KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

Christian Education Department

ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤ အတၢ်ကစီၣ်

ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး တၢ်ထုးထီၣ်လံ၁်လဲၢ်တဖၣ်လၢတနံၣ်ဘၣ်တနံၣ် တၢ် လိၣ်ဘၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.ထုးထီၣ်သးၦၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိလံ၁်လၢ သၢလါတဘျီအဖီခိၣ်ဒီးရၤ လီၤဘၣ်ဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်ဒီး  ကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢသးၦၢ်တၢ်မၤလိ လံ၁်စီဆှံအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. က့ၤထုးထီၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိအလံ၁်လၢကၠူနယၢၣ်အတီၤအဘ့ၣ်(၁), ဒီးတိ၁်ပ၁်လၢ လါလၢကဟဲကထုးထီၣ် Kambishba တၢ်တဲ(၄)ကလု၁်လၢ အိၣ်ဃု၁်ဒီးတၢ်ဂီၤဒီး အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ် မၤလိလၢတီၤဆံးအဂီၢ်အဘ့ၣ်(၂)န့ၣ်လီၤ.ဝဲၤကျိၤအံၤအိၣ်ဒီး ၦၤမၤသကိးတၢ်(၉)ဂၤလၢတၢ်ဖံး သကိးမၤသကိးတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢဝဲၤလီၢ်ဝဲၤကျိၤအပူၤ လဲၤတရံးအသးဂ့ၤဂ့ၤဘၣ် ဘၣ်လီၤ.

9 months ago Read News
Leadership Promotion Department

တၢ်သ့ကွဲးလံာ်ကွဲးလဲၢ်တၢ်မၤလိ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီး တၢ်သ့ကွဲးလံာ်ကွဲးလဲၢ်တၢ်မၤလိ ဖဲ ၃၉၆ ဘိၣ်ခၠူးကျဲႇ လၣ်မတီၣ်ႇ ခဝ့ၡၢၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဒၢးန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ လါယူၤလံ ၂၅သီ တုၤ ၂၇သီႇ ၂ဝ၂၃အနံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ သရၣ်သိၣ်လိတၢ်မ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်ဒိၣ်ရွှ့ၣ်ယံၣ် ဒီး ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိလၢဝဲၤကျိၤ ခဲလၢာ်ခၢၣ်စးအိၣ်ဝဲ(၁၇)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

9 months ago Read News
Social Ministry

ကမံးတံာ်ရ့လိာ်မၤသကိးတၢ်သးခုကစီၣ် အတၢ်ကစီၣ်

မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ ကမံးတံ၁်ပၢဆှၢတၢ်ရ့လိ၁်မၤသကိးတၢ်သးခုကစီၣ် သုးကျဲၤမၤဘၣ်ဝဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် တၢ်မၤလိမၤဒိးတဖၣ် ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်ဒ်လ၁်အသိးန့ၣ်လီၤ. 
တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ပမၤဘၣ်ဝဲ လၢတၢ်တိ၁်ကျဲၤၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်
(၁)KBC SM Policy Orientation (11-13.1.2023)ႇ 
(၂)Quarterly Project Holders Coordination Meeting (8.2.2023, 9.5.2023)
တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ပမၤဘၣ်ဝဲ လၢခဝ့ၡၢၣ်ဝဲၤလီၢ် ပှှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်
(1) Data Management Concept Training (24-26.5.2023)
(2) Questionnaire Developing Training_ Data Management (6-8.6.2023)
(3) Field Test, and Reporting Training _ Data Management (28-30.6.2023)
(4) Performance Appraisal Orientation (17.7.2023)
တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂၤ
လါယူၤ (၂၁-၂၂), ၂ဝ၂၃နံၤ အပူၤ ပမၤသကိးဘၣ်ဝဲ တၢ်စံးကတိၤသကိး (Workshop) ဘၣ်ထွဲ တၢ်ဒီ တဒၢ ဒီးတြီဆၢတၢ်တတၢးတနါဂ့ၢ်ကျိၤတဖၣ်ဒီး တိ၁်လီၤကျဲၤလီၤသကိးတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် လၢတၢ်ဒီတဒၢ တၢ်တတၢးတနါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်စံးကတိၤသကိး (Workshop) တဘျီအံၤ ပမၤသကိးသကိးဘၣ်တၢ်ဒီး ကမံးတံ၁်မၤတၢ် (၄၆)ဂၤ ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး ဒီး သ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဘၣ် ကီၢ်တဖၣ်အတၢ်အိၣ်သးန့ၣ်လီၤ. စံးဘျုးဘၣ်ခဝ့ၡၢၣ်ဖိလံၤကိးဂၤ လၢဆှၢၦၤ လၢတၢ်ထုကဖၣ် အဃိန့ၣ်လီၤ.

