KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

တၢ်ကဟုကယ၁်ဖိၣ်ဃဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤ

Departments

Date 2024-02-21 14:01:31

တၢ်ကဟုကယ၁်ဖိၣ်ဃဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤ

ဖဲ (၃ဝ.၁.၂ဝ၂၄) အနံၤ ခၠံးမၠ့းတၣ်တၢ်ကဟုကယ၁်ဖိသၣ်အိၣ်ဆိးလီၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ် ကျဲၤဖဲတီအူဝ့ၢ် ခီဖျိတၢ်သုးက့ၤတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်လၢတၢ်လီၢ်အသီ ဖဲအ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ ၦၤနဲၣ်တၢ် ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမူဒါခိၣ် လဲၤဒီးဘူၣ်သကိးဘါသကိးတၢ် ဒီး ထံၣ်လိ၁်သးဒီး ဖိသၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တဘျီဃီ ကၠိလၢ ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲလၢ တီအူဝ့ၢ် ဒ်အမ့ၢ် ဖုသူသူဖုရှ့သး တၢ်ကဟုကယ၁်ဖိသၣ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ဖိသၣ် ဒီးထံမူထီၣ်ပၢၢ်တၢ်ကဟုကယ၁်ဖိသၣ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ဖိသၣ်တဖၣ် ဟဲဒီးဘူၣ်သကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘူၣ်သကိးဘါ သကိးတၢ်ဝံၤဒီး အိၣ်ဒီးတၢ်ထံၣ်လိ၁်သကိးသး ဒီးတၢ်ကတိၤသကိးတၢ်ဒီး ဖိသၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5