KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

Communication Department

တၢ်သ့ကတီၤ P.A system တၢ်မၤလိ


တၢ်သ့ကတီၤ PA System တၢ်မၤလိ
တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤအီၤလၢ တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိ၁်သးဝဲၤကျိၤ ဖဲ ၂၁.၇.၂ဝ၂၃ နံၤႇ စးထီၣ်လၢ ဂီၤ ၈း၃ ဝန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤအတၢ်ပညိၣ်တၢ်ကွၢ်စိမ့ၢ်ဝဲ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ႇ ဝဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ကသ့ကတီၤတၢ်ပီးတၢ်လီႇ ကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်မၤဒိၣ်ကလုၢ်ႇ ကစူးကါက့ၤတၢ်မၤလိလၢအဒိးန့ၢ်တဖၣ်ဖဲ ဝဲၤကျိၤအတၢ်လိၣ်အကတီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ ဝဲၤလီၢ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါႇ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ႇ တၢ်မၤလိအကတီၢ်ႇ တကးဒံးဘၣ်ကသ့ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤက့ၤဆူၦၤလၢအလိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်မၤလိအဘျီအံၤဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤလၢ သရၣ်မုၣ်ၡံထၣ်ဖီ(ကျိၣ်စ့ဒီးတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်ဝဲၤကျိၤႇ ၦၤနဲၣ်တၢ်) အတၢ်ကတိၤတူၢ်လိ၁်ဒီး တၢ်ထုကဖၣ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါန့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢအဟ့ၣ်ခီ ဟ့ၣ်နီၤတၢ်မၤလိတဘျီအံၤမ့ၢ်ဝဲ -သရၣ်န့ၢ်ဘျုး (ၦၤပၢၤစ့)န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိတဘျီအံၤၦၤလၢအဟဲထီၣ်မ့ၢ် ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် ဝဲၤကျိၤ(၁၄)ကျိၤ ခၢၣ်စးတနီၤန့ၣ်လီၤ.ဝဲၤကျိၤလၢအဟဲထီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ- ပိ၁်ခွါဝဲၤကျိၤႇ သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤႇ လံ၁်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤႇ တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤႇ ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤႇ တၢ်ကတဲ၁်ကတီၤဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤဒီး နဲၣ်ရွဲၣ်ဝဲၤဒၢးၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိအိၣ်ဝဲဒၣ် (၁ဝ)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

9 months from now Read News
The Nyaunglebin Karen Baptist Association

ကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ကစီၣ် 2023

ပစံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤဒိၣ်မးလၢ အတၢ်မၤဂ့ၤၦၤကိးဆၢကိးကတီၢ်ဒဲးအဃိန့ၣ်လီၤ. ထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်တၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်တဘၣ်လိ၁် ဘၣ်စးသန၁်က့ အတၢ်ကဟုကယ၁်ၦၤအံး လၢၦဲၤဒိၣ်နီၢ်မးန့ၣ်လီၤ. လါမၢ်ၡး ဂသီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ် ပမၤဘၣ်ကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲ လါမၢ်ၡး ၂သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ် ပမၤဘၣ်ကီၢ်သူၣ်ထီၣ်အသးၦဲၤထီၣ်အနံၣ်(၁ဝဝ)ယူဘလံၤ နံၣ်သးခုတၢ်စံးဘျုးဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ကွၢ် ၂ဝ၂၃နံၣ်အပူၤ ပတၢ်လဲၤခီဖျိကီခဲဒိၣ်မးဘၣ်ဆၣ် ပတတ့ၢ်စၢ်လီၤပဂံၢ်ပဘါဘၣ်ႇ ဒ်တၢ်တိၣ်ထူစံးဘၣ်ၦၤ -(ဟံးန့ၢ်မူဒါဒီးဂဲၤလိ၁်အါထီၣ်) အသိးတဂၤလၢပလီၢ်ပသနၢၣ်ဒၣ်ဝဲ ပဂဲၤလိ၁်သကိးဘၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. 
တနံၣ်အံၤပကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၅၃)ဖှိၣ်ဒီး တၢ်မၢလီၢ်အိၣ်ဝဲ(၁၄)တီၤန့ၣ်လီၤ. ကဝီၤအိၣ်ဝဲဒၣ်(၃)ကဝီၤႇ ကီၢ်အပူၤဝဲၤကျိၤအိၣ်ဝဲဒၣ်(၉)ကျိၤဒီး မိၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိအိၣ်ဝဲဒၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.
ကီၢ်ခိၣ်ကီၢ်နၢ်လၢ(၂ဝ၂၃-၂ဝ၂၆)နံၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ-
ကရၢခိၣ်  - သရၣ်ဒိၣ်အ့ဖြ့ၣ်ထူ
ကရၢခိၣ်စၢၤ - သရၣ်ဒိၣ်ကျၢၤတီ
ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်         - သရၣ်အဲၣ်ဝါ
ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ - သရၣ်ဒီးကထၢၣ်ကၠ့စဲခ့ၣ်
ၦၤပၢၤစ့  - သရၣ်မုၣ်သယုၢ်ဖီ
ၦၤသမံသမိးစ့  -(1) သရၣ်ရ့ရိၣ်   (2) သရၣ်မုၣ်မ့ရံၣ်
ကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ် -(1) သရၣ်ဒိၣ်ဘ့လ့ၣ်ဘွဲ (2) သရၣ်ဒိၣ်ထူၦဲၤဖီ
တၢ်ပ၁်ထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်^သရၣ်မုၣ်ဒီး တၢ်ပ၁်ဂၢၢ်ပ၁်ကျၢၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်^သရၣ်မုၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တဖၣ်စ့ၢ်ကီးပမၤဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.
တနံၣ်အံၤလၢပကီၢ်ပူၤ မိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်ႇ တၢ်မၢလီၢ်တဖၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲ၁်ဒီး တၢ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးႇ တၢ်သုးလီၢ်သုးကျဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပထံၣ်ဘၣ်လၢယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီး ပဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ် မိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် လၢဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲတဖၣ်ဒ် အလီၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.အဃိဒီးစံးဘျုးဘၣ် ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မိၢ်ပၢ်တဖၣ်လၢအဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ၦၤအဃိန့ၣ်လီၤ. မ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ကလီၤလၢ်ဘၣ်သုဝဲဒၣ်ခဲလၢ၁်အလိၤ ထူးထူးတီၤတီၤတက့ၢ်. ဆၢမုၢ်လၢ်လၢသုကသ့ၣ်နီၣ်ၦၤလၢ တၢ်ထုကဖၣ်သၦၢ်ၦၢ်န့ၣ်လီၤ.

