KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

ကီၢ်တီအူပကူ ၦၤကညီဘျၢထံခရံၥ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တနံၣ်တဘျီတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအမူဖးဒိၣ် (၁၆၇) ဘျီတဘျီ

Associations

Date 2023-04-18 11:51:13

ကီၢ်တီအူပကူ ၦၤကညီဘျၢထံခရံၥ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တနံၣ်တဘျီတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအမူဖးဒိၣ် (၁၆၇) ဘျီတဘျီ

 ကီၢ်တီအူပကူ ၦၤကညီဘျၢထံခရံၥ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တနံၣ်တဘျီ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအမူးဖးဒိၣ် (၁၆၇)ဘျီတဘျီ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ ဂံၢ်ဂီၤပၢၤကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ကစၢၢ်ချၢက၀ီၤ စးထီၣ်လါမၢ်ၡး (၂၃)သီႇ ဟါ တုၤ (၂၆)သီႇ ဟါ န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်တိၥ်ထူမ့ၢ်၀ဲ - ကိးထီၣ်ယွၤ ၀ံလိၥ်သကိးပတၢ်၀ံဃၢ (ကလၤတံ ၆း၂, ယံး ၃၃း၃)န့ၣ်လီၤ. လါမၢ်ရှး (၂၃)သီႇ ဟါ(၆း၃၀-၇း၃၀)နၣ်ရံၣ်မ့ၢ်၀ဲ တၢ်အိးထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အမူး (၁၆၇) ဘျီတဘျီ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ၀ံၤ အိၣ်ဒီး ဒူသ၀ီဖိတၢ်တူၢ်လိၥ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ပြၢကရူၢ်တၢ်သး၀ံၣ် ဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤ
အီၤလၢ၀ဲၤကျိၤလၢသးစၢ်တၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်၀ဲအသိး စးထီၣ်လၢလါမၢ်ၡး (၂၄)သီႇ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤလၢ ဂီၤထၢၣ်သၢတၢ်ထုကဖၣ်တၢ်ဘါ ဒီးဘၣ်တၢ်ဟံးန့ၢ်မူဒါလၢကစၢၢ်ပူၤပိၥ်မုၣ်ကရၢန့ၣ်လီၤ. (၂၅)သီႇ လါမၢ်ၡး (၂၅)သီႇ ဂီၤ(၁၀း၀၀-၁၂း၀၀)နၣ်ရံၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ကီၢ်သရၣ်သမါ၀ဲၤကျိၤ(၄၀)နံၣ်တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဘျီအံၤၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်၀ဲ သရၣ်ဒီးကထၢၣ်တနၢ်ထူ (ထုးထီၣ်ရၤလီၤလံၥ်လဲၢ်၀ဲၤကျိၤႇ ၦၤနဲၣ်တၢ်) ဒီးတၢ်ထုကဖၣ်အလၢအၦဲၤမ့ၢ်၀ဲ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ (ခ၀့ရှၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်)န့ၣ်လီၤ. လါမၢ်ၡး (၂၆)သီႇ ဂီၤ (၇း၀၀-၈း၀၀)နၣ်ရံၣ်မ့ၢ်၀ဲကီၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်၀ဲၤကျိၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအိၣ်ဃုၥ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤလံၥ်အုၣ်သးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. ဂီၤ(၁၀း၀၀-၁၂း၀၀)နၣ်ရံၣ်မ့ၢ်၀ဲတနံၣ်တဘျီကီၢ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဘါဖးဒိၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ.တချုးလၢတၢ်ဘါစးထီအခါအိၣ်ဒီးတၢ်တူၢ်လိၥ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသီခံဖုလၢအမ့ၢ်၀ဲ ထံဆဲးမဲးယွၤ ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး ဘုတလ့ၣ် ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဒီးၦၤလၢ တူၢ်လိၥ်ဟံးစုကွၢ်မဲၥ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသီခံဖုလၢကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တနံၣ်တဘျီ တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်၀ဲ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ခ၀့ရှၢၣ် နဲၣ်ရွဲၣ်)န့ၣ်လီၤ. ဟါ(၂း၀၀-၄း၀၀)နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်မ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဒိးပၥ်စု ဂံၢ်ဂီၤပၢၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်, သရၣ်န့ၢ်ထူတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤန့ၣ်လီၤ.ကီၢ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပၥ်စီဆှံသးတၢ်ဘါန့ၣ်လီၤ.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5