KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

တၢ်သ့ကတီၤ P.A system တၢ်မၤလိ

Departments

Date 2023-07-23 15:11:50

တၢ်သ့ကတီၤ P.A system တၢ်မၤလိ


တၢ်သ့ကတီၤ PA System တၢ်မၤလိ
တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤအီၤလၢ တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိ၁်သးဝဲၤကျိၤ ဖဲ ၂၁.၇.၂ဝ၂၃ နံၤႇ စးထီၣ်လၢ ဂီၤ ၈း၃ ဝန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤအတၢ်ပညိၣ်တၢ်ကွၢ်စိမ့ၢ်ဝဲ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ႇ ဝဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ကသ့ကတီၤတၢ်ပီးတၢ်လီႇ ကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်မၤဒိၣ်ကလုၢ်ႇ ကစူးကါက့ၤတၢ်မၤလိလၢအဒိးန့ၢ်တဖၣ်ဖဲ ဝဲၤကျိၤအတၢ်လိၣ်အကတီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ ဝဲၤလီၢ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါႇ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ႇ တၢ်မၤလိအကတီၢ်ႇ တကးဒံးဘၣ်ကသ့ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤက့ၤဆူၦၤလၢအလိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်မၤလိအဘျီအံၤဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤလၢ သရၣ်မုၣ်ၡံထၣ်ဖီ(ကျိၣ်စ့ဒီးတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်ဝဲၤကျိၤႇ ၦၤနဲၣ်တၢ်) အတၢ်ကတိၤတူၢ်လိ၁်ဒီး တၢ်ထုကဖၣ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါန့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢအဟ့ၣ်ခီ ဟ့ၣ်နီၤတၢ်မၤလိတဘျီအံၤမ့ၢ်ဝဲ -သရၣ်န့ၢ်ဘျုး (ၦၤပၢၤစ့)န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိတဘျီအံၤၦၤလၢအဟဲထီၣ်မ့ၢ် ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် ဝဲၤကျိၤ(၁၄)ကျိၤ ခၢၣ်စးတနီၤန့ၣ်လီၤ.ဝဲၤကျိၤလၢအဟဲထီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ- ပိ၁်ခွါဝဲၤကျိၤႇ သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤႇ လံ၁်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤႇ တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤႇ ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤႇ တၢ်ကတဲ၁်ကတီၤဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤဒီး နဲၣ်ရွဲၣ်ဝဲၤဒၢးၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိအိၣ်ဝဲဒၣ် (၁ဝ)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5