KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

Communication Department

တၢ်သ့ကတီၤ P.A system တၢ်မၤလိ


တၢ်သ့ကတီၤ PA System တၢ်မၤလိ
တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤအီၤလၢ တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိ၁်သးဝဲၤကျိၤ ဖဲ ၂၁.၇.၂ဝ၂၃ နံၤႇ စးထီၣ်လၢ ဂီၤ ၈း၃ ဝန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤအတၢ်ပညိၣ်တၢ်ကွၢ်စိမ့ၢ်ဝဲ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ႇ ဝဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ကသ့ကတီၤတၢ်ပီးတၢ်လီႇ ကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်မၤဒိၣ်ကလုၢ်ႇ ကစူးကါက့ၤတၢ်မၤလိလၢအဒိးန့ၢ်တဖၣ်ဖဲ ဝဲၤကျိၤအတၢ်လိၣ်အကတီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ ဝဲၤလီၢ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါႇ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ႇ တၢ်မၤလိအကတီၢ်ႇ တကးဒံးဘၣ်ကသ့ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤက့ၤဆူၦၤလၢအလိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်မၤလိအဘျီအံၤဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤလၢ သရၣ်မုၣ်ၡံထၣ်ဖီ(ကျိၣ်စ့ဒီးတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်ဝဲၤကျိၤႇ ၦၤနဲၣ်တၢ်) အတၢ်ကတိၤတူၢ်လိ၁်ဒီး တၢ်ထုကဖၣ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါန့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢအဟ့ၣ်ခီ ဟ့ၣ်နီၤတၢ်မၤလိတဘျီအံၤမ့ၢ်ဝဲ -သရၣ်န့ၢ်ဘျုး (ၦၤပၢၤစ့)န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိတဘျီအံၤၦၤလၢအဟဲထီၣ်မ့ၢ် ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် ဝဲၤကျိၤ(၁၄)ကျိၤ ခၢၣ်စးတနီၤန့ၣ်လီၤ.ဝဲၤကျိၤလၢအဟဲထီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ- ပိ၁်ခွါဝဲၤကျိၤႇ သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤႇ လံ၁်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤႇ တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤႇ ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤႇ တၢ်ကတဲ၁်ကတီၤဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤဒီး နဲၣ်ရွဲၣ်ဝဲၤဒၢးၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိအိၣ်ဝဲဒၣ် (၁ဝ)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

7 months from now Read News
Leadership Promotion Department

ၦၤမၤလိတ့ၢ်ဖၠၣ်စိမိၤတဖၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

ဖဲ လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၇သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ် န့ၣ်အိၣ်ဒီး ၦၤမၤလိတ့ၢ်ဖၠၣ်စိမိၤကၠိဖိတဖၣ်အတၢ်ရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်သး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ ဖုသၣ်ဖၠူၣ်ဘျီၣ်ရိဖှိၣ်ႇ စ့ၤမ့ၤနရံတၢ်လူၢ်ခိၣ်ႇ အ့စ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပညိၣ်-မ့ၢ်ဒ်သိးကမၤလၤကပီၤက့ၤ ပၦၤကလု၁်ကညီခိၣ်နၢ်လၢအအိၣ်ဆိ လဲၤဆိလၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ႇ တၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်လၢ တၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤတဖၣ်တကးဒံးဘၣ် ကအိၣ်ဒီးတၢ်ရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်သးဒီး ကမၤသကိးတၢ်ဒီး ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်လၢ တၢ်ဒုဒိၣ်ထီၣ်ခိၣ်နၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါကတီၢ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်မိစဲးသ့ဒီး တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ် သရၣ်မုၣ်းဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်စ့လွဲၢ်ဝါ န့ၣ်လီၤ.  တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအိၣ်ဒီး တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါလိ၁်သးႇ တၢ်တဲဖျါၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် (တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤ)အဂ့ၢ်ႇ တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်ဒီးတၢ်ကတိၤသကိး သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၇ဝ)ဂၤဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢ တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤန့ၣ်လီၤ.

1 week ago Read News
The Hinthada Karen Baptist Association

ကီၢ်ဟီကတးကညီဘျၢထံလံ၁်စီဆှံကၠိအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်

