KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

News

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အသီ တၢ်ကစီၣ်

For more information please right click on photo and open image in new tab.

1 year ago Read News
News

တၢ်ဆဲးန့ၢ်တၢ်ဒီသဒၢ (Covid-19)ကသံၣ်

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဒီသဒၢ(Covid-19)တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဆဲးန့ၢ်တၢ်ဒီသဒၢ (Covid-19)ကသံၣ် လၢခဝ့ၡၢၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိ ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် အဂီၢ် ဖဲလါအီကူၣ်(၁)သီႇ ၂ဝ၂၂အနံၤ ဖဲၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ဝဲၤလီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်သုးကျဲၤန့ၢ်လၢ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ကဟုကယာ်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိာ်တၢ်ဝဲၤကျိၤ ဒီး ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ဆါဟံၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲဆဲး ကသံၣ်ဖီၣ်ခဲလၢာ် အိၣ်ဝဲ(၉၇)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
News

တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သးဝဲၤကျိၤ

တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သးဝဲၤကျိၤ
တၢ်ဘၣ်ထွဲအိၣ်လိာ်သးဝဲၤကျိၤအံၤအိၣ်ဒီးတနွံတဘျီတၢ်ရၤလီၤတၢ် ကစီၣ်ဖဲ (Communicationkarenbc facebook pageန့ၣ်လီၤ. အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤ ဒီးကထၢၣ်ထံၣ်သၣ်ပၠၣ်အလံာ်လၢအမ့ၢ် ‘‘ၦၤတမှံၤလဲၤတၢ်တဂၤအသးသမူ’’ ဖုရိလဲခွါယၢၣ်လံာ်သးဝံၣ်ပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်လီၤ.အိၣ်ဒီးတၢ်ရၤလီၤတၢ် ကလုၢ်လၢအမူ (Living Voice MP3 Audio Player) စ့ၢ်ကီးလီၤ.လံာ်ဒီးတၢ်ကလုၢ် သ့ၣ်တဖၣ်ဒိးန့ၢ်အီၤသ့ၣ်လၢ ဝဲၤကျိၤအဝဲၤလီၢ်ဒီး ခဝ့ၡၢၣ်တၢ်ဆါလံာ်အကျးန့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
News

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ကမံးတံာ်မၤတၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၅၉)ဘျီတဘျီ

မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဃိ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ကမံးတံာ်မၤတၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၅၉)ဘျီတဘျီဘၣ်တၢ်မၤအီၤသ့ဒၣ်ထဲ Online Zoom Cloud Meeting ဒီးဝဲၤလီၢ်ခိၣ်နၢ်တခီ ပာ်ဖှိၣ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးဖဲ ခဝ့ၡၢၣ်ဝဲၤလီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒၢး န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤအိၣ်ဒီး ဝဲၤကျိၤတဖၣ်အတၢ်ပာ်ဖျါဒီး တၢ်အိၣ် ဖှိၣ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤကတိၤသကိးဘၣ် ထွဲ ဒီး တၢ်မၤလၢဘၣ်တၢ်မၤအီၤဒီး ဆူ ညါကဘၣ်တၢ်မၤအီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ် နီၤမ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ဖီဂီၤ(ကရၢခိၣ်)ဒီး သရၣ်ဒိၣ်ဘံးထၢၣ်မီၣ်မီၣ် (ကရၢခိၣ်စၢၤ)တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢ အဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီ အံၤမ့ၢ်ဝဲ-ကရၢခိၣ်တဖၣ်ႇ ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်အိၣ်မူအိၣ်ဒါတဖၣ်ႇ ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ် တဖၣ် ဒီးဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
Men's Department

ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤ

ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤ
ထံကီၢ်တၢ်အိၣ်သးဒီး တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ အတၢ်ဆီၣ်သန့မ့ၢ်အိၣ်ဝဲထဲလဲၣ်ထဲ လဲၣ်သနာ်က့ဒ်သိးဒီးၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ပိာ်ခွါ ဝဲၤကျိၤကလဲၤတၢ်ဆူညါ အဂီၢ် ကစၢ်ယွၤနဲၣ်ကျဲၤဒီး ဆိၣ်ဂ့ၤၦၤအဃိစံးဘျုးဘၣ် ကစၢ်ယွၤအဘျုး အဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဝဲၤကျိၤၦၤမၤသကိးအိၣ်ဝဲ(ခံ)ဂၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်သး အဖီခိၣ်ထံၣ်လိာ်သကိးဘၣ်သးလၢ မဲာ်သကိးမဲာ်အိၣ်ဝဲ ဘၣ်ဆၣ်အါဒၣ်တက့ၢ် ရ့လိာ်မၤသကိးဘၣ်တၢ်လၢ (Online) န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ႇ တၢ်မၤလိ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်ဒီး တလါတဘျီပိာ်ခွါတဖၣ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်တၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤမၤဘၣ်ဝဲ ဒ်အလီၢ်အိၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. တကးဘၣ်တၢ်ဘၣ်ထွဲမၤ သကိးဘၣ်တၢ်ဒီး ကီၢ်ပံၤယီၤဘျၢထံပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၢ်အသိးသုးကျဲၤမၤဘၣ် ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤတၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ၦၢ်အံၤလၢ၂ဝ၂၃နံၣ်ဒီးဆူ ညါအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. စံးဘျုးဘၣ်ကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤ ခဝ့ၡၢၣ်ခိၣ်နၢ်ၦၤမၤသကိး တၢ်ဒီး ကီၢ်ခိၣ်ကီၢ်နၢ်ႇ ကီၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ်လၢ သုမၤသကိးတၢ်ဒီး ဝဲၤကျိၤ ခီဖျိ တၢ်ထုကဖၣ်ႇ စုအတၢ်ဟ့ၣ်ဒီး တၢ်လၢအလိၣ် ကျဲကိးကပၤဒဲး အဃိန့ၣ်လီၤ. ပနာ်လၢခါဆူညါစ့ၢ်ကီး သုကမၤသကိးတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ် ဂ့ၤကလီၤဘၣ်သုကိးဂၤအလိၤထူးထူးတီၤတီၤတက့ၢ်.

1 year ago Read News
Women's Department

ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ

ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ
 ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဃိ ပတုၤဃီၤဘၣ်ဆူ၂ဝ၂၂နံၣ် ဒီးပလဲၤခီဖျိဘၣ်အိၣ် နံၣ်တဝာ်ဃၣ်ဃၣ်လံန့ၣ်လီၤ. သုးကျဲၤမၤဝံၤဘၣ် ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤကမံးတံာ် ဆၣ်ဖိတဖၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် န့ၣ်လီၤ. ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ပိာ်မုၣ် တၢ်ကရၢကရိၦဲၤထီၣ်နံၣ်(၁ဝဝ)ယူ ဘလံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤသုးကျဲၤမၤဝံၤဘၣ်ဖဲ(၁၈.၁၂.၂ဝ၂၁)အနံၤဒီးမၤ ဝံၤဘၣ်က့ၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ပျဲပျၢ်ကွံာ်ဘၣ်ကမံးတံာ်ဖိဖဲ (၄.၄.၂ဝ၂၂)  အနံၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးခဝ့ၡၢၣ်ပိာ်မုၣ်ဝဲၤ ကျိၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်ဘၣ်ထဲလွိာ်သး ကဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ် ကီၢ်ပိာ်မုၣ်ကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်,ၦၤနဲၣ်တၢ်ဒီးဝဲၤလီၢ်ၦၤမၤသကိး တၢ်တဖၣ်အဂီၢ် သုးကျဲၤန့ၢ်တၢ်သ့သူအ့ထၢၣ်နဲးလၢကကဲဘျုး လၢဝဲၤကျိၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤဖဲ(၂ဝ-၂၁.၄.၂ဝ၂၂)အနံၤန့ၣ်လီၤ. ဝဲၤလီၢ်ၦၤမၤသကိး တၢ်လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ် ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤတၢ်မၢလီၢ်ဖဲသဲကူၣ်ဒီးရ့လိာ်မုာ်လိာ် ဘါသကိးယွၤန့ၣ်လီၤ. လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ်ဖံဖံတဖၣ်လၢ ဖံဖံအိၣ်ဆိးလီၢ်ဒီး လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ်စ့ၢ်ကီး ဖိမုၣ်ဖိမၢၤတဖၣ်ဖဲသဲလိၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
The Pyi Thayawady Karen Baptist Association