9 months ago Read News
Department for Youth Work

၀ဲၤကျိၤလၢသးစၢ်တၢ်မၤ၈ီၢ် အတၢ်ကစီၣ်

ဒ်ကိးနံၣ်ဒဲးအသိး လၢတၢ်ကတဲ၁်ကတီၤဆိ သးစၢ်တဖၣ်လၢ ကနု၁်လီၤတၢ်မၤလိတၢ်ဒိးစဲး Entrance လၢယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိၤအဂီၢ် ပအိၣ်ဒီးလံ၁်စီဆှံ ဒီးအဲကလံးကျိ၁်တၢ်မၤလိအသိးႇ တနံၣ် အံၤ မ့ၢ်လၢထံကီၢ်တၢ်အိၣ်သး ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဃိ  ပသုးကျဲၤမၤဘၣ်အီၤ လၢဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤ (online) ဖဲလါမၢ်ၡး(၇)သီတုၤ လါမ့ၤ(၁၂)သီ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ.သးစၢ်ခဲလၢ၁်ဟဲထီၣ် တၢ် မၤလိတဘျီအံၤ အိၣ်ဝဲ(၅ဝ)ဂၤ န့ၣ်လီၤ.
တနံၣ်အံၤ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ် ဝဲၤကျိၤလၢသးစၢ်တၢ်မၤဂီၢ် တၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ ‘‘သ့ၣ်ညါမူဒါ ဂဲၤလိ၁်အါ’’န့ၣ်လီၤ. သုးကျဲးဘၣ်တၢ်မၤလိလၢ သးစၢ်ခိၣ်နၢ်တၢ်မၤလိတဖၣ်အဂီၢ်ဖဲ (၂၆-၂၈. ၄.၂ဝ၂၃) နံၤခီဖျိ (Zoom Cloud Meeting) န့ၣ်လီၤ.
အိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးတၢ်မၤလိ ဖဲဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်တၢ်ထံၣ်စိ (Vision Land) ဖဲလါမ့ၤ ၉-၂၅သီ န့ၣ်လီၤ. သရၣ်လၢဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိတဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ကၠီၣ်စ့ၣ်ႇ သရၣ်အဲၣ်ကွဲၤထူဒီး တၢ်ကတိၤ လီၤဆီလၢ သရၣ်ဒိၣ်သးစူၤ န့ၣ်လီၤ.ၦၤမၤလိတၢ်အိၣ်ဝဲ (၈) ဂၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးကီၢ်သးစၢ်ဝဲၤကျိၤ, ကရၢ ၦၤမၤသကိး တဖၣ်ကဖၣ် ကသ့ၣ်ညါ နၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ထွဲ ဒီးတၢ်ကရၢ ကရိတၢ်ပၢတၢ်ဆှၢ ဒီးကကဲထီၣ်က့ၤတၢ်မၤစၢၤႇ တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢ တၢ်ကရၢကရိ မ့ၢ်ဂ့ၤ ဝဲၤလီၢ်ဝဲၤကျိၤ အတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဒီး တၢ်ဖံး တၢ်မၤအတၢ်ပၢတၢ်ဆှၢ အကျိၤအကျဲသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ် မ့ၢ်ဂ့ၤ တနံၣ်အံၤ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့၇ှၢၣ်ဝဲၤကျိၤလၢသးစၢ်တၢ်မၤဂီၢ်အိၣ် ဒီး Organizational Development အ တၢ်မၤလိဆူကီၢ် သၢဘ့ၣ် လၢအမ့ၢ် ကီၢ်ပၠံၣ်သၣ်ယၣ်ဝတံၣ်ႇ ကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ႇ ကီၢ်တကူၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
   ဒ်ကိးနံၣ်ဒဲးအသိး လၢတၢ်ကတဲ၁်ကတီၤဆိ သးစၢ်တဖၣ်လၢ ကနု၁်လီၤတၢ်မၤလိတၢ်ဒိးစဲး  Entrance (LAP) ​အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤတၢ်မၤလိမၤဒိးခါဆူညါအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ပအိၣ်ဒီး အဲကလံးကျိ၁်တၢ်မၤလိအသိးႇ တနံၣ် အံၤမ့ၢ်လၢထံကီၢ် တၢ်အိၣ် သးဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဃိပသုးကျဲၤမၤဘၣ်အီၤလၢ   ဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤ(Online) ဖဲလါယူၤလံ (၁၁)သီတုၤ လါစဲးပတ့ဘၢၣ် (၁)သီ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ.သးစၢ်ခဲလၢ၁်ဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိ တဘျီအံၤ အိၣ်ဝဲ (၂ဝ)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