2 weeks ago Read News
Publication Department

ထုးထီၣ်ရၤလီၤလံ၁်လဲ၁်ဝဲၤကျိၤတၢ်ကစီၣ် ၂ဝ၂၃

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ႇ ထုးထီၣ်ရၤလီၤလံ၁်လဲ၁်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးစဲးကျံးတၢး တၢ်ဖံးတၢ်မၤႇ တၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤ လံာ်လဲၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လံ၁်လဲၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ လဲၤဆူညါမဲးကစံ(တလါတဘျီ), ကျဲးစၢးမဲးကစံ (သၢ လါတဘျီ) ဒီးတၢ်ထုးထီၣ်လံ၁်လဲ၁်အဂုၤအဂၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ၦၤမၤသကိးတၢ်လၢ၁်ဆၢလၢ၁်ကတီၢ်အိၣ်ဝဲ(၇)ဂၤႇ စဲး ကျံးတၢးၦၤမၤတၢ်ဖိအိၣ်ဝဲ (၁ဝ)ဂၤႇ ခဲလၢ၁်(၁၇)ဂၤန့ၣ်လီၤ.ပဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီးတၢ်တိ၁်လၢအမ့ၢ် ပကသူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်တၢ် သူၣ် ထီၣ်အသီတဖျၢၣ်မ့ၢ်လၢပတၢ်သူၣ်ထီၣ်အလီၢ်လံၤတဖျၢၣ်အံၤတကျၢၤအါအါလၢၤဘၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ပန၁်လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်သီအံၤကကဲဘျုးကဲဖှိၣ်လၢပတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤပၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်အတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.ဒ်န့ၣ်အသိးဒ်ခ့ခါတၢ်ဆၢကတီၢ်အတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအိၣ်ဝဲအသိးစဲးကျံးတၢးအတၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ်လၢအလူၤချုးဆၢချုးကတီၢ်စ့ၢ်ကီးတိ၁်ပ၁်လၢကၦ့ၤန့ၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
The Kya Inn Karen Baptist Association

ဖုကံကုၣ်လံာ်စီဆှံကၠိတၢ်ကစီၣ် ၂ဝ၂၃

ဖုကံကုၣ်လံာ်စီဆှံကၠိလၢအမ့ၢ် ကီၢ်ကၠးအ့ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကၠိအံၤ လၢ၂ဝ၂၃-၂ဝ၂၄နံၣ် တၢ်မၤလိအဂီၢ် အိးထီၣ်ဘၣ်ကၠိဖဲ လါမ့ၤ(၃၁)သီႇ ၂ဝ၂၃အနံၤန့ၣ်လီၤ. ကၠိတၢ်မၤလိလၢ ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ- တီၤခၢၣ်သးယွၤဂ့ၢ်ပီညါႇ တီၤထီယွၤဂ့ၢ်ပီညါႇ ခွဲးလီၤဆီ ဒီးတၢ်သူၣ်ဝံၣ်သးဆၢအတီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤလိနံၣ်အဂီၢ် ကၠိဖိမုၣ်ခွါခဲလၢာ်အိၣ်ဝဲ(၁၄ဝ)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
The Yangon Home Mission Karen Baptist Association

၂၀၂၃ ကီၢ်တကူၣ်ၦၤကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်ကစီၣ်လၢကြၢးသ့ၣ်ညါ


မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အသးတတူ၁်ၦၤအဃိပလဲၤခီဖျိဘၣ်တၢ်မၤအသးအကလု၁်ကလု၁်ဘၣ်ဆၣ်ပတတုၤဆူတၢ်ဟးဂူ၁်ဟးဂီၤဘၣ်.ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အသီအိၣ်ဝဲလၢပဂီၢ်ကိးနံၤဒဲးဒီးပမၤသကိးဘၣ်ယွၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ဒ်ပမၤအီၤသ့အသိးအဃိပစံးဘျုးဘၣ်ယွၤဒိၣ်မးလီၤ.ပသးအိၣ်ပ၁်ဖျါထီၣ်က့ၤပကီၢ်တကူၣ်အတၢ်ကစီၣ်လၢကြၢးသ့ၣ်ညါတနီၤ ဒ်လ၁် အံၤအသိးလီၤ. 
   တနံၣ်အံၤကီၢ်တကူၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၃၄၉)ဖှိၣ်ႇ တၢ်မၢလီၢ် (၉၅)တီၤ လၢကဝီၤ (၁၅)ကဝီၤဒီးတကရူၢ် အပူၤလီၤ.ပကီၢ်ဝဲၤကျိၤအိၣ်(၈)ခါဒီးတၢ်ကရၢကရိအိၣ်ဝဲ(၄)ခါႇ ကမံးတံ၁်(၆)ဖုန့ၣ်လီၤ.
ကီၢ်ခိၣ်ကီၢ်နၢ်လၢ (၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၅) တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ ကရၢခိၣ်- သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ကျၢၤတီႇ ကရၢခိၣ်ခၢၣ်စး-သရၣ်ဒိၣ်လွဲၣ်ထူ (က့ၤသစ့ၤမနၤ), ကရၢခိၣ်ခၢၣ်စး- သရၣ်ဒိၣ်ပ့ၢ်ချ ့(လ့အ့ၣ်စူးယွၣ်မး)ႇ နဲၣ်ရွဲၣ်- သရၣ်ဒိၣ်ထိခါႇ နဲၣ်ရွဲၣ်စၢၤ- သရၣ်ဒိၣ်လ့မ့ႇ ၦၤပၢၤစ့- သရၣ်ပ့ၣ်ထူဒီး သရၣ်မုၣ်စူၣ်ခရံ၁်ႇ ၦၤသမံသမိးစ့- သးၦၢ်ဒ့ဘ့းခၠါ -(တကူၣ်ကညီဘျၢထံ), ဒီးသရၣ်မုၣ်သတိၢ်ဖီ- (စ့ၤမ့ၤနရံ) န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ (၁) သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်မၣ်ၡံ ထၣ်သ့ႇ (၂)သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်ထူကၠီၣ် ဒီး (၃)ဒီးကထၢၣ်ယံၤအ့လး တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လီၤဆီတဖၣ်
(၁)ဝံးတူၣ်သရိၣ်
သရိၣ်အံၤအခိၣ်ဒုးလီၤဖျိဟးဂီၤတဆံးတက့ၢ်အဃိဒ်အလီၢ်အိၣ်အသိးတၢ်ဘှီက့ၤအီၤလံန့ၣ်လီၤ. သရိၣ်အံၤအဒံးဆ့ လၢထံကီၢ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤဟံးဃ၁်တ့ၢ်ဝဲဖဲ(၁၉၆၅)နံၣ်အံၤႇ ခီဖျိကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤအတၢ်ထုကဖၣ်သၦၢ်ၦၢ်ႇ ကီၢ်ၦၤ ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အတၢ်ကျဲးစၢးအဃိပဒိးန့ၢ်ဘၣ်က့ၤအီၤဖဲ (၂၈.၃.၂ဝ၂၂)အ့နံၤႇ အိၣ်ဒီးလံ၁်အုၣ်သးအလၢအၦဲၤ န့ၣ်လီၤ.ခဲအံၤပပတံထီၣ်က့ၤလၢပကသူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်က့ၤအဂီၢ်လံန့ၣ်လီၤ. သ့ၣ်နီၣ်ဘါထုကဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၢ်ၦၤလၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ အဂီၢ်တက့ၢ်. 
(၂)တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ်
မ့ၢ်လၢပထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤအိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အဃိ ဒ်ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါၦၤအသိးပဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ဘၣ်ပကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတနီၤလၢကျိ၁်စ့ႇ တၢ်အီၣ်တၢ်အီႇ ကသံၣ်ကသီ ဒီး တၢ်ပီးတၢ်လီၤအဂုၤဂၤတဖၣ်အိၣ်ဝဲ စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.ပကမၤသကိးတၢ်ခီဖျိၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်အိၣ်ဝဲအသိးႇ ဆူကီၢ်တနီၤနီၤအဂီၢ်ပမၤသကိးတၢ်ခီဖျိအကီၢ်ဘၣ် ထွဲတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.တၢ်လီၢ်တနီၤလၢပလဲၤတုၤတဖၣ် ပဆီၣ်ထွဲဘၣ်လိၤလိၤဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်ဒီး ဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ဆူကီၢ်မၠိၣ် ၦၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢမိၣ်ခၣ်ကလံၤမုၢ်တဖၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးပဆီၣ်ထွဲမၤသကိးဘၣ်တၢ်ခီဖိချဝ့ၡၢၣ်အတၢ်သုး တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. 
(၃)တၢ်မၤလိဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်တဖၣ်
တနံၣ်အံၤပကီၢ်တၢ်ကရၢကရိဒီးဝဲၤကျိၤတဖၣ်မၤသကိးဘၣ်တၢ်မၤလိခီဖျိမဲ၁်သကိးမဲ၁်မ့ၢ်ဂ့ၤႇဆဲးကျိၤန့ၢ်တီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ လီၤ. သးစၢ်တၢ်မၤလိအကလု၁်ကလု၁်ႇ ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တၢ်မၤလိႇ တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၢဖိတၢ်မၤလိႇ ကဝီၤၦၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ်အတၢ်မၤလိႇ ပိ၁်မုၣ်ကရၢအတၢ်မၤလိတဖၣ်ပမၤဘၣ်လၢမဲ၁်သကိးမဲ၁်န့ၣ်လီၤ. ပကီၢ်ဝဲၤလီၢ်ခိၣ်နၢ် တဖၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ပမၤဘၣ်တၢ်သ့ပၢဆှၢတၢ်အတၢ်မၤလိတဘျီဖဲကီၢ်ဝဲၤလီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တနံၣ်အံၤပကီၢ်သရၣ်သမါအတၢ် မၤလိစ့ၢ်ကီး ပမၤသကိးဘၣ်ခီဖျိဆဲးကျိၤန့ၢ်တီၤန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်တနံၣ်တဘျီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်ပမၤဘၣ်အီၤလၢမဲ၁်သကိးမဲ၁်ခီဖျိ ကဝီၤခၢၣ်စးတဖၣ်ဒီးၦၤထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ဝဲ (၄ဝဝ)ဂၤလီၤ. ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်ဝဲၤကျိၤတဖၣ်ႇ ကရၢကရိကမံးတံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တဖၣ်ႇ ကီၢ်ကမံးတံ၁်မၤတၢ်ဒီးပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်ပမၤဘၣ်လၢမဲ၁်သကိးမဲ၁်လီၤ. လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤယွၤ ဟ့ၣ်ၦၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယ၁်တဖၣ်အံၤအဃိပစံးဘျုးဘၣ်ယွၤဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ.
(၄)တၢ်သူၣ်ထီၣ်အသီဒီးတၢ်မၤလီၢ်အသီတဖၣ်
တနံၣ်အံၤပစးထီၣ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဖှိၣ်ဃဲဖိသၣ်အတၢ်မၤႇ သူၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဖှိၣ်ဃဲဖိသၣ်အိၣ်ဆိးလီၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဖိ တဖျၢၣ်ဖဲမီၣ်ဘံၣ်ယရူၤၡလ့ၣ်ကီၢ်ကရၢၢ်ပူၤလီၤ. ပဘှီထီၣ်ဘၣ်တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤအဟံၣ်ဖိတဖျၢၣ်လၢတၢ်ကကတဲ၁် ကတီၤလုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ခိၣ်နၢ်အတၢ်မၤအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. တၢ်တိ၁်အိၣ်ဝဲစ့ၢ်ကီးလၢပကသူၣ်ထီၣ်တၢ်ကဟုကယ၁်ၦၤဆူးၦၤဆါ အတၢ်သူၣ်ထီၣ်ႇ တၢ်သွၣ်ခိၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိအိၣ်ဟံၣ်ႇ ဒီး လံ၁်စီဆှံကၠိယူဘလံၤတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖျၢၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ် ဆၣ်မ့ၢ်လၢထံကီၢ်တၢ်အိၣ်သးအဃိပမၤအီၤတ့သဒံးဘၣ်. ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်ထုကဖၣ်ဒီးတၢ်မၤသကိးတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.
(၅)တၢ်ပ၁်စုကီၢ်အၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်
ဒ်ကီၢ်အတၢ်သုးတၢ်ကျဲၤအသိး ပဒိးပ၁်စုဘၣ် ပကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်စၢၤ သရၣ်လ့မ့ႇ ကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိခိၢ်စၢၤသရၣ်စၤလမိၣ်ႇ လံ၁်စီဆှံကၠိကွဲးဃါခိၣ် သရၣ်မုၣ်ကၠဟိၡံဘၤထိ တဖၣ်ဖဲနံၣ်အံၤအပူၤလီၤ.ပကီၢ်တကူၣ်အပူၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တနီၤဘၣ်တၢ်ပ၁်စုစ့ၢ်ကီးအီၤလၢနံၣ်အံၤအပူၤလီၤ. မ့ၢ်တၢ်သးခုစံးဘျုးယွၤလၢပဒိးန့ၢ်အါထီၣ်ပၦၤမၤသကိးတၢ်သရၣ်ပ၁်စုတဖၣ်လၢ ယွၤဘီမုၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်အဃိလီၤ. 
(၆)ကီၢ်တကူ၁် (၁၇၅)နံၣ်ယူဘလံၤတၢ်စံးဘျုး
ကီၢ်တကူၣ်စးထီၣ်သူၣ်လီၤအသးဖဲ (၁၈၅၃)နံၣ်အဃိ မ့ၢ်တုၤဃီၤ (၂ဝ၂၈)နံၣ်န့ၣ်ကၦဲၤထီၣ် (၁၇၅)နံၣ်လီၤ. လၢ နံၣ်အဝဲန့ၣ်အပူၤပကအိၣ်ဃု၁်ဒီးကီၢ်တကူၣ်သရၣ်သမါကရၢ (၇၅)နံၣ်ႇ ဖုသၣ်ဖၠူၣ်ဒိးဘျၢထံၦဲၤထီၣ် (၂ဝဝ)နံၣ်အဃိပအိၣ်ဒီး တၢ်သုးတၢ်ကျဲၤလၢပကမၤယူဘလံၤအမူးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
(၇)တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်
ပစံးဘျုးဘၣ်ယွၤလၢအဆှၢခီဖျိၦၤလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်ဒီးဆိၣ်ဂ့ၤၦၤတုၤခဲကနံၣ်အံၤအဃိလီၤ. ပကီၢ်တၢ် အိၣ်ဖှိၣ်တနီၤတုၤခဲအံၤဒၣ်လဲ၁်တဘါဘၣ်ယွၤလၢသရိ၁်အပူၤဒံးဘၣ်.ဘၣ်ဆၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဃုကျဲဒ်သိးတၢ်အိၣ် ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်အတၢ်စူၣ်တၢ်န၁်ႇ အသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤတဖၣ်သုတလီၤစၢ်တဂ့ၤအဂီၢ်ႇ ကျဲးစၢးသကိးသၦၢ်ၦၢ်န့ၣ်လီၤ.ဒ်စီၤပီလူးစံးဝဲ -တၢ်မၤတံ၁်တ၁်ၦၤလၢတၢ်ကိးမံၤဒဲးဘၣ်ဆၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်အံၣ်လီၤပတၢ်တမ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပကမၤဒ်လဲၣ်ပကူၣ်တဘၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ် ပတၢ်မုၢ်လၢ်တလီၤမၢ်ဘၣ် (၂ကရံၣ်သူး ၄း၈)န့ၣ်လီၤ. မ်ယွၤအမံၤဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤလီၤစိၤလီၤထီတက့ၢ်. (အၤမ့ၤ)
                                                                                                       သရၣ်ဒိၣ်ထိသါ
                                                                                                          ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်

