KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး အတၢ်ကစီၣ်

Associations

Date 2023-07-26 15:01:52

ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး အတၢ်ကစီၣ်


စံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢ အဒုးမၤၦၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအဘျုးသတးဒီး ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠးစးထီၣ်ဘၣ်ခီၣ်ခါအသီ တခါလၢအမ့ၢ် တၢ်ဒုးပတုာ်တၢ်အီကသံၣ်မူၤဘှီးတၢ်ကဟုကယာ်လီၢ်ခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ. လီၢ်ခၢၣ်သးအံၤ တၢ်ကိးအမံၤလၢ "ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠးႇ ကရၤနံတၢ်ဒုးပတုာ်တၢ်အီကသံၣ်မူၤဘှီး တၢ်ကဟုကယာ်လီၢ်ခၢၣ်သး"  ဒီး အိၣ်ဝဲဖဲ နိၣ်မူလူၢ်သဝီႇ သီၣ်တွဲကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိမ့ၢ်ဒ်သိး ကမၤစၢၤဘၣ်က့ၤ ဖိလံၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်မၤနၢၤအီၤလၢ ကသံၣ်မူၤဘှိးဒီး ဟ့ၣ်က့ၤအီၤတၢ် ကဟုကယာ်ဒီး မၤထူၣ်ဖျဲးထီၣ်က့ၤအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 
ပစံးဘျုးဘၣ်ယွၤလၢ အဟ့ၣ်ပခိၣ်ပနၢ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ် ဖုသရၣ်ဒိၣ်ဝဲလ်ဒၢၣ်ႇ သရၣ်ဝၣ်ရွှ့ၣ်တၢၣ်တဖၣ်လၢ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ် ကျဲၤအံၤ ဒီးသရၣ်ဒိၣ်ဝ့နၢၣ် ထီတထူၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ဒီး တံၤသကိးသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အသူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီး တံၤသကိးလၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဒီး ထံယံၤကီၢ်ယံၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအယူာ်ဃီၤအစု အတၢ်ဆီၣ်ထဲဒွီး မၤသကိးအဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်စး ထီၣ်အိးထီၣ်ဝဲဒၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးအံၤ ဒီးၦၤစးထီၣ်ဟဲအိၣ်ဝဲဒၣ်(၁ဝ)ဂၤလံန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢၦၤကဟဲအိၣ်တၢ်အံၤကမ့ၢ်ဝဲဃုလါဒီး ၦၤတဂၤ တၢ်လၢာ်ကမ့ၢ်ဝဲဒၣ် ခံကလီၤယဲၢ်ကလးဘးန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်နံၣ်ကယၤ(၂၁)ဘျးစဲ တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤမူဒါခိၣ် သရၣ်ဒိၣ်လၢၢ် မူဒီးကဝီၤ မူဒါခိၣ်တဖၣ် ဟံးန့ၢ်မူဒါဒီးကွၢ်ထဲတွၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လီၢ်ခၢၣ်သးမူဒါခိၣ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ် သရၣ်စီၤည့ခၠါ ဒီး ၦၤမၤသကိးတၢ် အိၣ်ဝဲဒၣ်(၅)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5