KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

ကီၢ်ထးခီၦၤကညီဘျၢထံ ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

Associations

Date 2023-04-21 12:28:18

ကီၢ်ထးခီၦၤကညီဘျၢထံ ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

ခီဖျိလၢတၢ်အိၣ်သးအကလု၁်ကလု၁်အဃိ ပဝဲကီၢ်ထးခီၦၤကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ပဆိကတီၢ်ဘၣ် ကီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဝဲဒၣ် (၃) နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတနံၣ်တလါအံၤပစးထီၣ်ဘၣ်က့ၤ ပကီၢ်တနံၣ်တဘျီကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လံ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်လၢတၢ်အိၣ်သးသ့ၣ်တဖၣ်အဃိ တနံၣ်အံၤ ပစးထီၣ်ဘၣ် က့ၤကီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒ်အမ့ၢ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤ ဖဲ (၂၈.၃.၂ဝ၂၃) နံၣ် ဟါ တုၤ (၂.၄.၂ဝ၂၃) နံၣ်ဟါန့ၣ်လီၤ.  ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤအတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲဒၣ် - ဟံးန့ၢ်မူဒါ ဒီး ဂဲၤလိ၁်အါထီၣ် ( ကလီးစဲ ၃း၂၃ႇ ကတိၤဒိ ၁၂း၁၁ႇ ဧ့စြၤ ၁ဝး၄ႇ ၁ကရံၣ် ၁၄း၁၂ ) န့ၣ်လီၤ.ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိ၁်အီၤလၢ ကလီ ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး တၢ်တူၢ်လိ၁်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတခီမ့ၢ်ဝဲဖဲ ပၠ့ၣ်အူလွ့ၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘါသရိ၁်န့ၣ်လီၤ. ၦၤကညီအနီၣ်ဂံၢ်လၢ ဟဲထီၣ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဒီး ဆဲးလီၤအမံၤခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲဒၣ် (၁၅၁) ဂၤန့ၣ်လီၤ.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5