9 months ago Read News
The Pathein Myaungmya Sgaw Karen Baptist Association

ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး အတၢ်ကစီၣ်


စံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢ အဒုးမၤၦၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအဘျုးသတးဒီး ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠးစးထီၣ်ဘၣ်ခီၣ်ခါအသီ တခါလၢအမ့ၢ် တၢ်ဒုးပတုာ်တၢ်အီကသံၣ်မူၤဘှီးတၢ်ကဟုကယာ်လီၢ်ခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ. လီၢ်ခၢၣ်သးအံၤ တၢ်ကိးအမံၤလၢ "ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠးႇ ကရၤနံတၢ်ဒုးပတုာ်တၢ်အီကသံၣ်မူၤဘှီး တၢ်ကဟုကယာ်လီၢ်ခၢၣ်သး"  ဒီး အိၣ်ဝဲဖဲ နိၣ်မူလူၢ်သဝီႇ သီၣ်တွဲကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိမ့ၢ်ဒ်သိး ကမၤစၢၤဘၣ်က့ၤ ဖိလံၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်မၤနၢၤအီၤလၢ ကသံၣ်မူၤဘှိးဒီး ဟ့ၣ်က့ၤအီၤတၢ် ကဟုကယာ်ဒီး မၤထူၣ်ဖျဲးထီၣ်က့ၤအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 
ပစံးဘျုးဘၣ်ယွၤလၢ အဟ့ၣ်ပခိၣ်ပနၢ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ် ဖုသရၣ်ဒိၣ်ဝဲလ်ဒၢၣ်ႇ သရၣ်ဝၣ်ရွှ့ၣ်တၢၣ်တဖၣ်လၢ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ် ကျဲၤအံၤ ဒီးသရၣ်ဒိၣ်ဝ့နၢၣ် ထီတထူၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ဒီး တံၤသကိးသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အသူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီး တံၤသကိးလၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဒီး ထံယံၤကီၢ်ယံၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအယူာ်ဃီၤအစု အတၢ်ဆီၣ်ထဲဒွီး မၤသကိးအဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်စး ထီၣ်အိးထီၣ်ဝဲဒၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးအံၤ ဒီးၦၤစးထီၣ်ဟဲအိၣ်ဝဲဒၣ်(၁ဝ)ဂၤလံန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢၦၤကဟဲအိၣ်တၢ်အံၤကမ့ၢ်ဝဲဃုလါဒီး ၦၤတဂၤ တၢ်လၢာ်ကမ့ၢ်ဝဲဒၣ် ခံကလီၤယဲၢ်ကလးဘးန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်နံၣ်ကယၤ(၂၁)ဘျးစဲ တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤမူဒါခိၣ် သရၣ်ဒိၣ်လၢၢ် မူဒီးကဝီၤ မူဒါခိၣ်တဖၣ် ဟံးန့ၢ်မူဒါဒီးကွၢ်ထဲတွၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လီၢ်ခၢၣ်သးမူဒါခိၣ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ် သရၣ်စီၤည့ခၠါ ဒီး ၦၤမၤသကိးတၢ် အိၣ်ဝဲဒၣ်(၅)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

