KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

Finance and Property Department

တၢ်သ့ပၢဆှၢကျိၣ်စ့ အဂ့ၢ်အကျိၤ

စံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢဟ့ၣ်ၦၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယ၁်လၢတၢ်လဲၤဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီဘၣ်ထွဲတၢ်သ့ပၢဆှၢကျိၣ်စ့အဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်အဂီၢ်/တၢ်သိၣ်လိအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤ ဖဲ ၉ -၁ဝႇ လါမ့ၤ ႇ၂ဝ၂၄နံၣ် (၂)သီ တၢ်မၤလိ/တၢ်မၤလိတဘျီအံၤဘၣ် တၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲသိၣ်လိဘၣ်ထွဲ တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် မ့ၢ်ဒ်လ၁်အံၤ အသိး/
                    တၢ်မၤလိတဘျီအံၤအိၣ်ဒီး တၢ်သိၣ်လိလၢအမ့ၢ်-
၁.  ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ကျိၣ်စ့ဒီးတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်လံ၁်နဲၣ်ကျဲအဂ့ၢ်
၂.  တၢ်သ့ပၢဆှၢကျိၣ်စ့အဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ် (ဘၣ်ထွဲလံ၁်စီဆှံအဂ့ၢ်အကျိၤ       ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤ)
၃. တၢ်ဖီၣ်စ့စရီပတီၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်
၄. တၢ်ထုးထီၣ်စ့စရီခိၣ်တီတဖၣ်လၢ တၢ်ကရၢက၇ရိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.         
 တၢ်မၤလိတဘျီအံၤမ့ၢ်ကီၢ်ခိၣ်နၢ်အိၣ် မူအိၣ်ဒါတဖၣ်ဒီးၦၤဟဲထီၣ်ခဲလၢ၁်အိၣ် ဝဲ(၁၂)ဂၤန့ၣ်လီၤ. ၦၤသိၣ်လိတၢ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်မုၣ်ၡံထၣ်ဖီ(ခဝၡၢၣ် -ၦၤပၢၤစ့) ဒီးသရၣ်မုၣ်ကၠူဒ့းမ့(ခဝၡၢၣ်-ၦၤဖီၣ်စ့စရီ) .န့ၣ်လီၤ.

2 days ago Read News
News

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် နံၤတဝာ်တၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်ထုကဖၣ်

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် အိၣ်ဒီးနံၤတဝာ်တၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်ထုကဖၣ်ဖဲ လါမ့ၤ(၁)သီႇ ၂ဝ၂၄နံၣ် ဖဲ ခိလ်ကညီဘျၢထံတၢ်ဘါယွၤသရိာ်စးထီၣ် ဂီၤ(၆)နၣ်ရံၣ်တုၤမုၢ်ထူၣ်(၁၂)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်တဲဖျါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ အတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိလၢ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(နဲၣ်ရွဲၣ်)န့ၣ်လီၤ. ပိာ်ထဲထွီၣ်အခံလၢ တၢ်ထုကဖၣ်ဃ့ပျၢ်တၢ်ကမၣ်ႇ တၢ်သးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤဒီး တၢ်သိၣ်လိလံာ်စီဆှံလၢ-သရၣ်မုၣ်ၡံထၣ်ဖီ(ၦၤပၢၤစ့)န့ၣ်လီၤ.တၢ်ထုကဖၣ်လၢကီၢ်အဘ့ၣ်(၂ဝ), လံာ်စီဆှံကၠိႇ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤႇ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤ တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ် ဝံၤ ခံဂၤ(မ့)သၢဂၤပာ်ဖှိၣ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်စီဆှံသးတၢ်ဘါ ကတီၢ် ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်မၠီမၠးဖီ(နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤႇ တၢ်ရ့လိာ်မၤသကိးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်)န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီတကတီၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်မုၣ်မူမုၣ်ဝါ(ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ယွၤဂ့ၢ်ပီညါဝဲၤကျိၤ)န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲပာ်ဖှိၣ်ဘါသကိးယွၤခဲလၢာ်အိၣ်ဝဲ(၄၇)ဂၤန့ၣ်လီၤ.
3 weeks ago Read News
The Toungoo Kehko Kehbah Karen Baptist Association