ကီၢ်ဟီကတးကညီဘျၢထံလံ၁်စီဆှံကၠိ အိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ ၃၁၅, ကညီတီၤထီကၠိကျဲ, တၣ်ငါဆဲၣ်တီၣ်ကဝီၤ ယဝ့ၢ်ဟီကတး (၃၁၂, ကရင်ကျမ်းစာကျောင်းလမ်း, တန်ငါးဆယ်တောင်ရပ်ကွက်, ဟသ်ာတမြို.) န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိအံၤ အိၣ်သဃဲၤဒီး ကညီတီၤထီကၠိလၢအဘၣ်ထွဲဒီး အမဲရကၤဘျၢထံမံးရှၢၣ်နရံၣ် န့ၣ်လီၤ. ကညီတီၤထီ ကၠိတဖျၢၣ်အံၤ မံးရှၢၣ်နရံၣ်တဖၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒ် တၢ်သိၣ်လိအကၠိလၢ ဖိဒံဖိသၣ်ဒီး သူၣ်စၢ်သးဘီၣ်တဖၣ် ကမၤလိမၤဒိးတၢ်အဂီၢ်ဒီး ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ အမဲရကၤဘျၢထံ မံးရှၢၣ်နရံၣ်ကညီတီၤထီကၠိ (ဗြြ) န့ၣ်လီၤ. 
လၢခံဘၣ်တၢ်ကိးက့ၤအီၤလၢ (၁့်နူစျ ုၠမန ညံငါ့ ခှ့သသူ) န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၆၆ နံၣ် ပဒိၣ်ဟံးန့ၢ်က့ၤ မံးရှၢၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ်ဒီး ကၠိအံၤဘၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်က့ၤအီၤလၢ ပဒိၣ်တီၤတၢ်သိၣ်လိကၠိန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ကီဖးဒိၣ်လၢ ကသိၣ်လိယုၤန့ၢ်ဖိလံၤတဖၣ်လၢ ထူဂ့ၢ်ယွၤဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. သတးဒီးခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဆိကမိၣ်ဝဲလၢ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိ ဒ်သိးဖိလံၤတဖၣ် ကမၤလိဘၣ်ထူဂ့ၢ်ယွၤဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၆၇ နံၣ်, လါယူၤ (၁) သီန့ၣ် လံ၁်စီဆှံကၠိဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤဖဲ ဝ့ၢ်ဟီကတးကညီဘျၢထံမံးရှၢၣ် ကရၢၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ကၠိအံၤစးထီၣ်အသးလၢ ၦၤမၤလိတၢ်ဖိ (၁၁) ဂၤန့ၣ်လီၤ.

ကၠိအတၢ်ကွၢ်စိ
က. ဒ်သိးကသိၣ်လိမၤစၢၤက့ၤၦၤသးဆူၣ်မၤလိလံ၁်စီဆှံ, တၢ်စူၢ်တၢ်န၁် ဒီးယွၤဂ့ၢ်ပီညါ.
ခ. ဒ်သိးကကတဲ၁်ကတီၤ ၦၤသးဆူၣ်မၤတၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤ
ဂ. ဒ်သိးကမၤစၢၤမၤၦဲၤထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အတၢ်လိၣ်
ဃ. ဒ်သိးကမၤဘၣ်ယွၤအတၢ်မၤလၢတၢ်လီၢ်ကိးပူၤဒဲးအဂီၢ်
င. ဒ်သိးကကျဲးစၢးဂဲၤလိ၁်လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤ ယွၤဂ့ၢ်ပီညါအတၢ်မၤလိတဆီဘၣ်တဆီ
ကၠိမီထိၣ်မ့ၢ်ဝဲ ‘‘မူလၢခရံ၁်အဂီၢ်’’ ဖံ ၁း၂၁, ဒီး တနံၣ်ညါအံၤ ၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၃ တၢ်မၤလိနံၣ် ဖျိကၠိမီထိၣ်မ့ၢ်ဝဲ ‘‘အိၣ်စံ၁်အိၣ်ကျၢၤ အိၣ်ဂၢၢ်အိၣ်ခၢၣ်’’ ၁ကရံၣ် ၁၅း၅၈, ၁ ပ့း ၅း၉-၁ဝ.

သရၣ်မုၣ်သတိၢ်ဖီ
ကၠိခိၣ်
ကီၢ်ဟီကတးကညီဘျၢထံလံ၁်စီဆှံကၠိ

2 weeks ago Read News
The Kya Inn Karen Baptist Association

ဖုကံၣ်ကုၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိ အဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်

       တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ဖုကံၣ်ကုၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ သရၣ်ဒိၣ် အဲၣ်န့ၢ်ဒံးဝါ, သရၣ်ဒိၣ်ပျဲၢ်ဘီ, သ့ၣ်ခိၣ်ဖိလူၢ်, သ့ၣ်ခိၣ်သရူၤဖီ, သ့ၣ်ခိၣ်ပျဲၣ်ဖီ, သ့ၣ်ခိၣ်ဖါကး, သးၦၢ်ထီအူဒီးကၠးအ့တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ.
ကၠိဘၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အီၤဖဲကၠးအ့သဝီ, နိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ်, ကညီကီၢ်စဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်သူၣ်လီၤအသး ဖဲ (၁၉၃၁)နံၣ်ဒီး (၂ဝ၂၃)နံၣ်အံၤအိၣ်ဝဲ(၉၂)နံၣ် န့ၣ်လီၤ. ကၠိအတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ ‘‘တီတုၤကတၢၢ်’’ လီၣ်ဖျါ ၂း၁ဝ န့ၣ်လီၤ. 
ကၠိအတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိမ့ၢ်ဝဲ 
(က) ဒ်သိးၦၤသးဆူၣ်မၤတၢ်သးခုကစီၣ်တဖၣ် ကသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ထူဂ့ၢ်ယွၤကျိၤအဂီၢ်.
(ခ)  ဒ်သိးတၢ်ရၤလီၤတၢ်သးခုကစီၣ် လၢကီၢ်ပံၤယီၤဒီး ကီၢ်အဂၤတဖၣ်အပူၤဒီး လၢတၢ်မၤဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ် တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ခရံ၁်ဖိတၢ်စူၢ်တၢ်န၁်ဒီး တၢ်သ့မၤတၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤအဂီၢ်. 
(ဂ)  ဒ်သိးတၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီး ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်ဒီး ကီၢ်ပယီၤဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ် လၢတၢ်ရၤလီၤခရံ၁်အတၢ်သးခုကစီၣ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်.
(ဃ) ဒ်သိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ် တနံၣ်တဘျီ, လၢတၢ်ရ့လိ၁်တၢ်ဘူၣ်သကိးဘါသကိးလၢ တၢ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါ ယလၢသူၣ်လၢသးဒီး တၢ်မၤဝံၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ်. 
ကၠိအတၢ်ပနီၣ်, တၢ်ဂီၤမ့ၢ်ဝဲ ထိၣ်လွံၢ်ယူၤ ဃၣ်အမဲ၁်လၢအထွဲ, အဖီလ၁်အိၣ်ဒီးလပီ, အဃၢၤဆၣ်ခံဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.
ထိၣ်လွံၢ် - အခီပညီမ့ၢ်ယွၤအသးစီဆှံ
လပီ  - အခီပညီမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲ၁်
ဆၣ်  - အခီပညီမ့ၢ် ခရံ၁်အတၢ်ကပီၤ
အခီပညီပ၁်ဖှိၣ်မ့ၢ်ဝဲ ‘‘ၦၤလၢအယွၤအတၢ် စိ၁်တၢ်သးခုကစီၣ်ကိးဂၤဒဲးယွၤအသးစီဆှံကနဲၣ်လိအီၤလၢ ကမၤနၢၤဟီၣ်ခိၣ် အတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲ၁်ဒီး ကကဲထီၣ် တၢ်ကပီၤလၢခရံ၁်အဂီၢ်’’ န့ၣ်လီၤ.


သရၣ်မုၣ်ဒံဆၢ
ကၠိခိၣ်
တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ဖုကံၣ်ကုၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိ

2 weeks ago Read News
The Toungoo Paku Karen Baptist Association

ကီၢ်တီအူပကူ ဘျၢထံလံ၁်စီဆှံကၠိအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်

        ကီၢ်တီအူပကူ ဘျၢထံလံ၁်စီဆှံကၠိ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤလၢ သရၣ်ဒိၣ်လဲထၣ်ဖဲ ၁၉၇၇နံၣ် လါယူၤ (၁) သီန့ၣ်လီၤ. ကၠိအတၢ်တိ၁်ထူ မ့ၢ်ဝဲ ‘‘တီတုၤအကတၢၢ်’’ န့ၣ်လီၤ.
တချုးလၢ ကီၢ်တီအူပကူဘျၢထံလံ၁်စီဆှံကၠိ အိးထီၣ်ဒံးအခါ ကီၢ်တီအူပကူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး ကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်ဘှဲမိၤၦၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် ဖံးသကိးမၤသကိးတၢ်ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ် လံ၁်စီဆှံကၠိတဖျၢၣ် ဖဲချၢၣ်မုၢ်ဃါသဝီ န့ၣ်လီၤ. ကၠိအံၤဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ ‘‘ချၢၣ်မုၢ်ဃါ လံ၁်စီဆှံကၠိ’’ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တၢ် စးထီၣ်အီၤဖဲ ၁၉၆ဝ နံၣ် ယလါယူၤ (၁)သီန့ၣ်လီၤ. ကၠိအံၤ ဘၣ်တၢ်ကိးကဒီးအမံၤလၢ ‘‘ကီၢ်တီအူခရံ၁်ဖိခိၣ်နၢ်ကၠိ’’ ဒီးလၢခံကတၢၢ် ဘၣ်တၢ်ကိးက့ၤအီၤလၢ ‘‘ကီၢ်တီအူကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိလံ၁်စီဆှံကၠိ’’ န့ၣ်လီၤ. လၢခံမ့ၢ်လၢ တၢ်ဂ့ၢ်အါမံၤအဃိ ကၠိအံၤဘၣ်တၢ်ဆိကတီၢ်အီၤဖဲ ၁၉၇၅ နံၣ် လါဖ့းဘြူၤအါရံၤ(၂၁)သီန့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲ ၁၉၇၇နံၣ် ဘၣ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤ ‘‘ကီၢ်တီအူပကူဘျၢထံလံ၁်စီဆှံကၠိ’’ ကၠိအိၣ်ဒီးတၢ်အၢၣ်လီၤလၢ ကီၢ်တီအူပကူ ဒီးကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်ဘှဲမိၤၦၤ ကမၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ.
သရၣ်မုၣ်အမတ့ၣ်ထူ
ကၠိခိၣ်
ကီၢ်တီအူပကူဘျၢထံလံ၁်စီဆှံကၠိ