1 month ago Read News
The Bago-Yangon Baptist Association

ကီၢ်ပကိတကူၣ်အတၢ်ကစီၣ်လၢ ၂ဝ၂၃ နံၣ်


မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤအဘျုးဃိ ပဝဲကီၢ်ပကိတကူၣ်လၢကီၢ်အပတီၢ် ပပ၁်စီဆှံဘၣ် သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်မုၣ်စိကီၢ် ပကိတကူၢ်ခရံ၁်ဖိလီၢ်ခၢၣ်သး တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဖဲ (၂ဝ.၇.၂ဝ၂၃) အနံၤ ဂီၤ (၇း၃ဝ)နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် လၢ ကီၢ်ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်ႇ အဲတကီၢ်န့ၣ်လီၤ.
(၆.၄.၂ဝ၂၃)အနံၤ MBC-TED ဟဲကွၢ်ပကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိ ဒ်န့ၣ်အသိး (၂၇.၇.၂ဝ၂၃)အနံၤ KBC-TED ဟဲကွၢ်ပကီၢ် လံ၁်စီဆှံကၠိဒီး ဟ့ၣ်ကူၣ်စံးကတိၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိသရၣ်ႇသရၣ်မုၣ်တဖၣ်ဒီးကၠိဖိခဲလၢ၁် န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး (၁၈.၇.၂ဝ၂၃)အနံၤ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် ပိ၁်မုၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ တၢ်တိ၁်ကျဲၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါႇ မူူဒါခိၣ်နၢ်သ့ၣ် တဖၣ် ဟဲထံၣ်လိ၁်သးဒီး ကီၢ်ခိၣ်နၢ်ႇ ဝဲၤကျိၤခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒီး တဲနၢ်ပၢၢ်တၢ်တိ၁်ကျဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ(IJM) တၢ်မၤသကိးအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. (၁၉-၂ဝ.၇.၂ဝ၂၃)အနံၤ သုးကျဲၤကတဲ၁်ကတီၤန့ၢ်ဘၣ် လံ၁်နဲၣ်ကျဲလၢၦၤလၢဘၣ်တၢ်ကူၣ် လဲၤမၤကၤ (လူကုန် ကူးခံရသူ) တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
Care and Counseling Department