တီအူကီၢ်ကဲၤခၢၣ်ကဲၤဘါ သးစၢ်ဝဲၤကျိၤတၢ်မၤလိ

ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိလၢ တၢ်ကစူးကတ့ၤအပူၤ တီအူကီၢ်ကဲၤခၢၣ်ကဲၤဘါ သးစၢ်ဝဲၤကျိၤသုးကျဲၤမၤဘၣ် တနံၣ်တဘျီသးစၢ်တၢ်မၤလိ ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၃သီ တုၤ ၄သီ ၂ဝ၂၄နံၣ် ခံသီတၢ်မၤလိဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိ၁်န့ၢ်ၦၤလၢ ဖဲဘိဒၢကညီဘျၢထံခရံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(ကဝီၤ-၁)ခၢၣ်စးန့ၣ်လီၤ.တၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ - သ့ၣ်ညါမူဒါလဲၤလၢယွၤဂံၢ်ဘါ (စံး ၇၁း၁၆ႇ လူၤ ၁၂း၄၇ႇ ကလၤ ၆း၄-၅ႇ ယဃ့း ၃၃း၆) သရၣ်/သရၣ်မုၣ်လၢအသိၣ်လိတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ - လံ၁်စီဆှံဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ် သရၣ်ဝ့ဘ့ၣ်(ခဝ့ၡၢၣ်ႇ ပိ၁်ခွါဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်)? ယံုကြည်ခြင်းနှင့်ခရစ်ယာန်အသက်တာမ့ၢ် သရၣ်မုၣ်ခရံ၁်စၢ်ဖီလွ့ၣ်(ကီၢ်တီအူပကူ-လံ၁်စီဆှံကၠိ) လူငယ်နှင့်ခရစ်ယာန်အိမ် ‌ေထာင်မ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ဘဲကၠမဲအါနံၣ်(တီအူကီၢ်ကဲၤခၢၣ်ကဲၤဘါႇ နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ) န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိတဘျီအံၤၦၤသးစၢ်လၢအဟဲထီၣ်မၤလိတၢ်အိၣ်ဝဲ-မုၣ်(၁၆၁)ဂၤႇ ခွါ(၁၅၃)ဂၤ ခဲလၢ၁် (၃၁၄)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
The Toungoo Thandawn Bwe Moh Bwa Karen Baptist Association

ကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်ဘှဲမိၤၦၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

တနံၣ်အံၤပဝဲကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်ဘှဲမိၤၦၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ပသုးကျဲၤမၤဘၣ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အခီၣ်ထံးတဘျီဖဲ ၂ဝ၂၄နံၣ် လါမၢ်ၡး ၂၁သီ တုၤ ၂၄သီ ဒီးတၢ်လီၢ်မ့ၢ်ဝဲကသွံဒံၦဲၤဟံၣ်ခိၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၁၅၆)ဂၤ န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကတီၢ် ပမၤလၤကပီၤဘၣ်သရၣ်မုၣ်မူမုၢ်ဝါလၢ အဒိးန့ၢ်ဘၣ်Doctor of Ministry ဒီးဖှိၣ်စၢၤလၢအမၤသကိးတၢ်ဒီးအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၦဲၤထီၣ်အနံၣ်(၁ဝ)ဆူအဖီခိၣ်အိၣ်ဝဲ (၈၄)ဂၤန့ၣ်လီၤ.သးခုစံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤလၢ အအိၣ်ဒီးၦၤလၢ ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤဝံၤဝဲဒီး ပခိၣ်ပနၢ်လၢအဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါၦၤလၢကျဲကိးကပၤဒဲးန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
The Upper Myanmar Karen Baptist Association