2 weeks ago Read News
News

ပှၤကညီဘျၢထံယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိၤ(K.B.T.S.)ကၠိ အဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်

လံာ်စီဆှံကၠိအံၤဘၣ်တၢ်ပ၁်ဖှိၣ်က့ၤအသးဆူကၠိတဖျၢၣ်ဃီဒ်အမ့ၢ် ၦၤကညီပိ၁်ခွါလံ၁်စီဆှံကၠိ ဘၣ်တၢ်ပ၁်ဂၢၢ်အီၤ လၢအစးထီၣ်လၢ (၁၈၄၅) နံၣ်ဒီး ၦၤကညီပိ၁်မုၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိ အတၢ်စးထီၣ် ဘၣ်တၢ် ပ၁်ဂၢၢ်အီၤလၢ (၁၈၉ရ) နံၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤကဒီးၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ် စးထီၣ်တီၤဒိၣ် လ၁်လံ၁်အုၣ်သးတၢ်မၤလိအတီၤ (Diploma in Theology) ဖဲ (၁၉ရ၃) နံၣ်ဒီး တီၤ ဒိၣ်တု၁်တၢ်မၤလိအတီၤ (B.Th) ဖဲ (၁၉၈၂) နံၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်မၤသကိးဒီး ၦၤကညီ ပိ၁်ခွါ လံ၁်စီဆှံကၠိဒီး ၦၤကညီပိ၁်မုၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 
လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဖဲ တၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်စံးဘျုးႇွၤဒီးမၤလၤကပီၤ ဖုသၣ်ဖၠူၣ်ဒိးဘျၢ ထံၦဲၤထီၣ် (၁၅ဝ) နံၣ် အတၢ်တိ၁်ကျဲၤအခီၣ်ထံး (၅) နံၣ် (၁၉ရ၉ - ၁၉၈၃) နံၣ်အပူၤ န့ၣ် တၢ်သုးကျဲၤတ့ၢ်တၢ်ကတဲ၁်ကတီၤ ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ခိၣ်နၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခီဖျိ ဆီၣ်ထွဲ ၦၤသးစၢ်တဖၣ်လၢ ကမၤလိထီထီၣ်ဘၣ် ယွၤဂ့ၢ်ပီညါတၢ်မၤလိ အတီၤဒ် (B.D) ဒီး (M.Th) တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သုးတၢ်ကျဲၤအံၤ အတၢ်ကွၢ်စိမ့ၢ်တၢ်ကသုးထီထီၣ်ဘၣ် ၦၤ ကညီအလံ၁်စီဆှံကၠိ အတၢ်သိၣ်လိအပတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်ကွၢ်စိအိၣ်ဝဲအသိး ဖဲ (၁၉၈၂) နံၣ်န့ၣ် ဒ်ပပ၁်ဖျါတ့ၢ်လံအသိး လၢကစၢ်ယွၤအဘျုးအဃိ တၢ်သိၣ်လိအပတီၢ် ဘၣ်တၢ်သုးထီထီၣ်အီၤန့ၢ်ဝဲ တုၤလၢ (B.Th)  အတီၤန့ၣ်လီၤ. 
လၢအခီၣ်ထံးဖဲ တၢ်စးထီၣ် (Dip. Theol)  တၢ်သိၣ်လိအတီၤဒီး (B.Th)  တၢ်မၤလိအတီၤတဖၣ်အခါန့ၣ် တီၤ (၂)တီၤအံၤ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲအီၤလၢ ခဝ့ရှၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ် သရၣ်ဒိၣ်ခဖြီးကၠီၣ်ဒွ့ လီၤဂ၁်ဒ်လံ၁်စီဆှံကၠိ လီၤလီၤဆီဆီ တဖျၢၣ်အသိးဒီး အိၣ်ဖျါဝဲဒ်ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ် အလံ၁်စီဆှံကၠိအိၣ်(၃)ဖျၢၣ် မ့ၢ်လၢ အထြၢးစတံလၢ အကွၢ်ထွဲကၠိ အိၣ်လီၤဆီလိ၁်သး (၃) ဖုအပူၤအံၤအါဂၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ် ၦၤတဂၤဃီလၢ အဘၣ်လၢ၁်ဂံၢ်လၢ၁်ဘါ ယလၢ၁်ဆၢလၢ၁်ကတီၢ်အါဘျီန့ၣ်လီၤ. သၦၢ်ကတၢၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤဒိၣ်ထီၣ် အဝဲသ့ၣ်သ့လီၤန့ၣ် ပနၢ်ပၢၢ်ပဝဲဒၣ် သ့န့ၣ်လီၤ. 
