KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Upper Myanmar Karen Baptist Association

နံၣ်(၄ဝ)တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ဒီးတၢ်ပ၁်စုတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

တၢ်ပ၁်စုတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

10 months ago Read News
The Hpa-pun Karen Baptist Association

ကီၢ်မုၢ်တြီၢ်ကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိလံ၁်စီဆှံကၠိ


တနံၣ်အံၤ ပကၠိစးထီၣ်ဘၣ်ဖဲ လါယူၤ (၅)သီႇ ၂ဝ၂၂နံၣ် မုၢ်နံၤဒိၣ်အနံၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢထံဟူးကီၢ်ဂဲၤအဃိႇ ပကၠိဖိအါဒံအါဂၤဆီတလဲအကၠိဆူဒဲကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တနံၣ်အံၤပကၠိဖိအိၣ်ဝဲ ၅၆ဂၤန့ၣ်လီၤ.
ပကၠိအမီထိၣ်မ့ၢ်ဝဲႇ ၁ကရံၣ်သူး ၅း၁၆ (ဟီၣ်ခိၣ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်သးခုကစီၣ်) ဒီးၦၤဖျိကၠိလၢ ၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၃နံၣ်မ့ၢ်ဝဲ
L.Th မုၣ်၄၈ၤ ခွါ ၃ဂၤ
CTS မုၣ် ၄ဂၤ ခွါ ၅ဂၤ
တနံၣ်အံၤၦၤဖျိကၠိတဖၣ်အမီထိၣ်မ့ၢ်ဝဲ (ဟံးဃ၁်လီၣ်ဖျါတၢ်န့ၢ်သါႇ မူမၤကပီၤလဲၤဆူညါ) လီၣ်ဖျါ ၂း၂၅-၂၈ႇ စံး ၃၃း၁၂ႇ မးသဲ ၃း၁၆
ပအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤလံ၁်အုၣ်သးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ ၁၃.၁.၂ဝ၂၃ (မုၢ်ယဲၢ်နံၤ ဂီၤ  ၇းဝဝနၣ်ရံၣ်) ကတီၢ်ႇ ဖဲကီၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးႇ လဲၢ်နၢ်ဒၢသဝီ န့ၣ်လီၤ.
မ်ယွၤအမံၤကဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်တက့ၢ်.

10 months ago Read News
News

တၢ်ကတိၤလၢညါ

တၢ်ကတိၤလၢညါ

လၢယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဒိၣ်အမုၢ်လၢပတဲတသ့တလၢၣ်ဘၣ်အဃိႇ ပမၤဝံၤဘၣ်က့ၤ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ် တနံၣ်တဘျီကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် ဒီး သးအိၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်ကစီၣ်အံၤ ဒီးနာ်လၢကမ့ၢ်တၢ်သးခုလၢ ၦၤလၢ အဖးဘၣ်ကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

11 months ago Read News
Publication Department

2023 January Goforward Magazine

11 months ago Read News
Theological Department

ခီဖရဲးလၢသရၣ်, သရၣ်မုၣ်တဖၣ် တၢ်ထံၣ်လိာ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ဘၣ်သးဒီး မၤလိသကိး

ၦၤကညီဘျၢထံခ၀့ၡၢၣ်ယွၤဂ့ၢ်ပီညါ၀ဲၤကျိၤ ဒ်ခံနံၣ်တဘျီအိၣ်ဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအမ့ၢ် ခီဖရဲးလၢသရၣ်, သရၣ်မုၣ်တဖၣ် တၢ်ထံၣ်လိာ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ဘၣ်သးဒီး မၤလိသကိးဘၣ်တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.တနံၣ်အံၤ စ့ၢ်ကီးအိၣ်ဒီး ခီဖရဲး(၁၃)ဘျီတဘျီ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ခီဖျိဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤန့ၣ်လီၤ.တနံၣ်အံၤတၢ်တိာ်ထူမ့ၢ်၀ဲၤ- ''ဘါထုကဖၣ်တထံၣ်ဃီ, မၤထွဲယွၤကလုၢ်တီတီ"(Unceasing Pray and Faithful in the Words) မၤတၢ် ၆း၄, စီၤဒၤနံးယ့လး ၁း၈, လံာ်လီၣ်ဖျါ ၁၉း၁၃ န့ၣ်လီၤ. ခီဖရဲးအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ(၃)သီအတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲ လါအီးကထိဘၢၣ်(၁၉) သီ တုၤ (၂၁)သီ, ၂၀၂၂နံၣ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်သိၣ်လိတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ- သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ဆၣ်မုၢ်ထီၣ်, သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်သ့ရွှ့ၣ် ဒီးသရၣ်ဒီးကထၢၣ်စီလမိၣ်အူဖ့ၣ်ထူတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.သရၣ်သိၣ်လိလံာ်စီဆှံတဖၣ်မ့ၢ်၀ဲၤ- သရၣ်ဒိၣ်ကပီၤမူ, သရၣ်စၤလမိၣ် ဒီး သရၣ်မုၣ်ခဲးဖၢးစတံနၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတၢတသီ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤဖဲ လါအီးကထိဘၢၣ်(၁၉)သီ,ဂီၤ(၉) နၣ်ရံၣ် ခီဖျိတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘါကတီၢ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ်၀ဲၤ.-သရၣ်မုၣ်မူမုၢ်၀ါ (၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ် တၢ်သဃဲၤ), တၢ်ကတိၤဆၢဂ့ၤ- သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ခ၀့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်), တၢ်ကတိၤတူၢ်လိာ်- သရၣ်ဒိၣ်ဟူဆၢ (၀ဲၤကျိၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ), တၢ်ကစီၣ်-သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လ့ထူ(နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ), တၢ်ထုကဖၣ်-သရၣ်မုၣ်ၡံထၣ်ဖီ(ၦၤပၢၤစ့), တၢ်ကတိၤစံးဘျုး-သရၣ်မုၣ်လါဖီ (၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်) ဒီးတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်- သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ခ၀့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်)တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ၀ဲၤကျိၤကၠိ(၁၄)ဖျၢၣ်ဒီး ကၠိမၤတံၤမၤသကိး(၂)ဖျၢၣ် ခၢၣ်စး, ကၠိခိၣ်တဖၣ်  ဒီးသရၣ်,သရၣ်မုၣ်သိၣ်လိတၢ်ခဲလၢာ် ပာ်ဖှိၣ်(၈၀)ဂၤ ဟဲထီၣ်သကိးခီဖရဲးတဘျီအံၤန့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
News

