပဟံၣ်လူၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ(၂၆.၃.၂ဝ၂၃)နံၤန့ၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်ပ၁်စုသရၣ်လ့မူ(ကီၢ်တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်) ဖဲ စံယိၣ်ပဟံၣ်လူၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ.

Back
© 2023 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5