9 months ago Read News
Ministers' Department

သရၣ်သမါ၀ဲၤကျိၤ အတၢ်ကစီၣ်

လါယူၤ ၂၅သီ မ့ၢ်ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်သရၣ်သမါမုၢ်နံၤဒီး ဆှၢလီၤဘၣ်ခၢၣ်စး(၂၁ဝ)ဂၤဆူ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၂ဝ၁)ဖှိၣ်လၢ တၢ်ရ့လိာ်ဒီး တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါသရၣ်သမါမုၢ်နံၤအဂ့ၢ်လီၤ. လါယူၤ၁သီဟါ ၇းဝဝတုၤ ၉းဝဝနၣ်ရံၣ်ကတီၢ် မၤသကိးဘၣ်တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခီဖျိဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤ ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမ့ၢ်ဝဲ ‘‘Studying the Creation of God from Feminist Perspective ’’ န့ၣ်လီၤ. သရၣ်မုၣ်သိၣ်လိတၢ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ထူထူ(KBTS)ဒီး ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိအိၣ်ဝဲ(၁ဝဝ)ဂၤန့ၣ်လီၤ. လါယူၤအပူၤ ထုးထီၣ်ဘၣ် ပျဲၢ်စီၢ်တၢ်ကစီၣ် ၁ဝဘ့ၣ်တဘ့ၣ်လၢ အကဲဘျုးလၢၦၤမၤယွၤအတၢ်မၤတဖၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ပျဲၢ်စီၢ်တၢ်ကစီၣ်အံၤ အိၣ်ဃုာ်ဒီး မုၢ်နံၤလီၤဆီတဖၣ်အဂီၢ်တၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤ.

9 months ago Read News
The Toungoo Paku Karen Baptist Association

ကီၢ်တီအူပကူၦၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်ကစီၣ်

ကီၢ်တီအူပကူၦၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီး ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်တၢ် ကတဲာ်ကတီၤဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤ ခီဖျိဆှၢလီၤဘၣ်ၦၤမၤသကိးတၢ်လၢ တၢ်မၤလိတဖၣ် လၢအမ့ၢ်(Organizational Development)တၢ်မၤလိ ဖဲလါမ့ၤ ၉သီတုၤ၁၆သီႇ (Four Skill English)တၢ်မၤလိ ဖဲ လါယူၤလံ ၁၁သီတုၤ၁၅သီႇ ဒီး(Leadership Management)တၢ်မၤလိတဖၣ်ဖဲ လါယူၤလံ(၁၁)သီတုၤ (၁၄)သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ လါယူၤ(၃ဝ)သီႇ ဂီၤ(၉းဝဝ)နၣ်ရံၣ်ႇ ၂ဝ၂၃နံၣ် ဟ့ၣ်လီၤက့ၤလံာ်အုၣ်သးဆူကၠိဖိလၢ အမၤလိ Four Skill English) တၢ်မၤလိတဖၣ်ဒီး ဖဲလါယူၤလံ ၇သီႇ ဂီၤ(၉းဝဝ)နၣ်ရံၣ်တုၤ မုၢ်ထူၣ် ၁၂းဝဝနၣ်ရံၣ်ႇ ကီၢ်ခၢၣ်စး လၢလဲၤထီၣ် Organizational Development တဖၣ် ဟဲက့ၤဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤက့ၤ ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်ၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်လၢ တၢ်မၤလိလၢ အဒိးန့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလါယူၤလံ ၁၆သီႇ ဂီၤ ၇းဝဝနၣ်ရံၣ် တုၤ ဟါ ၈းဝဝနၣ်ရံၣ် သုးကျဲၤဘၣ်ဝဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအကဲ ထီၣ်သီလၢအမ့ၢ် ထံဆဲးမဲယွၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ တၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

9 months ago Read News
Christian Social Service & Development Department

ခရံ၁်ဖိတၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤဒီး တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဝဲၤကျိၤတၢ်မၤလိ