တၢ်ထံၣ်လိာ်သကိးသးဒီး ကီၢ်တကူၣ်ခိၣ်နၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဒါတဖၣ်ဒီး ၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်, ကရၢခိၣ်နၢ်တဖၣ်

ၦၤကညီဘျၢထံခ၀့ၡၢၣ် ခိၣ်နၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဒါတဖၣ် ဒီး၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ တၢ်ထံၣ်လိာ်သကိးသးဒီး ကီၢ်တကူၣ်ခိၣ်နၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဒါတဖၣ်ဒီး ၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်, ကရၢခိၣ်နၢ်တဖၣ် လၢ ကီၢ်တကူၣ် ၀ဲၤလီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒၢး ဖဲ(၃၀.၉.၂၀၂၂) အနံၤ န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်လိာ်သးတဘျီအံၤ အိၣ်ဒီး တၢ်ပာ်ဖျါဒီးတၢ်တဲနၢ်ပၢၢ်လိာ်သး ဘၣ်ထွဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤ တဖၣ် ဆူ ကီၢ် ဒီး ခ၀့ၡၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
Men's Department

''Transforming Masculinity''

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ် ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး ''Transforming Masculinity'' တၢ်မၤလိဖဲ ခဝ့ ရှၢၣ် နံၣ်(၁ဝဝ)တၢ်စံးဘျုးတၢ်သူၣ်ထီၣ်ႇ စးထီၣ်ဖဲလါစဲးပတ့ဘၢၣ်(၁၃)သီတုၤ(၁၅)သီန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ အိၣ် ဒီးတၢ်သိၣ်လိလံာ်စီဆှံလၢ-သရၣ်ဒိၣ်ကွၢ်လၢ်ယိၤသးတီ ဒီးၦၤသိၣ်လိတၢ်မ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်ဘံၣ်လံၣ်ကၣ်မၠး(Thingaha Gender Organization)န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်(၆)ဘ့ၣ်လၢအမ့ၢ်-ကီၢ်ထးခီႇ ကီၢ်တကူၣ်ႇ ကီၢ်ဆီထံးႇ ကီၢ်တီအူပကူႇ တီအူ ကီၢ်ကဲၤခၢၣ်ကဲၤဘါႇ ဒီးကီၢ်ကယါဖူး ခၢၣ်စးတဖၣ်ဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိအံၤန့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်ခဲလၢအိၣ်ဝဲအဂၤ (၂ဝ) န့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
Literature and Culture Department

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝရှၢၣ် လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ကတိၤသီဒီးလီၤဘၢတၢ်ဒိးစဲ လၢ ခဝ့ရှၢၣ်ဝဲၤလီၤၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်ဖဲ လါအီကူာ်(၂၉)သီႇ မုၢ်ထူၣ်(၁၂)နၣ်ရံၣ် ဖဲခဝရှၢၣ်ဝဲၤလီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒၢး န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒိးစဲးတဘျီအံၤ ၦၤနုာ်လီၤဒိးစဲးခဲလၢာ် အိၣ်ဝဲ(၉)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
The Toungoo Paku Karen Baptist Association

တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး တၢ်မၤလိ

ကီၢ်တီအူပကူ ၦၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး၀ဲၤကျိၤ အိၣ် ဒီး တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး တၢ်မၤလိ ဖဲလါစဲးပတ့ဘၢၣ်(၈)သီ, ၂၀၂၂နံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤ အီၤဖဲ ပကူ၀့ၢ်သီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိးထီၣ်တၢ်မၤလိအံၤလၢ တၢ်ဘူၣ်သကိးဘါသကိးဃွၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဘါ ကတီၢ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ်၀ဲသရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လ့မၠၣ်ခဲၣ်(၀ဲၤကျိၤၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ), တၢ်ကတိၤဆၢဂ့ၤ- သရၣ်ဒိၣ် ဒီးကထၢၣ်နံၤဒိၣ်ထူ(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်), တၢ်ကစီၣ်-သရၣ်စီလမိၣ်လး(ၦၤနဲၣ်တၢ်မၤတ့ၢ်တၢ်), တၢ်ထုကဖၣ်- သရၣ်မုၣ်လါ ခုၣ်ဖီ(လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ၀ဲၤကျိၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ), တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်-သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်န့ၣ်ထိလ့(သရၣ် သမါ၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်), တၢ်ကတိၤစံးဘျုးဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ-သရၣ်မုၣ်မုာ်ဂ့ၤဒိၣ်(ၦၤနဲၣ်တၢ်)တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ် မၤလိတဘျီအံၤ သရၣ်မုၣ်မုာ်ဂ့ၤဒိၣ် (၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်)ပာ်ဖျါ ၀ဲၤကျိၤတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိတၢ်ကွၢ်စိ, တၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ၦ့ၤတဖၣ်, တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ်တဖၣ်, တၢ်တဲဖျါခ၀့ၡၢၣ်တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး၀ဲၤကျိၤအဂ့ၢ် လၢ သရၣ်မုၣ်ဂ့ၤဂ့ၤထူ (ခ၀့ၡၢၣ်တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး၀ဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်သဃဲၤ),  ဒီးၦၤဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်မ့ၢ်၀ဲ-သရၣ်ဒိၣ်မူဖျၢၣ်ထူ (ခ၀့ၡၢၣ် တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး၀ဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်) တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ-၀ဲၤကျိၤကမံးတံာ်ခိၣ် နၢ်တဖၣ်, က၀ီၤနဲၣ်ရွဲၣ်တဖၣ် ဒီး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ(၂၁)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
Evangelism and Mission Department

ၦၤကညီဘျၢထံခ၀့ၡၢၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်၀ဲၤကျိၤ

ၦၤကညီဘျၢထံခ၀့ၡၢၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်၀ဲၤကျိၤ
ၦၤကညီဘျၢထံခ၀့ၡၢၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်၀ဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး " Empowering Spiritual Leadership''တၢ်မၤလိဖဲ ခ၀့ၡၢၣ်နံၣ်တကယၤတၢ်စံးဘျုး တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဖဲ လါအီကူာ်(၃၀)သီ တုၤ လါစဲးပတ့ဘၢၣ်(၁)သီယ ၂၀၂၂နံၣ်, တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ သရၣ်သိၣ်လိတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ ''တၢ်သိၣ်လိလံာ်စီဆှံ" – သရၣ်မုၣ်ကၠဟိၡံဘၤထိ, "Theological Foundation for Leaders" သရၣ်ဒီးကထၢၣ်အီးထ့ဘံၣ်ယးစ်အ့, "Leadership In Crisis"-သရၣ်မုၣ်အဲမၣ်ထူ, "Holy Spirit Leads Leadership" - သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်အဲၣ်သီတဖၣ်, ကီၢ်ခၢၣ်စးလၢ ဟဲထီၣ်တၢ်သိၣ်လိတဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ- ကီၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်ၦၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ်ယ ၦၤနဲၣ်တၢ်သဃဲၤတဖၣ်ယ တၢ်မၢဖိတဖၣ် ဒီးတၢ်အိၣ် ဖှိၣ်သရၣ်တဖၣ် ဒီး ၀ဲၤလီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် န့ၣ်လီၤ.ကီၢ်(၁၁)ဘ့ၣ်ခၢၣ်စး ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိအိၣ်၀ဲ(၂၈)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News

The Latest Photos

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်, သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး ကီၣ်ကးခီးလဲ(၂၇)ဘျီတဘျီ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်, သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး ကီၣ်ကးခီးလဲ(၂၇)ဘျီတဘျီ

2023-11-07

Books Available from KBC, C&C 2023

Books Available from KBC, C&C 2023

2023-10-25

Books Available from KBC, CED 2023

Books Available from KBC, CED 2023

2023-10-25

Leadership Management Training(17-20.10.23)

Leadership Management Training(17-20.10.23)

2023-10-23

The Latest Video

Hpu Moo Ler 01(ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်မ့ၢ်တၤသၣ်ဆိ)

The Latest Audios

ခဝ့ရှၢၣ်မီထိၣ် ‘‘ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ‘‘ တၢ်ဒ့

2022-06-29

Par Doh Ywah

2022-06-20

© 2023 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5