ကီၢ်ထးခီ ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်

ကီၢ်ထးခီၦၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ဒီး ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ လါအ့ဖြ့ၣ်(၂-၄)သီႇ ၂ဝ၂၄နံၣ်ဖဲ ပၠ့ၣ်အူလွ့ၣ်ၦၤကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်တိာ်ထူလၢအမ့ၢ်-တိဖျိကီခဲယွၤဂံၢ်ဘါႇ စံးဘျုးယွၤဒီးလဲၤဆူညါ  (စံး၆၆း၁၂ႇ ၂မိၤၡ့ ၁၄း၁၅)န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ အိၣ်ဒီးဝဲၤကျိၤကမံးတံာ်တဖၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ကီၢ်ကမံးတံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ကီၢ်ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်ႇ နံၣ်ကယၤ (၂၁)တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤႇ ကီၢ်တနံၣ်တဘျီတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဒီး တၢ်ဒိးပာ်စုသရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢထၣ်လ့ထူႇ တၢ်မၤလၤကပီၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤႇ တၢ်အီၣ်ဘူၣ်သ့ၣ်နီၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီး တၢ်ပာ်စီဆှံသးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ တမှံၤလီၤဆီလၢဘၣ်တၢ်ကွဲအီၤတဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်)ဒီး သရၣ်ဒိၣ်မူလၢၢ်ဂ့ၤ(ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး နဲၣ်ရွဲၣ်)န့ၣ်လီၤ.  တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကတီၢ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်ဟ့ၣ်လီၤလံ၁်အုၣ်သးဆူ ၦၤဖျိထီၣ်တၢ်မၤလိလံ၁်စီဆှံခီဖျိတကွဲးအိၣ်ဝဲ(၄)ဂၤန့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲဆဲးလီၤမံၤလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တဘျီအံၤအိၣ်ဝဲ(၁၄၃)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
The Pathein Myaungmya Sgaw Karen Baptist Association

ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး တၢ်ကစီၣ် 2024

အဆိပစံးဘျုးယွၤလၢ အဆိၣ်ဂ့ၤၦၤလၢ ဆၢကတီၢ်အကီအခဲဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. ပကီၢ်အမၤသကိး ကမျၢၢ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဒ်သိးလၢညါမ့ၢ်တန့ၢ်ဒံးဘၣ်ဆၣ် ပမၤဘၣ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ထံၣ်မဲ၁်ထံၣ်နါဖဲ လါမၢ်ၡး ၁၄-၁၇ သီႇ ၂ဝ၂၄နံၣ် လွံၢ်သီအတီၢ်ပူၤလီၤ.ပမၤသကိး အီၤဖဲ ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်သရိ၁် ဒ်အမ့ၢ်ကီၢ်အလီၢ်ခၢၣ်သးတတီၤအံၤန့ၣ်လီၤ. ခၢၣ်စးဟဲဆဲးလီၤမံၤ အိၣ်ဝဲ ၃ဝ၆ (သၢကယၤဃုဂၤ) န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး ကဝီၤအိၣ်ဃိးကဝီၤ အကျါ တနံၣ်အံၤ ကၠီကိကၠူၣ်ပၠီၣ်အ့းမဲကဝီၤ တူၢ်လိ၁်တၢ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤဒီး ဟါတၢ်ဘါဖဲ ၁၄.၃.၂ဝ၂၄ မုၢ်လွံၢ်နံၤဟါ ၆းဝဝနၣ်ရံၣ် ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ကွဲၤခုၣ် ဒီးၦၤမၤသကိးတၢ်မ့ၢ်ဝဲ ကၠီကိကၠူၣ်ပၠီၣ်အ့းမဲ ကဝီၤသရၣ်သမါသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 
၁၅.၃.၂ဝ၂၄ ဂီၤ ၇းဝဝနၣ်ရံၣ် တၢ်သိၣ်လိလံ၁်စီဆှံလၢ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ဖျါစိ ပိ၁်ထွဲထီၣ်အခံဒီး ၁ဝးဝဝနၣ်ရံၣ် တၢ်သိၣ်လိလၢ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်အီနၢၣ်ညိၣ် ဟါ ၂းဝဝနၣ်ရံၣ် တၢ်သိၣ်လိလၢ သရၣ်ဒိၣ်ဘြ့နၢၣ် ဒီးဟါ ၆းဝဝနၣ်ရံၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤလၢ မၤလိတၢ် တီၤဒိၣ်တု၁်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ၦၤလၢသတြီၤတၢ်လၢ ခဝ့ၡၢၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.ပိ၁်ထွဲထီၣ်အခံဒီး တၢ်ဘါၦၤဆှၢတၢ်ဘါမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်အဲၣ်မူ (ၦၤဆှၢထီၣ်တၢ်တိ၁်ထူ) န့ၣ်လီၤ.
၁၆.၃.၂ဝ၂၄ ဂီၤ ၇းဝဝနၣ်ရံၣ် တၢ်ဘါၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲ ဒီးကထၢၣ်န့ၣ်လ့အီၣ်(ုဃြ တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်သဃဲၤ) န့ၣ်လီၤ.တၢ်ဘါအဆၢကတီၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်လီၤလံ၁်အုၣ်သးဆူ ၦၤလၢမၤလိလံ၁်စီဆှံခီဖျိတၢ်ကွဲး ၦၤဖျိထီၣ်အိၣ်ဝဲ ၁၇ဂၤန့ၣ်လီၤ. ဂီၤ ၁ဝးဝဝနၣ်ရံၣ် ကီၢ်အတၢ်ပ၁်ဖျါ ဒီး ဟါ ၂းဝဝနၣ်ရံၣ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ အဆၢကတီၢ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤအိၣ်ဝဲ ၇ ဝ(နွံဆံဘီ) န့ၣ်လီၤ.
၁၇.၃.၂ဝ၂၄ (အိၣ်ဘှံးနံၤ) ဂီၤ ၇းဝဝနၣ်ရံၣ် တၢ်ဘါပိ၁်မုၣ်ကရၢမၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်မုၣ်ဖလ့ဘံၢ်ယၢၣ်(ုဃြ)န့ၣ်လီၤ. ဂီၤ ၁ဝး၃ဝနၣ်ရံၣ် ကီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်တၢ်ဘါ ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်အဲၣ်မူဒါ (ကီၢ်ဟီကတးနဲၣ်ရွဲၣ်)န့ၣ်လီၤ. မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၂းဝဝနၣ်ရံၣ်တၢ်ပ၁်စီဆှံသးတၢ်ဘါ ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်ယွၤဂ့ၢ် ပီညါစ့ၤမ့ၤနရံ သရၣ်/မုၣ် တဖၣ်ဟံးန့ၢ်မူဒါလီၤ.