တလါညါအံၤ ခရံ၁်ဖိတၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤဒီး တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီး တၢ်မၤလိ(၂)ခါလၢအမ့ၢ် 
BCR တၢ်တိ၁်ကျဲၤ ဒီး WE&EJ and RODV တၢ်တိ၁်ကျဲၤ သ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်မၤလိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 
BCR တၢ်တိ၁်ကျဲၤမၤဝံၤဝဲဒၣ် တၢ်မၤလိလၢ အဘၣ်ထွဲ ဒီးတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျး အတၢ်မၤလိ (Argo-Ecology Training) ဖဲ လါယူၤလံ  ၇သီ တုၤ ၁၈ သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ် န့ၣ်လီၤ. ၦၤမၤလိတၢ်ဖိ ခဲလၢ၁် အိၣ်ဝဲဒၣ် (၄၈) ဂၤ ဒီးၦၤမၤလိတၢ် ဖိတဖၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ် တိ၁်ကျဲၤဘၣ်ထွဲ သဝီဖိတဖၣ် ဒီးတၢ်တိ၁်ကျဲၤၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ ၦၤလၢ အဟဲဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်လးမၠ့းကၠီၣ် လၢ ဝ့ၢ်အီၣ်ဘါန့ၣ်လီၤ
WE&EJ and RODV တၢ်တိ၁်ကျဲၤ မၤဝဲဒၣ် တၢ်မၤလိ ဘၣ်ထွဲ  Climate Smart, Business Eye Opening, and Facilitation Skill  တၢ်မၤလိဖဲ လါယူၤလံ  ၂၁ တုၤ ၂၉သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤမၤလိတၢ် ဖိခဲလၢ၁် အိၣ်ဝဲဒၣ် (၅ဝ)ဂၤ ဒီး ၦၤမၤလိ တၢ်ဖိတဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ တၢ်တိ၁်ကျဲၤ ၦၤမၤတၢ်ဖိလၢ ကီၢ် အပတီၢ် တဖၣ် ဒီး တၢ်တိ၁်ကျဲၤဘၣ်ထွဲသဝီဖိ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢအဟ့ၣ် ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ်- သရၣ်လးမဲအူ, သရၣ်တူၢ်ဒိၣ်ထူဝါ ဒီး သရၣ်မုၣ်လါဝါဖီ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

9 months ago Read News
Evangelism and Mission Department

တၢ်မၢဖိတၢ်မၤလိ-ခံဘျီတဘျီ, ၂ဝ၂၃နံၣ်

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်
တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤ
တၢ်ပ၁်ဖျါ (တၢ်မၢဖိတၢ်မၤလိ-ခံဘျီတဘျီ) ၂ဝ၂၃နံၣ်

ပစံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤလၢ အစိ၁်ဆှၢခီဖျိၦၤဒီးဒုးမၤၦၤလၢ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဃိန့ၣ်လီၤ.မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိႇ ထံကီၢ်တၢ်မၤအသးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတဖၣ် မ့ၢ်မၤအသးဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်ဘၣ်ဆၣ်ႇ ယွၤဟ့ၣ်ခွဲးဟ့ၣ်ယၤၦၤအဃိ လါယူၤ ၂၆သီ တုၤလါယူၤလံ ၁၆သီ အတီၢ်ပူၤ ပဝဲတၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤ ပမၤဘၣ် အသီ(၂ဝ) တၢ်မၢဖိတၢ်မၤလိ ခံဘျီတဘျီ ဖဲခိခိၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးႇ မီၣ်ဘံၣ်ဝ့ၢ်ဆၣ်န့ၣ်လီၤ. 
တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤဖဲ ၂၆.၆.၂ဝ၂၃ နံၣ် ဟါ ၄း၃ ဝနၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ် သရၣ်ဒီးကထၢၣ် န့ၢ်လ့အီၣ်ႇ တၢ်ကစီၣ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢ သရၣ်မုၣ်ၡံထၣ်ဖီ(ၦၤပၢၤစ့ႇ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်) တၢ်ထုကဖၣ်အလၢအၦဲၤလၢ သရၣ်လ့ၤဝံ (တၢ်သးခုကစီၣ်အၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ကီၢ်ပကိတကူၣ်) ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဒီးတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်အဲးဒဝၢး          (တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ၦၤကညီဘျၢထံခဝၡၢၣ်)တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 
သရၣ်သိၣ်လိတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ဖိထူ(တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ)  သရၣ်မုၣ်အဲၣ်ခုၣ် (တၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ် လၢတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤ) သရၣ်ဒိၣ်လ့မီ (ကစၢ်ခရံ၁်ဒီးတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤ)  သရၣ်ဒိၣ်လါလါ(တၢ်သူၣ်လီၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်) သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ထူထူ (တၢ်မၤတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤလၢသးစီဆှံ)ႇ သရၣ်ဒိၣ်တ့ၣ်စီ (မုၢ်နံၤခံကတၢၢ် တၢ်ကမၤအသးတဖၣ်)တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်တၢ်မၤလိ လံ၁်စီဆှံန့ၣ် သရၣ်ဒိၣ်လးဖ့ၣ်ႇ သရၣ်မုၣ်သ့ၣ်ကံၣ်လးဒီးသရၣ်မုၣ်ခၠိၣ်သဲ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤသိၣ်လိန့ၢ် တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်မ့ၢ် သရၣ်ကၠိဝ့ႇ သရၣ်သးဝါထူဒီး သရၣ်မုၣ်ဟဲဂ့ၤက့လ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤမၤလိတၢ်ဖိ ခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၁၈) ဂၤဟဲခီဖျိလၢကီၢ် (၁၂) ဘ့ၣ်အခၢၣ်စးန့ၣ်လီၤ.
မုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤသၢနွံန့ၣ် ပလဲၤဒီးရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်ဘၣ်လၢ တၢ်မၢလီၢ်လၢအကဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ် ဖှိၣ်လၢပလဲၤရန့ၣ်လီၤ.လိ၁်သးတဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ ပနၢ်ဂ့ၤနိၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ရွှ့ၣ်ကၠၣ်ဘၠဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး စွဲၣ်တီၣ်ကူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပစံးဘျုး ကစၢ်ယွၤလၢ သၢနွံအတီၢ်ပူၤ ပမၤလိဘၣ်တၢ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ၦဲၤဒီး တၢ်သူၣ်ခုသးခုအဃိစ့ၢ်ကီးလီၤ. ပန၁်သၦၢ်ကတၢၢ်လၢ တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ ကဟဲစိ၁်န့ၢ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ အလၢအၦဲၤလၢ ၦၤတၢ်မၢဖိကိးဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
ပမၤကတၢၢ်ဘၣ်တၢ်မၤလိအံၤဖဲ ၁၆.၇.၂ဝ၂၃ နံၣ်ႇ ဟါ ၄းဝဝနၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ် သရၣ်မုၣ်ခၠိၣ်သဲႇ  ၦၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဆူတၢ်မၢဖိတဖၣ်အဂီၢ်မ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ (ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၤ) န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထုကဖၣ် ပ၁်စီဆှံက့ၤတၢ်မၢဖိတဖၣ်ဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခဲလၢ၁်မ့ၢ်သရၣ်ဒိၣ်အဲၣ်ဒ့  (တၢ်သးခုကစီၣ်အၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ကီၢ်တကူၣ်) တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဒီးတၢ်စံးဘျုးလၢ သရၣ်ဒီးကထၢၣ်န့ၢ်လ့အီၣ်(ၦၤနဲၣ်တၢ်သဃဲၤ) ဒီးတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်လၢသရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူန့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ နၢ်ဟူဘၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်သးဝံၣ် လၢသရၣ်မုၣ်အဲးစထၢၣ်အဲၣ်ဒ့ဒီးသရၣ်ဃနိ၁် ဒီးၦၤမၤလိတၢ်ဖိတဖၣ် အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. 
ပစံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤႇ သရၣ်သမါတဖၣ်လၢ အဟဲဒီးဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီန့ၢ်တၢ်ႇ ခိၣ်နၢ်လၢခဝ့ၡၢၣ်တဖၣ်ႇ ၦၤလၢအဆီၣ်ထွဲ မၤစၢၤၦၤခီဖျိတၢ်ထုကဖၣ်ႇ ဃှှီီ ၦၤနဲၣ်တၢ်သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်ကၠဲပလံ လၢအသုးကျဲၤန့ၢ်ၦၤတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲႇ သရၣ်ကံဒိၣ်ဒီး ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအမၤစၢၤၦၤလၢ တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တဘျီအံၤကိးဂၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. မ်ယွၤလၢအမူဝဲ အဘျုးထူးဖှိၣ် တီၤအါ ကလီၤကဒုဘၣ်အမု၁်သုလိၤ ထူးထူးတီၤတီၤန့ၣ် မ့ၢ်ယတၢ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါဘၣ်သုန့ၣ်လီၤ.