လၢတၢ်အံၤအဃိ အဝဲသ့ၣ်ကလၢၢ်ဘၣ်က့ၤဝဲလၢ တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါန့ၣ် အိၣ်ှ့ပါ အသးဒီး တၢ်လၢ၁်ဘူၣ်လၢ၁်စ့ၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ဘၣ်သုးကျဲအီၤ ဒီကထၢလိ၁်သးအဃိ ထံၣ်ဝဲလၢကျဲအဂ့ၤကတၢၢ် မ့ၢ်တၢ်ကပ၁်ဖှိၣ်က့ၤ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်အလံ၁်စီဆှံကၠိ (၃) ဖျၢၣ်လၢ အတၢ်ကွၢ်စိမ့ၢ်ဒၣ် တၢ်ဒ်သိးသိးတမံၤဃီ ယအတၢ်သိၣ်လိအဂ့ၢ်အကျိၤ မ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီ ယၦၤသိၣ်လိတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ၦၤတဖုဃီဒီး ထြၢးစတံအကမံးတံ၁်ဖိအါ ဒၣ်တၢ်တက့ၢ် မ့ၢ်ဒၣ်ၦၤတဂၤဃီဆူကၠိတဖျၢၣ်ဃီန့ၣ်လီၤ.
တၢ်သုးတၢ်ကျဲၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤတဆီဘၣ်တဆီ အိၣ်ဒီးအကျဲအကပူၤဒၣ်ဝဲ ယထြၢးစတံတဖၣ် အိၣ်ဖှိၣ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤသကိးဝဲ တဘျီဘၣ်တဘျီလီၤတံၢ်လီၤဆဲး အိၣ်ဒီး တၢ်ဃ့တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲအဂီၢ်သတးဒီး ကၠိတဖၣ်အံၤ ပ၁်ဖှိၣ်က့ၤအသး ဒ်ကၠိတဖျၢၣ်ဃီအသိး စးထီၣ်ဖဲ (၁၉၈၆) နံၣ်ဒီး ကဲထီၣ်က့ၤဝဲ ‘‘ၦၤကညီဘျၢထံယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိၤ’’ န့ၣ်လီၤ. 
(၁၉၈၇) နံၣ်အလီၢ်ခံ သရၣ်၊သရၣ်မုၣ်သိၣ်လိတၢ်တနီၤ မၤန့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယ၁်လၢ ကဟးထီၣ်မၤလိဘၣ်တၢ်ဆူ ထံဂၤကီၢ်ဂၤလၢ တၢ်မၤလိအါထီၣ်တၢ်အဂီၢ်ဒီး ဟဲက့ၤကဒါက့ၤပှီၢ်ပှီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အိၣ်ဝဲအသိး သရၣ်၊သရၣ်မုၣ် သးစၢ်လၢခံတဖၣ်စ့ၢ်ကီး လဲၤဒီးဟဲက့ၤဝဲလီၤ. တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒ်သိးအံၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ် လၢကၠိအတၢ်လဲၤဆူညါ တပယူာ်ဃီအဂီၢ်အသိး ကဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤဒၣ်အီၤထီဘိ န့ၣ်လီၤ. 
လၢတၢ်ဆၢကတီၢ် လဲၤထီၣ်လဲၤထီအပူၤ ဒ်ကစၢ်ႇွၤဒုးထံၣ်ကၠိခိၣ်ကၠိနၢ် သရၣ်၊သရၣ်မုၣ်သိၣ်လိတၢ်တဖၣ်အသိး တၢ်မၤလိအတီၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်သုးထီထီၣ် စ့ၢ်ကီးအီၤန့ၣ်လီၤ. 
(က) ထူဂ့ၢ်ယွၤကျိၤတၢ်သိၣ်လိတဖၣ် အတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ (Theological Education) 
(၁)  ဖဲ (၂ဝဝ၁) နံၣ်န့ၣ် Diploma of Theology (Dip.Theol) တၢ်မၤလိဘၣ်တၢ် သုးထီထီၣ်အီၤဆူ (Bachelor of Theological Studies, B.T.S) 
(၂)  ဖဲ (၂ဝဝ၃) နံၣ်န့ၣ် Master of Arts in Religion (MAR)  တၢ်မၤလိဘၣ်တၢ်စး ထီၣ်အီၤ
(၃)  ဖဲ (၂ဝဝ၃) နံၣ်န့ၣ် Master of Divinity (M.Div)  ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤ
(၄)  ဖဲ (၂ဝဝ၃) နံၣ်န့ၣ် Certificate of Church Music (CCM)  ဘၣ်တၢ်စးထီၣ် အီၤဒီး အိၣ်ဒီးတၢ်တိ၁်ကျဲၤလၢ ကဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်သိၣ်လိအတီၤတုၤလၢ မံၤလၤ ဒိၣ် Bachelor ဒၣ်လဲ၁်လီၤ.
(ခ) ပီညါသဘျ့ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်မၤလိ (Liberal of Arts)  
ဒ်တၢ်လိၣ်အိၣ်ဝဲအသိး စးထီၣ်လၢ (၂ဝဝ၃) နံၣ်န့ၣ် တၢ်မၤၦဲၤန့ၢ်ဘၣ် ဖိလံၤသူၣ်စၢ်သးဘီၣ်တဖၣ် အတၢ်မၤလိ လၢနီၢ်ခိတကပၤအဂီၢ် ပီညါသဘျ့ဃုသ့ၣ်ညါ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢလ၁်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်သုးကျဲၤအီၤတဆီဘၣ်တဆီ တပတီၢ်ဘၣ်တပတီၢ်န့ၣ်လီၤ. 
(၁) မံၤလၤဒိၣ်တၢ်မၤလိလၢ အဲကလံးကျိ၁် (Bachelor in Communicative English) ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်သုးကျဲၤအီၤစးထီၣ် လၢလံ၁်အုၣ်သး (Certificate)  အပတီၢ်န့ၣ် လီၤ. 
(၂) မံၤလၤဒိၣ်လၢ ခီၣ်ဖၠူၣ်ထၢၣ်စဲအ့ၣ် (Bachelor in Computer Science) အပတီၢ် န့ၣ်လီၤ. 
(၃) မံၤလၤဒိၣ်လၢ တၢ်ပၢဆှၢမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွ၁် (Bachelor in Business Administration) ဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤစ့ၢ်ကီးအီၤ စးထီၣ်လၢ လံ၁်အုၣ်သး (Certificate) န့ၣ်လီၤ. လၢပီညါ သဘျ့ဃုသ့ၣ်ညါ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ အတၢ်သိၣ်လိတဖၣ်အဂီၢ် ပစံးဘျုးယွၤလၢ ပအိၣ်ဒီးပၦၤကညီသရၣ်၊သရၣ်မုၣ်လၢ အမၤတ့ၢ်တၢ်လၢ ခီလ့ၣ်ကၠိတဖၣ်ဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤဘၣ်ထွဲတဖၣ် လၢအဟဲမၤသကိးတၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. 
(၄) မံၤလၤဒိၣ်လၢ ၦၤကညီကျိ၁် (Karen Language Degree) ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်စ့ၢ် ကီးအီၤလၢ တၢ်ကတိ၁်ပ၁်က့ၤဒီး နီၤဟ့ၣ်ၦၤကညီကျိၤဒီး လံ၁်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 
လၢတၢ်အံၤအမဲ၁်ညါ စးထီၣ်လၢ (၁၉၉၉) နံၣ်န့ၣ် ကၠိစးထီၣ်သုးကျဲၤဟ့ၣ် ၦၤမၤတၢ်သးခုကစီၣ် ဖျိးစိတဖၣ်လၢ တၢ်လၤကပီၤ (D.D ဒီး MOCS)  တဖၣ်န့ၣ် လီၤ. 
ကၠိအိၣ်ဒီးတၢ်တိ၁်ပ၁်လၢ တုၤဃီၤ (၂ဝ၂ဝ) နံၣ်ဖဲ လံ၁်စီဆှံကၠိလၢ ၦၤကညီဖိ အဂီၢ် ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤၦဲၤထီၣ် (၂ဝဝ) နံၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ ယကဆိကတီၢ်ကွံ၁်တၢ်သိၣ်လိ လၢ (L.Th) အတီၤမ့ၢ်လၢ ပကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိတဖၣ် စးထီၣ်တ့ၢ်လံတီၤအံၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး တိ၁်ပ၁်စ့ၢ်ကီးဝဲလၢကစးထီၣ် (M.Theol) တီၤတၢ်မၤလိန့ၣ်လီၤ.
                       

