KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

နံၣ်ကယၤ(၂၁)မံးၡၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ သၢပတီၢ်တပတီၢ် တၢ်ကတိၤခီလဲ

News

Date 2023-07-04 14:07:29

နံၣ်ကယၤ(၂၁)မံးၡၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ သၢပတီၢ်တပတီၢ် တၢ်ကတိၤခီလဲ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် အိၣ်ဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခံမံၤလၢ အမ့ၢ် တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါ တၢ်ဒီတဒၢ ပၢဆှၢသုးကျဲၤတၢ် တတၢးတနါ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒီးနံၣ်ကယၤ(၂၁)မံးၡၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ သၢပတီၢ်တပတီၢ် တၢ်ကတိၤခီလဲအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ  သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ လါယူၤ (၂၁)သီ ဂီၤ(၈း၃ဝ)တုၤ(၂၄)သီႇ မုၢ်ဆါ (၁၂)နၣ်ရံၣ်ႇ ၂ဝ၂၃နံၣ် ဖဲဝဲးသ့ၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠးန့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ကမံးတံာ်မၤတၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ခဲလၢာ်အိၣ်ဝဲ(၄၆)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

Back
© 2023 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5