ကီၢ်ပၠံၣ်-သၣ်ယၣ်ဝတံၣ်

ကီၢ်ပၠံၣ်-သၣ်ယၣ်ဝတံၣ် ၦၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကမျၢၢ်ချၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ(၂ဝ၂၂)နံၣ်လါ အ့ဖြ့ၣ်(၁၉-၂ဝ)သီႇ ဖဲအဲယွၣ်ကညီဘျၢထံ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံသီအတီၢ်ပူၤ မၤဝံၤဘၣ်က့ၤ ကီၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 
လၢ(၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၅)နံၣ်အဂီၢ် ဃုထၢထီၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒ်လာ်အံၤအသိးန့ၣ်လီၤ. သရၣ်ဒိၣ်လါဖိ(ကီၢ်ခိၣ်), သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်စ့ထူ(ကီၢ်ခိၣ်စၢၤ), သရၣ်ဒိၣ်ခ့ရ့ၣ်(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်), သရၣ်ဒိၣ်ခ့ၣ်မီၣ်ထိ(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ), 
သရၣ်မုၣ်ခရံးစတံထူ(ကီၢ်ၦၤပၢၤစ့), သရၣ်မုၣ်ဖၠူၣ်ဖၠူၣ်ဝ့(ကီၢ်ဝဲၤဒၢးခိၣ်), သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်အဲလ့ၣ်ဖီ(ကီၢ်လံာ်စီဆှံကၠိခိၣ်), သရၣ်ဘဲန့ၢ်မၠးဒီး သရၣ်ဝ့မၠ့း(ကီၢ်ၦၤသမံသမိးစ့ဒီးစ့စရီ),
သရၣ်မုၣ်ဝါဝါဖီ(ကီၢ်ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်), သရၣ်ဖျါဆဲး(ကီၢ်ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်), သရၣ်သးဒူ(ကီၢ်ခရံာ်ဖိတၢ်မၤဂ့ၤ မၤစၢၤ ဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်), 
သရၣ်အဲၣ်ဆၣ်(ကီၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်), သရၣ်မုၣ်ဖီဖီဆၢ(ကီၢ်ခရံာ်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်), 
သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်တ့ၣ်မ့ၣ်ဖၠူၣ်(ကီၢ်တၢ်ကတဲာ်ကတီၤဒီး ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်), သရၣ်ဒိၣ်သဲးစ့(ကီၢ်လံာ်လဲၢ်ဒီး တၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်လၢ ၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၃နံၣ်), 
သရၣ်မုၣ်စၢ်ဘျုးအဲၣ်ဖိ(ကီၢ်လံာ်လဲၢ်ဒီး တၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်စၢၤ ၂ဝ၂၃နံၣ်ဒီးဆူညါ), သရၣ်ဘျုးမူတီ(ကီၢ်ကျဲးစၢးကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်), သရၣ်မိစဲးဝ့(ကီၢ်သရၣ်သမါကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်)န့ၣ်လီၤ.
ဖဲကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ခၢၣ်စးသရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လ့ထူ(ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ) ဟဲဒီးဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဒီး ဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖဲ တၢ်ပာ်စီဆှံတၢ်ဘါအကတီၢ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. 
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤၦၤဆဲးလီၤ မံၤအိၣ်ဝဲ(၈၈)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
The Hpa-an Mawlamyaing Karen Baptist Association

ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်

ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်
ယွၤမၤတၢ်လီၤလိၢ်လီၤလးလၢ ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်လၢပာ်စီဆှံ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်လၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ(၇.၄.၂ဝ၂၂)နံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအခီၣ်ထံး တၢတပတီၢ်ဘၣ်တၢ်မၤ အီၤလၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢန့ၣ်လီၤ. ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ သရၣ်ဒိၣ်မၠ့းလွ့ၣ်(ကီၢ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ), တၢ်ဖးလံာ်စီဆှံဒီး အိးထီၣ် တၢ်ဘါ သရၣ်မုၣ်အဲၣ်ဒါဖီ (CSSDD) ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ဖးလံာ်စီဆှံဒီးကိးထီၣ်ထါသးဝံၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်စဲမယၢၢ်စီ(ဖၣ်အၣ်ကဝီၤ နဲၣ်ရွဲၣ်), ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ် သရၣ်ဒိၣ်အဲမၢၣ်ႇ တၢ်ထုကဖၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်မူဖျၢၣ်ထူ(တၢ်ဘၣ်ထဲတွုၤအိၣ်လိာ်သးဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်), တၢ်တံာ်တဲာ်သတိၢ်ပျံၤ-(၁)သရၣ်ဒိၣ်အဲၣ်မှံၤ(ကီၢ်ခၢၣ်စး), (၂)သရၣ်မုၣ်ပံၤနူ(ကရၢကီၢ်ခၢၣ်စး), (၃)သရၣ်ဒိၣ်ဝ့နၢၣ်(ကဝီၤခၢၣ်စး),ဒီးလၢတၢ်တံာ်တဲာ်သတိၢ်ပျံၤအဂီၢ် ၦၤလၢအဟ့ၣ်တၢ် ကလုၢ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်လူရွှ့ၣ်(ကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်), တၢ်အိးထီၣ်လံာ်မဲာ်ဒီဖျါလၢ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်), တၢ်အိးထီၣ်နီၣ်ဝံာ်ခံ သးၦၢ်ကၠီၤစ့ၤထိ (Dawn Vigour Company),အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်သးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢ မိၢ်တၢ်ကြဲၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ပံၢ်တခးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ မိကိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ.
တၢ်ပာ်စီဆှံတၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အပူၤကတီၢ်ႇ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်စိလၢၢ်(ကီၢ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ), ၦၤထုကဖၣ်အိးထီၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်ထူဖီႇ ၦၤတဲဖျါထီၣ်ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်သီ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အဂ့ၢ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်အဲၣ်မှံၤ(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်), ၦၤပာ်ဖျါတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤ စ့စရီလၢ သးၦၢ်ဖိစကွဲၢ်(ကီၢ်ဝဲၤလီၢ် ၦၤပၢၤစ့), တၢ်ဖးခီဆၢလံာ်စီဆှံ သရၣ်မၠိထိႇ တၢ်စံးဘျုးဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤက့ၤတၢ်သူၣ်ထီၣ်လၢ(Dawn Vigour Company), ဖးလံာ်စီဆှံလၢတၢ်ကစီၣ် သရၣ်မုၣ်ရ့ဒိၣ်ထူ(ကီၢ်ခ. တၦၤနဲၣ်တၢ်သဃဲၤ), တၢ်ကိးထီၣ်ထါသးဝံၣ် သရၣ်အဲၣ်ခူသူၣ်ႇ တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ကၠ့မ်ခ့ၣ်ဘါ(ကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်), လုၢ်ထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကနၢၤ သရၣ်ဒိၣ်လူၤကၣ်ႇ တၢ်ဖးခီဆၢတၢ်လုၢ်ထီၣ်ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်သီ သရၣ်စီၤဝါႇ တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်), တၢ်ထုကဖၣ်လုၢ်ထီၣ်ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်သီ သရၣ်ဒိၣ်အါစဲး(ကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်), တၢ်ကတိၤစံးဘျုး သရၣ်လါမုၢ်(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ), တၢ်ထုကဖၣ်လၢတၢ်အီၣ်အဂီၢ် သရၣ်ဒိၣ်ဆၢမှံၤႇ တၢ်သးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢ မိၢ်တၢ်ကြဲၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ မီကိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ပံၢ်တခးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် ဒီး တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်က့ၤတၢ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်လးမီၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သူၣ်ထီၣ်အတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤ အိၣ်ဝဲဒၣ် အကလီၤခံကထိလွံၢ်ကယၤဘျဲၣ် ဒီး တၢ်လၢာ်အံၤ မ့ၢ်ဒၣ်လၢ ကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤလၢ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤ အတၢ်ဆီၣ်ထဲမွၤစၢၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
Evangelism and Mission Department

တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီး မံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤ

တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီး မံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤ
တနံၣ်အံၤ ဖုသၣ်ဖၠူၣ်မုၢ်နံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ လါမ့ၤ(၁၅)သီန့ၣ်လီၤ. ကိး နံၣ်ဒဲးဆှၢလီၤဘၣ်ခၢၣ်စးတဖၣ်မ့ၢ်တသ့ဘၣ်ဆၣ်တနံၣ်အံၤဆှၢလီၤဘၣ် ခၢၣ်စးခဲလၢာ် အိၣ်ဝဲ(၁၄၂)ဂၤ ဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၁၄ဝ)ဖုန့ၣ်လီၤ. ၂ဝ၂၂နံၣ် အံၤပထံပကီၢ်တၢ်အိၣ်သးတဖၣ် မ့ၢ်တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး သနာ်က့တၢ်သးခု ကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤ သုးကျဲၤမၤဝံၤဘၣ်က့ၤတၢ်ဟ့ၣ်လီၤ လံာ်အုၣ်သး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ၦၤမၤလိဝံၤတၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံခီဖျိတၢ်ကွဲတဖၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.ဟ့ၣ်လီၤဘၣ်လံာ်အုၣ်သးခဲလၢာ်လၢပထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤအိၣ်ဝဲ (၁၁၅)ဂၤဒီး မ့မ့ၢ်ထံကီၢ်အဂၤတဖၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ဝံၤဘၣ်ထဲကီၢ်ခဲနဒၢ် တဘ့ၣ် ဒံး န့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
The Toungoo Paku Karen Baptist Association

