KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

Empowering Spiritual Leadership Training (၅-၇.၁၂.၂ဝ၂၃)

Departments

Date 2023-12-14 15:40:08

Empowering Spiritual Leadership Training (၅-၇.၁၂.၂ဝ၂၃)

တၢ်မၤလိအတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိ မ့ၢ်ဒ်သိးကဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တဖၣ်ႇ ကဝီၤခိၣ်နၢ်တဖၣ် လၢသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤတၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်ကဂ့ၤထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤဖဲ (၄.၁၂.၂ဝ၂၃) ဟါ ၆း၃ ဝနၣ်ရံၣ် ဒီး ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်), တၢ်ထုကဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒီးကထၢၣ်တနၢ်ထူ(ထုးထီၣ်ရၤလီၤလံ၁်လဲၢ်ဝဲၤကျိၤ)န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိတဖၣ်မ့ၢ် ကီၢ်ခၢၣ်စးလၢကီၢ်ဃိးဘ့ၣ်ဒီး ၦၤမၤလိတၢ်ဖိခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၂၆)ဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤကတၢၢ်က့ၤတၢ်မၤလိအံၤဖဲ (၇.၁၂.၂ဝ၂၃)နံၣ် ဟါ ၄းဝ ဝနၣ်ရံၣ်ခီဖျိ သရၣ်ဒိၣ်အဲၣ်ဒ့အတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်^သရၣ်မုၣ်လၢအသိၣ်လိတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်အဲၣ်သီ(တၢ်မၤလိလံ၁်စီဆှံ), သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်မိစဲးသ့(Effective Leadership Style), သရၣ်ဒိၣ်အဲးပ်နးတီ(How to Improve Your Leadership Skill), သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လ့ထူ(Leadership and Management) န့ၣ်လီၤ.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5