       သရၣ်ဒိၣ်အဲးဒဝၢး
      ၦၤနဲၣ်တၢ်(တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤ)

10 months ago Read News
Communication Department

တၢ်သ့ကတီၤ P.A system တၢ်မၤလိ


တၢ်သ့ကတီၤ PA System တၢ်မၤလိ
တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤအီၤလၢ တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိ၁်သးဝဲၤကျိၤ ဖဲ ၂၁.၇.၂ဝ၂၃ နံၤႇ စးထီၣ်လၢ ဂီၤ ၈း၃ ဝန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤအတၢ်ပညိၣ်တၢ်ကွၢ်စိမ့ၢ်ဝဲ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ႇ ဝဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ကသ့ကတီၤတၢ်ပီးတၢ်လီႇ ကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်မၤဒိၣ်ကလုၢ်ႇ ကစူးကါက့ၤတၢ်မၤလိလၢအဒိးန့ၢ်တဖၣ်ဖဲ ဝဲၤကျိၤအတၢ်လိၣ်အကတီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ ဝဲၤလီၢ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါႇ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ႇ တၢ်မၤလိအကတီၢ်ႇ တကးဒံးဘၣ်ကသ့ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤက့ၤဆူၦၤလၢအလိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်မၤလိအဘျီအံၤဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤလၢ သရၣ်မုၣ်ၡံထၣ်ဖီ(ကျိၣ်စ့ဒီးတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်ဝဲၤကျိၤႇ ၦၤနဲၣ်တၢ်) အတၢ်ကတိၤတူၢ်လိ၁်ဒီး တၢ်ထုကဖၣ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါန့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢအဟ့ၣ်ခီ ဟ့ၣ်နီၤတၢ်မၤလိတဘျီအံၤမ့ၢ်ဝဲ -သရၣ်န့ၢ်ဘျုး (ၦၤပၢၤစ့)န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိတဘျီအံၤၦၤလၢအဟဲထီၣ်မ့ၢ် ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် ဝဲၤကျိၤ(၁၄)ကျိၤ ခၢၣ်စးတနီၤန့ၣ်လီၤ.ဝဲၤကျိၤလၢအဟဲထီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ- ပိ၁်ခွါဝဲၤကျိၤႇ သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤႇ လံ၁်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤႇ တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤႇ ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤႇ တၢ်ကတဲ၁်ကတီၤဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤဒီး နဲၣ်ရွဲၣ်ဝဲၤဒၢးၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိအိၣ်ဝဲဒၣ် (၁ဝ)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

10 months ago Read News

The Latest Photos

Bwe News

Bwe News

2024-04-11

ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး တၢ်ကစီၣ် 2024

ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး  တၢ်ကစီၣ် 2024

2024-04-09

Bago-Yangon Association News 2024

Bago-Yangon Association News 2024

2024-04-09

ကီၢ်ထးခီ ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

ကီၢ်ထးခီ ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

2024-04-09

The Latest Video

Learning Sgaw Karen Alphabet with Song

The Latest Audios

ခဝ့ရှၢၣ်မီထိၣ် ‘‘ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ‘‘ တၢ်ဒ့

2022-06-29

Par Doh Ywah

2022-06-20

© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5