ကီၢ်တီအူပကူအတၢ်ကစီၣ်

ကီၢ်တီအူပကူအတၢ်ကစီၣ်
ယွၤတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါကလီၤဘၣ်လၢ ယွၤအၦၤဂီၢ်မုၢ်လိၤထူးထူးတီၤတီၤတက့ၢ်. ၂ဝ၂၂နံၣ်ႇ ကီၢ်တီအူပကူတၢ်အိၣ် ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အနီၣ်ဂံၢ်မ့ၢ်ဝဲ(၁၇၁)ဖှိၣ်ႇ ကဝီၤ(၄)ကဝီၤႇ ဝဲၤကျိၤအိၣ်ဝဲ(၁ဝ)ကျိၤန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ပိာ်ခွါႇ တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဒီးတၢ် ကဟုကယာ်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိာ်တၢ်န့ၣ်အိၣ် ဒီးခၢၣ်စးတဖၣ်လၢကမၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. ခၢၣ်စးဆူၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်န့ၢ်ထိလ့ႇ တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ခိၣ်နၢ်-သရၣ်မုၣ်ကၠူနံထၣ် ဒီးတၢ်ကဟုကယာ်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိၣ်တၢ်- သရၣ်ဒိၣ်စၢဒ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
တနံၣ်တဘျီကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤမၤက့ၤအီၤဒ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ(၂ဝ၂၂)နံၣ်ႇ လါမၢ်ၡး(၁၂ သီတုၤ ၁၃သီ)ႇ ကစၢၢ်ပူၤကဝီၤႇ ပဲၤကီၢ်ဒၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်တနံၣ်တဘျီ သရၣ်သမါတၢ်မၤလိဘၣ် တၢ်သုးကျဲၤမၤက့ၤအီၤဖဲ အကဝီၤဒၣ်ဝဲစုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤ.
တနံၣ်အံၤကစၢၢ်ချၢကဝီၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၅)ဖှိၣ် ဒီးတၢ်မၢလီၢ်(၁)တီၤ ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်သုးလီၢ်သုးကျဲန့ၣ်လီၤ. လၢသးဒီဖျၢၣ်စံးဘျုးဘၣ်က့ၤ ၦၤသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်ကိးဂၤလၢ ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အဲၣ်ဒီးဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤၦၤလၢ တၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ် မဲာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဆၢဂ့ၤဘၣ်က့ၤၦၤသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်ကိးဂၤလၢ ကမ့ၢ်ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအဘၣ်ဘျုး အါလၢယွၤအမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. သ့ၣ်နီၣ်စ့ၢ်ကီးၦၤလၢတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.
 ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးလၢ ကျဲကူၣ်နၢၤလၢ ၦၤကညီဘျၢထံ ခဝ့ၡၢၣ်တၢ်ဖံး တၢ်မၤတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်အဂီၢ် ဖဲလါယူၤ(၃ဝ)သီႇ ၂ဝ၂၂နံၣ် ဂီၤ(၉းဝဝ)နၣ်ရံၣ်တုၤ ဟါ(၃းဝဝ)နၣ်ရံၣ် ဖဲ ၃၉၆ႇ ဘိၣ်ခၠူးကျဲ ခဝ့ၡၢၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒၢးန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ၦၤဟဲထီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ-ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ၦၤနဲၣ်တၢ်သဃဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News

The Latest Photos

Basic Training of Audio Recording

Basic Training of Audio Recording

2024-06-06

Bwe News

Bwe News

2024-04-11

ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး တၢ်ကစီၣ် 2024

ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး  တၢ်ကစီၣ် 2024

2024-04-09

Bago-Yangon Association News 2024

Bago-Yangon Association News 2024

2024-04-09

The Latest Video

Learning Sgaw Karen Alphabet with Song

The Latest Audios

ခဝ့ရှၢၣ်မီထိၣ် ‘‘ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ‘‘ တၢ်ဒ့

2022-06-29

Par Doh Ywah

2022-06-20

© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5