The Leprosy Mission Training 7th

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးၦၤတဆှိၣ်သးမးတၢ်အိးထီၣ်တၢ်မၤလိခံဘျီတဘျီ လၢကီၢ် (၇)ဘ့ၣ် (ကီၢ်မၠီမၠးႇ ကီၢ်ဟီကတးႇ ကီၢ်ထးခီႇ 
ကီၢ်ဆီထံးႇ ကီၢ်ကယါဖူႇ ကီၢ်ကယါမိၢ်ၦၢ် ဒီး ကီၢ်ဖၣ်အၣ်မီၣ်လမၠဲၣ်) အဂီၢ်ဖဲလါယူၤလံ (၂၅)သီတုၤ(၂၇)သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်
ဘှဲမိၤၦၤဝဲၤလီၢ်ႇ ဝ့ၢ်တီအူန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤလၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ (၂၅.၇.၂ဝ၂၃)နံၤႇ ဖဲ ဂီၤ (၉းဝဝ)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤၦၤဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိ ဒီး (The Leprosy Mission Myanmar) န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိအိၣ်ဝဲ
(၃ဝ)ဂၤ ဒီးသရၣ်သိၣ်လိတၢ် (၈)ဂၤ န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်ပျၢ်က့ၤအီၤဖဲ (၂၇.၇.၂ဝ၂၃)အနံၤ ဖဲမုၢ်ဆါ(၁၂)နၣ်ရံၣ်ခီဖျိတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်ဝံၤ အိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤ ကွၢ်မၤလိမၤလ့ၤတၢ်လၢ (The Leprosy Mission Myanmar) အတၢ်မၤလီၢ်ဒီးၦၤဘှီ (Special Shoes) ဒီး(ခြေတု) ဖဲဝ့ၢ်တီအူန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
Men's Department

ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤ အတၢ်ကစီၣ်

ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ထုးထီၣ်လံာ်လဲၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒီးထုးထီၣ်ဘၣ်ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤတၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ၦၢ်လၢ (၂ဝ၂၃)နံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တလါတဘျီတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ခီဖျိဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤ(Zoom)န့ၣ်လီၤ. သုးကျဲၤမၤဘၣ် တၢ်စူခါၦၤပတီၤမုၢ်တၢ်မၤလိဖဲ လါယူၤမုၢ်နံၤဖိကိးနွံဒဲး ဂီၤ(၈းဝဝ)နၣ်ရံၣ်တုၤ (၁၂းဝဝ)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ.ၦၤဟဲထီၣ်အိၣ်ဝဲ(၇ဝ)ဂၤ ဒီးၦၤဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်စိသံၣ်ဟးႇ သရၣ်ဒိၣ်ဟါရံစၢၣ်ႇ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ရွှ့ၣ်ကၠါႇ ဒီးကထၢၣ်န့ၢ်လ့အီၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်လဲၢ်ကမံးတံာ်ဆၣ်အိၣ်ဖှိၣ်သုးကျဲၤမၤသကိး (၂ဝ၂၄)နံၣ်အဂီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ၦၢ် လၢကထုးထီၣ်ရၤလီၤဘၣ်အီၤစ့ၢ်ကီး န့ၣ်လီၤ. အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ တၢ်ဟးအိၣ်သကိးမိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်လၢ ကီၢ်တဘ့ၣ်(၂)ဖှိၣ်ဒီး လဲၤဒီးရ့လိာ်မုာ်လိာ်သကိးဘၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တနီၤလံန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
Women's Department