                                         သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ခရံ၁်စတိၣ်ဖၢၣ်ဒ့
                ကၠိခိၣ်ဒိၣ်
             ၦၤကညီဘျၢထံယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိၤ

2 weeks ago Read News
The Bago-Yangon Baptist Association

တၢ်ဒိးပ၁်စု သရၣ်သးဝါ (နဲၣ်ရွဲၣ်, ကီၢ်ပကိတကူၣ်)

ဖဲ (၅.၁၁.၂ဝ၂၃)အနံၤ, ဂီၤ(၁ဝးဝဝ)နၣ်ရံၣ်အကတီၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဒိးပ၁်စုကီၢ်ပကိတကူၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်-ပကိဝ့ၢ်မုၢ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအမ့ၢ် သရၣ်သးဝါ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ ပကိဝ့ၢ်မုၢ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်ဘါယွၤသရိ၁်, ဝ့ၢ်ပကိ န့ၣ်လီၤ.
ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ဖံထၢၣ်ကၠၣ်နံၣ်(ကီၢ်သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်) ၦၤဖးဖျါထီၣ်ကီၣ်ကးအတၢ်ပ၁်ဖျါမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်အ့ဖရဲၣ်, ၦၤအိးထီၣ်တၢ်ဘါတၢ်ထုကဖၣ်မ့ၢ်-သရၣ်စၢ်ဟ့ၣ်ဂ့ၤ(ခဝ့ၡၢၣ်သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်)န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကစီၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်)ဒီး တၢ်ထုကဖၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အမုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ် (၁၁)ဘျီဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဘျုးထူ(ကီၢ်ခိၣ်-ကီၢ်ပကိတကူၣ်) ဒီးၦၤပ၁်ထီၣ်စုလၢ သရၣ်သးဝါအလိၤမ့ၢ်ဝဲ (၁) သရၣ်ဒိၣ်စဲမယၢၣ်ထူ (၂)သရၣ်ဒိၣ်ဆၢထံၣ် (၃)သရၣ်ဒိၣ်ဘူၣ်ဂ့ၤ (၄)သရၣ်ဒိၣ်ကျၣ်ဝါ (၅)သရၣ်ဒိၣ်ခၠ့းဘး (၆)သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်စတဲလၣ်မ့ ဒီး (၇) သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ခုၣ်လၣ်ဖီ န့ၣ်လီၤ.
ၦၤဒုးလံ၁်ထီၣ်ကီ၁်လံ၁်မ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်အဲမၢၣ်? ၦၤဖးဖျါထီၣ်သရၣ်သးဝါဒ်အမ့ၢ် ပ၁်စုသရၣ်ဒိၣ်တဂၤအသိးလၢ ကီၢ်ဒီးခဝ့ၡၢၣ်လံ၁်တၢ်သ့ၣ်ညါမၤနီၤလၢ ကီၢ်သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ- သရၣ်ဒိၣ်အဲမၢၣ်ဝံၤ တူၢ်လိ၁်ဟံးစုကွၢ်မဲ၁်ဝဲန့ၣ်လီၤ. သရၣ်လုၢ်ထီၣ်တၢ်မၤဘူၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်စ့အဲၣ်ဝါဒီး ၦၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါသရၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်စတဲလၣ်မ့ န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထုကဖၣ်ကျၢၢ်တံၢ်လၢ သရၣ်မုၣ်ခၠိၣ်ခၠိၣ်ဖၠူၣ်(ခဝ့ၡၢၣ်ဝဲၤဒၢးခိၣ်)ဝံၤ တၢ်ကတိၤစံးဘျုးဒီး တၢ်ဘိဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢ သရၣ်မုၣ်ဃံလၤ (တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်) န့ၣ်လီၤ.

2 weeks ago Read News
The Pyi Thayawady Karen Baptist Association

ကီၢ်ပၠံၣ်-သၣ်ယၣ်ဝတံၣ် တၢ်ကစီၣ်

ကီၢ်ပၠံၣ်-သၣ်ယၣ်ဝတံၣ် တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိ၁်သးကမံးတံ၁် အိၣ်ဒီးကီၣ်ကးခီလဲဖဲ လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ်(၉-၁ဝ)သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ် ဖဲကီၢ်ဝဲၤလီၢ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်လၢသရၣ်မုၣ်ဂ့ၤဂ့ၤထူ(တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိ၁်သးဝဲၤကျိၤအဂ့ၢ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိ၁်သးအကျိၤအကျဲ), သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်တ့ၣ်မ့ၣ်ဖၠူၣ်(လံ၁်စီဆှံဒီးတၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိ၁်သး)န့ၣ်လီၤ. သရၣ်ဒိၣ်မူဖျၢၣ်ထူ(ကမံးတံ၁်မူဒါခိၣ်) တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီးထၢထီၣ်က့ၤတၢ်အစၢလၢ ကဖံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤခါဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်ကီၣ်ကးခီလဲတဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ ကီၢ်ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံ၁်တဖၣ်ဒီး ခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ(၂၇)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

2 weeks ago Read News
Care and Counseling Department

Mental Health Special Talk

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ကတိၤလီၤဆီဘၣ်ထွဲဒီး Mental Health at work Place  နဖဲ လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂ဝႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤအီၤဖဲ ခိလ်ကညီဘျၢထံတၢ်ဘါယွၤသရိ၁်ဖဲ ဟါ(၁-၃)နၣ်ရံၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်မုၣ်လၢဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်မ့ၢ်ဝဲ- သရၣ်မုၣ်ခၠဲရံးပူ ဒီး ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၂၆)ဂၤန့ၣ်လီၤ.သရၣ်မုၣ်ဟ့ၣ်ခီတၢ်ဝံၤအိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်စံးဆၢတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