1 month ago Read News
The Bago-Yangon Baptist Association

ကီၢ်ပကိတကူၣ် ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၃) ဘျီတဘျီ

ကီၢ်ပကိတကူၣ် ကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၃) ဘျီတဘျီ
တၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ - ဟံးဃ၁်ဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်မၤဘျၢထံခရံ၁်ဖိမံးၡၢၣ်
(မးသဲ ၂၈း၁၈ႇ မၢ်ကူး ၁၆း၁၅ႇ မၤတၢ် ၁း၈ႇ ၁၃း၄၇ႇ စံး ၉၆း၃ႇ ၁ကွဲး ၁၆း၂၃)
ကီၢ်ပကိတကူၣ် ကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၃) ဘျီတဘျီ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲကီၢ်ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ် ဖဲလါမၢ်ၡး (၂၁)သီ တုၤ (၂၃)သီႇ ၂ဝ၂၄နံၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်အခၢၣ်စး သရၣ်မုၣ်နံထၣ် (ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ တၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤ) လဲၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤဖဲ (၂၁.၄.၂ဝ၂၄)အနံၤဟါ (၄)နၣ်ရံၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါန့ၣ်လီၤ. တချုး ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စးထီၣ်ဖဲဂီၤ (၁ဝ)နၣ်ရံၣ်ကတီၢ် ကီၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပ၁်စီဆှံ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်သရၣ်ဒိၣ်ထီလ့ၣ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ပ၁်စီဆှံတၢ်သူၣ်ထီၣ်အဆၢကတီၢ် သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ (ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်) ဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သူၣ်ထီၣ်အံၤကဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤဒ်ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်အသိးလီၤ. လၢကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၃) ဘျီတဘျီအံၤ ဘၣ် တၢ်တူၢ်လိ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသီ (၂)ဖှိၣ်လၢအမ့ၢ် အဲဖါတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီးရွှ့ၣ်ဘိၣ်သၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်မၤလၤကပီၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်လၢဝဲၤကျိၤတနီၤအၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်အိၣ် ဘှံးလၢမူဒါ န့ၣ်လီၤ.သးစၢ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဝဲဒၣ်ဒီး တၢ်သတြီၤလံ၁်စီဆှံဒီးတၢ်သးဝံၣ်ဃံ၁်ခံခီဖျိဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်အဂံၢ်အဘါ မ့ၢ်ဝဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၂၆) ဖှိၣ်ဒီး တၢ်မၢလီၢ် (၉) တီၤန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ၦၤဟဲဆဲးလီၤမံၤ အိၣ်ဝဲ (၁ဝဝ)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
The Pyi Thayawady Karen Baptist Association

