KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

Hpu Aung Dwe Bible School's Brief History

Associations

Date 2024-01-24 11:31:08

Hpu Aung Dwe Bible School's Brief History

ပဝဲကီၢ်ထးခီလံ၁်စီဆှံကၠိအမံၤမ့ၢ် ‘‘ဖှုအီၣ်ဒွ့လံ၁်စီဆှံကၠိ’’ န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ် သ့ၣ်နီၣ်ဒီး တၢ်မၤ လၤကပီၤက့ၤပဖုအီၣ်ဒွ့အဂီၢ် ပယုၢ်န့ၢ်ကၠိအမံၤလၢ ဖုအီၣ်ဒွ့လံ၁်စီဆှံ ကၠိ (ကီၢ်ထးခီ) န့ၣ်လီၤ.  ဖုစီၤအီၣ်ဒွ့ မ့ၢ်သရၣ်သိၣ်လိတၢ်လၢ ခၠီကီၢ်အမံးရှၢၣ်ကၠိ လၢတၢ် ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ် သ့တကပၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ယလၢသူၣ်လၢသးတကပၤမ့ၢ်ဂ့ၤ မ့ၢ်တ့ၢ်ဝဲဒၣ် စံၣ်စိၤနု၁်ခိၣ်နၢ်တဂၤလၢ ခၠီကီၢ်အဂီၢ်လီၤ. အဝဲမၤသကိးတၢ်ဒီး ကိၤလၤမံးရှၢၣ် တဖၣ် လၢတၢ်သးခုကစီၣ် တၢ်မၤအဂီၢ် ခၠီဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ် ဟ့ၣ်မၤလၤကပီၤအီၤ ဒ်သိး "Layman Missionary" တဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ. အခဲအံၤ ပလံ၁်စီဆှံကၠိအိၣ်အလီၢ် လၢအမ့ၢ် "Forest Gate" ကရၢၢ် အံၤမ့ၢ်ဝဲ အဝဲအကရၢၢ်ဒီး ဟ့ၣ်ဝဲပကီၢ်ထးခီဒ်သိး ကဒုးအိၣ်ထီၣ် လံ၁်စီဆှံကၠိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ဘှံးလၢ တၢ်မၤဝံၤဟဲက့ၤမၤယွၤ အတၢ်မၤလၢ ပကီၢ်ထးခီအပူၤမ့ၢ်တ့ၢ် ၦၤကလု၁်ခိၣ်နၢ် လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဂၤအသိး တုၤအသံတစုန့ၣ်လီၤ. 
ပဝဲကီၢ်ထးခီခိၣ်နၢ်တဖၣ် မံမီၢ်တ့ၢ်လံ ဒီးတိ၁်ပ၁်လၢ ကအိးထီၣ်လံ၁်စီဆှံ ကၠိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ် အကလု၁်ကလု၁်ဒီး ဒုးအိၣ်ထီၣ်တသ့ဒံးအဆၢ ကတီၢ် တၢ်လီၢ်အံၤပသူအီၤဒ်ပကီၢ် တီၤဖုၣ်တၢ်မၤလိလီၢ်အသိး တဘျုးနံၣ်ဖဲ ၂ဝဝ၇ နံၣ် ပကီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤဖဲ ဝ့ၢ်ကလီအခါ စးထီၣ်စံးကတိၤအိၣ်ဖှိၣ် ဒ်သိးကဒုးအိၣ် ထီၣ် လံ၁်စီဆှံကၠိန့ၣ်လီၤ. ဃုထၢကမံးတံ၁်ဖိ (၉) ဂၤလၢ ကသုးကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်ပ၁်ဖှိၣ်ဆိ လံ၁်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ လံ၁်ရိဖှိၣ်ဒၢးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်သမါ လၢ ကသိၣ်လိတၢ်အဂီၢ် တအိၣ်ဒံးအဆၢကတီၢ် ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ် ယကီၢ်ပိ၁်မုၣ်ကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်, ကီၢ် ခ.တ.ၦၤနဲၣ်တၢ် ဒီးကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် စးထီၣ်မၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂ဝ၁၁ လါ အီးထိဘၢၣ် (၁၁) သီန့ၣ် ပကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိ အိးထီၣ်ဘၣ်ဝဲဒီး ကၠိဖိအခီၣ်ထံးတဖုအိၣ် ဝဲ (၈) ဂၤဒီး ကၠိသရၣ်သိၣ်လိတၢ် လၢ၁်ဆၢလၢ၁်ကတီၢ် (၃) ဂၤဒီး သရၣ်သိၣ်လိတၢ် ခီဖး (၈) ဂၤန့ၣ်လီၤ. ကၠိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်ဝဲ CCRE (Certificate of Christian Religious Education)  တနံၣ်တၢ်မၤလိ C.TS (သၢနံၣ်တၢ်မၤလိ) ဒီးL.Th(လွံၢ် နံၣ်တၢ်မၤလိ) တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တုၤအခဲအံၤ ပကၠိမၤဘၣ်တၢ်ပျၢ်ကၠိအဘျီ (၁ဝ) ဘျီလံ ဒီး ကၠိဖိလီၢ်လံၤအိၣ်ဝဲ (၆၄) ဂၤန့ၣ်လီၤ. ၂ဝ၂၃-၂ဝ၂၄ တၢ်မၤလိနံၣ်အဂီၢ် ကၠိသရၣ် သိၣ်လိတၢ်လၢ၁်ဆၢလၢ၁်ကတီၢ် (၉) ဂၤ, သရၣ်သိၣ်လိတၢ်ခီဖး (၈) ဂၤဒီး ကၠိဖိအိၣ် ဝဲ (၂၉) ဂၤန့ၣ်လီၤ.

သရၣ်မုၣ်ခဲးဖၢၣ်စတံနၣ်

ဖုအီၣ်ဒွ့ လံ၁်စီဆှံကၠိ (ကီၢ်ထးခီ)

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5