2 weeks ago Read News
News

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ဆါဟံၣ် အိၣ်ဒီး နံၣ်(၃ဝ)တၢ်စံးဘျုး

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ဆါဟံၣ် အိၣ်ဒီး နံၣ်(၃ဝ)တၢ်စံးဘျုးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ဖုသၣ်ဖၠူၣ်ဘျီရိဖှိၣ်ႇ ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ်(၃ဝ), ၂ဝ၂၃အနံၤ ဟါ(၃းဝဝ)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တဘျီအံၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ မ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်မုၣ်နံထၣ်(တၢ်ကဟုကယာ်ဒီး တၢ်ကူၣ်လိာ်တၢ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်)န့ၣ်လီၤ. ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ ဖးထီၣ်လံာ်စီဆှံဝံၤအိးထီၣ်တၢ်ဘါန့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်သးဝံၣ်ရိလၢ KBC တၢ်ဆါဟံၣ်ၦၤမၤသကိး တၢ်ဒီး  (KBTS) ကၠိဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤဆၢဂ့ၤဆၢဝါလၢ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ (ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်) ဝံၤ တၢ်တဲဖျါတၢ် ဆါဟံၣ်တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤလၢ ဒီးကထၢၣ်ယံၤအ့လးန့ၣ်လီၤ. အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်မၤလၤကပီၤၦၤမၤသကိးတၢ်လၢ ( KBC) တၢ်ဆါဟံၣ်လၢ အနံၣ်(၂ဝ)ဒီးအဖီခိၣ်တဖၣ်လၢ အမ့ၢ် သရၣ်မုၣ်နီၢ်ခၣ်ရံ(မၤတၢ်-၂၁)နံၣ်ႇ သရၣ်မုၣ်ဆၢဂ့ၤဝါ(မၤတၢ်-၂၂)နံၣ်ႇ ဒီးသရၣ်မုၣ်ဖဲစ့(မၤတၢ်-၂၆)နံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤမၤလၤကပီၤတၢ်လၢ- သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လ့ထူ(နဲၣ်ရွဲၣ် သဃဲၤ တၢ်ပၢတၢ်ဆှၢ)ႇ ဒီး တၢ်ဆၢဂ့ၤထုကဖၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ခရံာ်စတိၣ်ဖၢၣ်ဒ့(ပဘယဖကၠိခိၣ်)ႇ ဒီးတၢ်သးဝံၣ်ဆၢ ဂ့ၤဆၢဝါလၢ သရၣ်အံၤစဲးဝါန့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်သးဝံၣ်သကိး ထါအသီ(၄၁)ဝံၤႇ ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်-သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်မၠီမၠးဖီ(နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ ကမံးတံာ်ပၢဆှၢရ့လိာ်မၤသကိးတၢ်သးခုကစီၣ်)အစုပူၤန့ၣ်လီၤ. နၢ်ဟူဘၣ်တၢ်သးဝံၣ်လၢ (KBC)ၦၤမၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထုကဖၣ်လၢ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ကြံထၣ်ဒ့ၢ်ဝံၤ နၢ်ဟူဘၣ် တၢ်ဒ့လၢ KBTS စၢၤ သဲွၣ်သီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤစံးဘျုးဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢ သရၣ်မုၣ်ထူခုၣ်ကလုာ်ဖီ(တၢ်ဆါဟံၣ်ခိၣ်ကျၢၤ)န့ၣ်လီၤ. ထါပျၢ်လၢ ထါသးဝံၣ်ကစၢ်ယွၤအသီ(၂၅၉)ဝံၤ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ရွှ့ကၠါ(ပဘယဖကၠိခိၣ်စၢၤ)ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်စံးဘျုးတၢ်အီၣ်တၢ်ထုကဖၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်သ့အီၣ်ထ့န့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်ဟဲခဲလၢာ်အိၣ်ဝဲ(၁ဝဝ)ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

4 weeks ago Read News

The Latest Photos

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်, သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး ကီၣ်ကးခီးလဲ(၂၇)ဘျီတဘျီ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်, သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး ကီၣ်ကးခီးလဲ(၂၇)ဘျီတဘျီ

2023-11-07

Books Available from KBC, C&C 2023

Books Available from KBC, C&C 2023

2023-10-25

Books Available from KBC, CED 2023

Books Available from KBC, CED 2023

2023-10-25

Leadership Management Training(17-20.10.23)

Leadership Management Training(17-20.10.23)

2023-10-23

The Latest Video

Hpu Moo Ler 01(ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်မ့ၢ်တၤသၣ်ဆိ)

The Latest Audios

ခဝ့ရှၢၣ်မီထိၣ် ‘‘ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ‘‘ တၢ်ဒ့

2022-06-29

Par Doh Ywah

2022-06-20

© 2023 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5