ကီၢ်ပၠံၣ်-သၣ်ယၣ်ဝတံၣ် ၦၤကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

ကီၢ်ပၠံၣ်-သၣ်ယၣ်ဝတံၣ်ၦၤကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ အဲယွၣ်ကညီဘျၢထံခရံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ လါအ့ဖြ့ၣ်(၂၁-၂၄.၂ဝ၂၄)နံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ-ဟံးဃ၁်ဂၢၢ်ကျၢၢ်တၢ်မၤဘျၢထံခရံ၁်ဖိမံးၡၢၣ် မးသဲ၂၈း၁၈ႇ မၢ်ကူး ၁၆း၁၅ႇ မၤတၢ် ၁း၈ႇ၁၃ႇ၄၇ႇ စံး၉၆း၃ႇ ၁ကွဲး ၁၆း၂၃)န့ၣ်လီၤ. လၢခဝ့ၡၢၣ်ခၢၣ်စး သရၣ်ဒီးကထၢၣ်တနၢ်ထူ(ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ထုးထီၣ်ရၤလီၤလံ၁်လဲၢ်ဝဲၤကျိၤ)လဲၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤဖဲ(၂၁.၄.၂ဝ၂၄)ဟါ (၆း၃ဝ)နၣ်ရံၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ အိၣ်ဒီးတၢ်မၤလၤကပီၤ ၦၤဖျိထီၣ်ယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိၤနံၣ်(၅ဝ)သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.  ၦၤဖျိထီၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိ  နံၣ်(၅ဝ)အိၣ်ဝဲ (၅)ဂၤလၢအမ့ၢ်(၁)သရၣ်မုၣ်လါမ့ၤႇ (၂) သရၣ်မုၣ်လါလုးႇ (၃)သရၣ်မုၣ်အဲၣ်ရိႇ (၄)သရၣ်ဒိၣ်ထူစီရွှ့ၣ်ဒီး (၅)သရၣ်ဒိၣ်လါဖိန့ၣ်လီၤ. လၢၦၤဖျိထီၣ်အကျါ ၦၤဟဲတုၤဒၣ်ထဲ(၂)ဂၤလၢအမ့ၢ် သရၣ်မုၣ်အဲၣ်ရိဒီး သရၣ်ဒိၣ်လါဖိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၂၄.၃.၂ဝ၂၄ ဂီၤ(၁ဝးဝဝ)နၣ်ရံၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤလၤကပီၤ အဲယွၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ႇ သရၣ်ဒိၣ်လါဖိ မၤတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤၦဲၤထီၣ်နံၣ်(၅ဝ)တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်စံးဘျုးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အါဖုဒီး ကမျၢၢ်အါဂၤ ဟဲဒီးမၤလၤကပီၤကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. နၢ်ဟူဘၣ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအမု၁်လၢ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ထူထူန့ၣ်လီၤ. ဟါ(၆းဝဝ)နၣ်ရံၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤဝံၤက့ၤ တၢ်မၤလၢအိၣ်တ့ၢ်တဖၣ်ႇ တၢ်ပျၢ်က့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ပ၁်စီဆှံသးတၢ်ဘါန့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ၦၤဟဲဆဲးလီၤမံၤအိၣ်ဝဲဒၣ်(၁၁၅)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
The Toungoo Paku Karen Baptist Association