ပိာ်မုၣ်၀ဲၤကျိၤ အတၢ်ကစီၣ်

• ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ပိ၁်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီး တၢ်ကဟုကယ၁်ဖံဖံလီၢ်ခၢၣ်သးဖဲ အ့တကီၢ်ႇ အိၣ်ဘူးဒီး ကီၢ်ပကိတကူၣ်ဝဲၤလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ(၁၆.၆.၂ဝ၂၃)အနံၤန့ၣ် ဒီးကထၢၣ်စဲဖီၣ်နီၣ်ခါ(စိုင်းဖေါင်နော်ခမ်း) တၢ် ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ် ဝဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိ လဲၤမၤကွၢ်န့ၢ် ဖံဖံတဖၣ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ (Medical Checkup) အိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတဖၣ်လီၤ. လၢတၢ်လဲၤတဘျီအံၤ တၢ်ကဟုကယ၁်ဖံဖံလီၢ်ခၢၣ်သး ကမံးတံ၁်ဆၣ်ဖိလၢအမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်မုၣ်နံထၣ်ႇ သရၣ်မုၣ်မ့ၣ်သဲးကၠံၣ် ဒီး သရၣ်မုၣ်ကၠူဖီႇ သရၣ်မုၣ်ရံခိၣ်ဖီ (ကီၢ် တကူၣ်)တဖၣ် လဲၤသကိးဝဲအိၣ်ဒီးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါႇ တၢ်ရ့လိ၁်မု၁်လိ၁်သးတဖၣ်အဃိ ဖံဖံတဖၣ် သးခုဝဲဒိၣ်မး လီၤ. 
• သဲလိၣ်တၢ်ကဟုကယ၁်ဖိမုၣ်ဖိမၢၤလီၢ်ခၢၣ်သးအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်သုးတၢ်ကျဲၤလၢ ဖိမုၣ်တဖၣ်အဂီၢ် လၢနီၢ်သး အတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအဂီၢ်ႇ နီၢ်ညါကဘၣ်လိ၁်ဘၣ်စးအါထီၣ်အဂီၢ်ဒီးလၢ တၢ်လုၢ်အီၣ်သးသမူတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ် လၢ ကျဲအကလု၁်ကလု၁်န့ၣ်လီၤ.
- သုးကျဲၤမၤန့ၢ်ဘၣ် တၢ်သတြီၤလၢအမ့ၢ် တၢ်ဆဲးဖီကိႇ တၢ်ဆးဆ့ကၤအဖီ တဖၣ်
- ဖိမုၣ်တဖၣ်ဒီးသရၣ်မုၣ်တဖၣ် လဲၤဘူၣ်သကိးဘါသကိးဘၣ်တၢ်လၢၦၤမဲ၁်တထံၣ်တၢ်ကၠိဖဲ(၁၂.၃.၂ဝ၂၃) နံၤ ဒ်သိးကမၤန့ၢ်အါထီၣ်ဘၣ်တၢ်ထံၣ်ႇ နီၢ်သးအတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအဂီၢ်
- (လက်ကိုင်ခြင်းထိုးသင်တန်း)တၢ်မၤလိဖဲ (၂၇-၂၈.၃.၂ဝ၂၃)သီ
- တၢ်သ့ဒ့ကံၣ်ထါတၢ်မၤလိဖဲ (၁ဝ-၁၅.၄.၂ဝ၂၃)သီ
- လဲၤထီၣ်ဘၣ်(အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိမ်အကူအလုပ်သမားများနေ့)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ(၁၈.၆.၂ဝ၂၃)သီ န့ၣ်လီၤ.

  • တၢ်သ့ပၢဆှၢကျိၣ်စ့အခီၣ်တဃၣ်တၢ်မၤလိ(Basic Financial Management) ဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤမၤအီၤဖဲ လါယူၤ(၁၄-၁၆)သီႇ၂ဝ၂၃နံၣ် ဒီးၦၤလၢအဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤၦၤလၢတၢ်မၤလိတဘျီအံၤန့ၣ် မ့ၢ်သရၣ်မုၣ်ၡံထၣ်ဖီ (ခဝ့ၡၢၣ်ၦၤပၢၤစ့)န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢမဲ၁်သကိးမဲ၁်ဖဲ ၃၉၆-ဘိၣ်ခၠူးကျဲႇ ခဝ့ၡၢၣ်တၢ် သူၣ်ထီၣ်ဒီး ကီၢ်ပိ၁်မုၣ်ခိၣ်နၢ်(၂ဝ)ဂၤလၢ ကီၢ်(၁၄)ဘ့ၣ်ႇ ပိ၁်မုၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိ(၄)ဂၤ ထီၣ်ဘၣ်တၢ်မၤလိ အံၤ အဃိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ကျိၣ်စ့အဂ့ၢ်အခၢး ဒီးကဲဘျုးကဲဖှိၣ်နီၢ်မးလၢ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

• ဖဲလါယူၤလံ (၂ဝ)သီႇ ၂ဝ၂၃နံၤန့ၣ် သုးကျဲၤမၤဘၣ်တၢ်ကတိၤလီၤဆီ(Special Talk)လၢဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤ (Zoom)ဘၣ်ထွဲဒီး ''Office Procedure and Protocols with Government Office'' အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိမ့ၢ်ဒ်သိး ပကသ့ၣ်ညါ ပဒိၣ်ပၦၢ်အဝဲၤလီၢ်အကျိၤအကွ၁်တဖၣ် အတၢ် အိၣ်သးဒီး အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်လၢ ဘၣ်လဲၤဆူ ပဒိၣ်ပၦၢ်အရူအတ့ကတီၢ်န့ၣ် တၢ်လၢပကဘၣ်ကတဲ၁်ကတီၤဆိ ပ၁် ပသးဒီးသ့ၣ်ညါဆိပ၁်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.ၦၤလၢအဟဲဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤၦၤတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဆလဲယဲဝhထိ (ဆလိုင်းရဲဝင်းထွန်း)ဒီး သရၣ်အဒံနိၣ်လၢ International Justice Mission-IJM တၢ်ကရၢကရိတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ပိ၁်မုၣ်ခိၣ်နၢ်(၂၃)ဂၤ လၢကီၢ်(၁၂)ဘ့ၣ် ဒီးဝဲၤလီၢ် ၦၤမၤတၢ်ဖိ(၅)ဂၤ ဟဲထီၣ် ဒိကနၣ်မၤလိဘၣ်ဝဲအဃိ မ့ၢ်တၢ်ကဲဘျုးလၢဆူညါတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်လီၤ.