ကီၢ်တီအူပကူ ၦၤကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်ကစီၣ်

တနံၣ်အံၤ ကီၢ်တီအူပကူ ၦၤကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် သုးကျဲၤမၤဘၣ်တနံၣ်တဘျီတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအမူး ဖးဒိၣ်(၁၆၈) ဘျီတဘျီ ဒ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်ဘူၣ်သကိးဘါသကိး အတၢ် ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ (၇-၈.၃.၂ဝ၂၄)နံၣ်ဖဲ လၢၢ်ပူၤကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ဝ့ၢ်တီအူန့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ် ခၢၣ်စးမ့ၢ်ဝဲ မုၣ်(၈ဝ)ဂၤႇ ခွါ(၁ဝ၅)ဂၤ ခဲလၢ၁် (၁၈၅)ဂၤန့ၣ်လီၤ. ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ခိၣ်နၢ် ဒီးကီၢ်အဂၤခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဟဲဒီး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါစ့ၢ်ကီး ကီၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤန့ၣ်လီၤ. (၈.၃. ၂ဝ၂၄)နံၣ်ဟါ (၃းဝဝ)နၣ်ရံၣ် ဟ့ၣ်လီၤစ့ၢ်ကီးလံ၁်အုၣ်သးဆူ ၦၤလၢအမၤလိလံ၁်စီဆှံခီဖျိတၢ်ကွဲး(၁၁)ဂၤဒီး ဟံးန့ၢ် လံ၁်အုၣ်သး(၉)ဂၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်မၤလၤကပီၤ ၦၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ် (Doctor of Ministry)တၢ်မၤလိလၢ အမ့ၢ်သရၣ်မုၣ် အ့အ့မၠဲၣ်န့ၣ်လီၤ. စံးဘျုးဘၣ် ၦၤကညီဘျၢထံ ခဝ့ၡၢၣ်ခိၣ်နၢ်ဒီး ကီၢ်အဂုၤအဂၤခိၣ်နၢ်ကိးဂၤလၢ ဟဲဒီးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ မၤလၤကပီၤသကိးယွၤခီဖျိ တၢ်ကတိၤ ဆၢဂ့ၤဆၢဝါမ့ၢ်ဂ့ၤႇ တၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ ယွၤအကလုၢ်ကထါတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ ဒီးတၢ်ထုကဖၣ်အဃိမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

1 month ago Read News
The Myaungmya Sgaw Karen Baptist Association

ကီၢ်မၠီမၠးကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၂)ဘျီတဘျီ

ကီၢ်မၠီမၠးကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၂)ဘျီတဘျီ ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိ၁်မၤအီၤဖဲ(၁၆-၁၇.၃.၂ဝ၂၄) တၢ်လီၢ်မ့ၢ်ဝဲ စခါကၠိခရံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ကဝီၤခံန့ၣ်လီၤ. တနံၣ်အံၤတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ "လဲၤလၢညါတုၤလၢတၢ်လၢတၢ်ၦဲၤ" ဧ့ၤ ၆း၁၂ႇ အ့း ၃း၁၉. ဖဲ ၁၆သီအနံၤအိၣ်ဒီးတၢ်မၤဝံၤက့ၤကီၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤလၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဒီး ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲ ဖုသရၣ်ဒိၣ်ကဲလဲးစ်န့ၣ်လီၤ. ၁၇သီအိၣ်ဘှံးနံၤဂီၤတၢ်ဘါ သရၣ်သမါကရၢဟံးန့ၢ်မူဒါဒီး ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်အဲၣ်ဆိႇ တၢ်ကစီၣ်လၢ ဖုသရၣ်ဒိၣ်ကွၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်ဆါတၢ်ဘါကတီၢ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ဘၤနါဘၤဆၢ(ကီၢ်ခိၣ်), တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ် ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၤ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူန့ၣ်လီၤ. ဟါကတီၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပ၁်စီဆှံသးတၢ်ဘါ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ် ကီၢ်ဝဲၤဒၢးခိၣ် သရၣ်မီၣ်ၦဲၤႇ တၢ်ကစီၣ်လၢ သရၣ်မ့စိန့ၣ်လီၤ. တနံၣ်အံၤၦၤဟဲကမျၢၢ်ခၢ၁်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီၤၦၤဆဲးလီၤမံၤအိၣ်ဝဲ (၁၃၇) ဂၤန့ၣ်လီၤ.စံးဘျုးဘၣ်စခါကၠံခရံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ အတူၢ်လိ၁်န့ၢ်ၦၤ ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.
 

2 months ago Read News

The Latest Photos

Bwe News

Bwe News

2024-04-11

ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး တၢ်ကစီၣ် 2024

ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး  တၢ်ကစီၣ် 2024

2024-04-09

Bago-Yangon Association News 2024

Bago-Yangon Association News 2024

2024-04-09

ကီၢ်ထးခီ ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

ကီၢ်ထးခီ ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

2024-04-09

The Latest Video

Learning Sgaw Karen Alphabet with Song

The Latest Audios

ခဝ့ရှၢၣ်မီထိၣ် ‘‘ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ‘‘ တၢ်ဒ့

2022-06-29

Par Doh Ywah

2022-06-20

© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5