• ခဝ့ၡၢၣ်ပိ၁်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ ဒီး ကီၢ်(၂ဝ)ဘ့ၣ် ကီၢ်ပိ၁်မုၣ်ကရၢ/ပိ၁်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတလါတဘျီ နံၤတဝ၁် တၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်အတၢ်ထုကဖၣ်ဖဲ လါလၢ၁်အနွံႇ မုၢ်ဖီဖးအနံၤ စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
Finance and Property Department

ကျိၣ်စ့ဒီးတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်၀ဲၤကျိၤ အတၢ်ကစီၣ်

စံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢအဆှၢၦၤ တုၤခဲအံၤလၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤပူၤ လၢတဂၤလၢအလီၢ်လၢတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အိၣ်ဒီး ၦၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ၂ဝ၂၃နံၣ် အပူၤ ဝဲၤကျိၤၦၤမၤသကိးတၢ်အိၣ်ဝဲ ခဲလၢ၁်(၁၄)ဂၤန့ၣ်လီၤ. ခဝ့ၡၢၣ်ကျိၣ်စ့ဒီး တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်အိၣ်ဒီးကမံးတံ၁် (၁၃) ဂၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး နဲၣ်ကျဲ အဂီၢ် စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. 
-ဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲ စ့အတၢ်ဟဲနု၁်ဟးထီၣ် ကိးနံၤဒဲးဒီးဘၣ်သုးကျဲၤမၤ စ့စရီပတီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်အလီၢ်အိၣ် အသိးဘၣ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲ ဝဲၤကျိၤ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်လၢစ့စရီပတီၢ်ဒီးစ့အတၢ်ဟဲနု၁်ဟးထီၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.
-လၢတၢ်မၤသကိးလၢ ‘‘ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ် တၢ်ထံၣ်စိကရၢၢ်’’(မီၣ်ဘံၣ်ဝ့ၢ်ဆၣ်) အပူၤ အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးတဖၣ် ဒီးတၢ်ဘုၣ်အီၣ်ဘုၣ်အီတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲလါယူၤအပူၤ ခဝ့ၡၢၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် လဲၤသကိးဒီး မၤသကိးလၢတၢ်သူၣ် တၢ်ဖျးစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. 
-အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ထီၣ် (၆)ကထၢ အသီတဖျၢၣ် လၢ ခဝ့ၡၢၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိ အိၣ်ဆိး လီၢ်အဂီၢ်ဘၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အီၤဒီး တၢ်သူၣ်ထီၣ်အံၤ ကဝံၤဝဲ၂ဝ၂၃နံၣ် အတီၢ်ပူၤစ့ၢ်ကီး ကဘၣ်တၢ်မၤဝံၤအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သူၣ်ထီၣ်အံၤပကီၢ် တဖၣ်ႇ ခဝ့ၡၢၣ် ဝဲၤကျိၤဒီးၦၤတဂၤဘၣ်တဂၤပ၁်ဖှိၣ်မၤသကိးန့ၣ်လီၤ.
-ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ အဘၣ်ထွဲ တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ် တဖၣ်လၢအမ့ၢ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်ႇ သိလ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ် စ့ၢ်ကီးဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤ မၤဝဲဒ်အလီၢ် အိၣ်ဝဲ အသိးန့ၣ်လီၤ.
-၂ဝ၂၃နံၣ်အတီၢ်ပူၤပအိၣ်ဒီး တၢ်မၤလိလၢ ခဝ့ၡၢၣ်ၦၤမၤသကိးတၢ်လၢ တၢ်သ့မၤလိအါထီၣ် Basic Excel Training တလါတဘျီ ဒီးၦၤဟဲ ထီၣ်ခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၁၅)လၢဝဲၤကျိၤ (၁၃)ကျိၤပူၤန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News

The Latest Photos

ကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ကစီၣ် 2023

ကီၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ကစီၣ် 2023

2023-09-12

ကီၢ်ပကိတကူၣ်အတၢ်ကစီၣ်လၢ ၂ဝ၂၃ နံၣ်

ကီၢ်ပကိတကူၣ်အတၢ်ကစီၣ်လၢ ၂ဝ၂၃ နံၣ်

2023-08-02

The Leprosy Mission Training 7th

The Leprosy Mission Training 7th

2023-08-02

နံၣ်ကယၤ(၂၁)မံးၡၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ သၢပတီၢ်တပတီၢ် တၢ်ကတိၤခီလဲ

နံၣ်ကယၤ(၂၁)မံးၡၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ သၢပတီၢ်တပတီၢ် တၢ်ကတိၤခီလဲ

2023-07-04

The Latest Video

Greetings by Thramu Sheeta Paw

The Latest Audios

ခဝ့ရှၢၣ်မီထိၣ် ‘‘ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ‘‘ တၢ်ဒ့

2022-06-29

Par Doh Ywah

2022-06-20

© 2023 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5